Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-01-2019 ]

5093/2019 Οδηγός Εφαρμογής των διαδικασιών υπόδειξης, αντικατάστασης, προσλήψεων και καταβολής της επιχορήγησης, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης για το «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22- 29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α' 101) και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα», όπως ισχύει

(Οδηγός Εφαρμογής των διαδικασιών υπόδειξης, αντικατάστασης, προσλήψεων και καταβολής της επιχορήγησης, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης για το «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22- 29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α' 101) και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα», όπως ισχύει)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 21/01/2019
Αρ. Πρωτ.: 5093

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Πληροφορίες: Κίζυλη Α.- Παπαχριστοπούλου Σ.
210- 9989712,210- 9989212
Δ/νση: Εθν. Αντιστάσεως 8 17456 Άλιμος

ΘΕΜΑ: Οδηγός Εφαρμογής των διαδικασιών υπόδειξης, αντικατάστασης, προσλήψεων και καταβολής της επιχορήγησης, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης για το «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22- 29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α' 101) και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα», όπως ισχύει.

Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων στο πλαίσιο της με αριθμό 11/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης του «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α' 101) και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα», όπως ισχύει, σας επισημαίνουμε ότι οι Υπηρεσίες του Οργανισμού για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση και ομαλή εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος, όπως αυτό περιγράφεται στις σχετικές ΚΥΑ και τη Δημόσια Πρόσκληση, θα τηρούν τις παρακάτω οδηγίες εφαρμογής. 

Ο παρών Οδηγός Εφαρμογής θα τηρηθεί και στο πλαίσιο τυχόν επόμενων Δημόσιων Προσκλήσεων Προγραμμάτων απασχόλησης στο δημόσιο τομέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ


Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2, όπου ανήκει ο Φορέας Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης, καλούν τους ωφελούμενους, που έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κεφαλαίου 11 της οικείας Δημόσιας Πρόσκλησης, άμεσα, με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφη πρόσκληση καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να παραλάβουν το συστατικό σημείωμα για την υπόδειξη τους στους Φορείς Υποδοχής ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

Στην περίπτωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα καταγράφουν την ακριβή ημερομηνία και ώρα, που αυτή λαμβάνει χώρα, καθώς και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλε ο ωφελούμενος και από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας, όπως email, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ., ανήκει στους ωφελούμενους.

Στις περιπτώσεις, που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, αυτοδίκαια οι επιτυχόντες αποκλείονται από τον Οριστικό Πίνακα και στη συνέχεια οι αρμόδιοι υπάλληλοι ενημερώνουν το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ για τη μη προσέλευση των ωφελουμένων και προχωρούν στην υπόδειξη των επιλαχόντων βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, η οποία ακολουθήθηκε για τους επιτυχόντες ωφελούμενους του οριστικού πίνακα κατάταξης.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης στους Φορείς Υποδοχής έχουν οι υποψήφιοι, που έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, μόνο εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου και δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται τόσο κατά την υπόδειξή τους από τα ΚΠΑ2, όπου ανήκει ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης, σύμφωνα με την παρ. 11.7 της οικείας Δημόσιας Πρόσκλησης, όσο και κατά την τοποθέτησή τους από τον Φορέα Υποδοχής και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα γενικά και τυπικά προσόντα, που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 8 και στα Παραρτήματα II και III της οικείας Δημόσιας Πρόσκλησης.

Ο ωφελούμενος υποχρεούται να διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου, να μη συμμετέχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε να απασχολείται καθ' οιονδήποτε τρόπο τόσο κατά την έκδοση του συστατικού σημειώματος από το ΚΠΑ2 όσο και κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής αναγγελίας τοποθέτησης του στον Φορέα.

Κατά την υπόδειξη, τα ΚΠΑ2 αρμοδιότητας των οποίων ανήκει ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης χορηγούν στους ωφελούμενους παραπεμπτικό/συστατικό σημείωμα, που απευθύνεται προς τους Φορείς Υποδοχής ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης, όπου, εκτός από τα στοιχεία του ωφελούμενου, αναφέρεται ρητά ότι:

Η υπόδειξη γίνεται στο πλαίσιο του «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς».

Στο παραπεμπτικό σημείωμα θα αναφέρεται εάν ο ωφελούμενος έλαβε μοριοδότηση για το κριτήριο του κατόχου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγγος από τον Φορέα Υποδογής.

Επίσης θα δηλώνει ότι δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολείται καθ' οιονδήποτε τρόπο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II).

Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων προσκομίζεται κατά την υπόδειξη, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού IB ΑΝ με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο, στο πλαίσιο καταβολής των αμοιβών τους.

Πριν την υπόδειξη των επιτυχόντων ωφελουμένων ΑμεΑ, οι Υπηρεσίες του Οργανισμού θα επικαιροποιούν υποχρεωτικά τη σχετική γνωμάτευση της αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ.

Στην περίπτωση που η γνωμάτευση ΚΕΠΑ α) έχει λήξει και έχει παρέλθει τρίμηνο από τη λήξη ισχύος της και β) δεν έχει υποβληθεί αίτηση για νέα γνωμάτευση ή αίτηση επανεξέτασης στην αρμόδια Επιτροπή, δεν θα μοριοδοτούνται με το κριτήριο «ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ» και δεν δύνανται να υποδειχθούν ως ωφελούμενοι στα πλαίσια του προγράμματος.

Ο επιτυχών ως ΑμεΑ και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις δεν μπορεί να είναι ωφελούμενος του προγράμματος, καθότι δεν υπήρξε έγκυρη μοριοδότησή του.

Οι ωφελούμενοι προσέρχονται στο Φορέα Υποδοχής ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης, στον/ην οποίο/α θα απασχοληθούν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπόδειξής τους και την έκδοση του σχετικού συστατικού σημειώματος από το ΚΠΑ2.

Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της διαδικασίας, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά κατάσταση των υποδειχθέντων ημερησίως στους Φορείς Υποδοχής ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης και αυτοί/ες θα αποστέλλουν κατάσταση των υποδειχθέντων, που εμφανίστηκαν ενώπιον τους, προσκομίζοντας το σχετικό συστατικό σημείωμα.

Το συστατικό σημείωμα του επιλεγέντα ωφελούμενου, στο οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία παραλαβής του ως εισερχομένου από το Φορέα Υποδοχής ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης, θα τηρείται στον φάκελο του Προγράμματος.

Ο ωφελούμενος προσκομίζει στο Φορέα Υποδοχής ή και Υπηρεσία Τοποθέτησης, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης, όλα τα προβλεπόμενα από την οικεία Δημόσια Πρόσκληση δικαιολογητικά, για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και τους τίτλους σπουδών, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο 8 και τα Παραρτήματα II και III της οικείας Δημόσιας Πρόσκλησης.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προσόντων, που ελέγχονται κατά την τοποθέτηση των ωφελουμένων είναι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής της εκάστοτε Δημόσιας Πρόσκλησης (στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης No 11/2018 η λήξη της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής είναι η 7/12/2018). Ο Φορέας Υποδοχής διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της τοποθέτησης.

Επίσης, θα προσκομίζονται από τον ωφελούμενο:
α) νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητάς τους,
β) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
γ) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ),
δ) αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ,
ε) αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος.

Ακόμη, για την ομαλή εφαρμογή του προγράμματος (τοποθέτηση ωφελούμενου κ.λπ.) και μέχρι την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης του ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα Υποδοχής, οι επιλεγέντες/ωφελούμενοι υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 ότι:

α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
β) δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί,
γ) δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
δ) δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις και
ε) δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Ο Φορέας Υποδοχής προβαίνει, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από τη λήξη της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών για την προσέλευση των ωφελουμένων, που έχουν υποδειχθεί, στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Συγκεκριμένα, η τοποθέτηση καταχωρείται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Ενιαίο Έντυπο Ε3: Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης επιλέγοντας την τιμή ΝΑΙ στα πεδία: «Τοποθέτηση με συστατικό σημείωμα» και «Τοποθέτηση με πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης ΟΑΕΔ» και στη συνέχεια από τη λίστα των προγραμμάτων τον τίτλο του συγκεκριμένου προγράμματος δηλαδή: «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α' 101) και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα».

Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για τις τυχόν αντικαταστάσεις στις οποίες θα προβεί ο Φορέας Υποδοχής,

Επισημαίνεται ότι:

α) Καμία αναγγελία πρόσληψης με άλλο τρόπο εκτός από τον ανωτέρω περιγραφόμενο δεν γίνεται δεκτή. Σε αντίθετη περίπτωση, η δαπάνη δεν θα μπορεί να είναι επιλέξιμη και οι θέσεις θα παραμείνουν κενές.
β) Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή είναι το αργότερο την ίδια ημέρα της έναρξης απασχόλησης του ωφελούμενου και πάντως πριν από την έναρξη του προγράμματος. Επισημαίνεται ότι στο σχετικό Έντυπο Ε3 δεν απαιτείται η υπογραφή του ωφελούμενου.

Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των ωφελουμένων. Σε περίπτωση που ο Φορέας Υποδοχής προχωρήσει στην εκπρόθεσμη τοποθέτηση μετά την αναφερόμενη προθεσμία των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, οι δαπάνες, που προκαλούνται λόγω της τοποθέτησης δεν θα είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ανωτέρω προθεσμίας κατά τριάντα (30) επιπλέον ημέρες, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τον Φορέα Υποδοχής ή/και την Υπηρεσίας Τοποθέτησης στο αρμόδιο ΚΠΑ2 και έκδοσης σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2.

Επισημαίνεται ότι ο Φορέας Υποδοχής ή /και η Υπηρεσία Τοποθέτησης, που θα προχωρήσει σε τοποθέτηση ωφελουμένου, ο οποίος σύμφωνα με το συστατικό σημείωμα έχει υποδειχθεί σε άλλο Φορέα, οι δαπάνες, που προκαλούνται λόγω της τοποθέτησης αυτής δεν θα είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

Μετά την υποβολή της αναγγελίας πρόσληψης, ο Φορέας Υποδοχής ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2), είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, και διαγράφονται αυτόματα, οι προσληφθέντες, από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης ανέργων. Οι ωφελούμενοι, που τοποθετούνται, αναγράφονται σε πίνακα, που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Φορέα Υποδοχής ή/και Υπηρεσίας Τοποθέτησης.

Μετά την εισαγωγή της αναγγελίας πρόσληψης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ο ωφελούμενος, με ευθύνη του Φορέα Υποδοχής ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης, θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά, στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (e- services), το απογραφικό Δελτίο Εισόδου χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτό. Τα στοιχεία του, θα μεταφέρονται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε περίπτωση τυχόν αντικατάστασης.

Το Δελτίο Εισόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών για την καταβολή των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών του πρώτου μήνα απασχόλησης των ωφελουμένων, με ευθύνη των Φορέων Υποδοχής ή/και Υπηρεσιών Τοποθέτησης. Με την ίδια διαδικασία, (μέσω του e- services), ο ωφελούμενος συμπληρώνει, αντίστοιχα, το Δελτίο Εξόδου μέχρι και την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή του τελευταίου μήνα απασχόλησης, στο αρμόδιο ΚΠΑ2, από τον Φορέα Υποδοχής ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα καταβάλλεται στους ωφελούμενους το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες αποδοχές.

Στην περίπτωση αποχώρησης του ωφελούμενου πριν την λήξη του προγράμματος, το Δελτίο Εξόδου θα συμπληρώνεται σε χρονικό διάστημα έως 4 εβδομάδες μετά την αποχώρηση του, προκειμένου να του καταβληθεί το ποσό των αποδοχών που αντιστοιχεί στον τελευταίο μήνα απασχόλησής του.

Ο Φορέας Υποδοχής, για τις περιπτώσεις των υποδειχθέντων ανέργων οι οποίοι: α) δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους ή β) δεν προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εμφάνισης τους, ενημερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. και δύναται με αίτημά του, που το υποβάλει είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, να ζητήσει την αντικατάστασή τους.

Οι υποδειχθέντες άνεργοι, οι οποίοι δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους ή δεν προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, διαγράφονται οριστικά από τον ισχύοντα Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Στην περίπτωση που ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης δεν αποδεχθεί τον υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο, δεν καλύπτεται η συγκεκριμένη θέση, η οποία παραμένει κενή και δεν υποδεικνύεται ωφελούμενος από τους επιλαχόντες. Ο Φορέας Υποδοχής οφείλει να αιτιολογήσει τη μη τοποθέτηση του υποδειχθέντα ωφελουμένου.

Οι υποδειχθέντες άνεργοι που δεν τοποθετούνται στις προβλεπόμενες θέσεις, με ευθύνη των Φορέων Υποδοχής τοποθετούνται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου Φορέα Υποδοχής, βάσει της αίτησής τους ή άλλης επιλογής τους, καθ' υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με σύμφωνη γνώμη του Φορέα Υποδοχής.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και όταν ο ωφελούμενος για σπουδαίο λόγο, ο οποίος δύναται να αποδειχθεί εγγράφως, αιτείται να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση υποβάλλεται μετά την τοποθέτησή του στον Φορέα Υποδοχής ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία τόσο η Υπηρεσία στην οποία έχει αρχικά τοποθετηθεί όσο και η Υπηρεσία στην οποία επιθυμεί να μετακινηθεί αποδέχονται το αίτημά του.

Με την ίδια ή όμοια απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ επιλύεται οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει σχετικά με τη μοριοδότηση, την υπόδειξη και την τοποθέτηση των Ωφελουμένων σε Φορείς Υποδοχής μετά την κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σπουδαίου υπηρεσιακού λόγου που αφορά στον ωφελούμενο (ενδεικτικά: απιστία στην υπηρεσία, ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λπ.), ο Φορέας Υποδοχής με Αιτιολογημένη Έκθεση του κοινοποιούμενη στον Δικαιούχο και στον ΟΑΕΔ, δύναται να τον αντικαταστήσει με τον πρώτο επιλαχόντα από τον Πίνακα Επιλαχόντων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την κάλυψη των 300 ημερών ασφάλισης ανά θέση ωφελούμενου, μετά από σχετικό αίτημα, που υποβάλλει στο ΚΠΑ2 είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο.

Σε περίπτωση αποχώρησης του ωφελούμενου κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο Φορέας Υποδοχής δύναται να τον αντικαταστήσει με τον πρώτο επιλαχόντα από τον Πίνακα Επιλαχόντων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την κάλυψη των 300 ημερών ασφάλισης ανά θέση ωφελούμενου, μετά από σχετικό αίτημα, που υποβάλει στο ΚΠΑ2 είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο.

Στην ανωτέρω περίπτωση (οικειοθελής αποχώρηση πριν την λήξη του προγράμματος), ο Φορέας Υποδοχής υποχρεούται να ενημερώσει για την ανωτέρω μεταβολή, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού, το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο (Ε5).

Ο Ωφελούμενος για τον οποίο πρόωρα διακόπτεται η συμμετοχή του στο πρόγραμμα και δεν προκύπτει υποκειμενική ευθύνη, θα τοποθετείται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., σε αντίστοιχη θέση άλλου Φορέα Υποδοχής ή/και Υπηρεσίας Τοποθέτησης, βάσει της ηλεκτρονικής αίτησής του ή άλλης επιλογής του, καθ' υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με τη σύμφωνη γνώμη του νέου Φορέα Υποδοχής.

Σε περίπτωση αποχώρησης ή υποκειμενικής ευθύνης του ωφελούμενου δεν είναι δυνατή η κάλυψη της κενής θέσης εργασίας αν δεν τηρηθεί η διαδικασία των παρ. 12.10 και 12.11 της οικείας δημόσιας Πρόσκλησης.

Οι Φορείς Υποδοχής ή/ και οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης στο πλαίσιο εφαρμογής και εκτέλεσης του προγράμματος, υποχρεούνται να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των ωφελουμένων στον τόπο παροχής εργασίας.

Με τη λήξη του προγράμματος:

i. οι ωφελούμενοι απολύονται αυτοδικαίως, χωρίς καμία αποζημίωση
ii. δεν απαιτείται από τους Φορείς Υποδοχής η έκδοση διαπιστωτικής πράξης και
iii. oi Φορείς Υποδοχής έχουν την υποχρέωση να χορηγούν βεβαίωση απασχόλησης στους ωφελούμενους για το διάστημα για το οποίο απασχολήθηκαν.

Το ΑΣΕΠ εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας και ελέγχει την νομιμότητα των διαδικασιών επιλογής των ανέργων. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλογής ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο δυνητικά ωφελούμενος κατατάχτηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, η ένταξή του ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα υποδοχής και ενημερώνεται σχετικά ο ΟΑΕΔ.

Για τυχόν διαφορές που αφορούν θέματα αμφισβήτησης τυπικών προσόντων, αρμόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να κοινοποιεί/αποστέλλει άμεσα στο ΑΣΕΠ τα σχετικά δικαιολογητικά/έγγραφα, που απαιτούνται για να προβεί αυτό στις προβλεπόμενες από τις αρμοδιότητες του ενέργειες στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος.

Εάν διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων τόσο από τους ωφελούμενους όσο και από τους Φορείς Υποδοχής, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης εφαρμόζονται τα άρθρα 121 και 123 του ν. 4270/2014 (Α1 143) και το άρθρο 91 παρ. 1 εδ. α' του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974).

Η συνολική χρονική διάρκεια απασχόλησης των ωφελουμένων ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες και δεν επιδέχεται επιμήκυνση για κανένα λόγο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ


Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι Φορείς Υποδογής ή/και οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης, υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα υποδοχής, στην οποία δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 52618/1218/9.10.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 4504),

β) Μηνιαία Κατάσταση, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία των Ωφελουμένων:
• Ονοματεπώνυμο του ωφελούμενου καθώς και ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας αυτού

• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
• Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ),
• Αριθμός Μητρώου Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (AM ΕΦΚΑ),
• AM πρώην Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) (όπου και εάν απαιτείται)
• Ημερομηνία αναγγελίας πρόσληψης,
• Αριθμός καταθετικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο,
• Αριθμός ημερών ασφάλισης,
• Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές,
• Μηνιαίες εισφορές ασφαλισμένου,
• Φ.Μ.Υ.,
• Καθαρές μηνιαίες αποδοχές,
• Μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές Φορέα Υποδοχής,
• Συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένων και Φορέα Υποδοχής).

γ) Μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν με τη μορφή οπτικού (CD) ή μαγνητικού (δισκέτα) μέσου αποθήκευσης αρχείων,

δ) Αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Φορέα Υποδοχής ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης,

ε) Αριθμός λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ του ΕΦΚΑ ή των τομέων του πρώην ΕΤΑΑ εάν ο Φορέας Υποδοχής είναι φορέας Κεντρικής Διοίκησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των ωφελουμένων για τον τελευταίο μήνα απασχόλησής τους είναι η συλλογή των απογραφικών τους δελτίων (microdata) ΕΞΟΔΟΥ από το φορέα υποδοχής.

Μετά τη διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής, ο ΟΑΕΔ, πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελουμένων με τα ποσά, που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους, βάσει της μηνιαίας κατάστασης και τους λογαριασμούς των Φορέων Υποδοχής ή/και των Υπηρεσιών Τοποθέτησης, ή λογαριασμό ΙΒΑΝ του ΕΦΚΑ στην περίπτωση που ο εμπλεκόμενος Φορέας Υποδοχής είναι φορέας Κεντρικής Διοίκησης με το ποσό που αντιστοιχεί:

α) στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (Ωφελουμένων και Φορέων Υποδοχής ή/και Υπηρεσιών Τοποθέτησης) προκειμένου αυτές να αποδοθούν από τους Φορείς Υποδοχής στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και

β) στο Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών, προκειμένου να αποδοθεί από τους Φορείς Υποδοχής ή/και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η πίστωση των λογαριασμών των Φορέων Υποδοχής γίνεται μετά την προσκόμιση των αποδεικτικών ηλεκτρονικής υποβολής των ΑΠΔ στον ΕΦΚΑ. Οι φορείς Υποδοχής ή/και οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μετά την καταβολή τους στον ΕΦΚΑ.

Η υποχρέωση υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) από τους Φορείς Υποδοχής της Κεντρικής Διοίκησης παραμένει.

Σε περίπτωση που η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ μήνα αναφοράς) υποβληθεί από τον Φορέα Υποδοχής ή /και την Υπηρεσία Τοποθέτησης σε μεταγενέστερο χρόνο, τότε θα εγκρίνεται η πληρωμή με την έκδοση απόφασης καταβολής της επιχορήγησης μόνο για τις καθαρές αποδοχές των ωφελούμενων. Στην ανωτέρω περίπτωση η έγκριση της πληρωμής με την έκδοση απόφασης καταβολής της επιχορήγησης για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών θα λαμβάνει χώρα αμέσως μετά και την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής της ΑΠΔ στο ΚΠΑ2, από τον Φορέα Υποδοχής ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης.

Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του προγράμματος, σημειώνεται ότι θα τηρούνται παρουσιολόγια για την απασχόληση των ωφελουμένων, υπογεγραμμένα από τους ίδιους και τους υπεύθυνους προϊσταμένους τους στον Φορέα Υποδοχής ή/και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης. Στις περιπτώσεις που ο Φορέας Υποδοχής δεν συστεγάζεται με την Υπηρεσία Τοποθέτησης, αντίγραφο του παρουσιολογίου θα τηρείται στην Υπηρεσία Τοποθέτησης.

Η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης όπως περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται είτε από το Φορέα Υποδοχής είτε από την Υπηρεσία Τοποθέτησης, ενημερώνοντας σχετικά τα αρμόδια ΚΠΑ2.

Ο κάθε ωφελούμενος ασφαλίζεται και λαμβάνει τα ποσά, που αναφέρονται στις παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 3 της με αριθμ. 52618/1218/9.10.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 4504). Κατά συνέπεια, ο Ωφελούμενος δεν επιτρέπεται να απασχολείται σε ημέρες ή ώρες, που δημιουργούν πρόσθετο μισθολογικό κόστος σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθμ. 52618/1218/9.10.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 4504).

i. Για τον υπολογισμό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, οι μικτές αποδοχές πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή 0,4106 της μικτής ασφάλισης ΕΦΚΑ (Κωδικός Πακέτου Κάλυψης 101).

ii. Με αντίστοιχο τρόπο υπολογίζονται και οι εισφορές για όσους απασχοληθούν σε ειδικότητες που ασφαλίζονται στον κλάδο βαρέων του ΕΦΚΑ, δηλαδή οι μικτές αποδοχές πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή 0,4666 της μικτής ασφάλισης ΕΦΚΑ (Κωδικός Πακέτου Κάλυψης 105).

iii. Ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό ασφάλισης του τομέα στον οποίο υπάγονται και τις με αριθμ. 6/14-2-2017 και 18/28-3-2017 εγκυκλίους του ΕΦΚΑ.

Επιλέξιμη είναι επίσης η δαπάνη στο πλαίσιο και όσων άλλων ασφαλιστικών πακέτων κάλυψης, πέραν του κωδικού του ασφαλιστικού πακέτου κάλυψης 105.

Επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί και η εισφορά του άρθρου 89Γ παρ. 1 και 5 του ν.3996/2011 (Α' 170)

Οι Φορείς Υποδοχής ή/και οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης, έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα απαραίτητα και πλήρη δικαιολογητικά το πρώτο πενθήμερο εκάστου επόμενου μήνα, στα αρμόδια ΚΠΑ2.


Τα ΚΠΑ2 άμεσα, με την παραλαβή των δικαιολογητικών, δημιουργούν τις λίστες πληρωμών των ωφελουμένων.

Τα ΚΠΑ2 εντός πενθημέρου από την παραλαβή τους (έως και την 10η του μήνα) είναι υποχρεωμένα να δημιουργούν και να οριστικοποιούν τις λίστες πληρωμών, τόσο για την καταβολή των αποδοχών στους ωφελούμενους, όσο και για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους Φορείς Υποδοχής ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης και κατόπιν ο Προϊστάμενος, μετά από σχετικό έλεγχο, να προβαίνει στην έγκριση των ανωτέρω λιστών.

Οι πιστώσεις των αποδοχών των ωφελουμένων και των ασφαλιστικών εισφορών στους Φορείς Υποδοχής ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης, θα γίνονται από την αρμόδια Δ/νση Μηχανογράφησης έως την 15η και έως την 26η εκάστου επόμενου μήνα.

Αρμόδιος φορέας για την πιστοποίηση της απασχόλησης και της ασφάλισης είναι ο Φορέας Υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελουμένων, ανέρχονται:

α) για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), έως 1.040 Ευρώ και
β) για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), έως 990 Ευρώ.

Για τους ωφελουμένους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, οι ανωτέρω αμοιβές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά πενήντα (50) Ευρώ ή εκατό (100) Ευρώ αντίστοιχα και διαμορφώνονται ως εξής:

α) για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών:
i) για την κατηγορία ΠΕ, έως 1.090 Ευρώ και
ii) για την κατηγορία ΤΕ, έως 1.040 Ευρώ
β) για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών:
i) για την κατηγορία ΠΕ, έως 1.140 Ευρώ και
ii) για την κατηγορία ΤΕ, έως 1.090 Ευρώ

Οι ωφελούμενοι που διαθέτουν και τους δύο προαναφερθέντες τίτλους σπουδών λαμβάνουν, ως μηνιαίο ποσό, το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη κατηγορία (100 Ευρώ).

Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας καταβάλλεται στους ωφελουμένους σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις, ως εξής:

α) εκατόν πενήντα (150) Ευρώ για το νοσηλευτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών (ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής) και την κατηγορία ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε Γενικά Νοσοκομεία, σε Γενικά Νοσοκομεία-ΚΥ, σε Πανεπιστημιακά Γενικά Νοσοκομεία και στα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ),
β) εκατόν πενήντα (150) Ευρώ για τις κατηγορίες ΤΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας οι οποίοι θα απασχοληθούν στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ),
γ) εβδομήντα (70) Ευρώ για τις κατηγορίες ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Χημικών Μηχανικών και ΠΕ Κτηνιάτρων οι οποίοι θα απασχοληθούν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ),
δ) εβδομήντα (70) Ευρώ για τις κατηγορίες ΠΕ Μηχ/γων Μηχ/κων, ΠΕ Ηλεκ/γων Μηχ/κων, ΠΕ Μηχ/κων Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχ/γων Μηχ/κων και ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχ/κων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και
ε) εβδομήντα (70) Ευρώ για τις κατηγορίες ΠΕ Πολιτικών Μηχ/κων, ΠΕ Μηχ/γων Μηχ/κων, ΠΕ Ηλεκ/γων Μηχ/κων και ΤΕ Ηλεκ/γων Μηχ/κων οι οποίοι θα απασχοληθούν στις ΔΥΠΕ.

Οι εφημερίες για τις ειδικότητες του επιστημονικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στα Γενικά Νοσοκομεία, σε Γενικά Νοσοκομεία-ΚΥ, σε Πανεπιστημιακά Γενικά Νοσοκομεία και στα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ), εφόσον προβλέπονται, ορίζονται ως εξής:

α) εφημερία καθημερινή, έως εβδομήντα τρία (73) Ευρώ,
β) εφημερία Σαββάτου ή αργίας (πλην Κυριακής), έως εκατόν οχτώ (108) Ευρώ και
γ) εφημερία Κυριακής, έως εκατόν είκοσι πέντε (125) Ευρώ.

Το ανωτέρω επιστημονικό προσωπικό δικαιούται κατ' ανώτατο όριο έως τέσσερις (4) εφημερίες μηνιαίως, από τις οποίες κατ' ανώτατο όριο μία (1) εφημερία Σαββάτου ή αργίας, πλην Κυριακής, και μία (1) εφημερία Κυριακής μηνιαίως.

Η εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (νυχτερινή εργάσιμων ημερών, νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) παρέχεται από τους ωφελουμένους σε υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση και ορίζεται μέχρι τέσσερις (4) νύχτες και δύο (2) αργίες ή Κυριακές κατ' ανώτατο όριο μηνιαίως ανά ωφελούμενο.

Το μικτό ωρομίσθιο για τις παραπάνω περιπτώσεις, ορίζεται ως εξής:

α) για νυχτερινή απασχόληση εργάσιμων ημερών:
i. 1,56 Ευρώ για την κατηγορία ΠΕ
ii. 1,48 Ευρώ για την κατηγορία ΤΕ και

β) για ημερήσια και νυχτερινή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών:
i. 2,34 Ευρώ για την κατηγορία ΠΕ
ii. 2,22 Ευρώ για την κατηγορία ΤΕ

Οι ωφελούμενοι δεν απασχολούνται υπερωριακά.

Καμία άλλη αμοιβή δεν είναι επιλέξιμη ως δαπάνη πέραν των όσων ρητώς αναφέρονται στην οικεία Δημόσια Πρόσκληση και την οικεία ΚΥΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ


Ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο υλοποίησης του «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α' 101) και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα», θα καλύπτει:

α) τις ακαθάριστες αποδοχές (εισφορές ασφαλισμένου και καθαρές αμοιβές) των Ωφελουμένων που απασχολούνται στο Φορέα Υποδοχής ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης,
β) τις ασφαλιστικές - εργοδοτικές εισφορές του Φορέα Υποδοχής ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2.1. της παρούσας και
γ) τον Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών.

Ως χρόνος συμμετοχής στο Πρόγραμμα θεωρείται ο χρόνος, που ο ωφελούμενος βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη / φορέα υποδοχής και απασχολείται προσηκόντως.


Στην περίπτωση που η συμμετοχή στο πρόγραμμα λαμβάνει χώρα σε όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, κάθε ωφελούμενος ασφαλίζεται και λαμβάνει αμοιβή/ενίσχυση για 25 ημέρες.

i. Επίσης, επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται και το μη μισθολογικό κόστος, που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου και του εργοδότη της μικτής ασφάλισης του ΕΦΚΑ (κωδικός πακέτου κάλυψης 101).

ii. Για όσους ωφελούμενους απασχοληθούν, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 2778Β), η καταβολή στον ΕΦΚΑ της αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων αποτελεί επίσης, επιλέξιμη δαπάνη, χωρίς τους περιορισμούς της ανωτέρω υποπαραγράφου.

Εκτός από τις επιλέξιμες δαπάνες που ορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους, ο Ο.Α.Ε.Δ. και οι Φορείς Υποδοχής δεν υποχρεούται να καταβάλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή, αποζημίωση ή ενίσχυση στους Ωφελουμένους.

Για κάθε ημέρα απουσίας που δεν οφείλεται σε άσκηση νόμιμου δικαιώματος (άδεια, βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια, ανυπαίτιο κώλυμα των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα, βλ. Παράρτημα Ι), το οποίο δικαιολογεί αμοιβή, περικόπτονται αντίστοιχα οι ακαθάριστες αποδοχές.

Επιπρόσθετα και σύμφωνα με τα ανωτέρω, για τους ωφελούμενους του παρόντος προγράμματος και για οποιοδήποτε είδος άδειας δικαιούνται, ισχύει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την απασχόληση του προσωπικού στο Δημόσιο τομέα, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) και οι κείμενες διατάξεις της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των ωφελουμένων προσδιορίζονται ανά ειδικότητα, σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας του Φορέα Υλοποίησης.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Γ. ΚΟΝΤΟΒΑΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I


Άρθρον 657. - Λόγοι κωλύσαντες τον εκμισθωτή - Ο εκμισθωτής διατηρεί την αξίωση αυτού επί τον μισθό εάν μετά δεκαήμερο τουλάχιστον παροχή εργασίας κωλύεται να εργασθεί ένεκα σπουδαίου λόγου μη οφειλομένου σε υπαιτιότητα αυτού.

Ποσά καταβληθέντα στον εκμισθωτή εξαιτίας του κωλύματος δυνάμει υποχρεωτικής εκ του νόμου ασφάλισης δικαιούται ο μισθωτής να εκπέσει του μισθού.

Άρθρον 658. - Ο χρόνος, δι' ον κατά το προηγούμενου άρθρον υφισταμένου κωλύματος διατηρείται η επί τον μισθό αξίωση, δεν δύναται να υπερβεί τον μήνα, εάν το κώλυμα επήλθε εν τουλάχιστον έτος μετά την έναρξη της συμβάσεως, τον ήμισυ δε μήνα σε άλλην περίπτωση. Η δια το διάστημα τούτο αξίωση υφίσταται και αν έτι, τον κωλύματος παρέχοντος τοιούτο δικαίωμα, ο μισθωτής κατήγγειλε την μίσθωση.

Σημ.: «Εκμισθωτής» είναι ο μισθωτός και «μισθωτής», ο εργοδότης. «Κωλύω» σημαίνει «εμποδίζω»,

Ι. 1. Κατά τα ανωτέρω άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα, ο μισθωτός διατηρεί την αξίωσή του επί τον μισθό, εάν μετά από 10ημερη τουλάχιστον παροχή εργασίας κωλύεται να εργασθεί ένεκα σπουδαίου λόγου μη οφειλομένου σε υπαιτιότητά του. Στο 10ημερο διάστημα παροχής πραγματικής εργασίας υπολογίζεται και η 6η ημέρα της εβδομάδος επί 5θημέρου.

2. Μόνον μία φορά κατά εργασιακό έτος υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλει στον απέχοντα λόγω ανυπαιτίου κωλύματος μισθωτό τις αποδοχές του μισού μήνα (ή 13 ημερομισθίων) ή του ενός μηνός (ή 26 ημερομισθίων). Τις αποδοχές αυτές μπορεί να χορηγήσει είτε ολόκληρες, όταν πρόκειται για ένα ανυπαίτιο κώλυμα που διήρκεσε για μεγάλο διάστημα, είτε σε μικρότερα ποσά όταν πρόκειται για περισσότερα κωλύματα που διαρκούν το καθένα για μικρό διάστημα. Ως εργασιακό έτος θεωρείται το έτος που αρχίζει από την ημερομηνία προσλήψεως του μισθωτού και φθάνει μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του επομένου (ημερολογιακού) έτους.

Για το ίδιο ανυπαίτιο κώλυμα ο μισθωτός δικαιούται μόνον μία φορά να πάρει τις αποδοχές των άρθρων 657 - 658.

3. Από τις αποδοχές που οφείλει ο εργοδότης στο μισθωτό, δικαιούται να εκπέσει (αφαιρέσει) ολόκληρο το ποσόν που έλαβε η που δικαιούται να λάβει ο μισθωτός ως επίδομα από τον ασφαλιστικό του Οργανισμό για το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή τόσο εκείνο που αντιστοιχεί στις εργάσιμες, όσο και εκείνο που αντιστοιχεί στις μη εργάσιμες ημέρες του διαστήματος.

4. Κατά την θεωρία και την Νομολογία των Δικαστηρίων, Θεωρούνται ανυπαίτια κωλύματα, τα εξής:

• - Η Αιχμαλωσία του εργαζομένου
- Η Ασθένεια
- Το Ατύχημα, εργατικό ή μη, ο τραυματισμός, η αναπηρία
- Ο Γάμος του μισθωτού.
- Ο Γάμος τέκνου του μισθωτού.
- Η Γέννησης τέκνου του (άρρενος) μισθωτού.
- Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.
- Η επιστράτευση, δηλαδή η κλήση του μισθωτού ως εφέδρου. Και η στρατιωτική μετεκπαίδευση του μισθωτού θεωρείται ως ανυπαΐτιο κώλυμα.
- Ο θάνατος ή η βαρεία ασθένεια στενότατου συγγενούς.

Προβλέπεται η χορήγηση αδείας 2 ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών του μισθωτού.

Η άδεια των δύο ημερών χορηγείται και στους εξ αγχιστείας συγγενείς, στην ίδια γραμμή και τον ίδιο βαθμό.

- Η άσκηση Θρησκευτικών καθηκόντων (π.χ. Θεία Μετάληψη), εφόσον είναι απολύτως αναγκαίο να λάβει χώρα σε εργάσιμη ημέρα.
- Η Λουτροθεραπεία.
- Η κλήση ως μάρτυρος η ως ενόρκου (άσκηση υποχρεωτικών εκ του νόμου καθηκόντων). Όχι και η παράσταση ως κατηγορουμένου, αφού δεν πρόκειται περί ανυπαιτίου (αλλά περί υπαιτίου) κωλύματος, αν και πριν της καταδίκης κανείς δεν είναι αποδεδειγμένως ένοχος.
- Η προφυλάκιση, εφόσον ο μισθωτός δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε υπόνοια και ενδείξεις για τις οποίες διετάχθη, μη αρκούσης της αθωώσεώς του.
- Η πυρκαγιά
- Ο σεισμός
- Οδικά κωλύματα, λόγω πλημμύρας, χιονοπτώσεων, ακραίων καιρικών φαινομένων, καταλήψεων οδών, τρομοκρατικών ενεργειών, απαγορεύσεων αστυνομίας κτλ., σε ορισμένες περιπτώσεις μη λειτουργίας των μέσων συγκοινωνίας.
- Όταν η είσοδος του μισθωτού εμποδίζεται από τρίτους ή υπάρχει κίνδυνος να εμποδιστεί η έξοδος.
- Ο Τοκετός (κυοφορία, λοχεία). Όπως είναι γνωστό, για τον τοκετό παρέχεται άδεια 8 εβδομάδων πριν και 9 μετά.
- Οι Χιονοπτώσεις για μισθωτούς που δεν κατέστη δυνατόν να προσέλθουν στην εργασία τους.

Για όσους από τούς ανωτέρω σπουδαίους λόγους υπάρχει, ως προς την καταβολή αποδοχών; ειδική νομοθετική ρύθμιση (άδεια γάμου, γεννήσεως τέκνου, θανάτου, άδεια εκλογών) δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 657-658 Α Κ, δηλαδή οι ημέρες απουσίας χορηγούνται επί πλέον του 1 η του 1/2 μηνός, ο δε μισθωτός δεν μπορεί να ζητήσει και τις αποδοχές των άρθρων 657-658 ΑΚ.

II. 1) Η ασθένεια του μισθωτού συνιστά ανυπαίτιο κώλυμα παροχής της εργασίας. Σχετική με τις υποχρεώσεις του εργοδότη απέναντι στο μισθωτό σε περίπτωση μόνο ασθενείας είναι, από τις διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστ. Κωδικός και η διάταξη του άρθρου 5 του ΑΝ 178/1967 που ορίζει ότι «σε περίπτωση αποχής από την εργασία του μισθωτού λόγω ασθενείας, από την αναγγελία της ανικανότητας μέχρι την έναρξη της επιδότησης εκ μέρους του ΙΚΑ η ετέρου ασφαλιστικού Οργανισμού χρονικό διάστημα (1 έως 3 ημερών), ο εργοδότης υποχρεούται σε πληρωμή μόνον του ήμισυ του ημερομισθίου η του αναλογούντος μισθού, αποκλειόμενης της συμπλήρωσης του οικείου ασφαλιστικού Οργανισμού».

Για το χρονικό διάστημα μέχρι τριών ημερών ασθενείας μη επιδοτουμένων από τον ασφαλιστικό Οργανισμό, οφείλονται πλέον 3 μισά και όχι 3 ολόκληρα ημερομίσθια από τον εργοδότη. Δεδομένου ότι η διάταξη του άρθρου 658 αναφέρεται στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο μισθωτός δικαιούται του μισθού του και όχι στο ποσόν του μισθού (αριθμό ημερομισθίων κλπ.) του διαστήματος αυτού, το τριήμερο θεωρείται ως 3 ημέρες απουσίας, παρά το ότι ο μισθωτός, λαμβάνει από τον εργοδότη γι αυτό, συνολικώς 1,5 ημερομίσθιο.

Για την απόδειξη της ασθενείας, τα ιατρικά πιστοποιητικά έχουν το ίδιο κύρος και νομική ισχύ, ανεξαρτήτως από το αν εκδίδονται από ιατρούς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ.

2 Για τις υπόλοιπες ημέρες της πρώτης αυτής (πέραν των 3 ημερών) ασθενείας, καθώς και για όλες τις ημέρες κάθε επομένης ασθενείας του ιδίου ημερολογιακού έτους που διαρκεί όμως πέρα των τριών ημερών, ο εργοδότης καταβάλλει τις συνήθεις αποδοχές στο μισθωτό, αφαιρώντας ό,τι για το διάστημα της αποχής λόγω ασθενείας, έλαβε ή δικαιούται να λάβει ο μισθωτός ως επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό του Οργανισμό, είτε αυτό αντιστοιχεί σε εργάσιμες, είτε αντιστοιχεί σε μη εργάσιμες ημέρες.

Όπως ορίζεται, οι άδειες στο προσωπικό αυτό, χορηγούνται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 55 και 56 του Ν. 2683/1999. (ήδη άρθρ. 55-56 του Ν. 3528/2007)

Στην παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 3230/2004 ορίζεται ότι οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται στο προσωπικό με σχέση ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 55 του Ν. 2683/1999 (ήδη αρθρ. 55 Ν. 3528/2007). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Δείτε το επισυναπτόμενο)

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο