Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-02-2019 ]

45/7887/2019 Τροποποίηση της αριθμ. 158/16825/31-1-2018 απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας, του είδους και του περιεχομένου της πράξης παραχώρησης ή της σύναψης έννομης σχέσης με τρίτους ως προς το μίσθιο και τις εγκαταστάσεις πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας»

(Τροποποίηση της αριθμ. 158/16825/31-1-2018 απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας, του είδους και του περιεχομένου της πράξης παραχώρησης ή της σύναψης έννομης σχέσης με τρίτους ως προς το μίσθιο και τις εγκαταστάσεις πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 45/7887/16-1-2019

(ΦΕΚ Β' 195/31-01-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του ν.4282/2014 «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (Α’182),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98),
γ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων….» (Α’ 114),
δ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄160),
ε) της αριθμ. 2429/119958/06-09-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου», (Β΄ 3901).

2. Την αριθμ. 158/16825/2018 απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας, του είδους και του περιεχομένου της πράξης παραχώρησης ή της σύναψης έννομης σχέσης με τρίτους ως προς το μίσθιο και τις εγκαταστάσεις πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 2 της αρθμ. 158/16825/2018 απόφασης (ΦΕΚ Β’406) προστίθεται το εδάφιο: «Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τη σύναψη έννομης σχέσης μεταξύ συνδεδεμένων/συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.».
 
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 της αριθμ. 158/16825/2018 απόφασης (ΦΕΚ Β’ 406) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ειδικά για τις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης, ο υπεκμισθωτής και ο υπομισθωτής θα πρέπει στην έκθεση, την οποία υποβάλλουν από κοινού, να τεκμηριώνουν τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την έγκριση της σύμβασης, με σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά. Πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 2, παράγραφος 3, κριτήρια για την έγκριση, όσον αφορά τον υπεκμισθωτή, αποτελούν ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα: (α) η μειωμένη ετήσια παραγωγή κατά τα τρία τελευταία συνεχή έτη, μικρότερη της εγκεκριμένης δυναμικότητάς του, αλλά όχι της οριζόμενης στην παράγραφο 1β του άρθρου 14 του ν. 4282/2014 ή (β) τα ζημιογόνα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης, κατά τουλάχιστον τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, ή (γ) η αδυναμία εξυπηρέτησης των οικονομικών και λοιπών υποχρεώσεων της μονάδας κατά το ίδιο διάστημα, ή (δ) συνθήκες ανωτέρας βίας. Όσον αφορά τον υπομισθωτή, θα πρέπει να τεκμηριώνεται η υδατοκαλλιεργητική του δραστηριότητα, η οικονομική του δυνατότητα να καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες λειτουργίας της μονάδας, εξαντλώντας την εγκεκριμένη δυναμικότητά της, καθ' όλη τη διάρκεια της έννομης σχέσης».

3. Το άρθρο 7 της αριθμ. 158/16825/2018 απόφασης (ΦΕΚ Β’ 406) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις- Έναρξη ισχύος
1. Συμβάσεις παραχώρησης ή άλλης μορφής έννομης σχέσης ως προς τη χρήση και εκμετάλλευση του μισθίου και των πλωτών εγκαταστάσεων μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντός αυτού, καθώς και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εκτροφής, που έχουν συναφθεί χωρίς την έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου και βρίσκονται σε ισχύ κατά την έκδοση της παρούσας, οφείλουν να προσαρμοσθούν στις διατάξεις αυτής μέχρι 30-9-2019. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται αρμοδίως, μέχρι 30-4-2019, προκειμένου να εγκριθούν από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για την έγκριση των συμβάσεων αυτών (τόσο κατά το περιεχόμενο όσο και για αλλαγή φορέα) δεν έχει εφαρμογή η παράγραφος 2 του άρθρου 4 της παρούσας. Οι φορείς θα πρέπει να τεκμηριώνουν την ανάγκη συνέχισης της σύμβασης και τις συνέπειες σε περίπτωση διακοπής αυτής. Για την προσαρμογή τους, η διάρκεια των συμβάσεων ακολουθεί τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 της παρούσας, αλλά υπολογίζεται αρχής γενομένης από την έγκριση αυτών από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση που αίτημα προσαρμογής δεν εγκριθεί, με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης παρέχεται στον υπομισθωτή ή τον λήπτη υπηρεσιών προθεσμία μέχρι δύο (2) έτη για την απομάκρυνση του πληθυσμού που εκτρέφεται και άλλων τυχόν περιουσιακών στοιχείων που του ανήκουν και την ελεύθερη απόδοση της μονάδας στον φορέα. Για το διάστημα αυτό εξακολουθούν να ισχύουν οι υποχρεώσεις του υπομισθωτή ως προς το μίσθιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας, έναντι του υπεκμισθωτή και του ελληνικού δημοσίου.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 158/16825/2018 απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2019

Ο Υπουργός                           
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ         

Η Υφυπουργός
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο