Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-02-2019 ]

Ε.2025/2019 Κοινοποίηση της Απόφασης του Διοικητή για την παροχή νομικής υπεράσπισης και κάλυψης δικαστικών εξόδων για την Διοίκηση, τον Εμπειρογνώμονα και το Προσωπικό όλων των βαθμίδων της ΑΑΔΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 66 του ν. 4557/2018 (Α' 139)

(Κοινοποίηση της Απόφασης του Διοικητή για την παροχή νομικής υπεράσπισης και κάλυψης δικαστικών εξόδων για την Διοίκηση, τον Εμπειρογνώμονα και το Προσωπικό όλων των βαθμίδων της ΑΑΔΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 66 του ν. 4557/2018 (Α' 139))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα 6 Φεβρουαρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Δ'-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Δέσποινα Καλπακίδου
Τηλέφωνο: 210 33 75 159 & 161
Fax: 210 33 75 386
E-mail: [email protected]
 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Απόφασης του Διοικητή για την παροχή νομικής υπεράσπισης και κάλυψης δικαστικών εξόδων για την Διοίκηση, τον Εμπειρογνώμονα και το Προσωπικό όλων των βαθμίδων της ΑΑΔΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 66 του ν. 4557/2018 (Α' 139).

Σας κοινοποιούμε την με αρ. Α.1045/04-02-2019 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής νομικής υπεράσπισης και κάλυψης δικαστικών εξόδων για την Διοίκηση, τον Εμπειρογνώμονα και το Προσωπικό όλων των βαθμίδων της ΑΑΔΕ, που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή της παραγρ. 7 του άρθρου 33Α του ν. 4389/2016, όπως προστέθηκε με την παραγρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4557/2018 (Α' 139).

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι με την διάταξη της παραγρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4557/2018 προβλέφθηκε, μετά την εμπειρία του πρόσφατου παρελθόντος όπου υπήρξαν πολλές περιπτώσεις υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, οι οποίοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με επιθέσεις, λεκτικές ή σωματικές αλλά και επαπειλούμενες μηνύσεις, εγκλήσεις και αγωγές, ότι «Η τέλεση των εγκλημάτων των άρθρων 308 έως 311, 333, 361 και 361Α του Ποινικού Κώδικα σε βάρος υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, συνιστά επιβαρυντική περίσταση

Τέλος σας επισημαίνουμε ότι, στην παραγρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4557/2018 εισήχθη μεταβατική διάταξη, σύμφωνα με την οποία, η παρεχόμενη νομική υπεράσπιση, όπως ορίζεται στις παραγρ. 2 έως και 6 του άρθρου 33Α του ν. 4389/2016, τυγχάνει εφαρμογής επί εκκρεμών υποθέσεων για διαδικαστικές πράξεις που ασκούνται ή υπηρεσίες που παρέχονται από 01-01-2018 και μετά.

Οι προϊστάμενοι όλων των υπηρεσιών παρακαλούνται για την ενημέρωση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, του προσωπικού τους ώστε να λάβουν γνώση τόσο της διάταξης του άρθρου 66 του ν. 4557/2018(Α'139) όσο και της επισυναπτόμενης με αρ. πρωτ. Α.1045/04-02-2019 Απόφασης του Διοικητή.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΡΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο