Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-02-2019 ]

892/19/2019 Διαδικασία ακινητοποίησης οχημάτων στα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) σε περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων

(Διαδικασία ακινητοποίησης οχημάτων στα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) σε περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. οικ: 892/19/4-1-2019

(ΦΕΚ Β' 221/01-02-2019)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 18 «Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων» του ν. 3446/2006 (Α΄49) «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
γ) Της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 123/2016 (Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
δ) Του π.δ. 123/2017 (Α΄151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
ε) Του π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
στ) Του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ζ) Του π.δ. 88/2018 (Α΄160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
η) Της με αριθμ. οικ. 20871/2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 153) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 85171/2017 (Β΄ 4163) όμοια.
θ) Της με αριθμ. οικ. 49372/3352/7.7.2017 (Β΄2726) κοινή υπουργική απόφαση «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΚ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ».
ι) Της με αριθμ. 44800/123/1985 (Β΄ 781) υπουργική απόφαση «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων» όπως ισχύει.
ια) Της με αριθμ. οικ. 85171/2017 (Β΄ 4163) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση στο Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της παράλληλης εκτέλεσης των καθηκόντων του Γεν. Γραμματέα Μεταφορών του ιδίου Υπουργείου».

2. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας ακινητοποίησης των οχημάτων στα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ σε περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων κατά τη διενέργεια του ελέγχου (αρχικού, περιοδικού, εκούσιου, έκτακτου, ειδικού και των επανελέγχων) όπως αυτός ορίζεται στις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για τον σκοπό αυτό.

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1
Σκοπός-Πεδίο Εφαρμογής


Με την παρούσα καθορίζεται η διαδικασία ακινητοποίησης δηλαδή αφαίρεσης επί τόπου της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων που κατά τον τεχνικό τους έλεγχο σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σημειώνεται στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) Επικίνδυνη Έλλειψη.

ΑΡΘΡΟ 2
Διαδικασία


1. Σε περίπτωση που κατά τον τεχνικό έλεγχο οχήματος (αρχικό, περιοδικό, εκούσιο, έκτακτο, ειδικό και επανέλεγχο) σε ΙΚΤΕΟ, διαπιστωθούν ελλείψεις που καθιστούν το όχημα επικίνδυνο για την οδική ασφάλεια, αυτό ακινητοποιείται, δηλαδή αφαιρούνται επί τόπου η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες κυκλοφορίας (η πινακίδα κυκλοφορίας για μοτοσικλέτα). Η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας έχει την έννοια ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία του οχήματος, ο δε ενδιαφερόμενος μπορεί να το μετακινήσει μόνο μέχρι το συνεργείο επισκευής με μέσα ασφαλή για την οδική κυκλοφορία και μετά την επισκευή του, σε ΚΤΕΟ προκειμένου να γίνει ο επανέλεγχος για τη διαπίστωση αποκατάστασης των επικίνδυνων ελλείψεων.

2. Η αφαίρεση των προαναφερόμενων στοιχείων κυκλοφορίας γίνεται από αστυνομικό όργανο το οποίο ειδοποιείται από το ΙΚΤΕΟ για τον σκοπό αυτό. Το ΙΚΤΕΟ χορηγεί στον ενδιαφερόμενο έγγραφο, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα Ι της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

3. Τα στοιχεία κυκλοφορίας αποστέλλονται από την Αστυνομική Αρχή στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ή σε αυτή που υποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο.

4. Η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στον ενδιαφερόμενο γίνεται κατόπιν ελέγχου κατά αρμοδιότητα από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας με την προσκόμιση ΔΤΕ χωρίς επικίνδυνες ελλείψεις από ΚΤΕΟ στο οποίο διενεργήθηκε ο επανέλεγχος. Στην περίπτωση που στο εκδιδόμενο ΔΤΕ δεν σημειώνονται σοβαρές ελλείψεις, το ΚΤΕΟ χορηγεί και το κατάλληλο Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ) το οποίο επικολλάται στην πινακίδα κυκλοφορίας από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

ΑΡΘΡΟ 3
Παράρτημα


Προσαρτάται το Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Παράρτημα Υπόδειγμα εγγράφου που χορηγεί το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ στον ενδιαφερόμενο, σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος λόγω επικίνδυνων ελλείψεων.
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΚΤΕΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ Σήμερα...........................................................(ημερομηνία), κατόπιν του τεχνικού ελέγχου που διενεργήθηκε στο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας............................................... διαπιστώθηκε ότι αυτό είναι επικίνδυνο για την οδική κυκλοφορία λόγω επικίνδυνων ελλείψεων.
Για τον λόγο αυτό αφαιρέθηκαν από αστυνομικό όργανο τα στοιχεία κυκλοφορίας ήτοι η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, όπως προβλέπεται από την κοινή υπουργική απόφαση................................................................................................... που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως...........................................................................................................
Τα στοιχεία κυκλοφορίας θα αποσταλούν στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής   Ενότητας................................................................................ της Περιφέρειας.......................................................................... και μπορούν να παραληφθούν από την Υπηρεσία αυτή αφού προσκομισθεί Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) από ΚΤΕΟ χωρίς επικίνδυνες ελλείψεις.
Αν στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου δεν αναφέρονται σοβαρές ελλείψεις χορηγείται από το ΚΤΕΟ και το Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ) το οποίο πρέπει να προσκομισθεί στην εν λόγω Υπηρεσία προκειμένου αυτή να το επικολλήσει στην πινακίδα κυκλοφορίας.
Η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας έχει την έννοια της απαγόρευσης κυκλοφορίας του οχήματος, ο δε κάτοχος μπορεί να το μετακινήσει μόνο μέχρι το συνεργείο επισκευής και μετά την επισκευή του σε ΚΤΕΟ, προκειμένου να γίνει ο επανέλεγχος για την διαπίστωση της αποκατάστασης των επικίνδυνων ελλείψεων, με μέσα ασφαλή για την οδική κυκλοφορία.

Ο Προϊστάμενος του ΙΚΤΕΟ   

Το αστυνομικό όργανο (σφραγίδα + υπογραφή)  (ονοματεπώνυμο + υπογραφή)

ΑΡΘΡΟ 4
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 4 Ιανουαρίου 2019

Οι Υπουργοί

Προστασίας του Πολίτη    
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ                

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο