Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-02-2019 ]

1015332 ΕΞ 2019 Οδηγίες αναφορικά με τις νέες ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού

(Οδηγίες αναφορικά με τις νέες ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΕΦΚΦ Γ 1015332 ΕΞ2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Γ' - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Σωκράτης Νικόπουλος
Τηλέφωνο:2106987429
Fax:2106987408, 2106987424
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
 
Θέμα: «Οδηγίες αναφορικά με τις νέες ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού».


Σχετ: α) Η αριθμ. πρωτ.ΔΕΦΚΦ Γ 1120427 ΕΞ 2018 εγκύκλιος διαταγή.
β) Το αριθμ. πρωτ.ΔΕΦΚ Γ 1104083 ΕΞ 2018 έγγραφό μας.
γ) Η αριθμ. πρωτ.ΓΔΤΕΦΚ 1023621 ΕΞ 2017/15.2.2017 εγκύκλιος διαταγή.

Σε συνέχεια των ανωτέρω α) και β) σχετικών, με τις οποίες κοινοποιήθηκαν οι εκτελεστικές πράξεις της Ε.Επιτροπής που καθορίζουν τα τεχνικά πρότυπα για τη λειτουργία του συστήματος ιχνηλασιμότητας και του χαρακτηριστικού ασφαλείας καπνικών προϊόντων και δόθηκαν οδηγίες επ' αυτών, καθώς και της γ) σχετικής εγκυκλίου, με την οποία δόθηκαν οδηγίες αναφορικά με την υποβολή του παραστατικού της Αιτήσεως Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (Α.Δ.Ε.Τ.), παρέχονται με την παρούσα περαιτέρω οδηγίες με σκοπό την ενημέρωση των τελωνειακών αρχών και των εμπλεκόμενων οικονομικών φορέων, αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των σχετικών παραστατικών (Αίτηση Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (Α.Δ.Ε.Τ.), Απόδειξη Παραλαβής) καθώς και τη διαδικασία παραλαβής και διαχείρισης των ενσήμων ταινιών από τους αρμόδιους διαχειριστές, ενόψει της διάθεσης των νέων ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού, οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ (EEL 127/29.4.2014), όπως μεταφέρθηκαν στο εθνικό μας δίκαιο με τις διατάξεις του άρθρου 106Β του ν.2960/2001 (Α' 265) και της αριθμ. 2018/576 εκτελεστικής απόφασης (EEL 96/16.4.2018).

1. Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, από 20.5.2019, όλες οι μονάδες συσκευασίας τσιγάρων και λεπτοκομμένου καπνού που διατίθενται στην αγορά της Ε.Ε. θα φέρουν χαρακτηριστικό ασφαλείας, αποτελούμενο από ορατά και μη ορατά στοιχεία, τα οποία θα συμμορφώνονται με τα τεχνικά πρότυπα της αριθμ. 2018/576 εκτελεστικής απόφασης, με στόχο τη διευκόλυνση της εξακρίβωσης της γνησιότητας των προϊόντων αυτών.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη ότι αφενός οι νέες ένσημες ταινίες συμμορφώνονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου αφετέρου οι νέες ένσημες ταινίες των τσιγάρων έχουν μικρότερες διαστάσεις (32Χ16) λόγω των απαιτήσεων περί προειδοποιήσεων υγείας στις μονάδες συσκευασίας, κατόπιν της λήξης μεταβατικής εξαίρεσης της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 10 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ όπως μεταφέρθηκαν στο εθνικό δίκαιο με τις διατάξεις της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 10 του ν.4419/2016 (Α' 174) και προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για τις καπνοβιομηχανίες και τους εισαγωγείς καπνικών προϊόντων της χώρας μας να προσαρμόσουν την παραγωγική τους διαδικασία στις εν λόγω αλλαγές, διατίθενται οι νέες ένσημες ταινίες φορολογίας εκ παραλλήλου με τις υφιστάμενες.

Για τη διευκόλυνση του έργου των τελωνειακών αρχών με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση και παρακολούθηση των ενσήμων ταινιών από τους διαχειριστές, δημιουργήθηκαν στο υποσύστημα των Ε.Φ.Κ. του ICISnet νέοι τύποι ενσήμων ταινιών προκειμένου να διακρίνονται από τους υφιστάμενους. Ως εκ τούτου, κατά την υποβολή της ΑΔΕΤ από τα δικαιούμενα πρόσωπα (παρ. 1, άρθρου 106, ν.2960/2001), προκειμένου να τους διατεθούν από την αρμόδια τελωνειακή αρχή οι νέες ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών, στη θέση "Στοιχεία Ένσημης Ταινίας" και ειδικότερα στο πεδίο "Αριθμός Τύπου Ταινίας", επιλέγονται από τα ανωτέρω πρόσωπα, ανάλογα με την κατηγορία (τύπο) ταινίας, οι τιμές, όπως παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα:

ΤΥΠΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Εσωτερικού

Εξωτερικού

 

 

Τσιγάρο (32Χ16)

T3 αντί T1 (που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα)

T4 αντί T2 (που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα)

Καπνός (45Χ19)

K3 αντί K1 (που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα)

K4 αντί K2 (που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα)

Πούρο (45Χ19)

P3 αντί P1 (που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα)

P4 αντί P2 (που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα)

Εργατικές (32Χ16)

E3 αντί E1 (που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα)

 


Επισημαίνεται, ότι οι υπόλοιπες θέσεις της υποβαλλόμενης ΑΔΕΤ θα συμπληρώνονται σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις οδηγίες που δόθηκαν με την αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5041345ΕΞ2013/28.11.2013 Ε.Δ.Υ.Ο «Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στο ICISnet.

2. Ως προς τη διαδικασία παραλαβής και διαχείρισης των νέων ενσήμων ταινιών φορολογίας εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί, πλην της καταχώρισης των νέων τύπων ταινιών και στο παραστατικό της απόδειξης παραλαβής, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

3. Επισημαίνεται, ότι για τη διευκόλυνση του έργου των διαχειριστών ενσήμων ταινιών των τελωνειακών αρχών, κρίνεται σκόπιμη η φύλαξη των νέων ενσήμων ταινιών σε διαφορετικό χώρο από αυτόν όπου φυλάσσονται οι υπάρχουσες.

4. Τέλος, τονίζεται ότι από 20.5.2019 δεν δύναται να κατασκευάζονται ή να εισάγονται τσιγάρα και λεπτοκομμένος καπνός, τα οποία δεν φέρουν χαρακτηριστικό ασφαλείας, ως εκ τούτου δεν δύναται από την εν λόγω ημερομηνία να διατίθενται στα δικαιούμενα πρόσωπα ένσημες ταινίες χωρίς χαρακτηριστικά ασφαλείας. Ωστόσο, εφιστάται η προσοχή τόσο στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές όσο και στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα κατά το τρέχον χρονικό διάστημα στην κατά το δυνατόν αξιοποίηση των αποθεμάτων των υφιστάμενων ενσήμων ταινιών, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο