Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-01-2019 ]

Ε.2005/2019 Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς τους κοινοτικούς εξαγωγείς για εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας

(Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς τους κοινοτικούς εξαγωγείς για εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: E.2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: B. Παπακωνσταντίνου
Γ. Μπουργανού
Τηλέφωνο: 210 6987486/493
Fax: 210 6987 506
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς τους κοινοτικούς εξαγωγείς για εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας»

Α. Με την παρούσα ανακοίνωση σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L9/11-01 -2019) τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας από 1-2-2019.

Η αναφερόμενη συμφωνία καθώς και η Απόφαση (ΕΕ) 2018/1907 του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2018 για τη σύναψή της δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 330/27.12.2018).

Β. Με την κοινοποιούμενη συμφωνία κάθε μέρος μειώνει ή καταργεί τους δασμούς σε αγαθά καταγωγής του άλλου μέρους σύμφωνα με τους πίνακες κατάργησης των δασμών που περιλαμβάνονται στο σχετικό κείμενο. Ως καταγόμενο προϊόν ή προϊόν καταγωγής, νοείται κάθε αγαθό που πληροί τους κανόνες καταγωγής που ορίζονται στο κεφάλαιο για τους κανόνες και τις διαδικασίες καταγωγής της αναφερόμενης συμφωνίας.

Γ. Τα προϊόντα καταγωγής ΕΕ κατά την εισαγωγή τους στην Ιαπωνία και τα προϊόντα καταγωγής Ιαπωνίας κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ τυγχάνουν προτιμησιακής μεταχείρισης στο πλαίσιο της αναφερόμενης συμφωνίας βάσει:

α) είτε βεβαίωσης καταγωγής ότι το προϊόν είναι καταγόμενο, που συντάσσει ο εξαγωγέας

Ειδικότερα, βάσει των σχετικών διατάξεων προβλέπεται ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας για την πιστοποίηση της καταγωγής από τους κοινοτικούς εξαγωγείς θα εφαρμόζεται το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (Register Exporters System - REX). Οι διατάξεις για τη χρήση του REX στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων θα εφαρμόζονται κατ'αναλογία και στο πλαίσιο της εν λόγω προτιμησιακής συμφωνίας. Ως αποτέλεσμα, όλοι οι κοινοτικοί εξαγωγείς (παραγωγοί και έμποροι) προκειμένου να συντάσσουν δηλώσεις καταγωγής για αγαθά αξίας > 6.000 ευρώ, τα οποία εξάγονται στην Ιαπωνία στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX και να χρησιμοποιούν τον αριθμό εγγεγραμμένου εξαγωγέα REX στις σχετικές βεβαιώσεις καταγωγής.

β) είτε της γνώσης του εισαγωγέα ότι το προϊόν είναι καταγόμενο.

Δ. Επισημαίνεται ότι η κοινοποιούμενη συμφωνία δεν προβλέπει την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR 1 ή οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού καταγωγής από τις τελωνειακές αρχές των συμβαλλομένων μερών
.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι εξαγωγείς που πρόκειται να εξάγουν κοινοτικά προϊόντα στην Ιαπωνία, στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας και προκειμένου τα εν λόγω προϊόντα να τύχουν της εκάστοτε προτιμησιακής μεταχείρισης, να αιτηθούν την εγγραφή τους στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (Register Exporters System - REX). Η εγγραφή των ενδιαφερόμενων εξαγωγέων στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX είναι δυνατόν να πραγματοποιείται και πριν από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της συμφωνίας, προκειμένου να αποτραπούν καθυστερήσεις και εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές των συμβαλλόμενων μερών κατά την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX έχουν δοθεί με τις α) αρ.πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1032953 ΕΞ2017/01.03.2017 (ΑΔΑ: 6ΡΗΨΗ-ΡΝΝ) β) ΔΔΘΕΚΑ Β 1160832 ΕΞ2017/27-01 -2017 και γ) ΔΔΘΕΚΑ Β 1088294 ΕΞ2018/11 -06-2018 (ΑΔΑ: ΩΥ1146ΜΠ3Ζ-025) εγκυκλίους της υπηρεσίας μας. Ευνόητο είναι ότι η σύνταξη των βεβαιώσεων καταγωγής, στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός εγγεγραμμένου εξαγωγέα REX κατά την εξαγωγή κοινοτικών προϊόντων στην Ιαπωνία, θα είναι δυνατή από την ημερομηνία που η εν λόγω συμφωνία θα τεθεί σε εφαρμογή και έπειτα.

Ε. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει εγκύκλιος της υπηρεσίας μας με περαιτέρω οδηγίες για τις διατάξεις σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις σχετικές διαδικασίες.

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.
ΝΙΚΗ ΔΕΛΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο