Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-01-2019 ]

Ε.2019/2019 Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από παροχές ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων πηγής Ελλάδας που λαμβάνει φορολογικός κάτοικος Ελβετίας - Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Ομοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και του συνημμένου σ’ αυτή Πρωτοκόλλου (Ν.1502/1984, ΦΕΚ192/1984, Ν.4034/2011 ΦΕΚ 269/2011, Ν.4105/2013 ΦΕΚ 5/2013)

(Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από παροχές ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων πηγής Ελλάδας που λαμβάνει φορολογικός κάτοικος Ελβετίας - Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Ομοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και του συνημμένου σ’ αυτή Πρωτοκόλλου (Ν.1502/1984, ΦΕΚ192/1984, Ν.4034/2011 ΦΕΚ 269/2011, Ν.4105/2013 ΦΕΚ 5/2013))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019
Ε.2019/29-1-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 210 3375 852
Fax : +30 210 3375 854
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

Ε 2019/2019

Θέμα: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από παροχές ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων πηγής Ελλάδας που λαμβάνει φορολογικός κάτοικος Ελβετίας –Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Ομοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και του συνημμένου σ’ αυτή Πρωτοκόλλου (Ν.1502/1984, ΦΕΚ192/1984, Ν.4034/2011 ΦΕΚ 269/2011, Ν.4105/2013 ΦΕΚ 5/2013)


Με αφορμή την υποβολή ερωτήματος που έχει τεθεί στην Υπηρεσία, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από παροχές ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων πηγής Ελλάδας που λαμβάνει φορολογικός κάτοικος Ελβετίας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 18 της Σύμβασης μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Ομοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και του συνημμένου σ’ αυτή Πρωτοκόλλου (Ν.1502/1984, ΦΕΚ192/1984, Ν.4034/2011 ΦΕΚ 269/2011, Ν.4105/2013 ΦΕΚ 5/2013), με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19, συντάξεις και άλλες αμοιβές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται σε κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους για προηγούμενη απασχόληση φορολογούνται μόνο σ’ αυτό το Κράτος. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού ή από ταμεία που συστάθηκαν από αυτό σε ένα φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού φορολογείται μόνο στο Κράτος αυτό. Εντούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος του Κράτους αυτού.

Περαιτέρω, στα ερμηνευτικά σχόλια του πρότυπου μοντέλου σύμβασης του ΟΟΣΑ (επικαιροποιημένη έκδοση 2017) σχετικά με το άρθρο 18 για τη φορολόγηση των συντάξεων αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το συγκεκριμένο άρθρο εφαρμόζεται μόνο σε πληρωμές που γίνονται για προηγούμενη εργασία, συνεπώς δε θα εφαρμόζεται για παράδειγμα σε μία πρόσοδο η οποία αποκτήθηκε κατευθείαν από τον δικαιούχο της προσόδου από κεφάλαιο το οποίο δε χρηματοδοτήθηκε από ένα εργατικό συνταξιοδοτικό σχήμα. Το άρθρο εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τη φορολογική μεταχείριση του σχήματος υπό το οποίο γίνονται οι σχετικές πληρωμές. Συνεπώς, μια πληρωμή η οποία γίνεται υπό ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα το οποίο δε δικαιούται φορολογική ελάφρυνση, μπορεί ωστόσο να συνιστά «σύνταξη ή άλλες παρόμοιες αμοιβές». Ομοίως, το άρθρο εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το αν οι σχετικές πληρωμές γίνονται από «αναγνωρισμένο συνταξιοδοτικό ταμείο».

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ’ της παρ.3 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013), ορίζεται ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρείται και «το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικής παροχής, στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων». Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου ορίζεται η φορολογική μεταχείριση του πιο πάνω ασφαλίσματος.

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικής παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων, ορίζεται ως ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και ότι το άρθρο 18 για τη φορολόγηση των συντάξεων της Σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας εφαρμόζεται μόνο σε πληρωμές που γίνονται για προηγούμενη εργασία. Συνεπώς, εφόσον το ασφάλισμα πηγής Ελλάδας που λαμβάνει φορολογικός κάτοικος Ελβετίας αποτελεί πληρωμή που προέρχεται από σύναψη ομαδικού ασφαλιστηρίου συνταξιοδοτικού συμβολαίου για προηγούμενη εργασία, τότε οι πληρωμές που γίνονται στα πλαίσια του ομαδικού ασφαλιστηρίου συνταξιοδοτικού συμβολαίου φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 της Σύμβασης μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Ομοσπονδίας και άρα το ασφάλισμα πηγής Ελλάδας που καταβάλλεται σε κάτοικο Ελβετίας για προηγούμενη απασχόληση φορολογείται μόνο στην Ελβετία.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο