Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-02-2019 ]

141798/2018 Τροποποίηση της αριθμ. 39613/11.04.2018 (Β΄ 1472), ΑΔΑ: 64ΓΖ465ΧΙ8-3ΡΜ απόφασης με θέμα: «Σύσταση και συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου με αρμοδιότητα επί των υπαλλήλων όλων των επιμελητηρίων της χώρας και της Κ.Ε.Ε.»

(Τροποποίηση της αριθμ. 39613/11.04.2018 (Β΄ 1472), ΑΔΑ: 64ΓΖ465ΧΙ8-3ΡΜ απόφασης με θέμα: «Σύσταση και συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου με αρμοδιότητα επί των υπαλλήλων όλων των επιμελητηρίων της χώρας και της Κ.Ε.Ε.»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 141798/ 31-12-2018

(ΦΕΚ Β' 6193/31-12-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρ. 82 του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 171),
β. των άρθρ. 146Α και 146Β του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως ισχύει,
γ. του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρ. πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
δ. του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύει,
ε. του άρθρ. 5, παρ. 2, περ. ιβ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως ισχύει,
στ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει,
ζ. του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 37),
η. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

2. Την αριθμ. 39613/11.4.2018 (Β΄ 1472), ΑΔΑ: 64ΓΖ465ΧΙ8-3ΡΜ απόφαση με θέμα: «Σύσταση και συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου με αρμοδιότητα επί των υπαλλήλων όλων των επιμελητηρίων της χώρας και της Κ.Ε.Ε.».

3. Την αριθμ. 49614/ΔΙΟΕ–1180/19.11.2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Σύσταση-Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τους φορείς που υπάγονται σε αυτό (ήτοι Ν.Π.Δ.Δ και Γενικές Γραμματείες)» (Β΄ 3196), όπως ισχύει.

4. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718/18.6.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρ. 146Β του ν. 3528/2007 όπως ο ν. 3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012».

5. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 58/341/οικ.10874/3.5.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων».

6. Το αριθμ. ΚΕΕ 4990/17.12.2018/ΥΠΟΙΑΝ 138900/20.12.2018 έγγραφο της Κ.Ε.Ε., σύμφωνα με το οποίο σημειώνεται η «έλλειψη προσωπικού της Κ.Ε.Ε. και οι αυξημένες υπηρεσιακές της υποχρεώσεις».

7. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθορίζεται με κοινή Υπουργική απόφαση που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 146Β του ν. 3528/2007, όπως ισχύει για την αποζημίωση των τακτικών μελών των πειθαρχικών συμβουλίων, καθώς και των αναπληρωματικών μελών των εν λόγω συμβουλίων, ανάλογα με τις συνεδριάσεις στις οποίες μετείχαν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθμ. 39613/11.4.2018 (Β΄1472), ΑΔΑ: 64ΓΖ465ΧΙ8-3ΡΜ, απόφαση με θέμα: «Σύσταση και συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου με αρμοδιότητα επί των υπαλλήλων όλων των επιμελητηρίων της χώρας και της Κ.Ε.Ε.»:
i) στο σημείο (1. Γ) ως εξής: Γραμματέας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ορίζεται υπάλληλος επιμελητηρίου της χώρας ή της Κ.Ε.Ε., κατηγορίας ΠΕ, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση ορισμού μελών.
ii) στο σημείο (2. Β. γ) ως εξής: Χρέη Γραμματέα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκτελεί ένας υπάλληλος επιμελητηρίου της χώρας ή της Κ.Ε.Ε., κατηγορίας ΠΕ, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση ορισμού των μελών.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 39613/11.4.2018 απόφαση.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο