Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-02-2019 ]

ΔΕΔ 1784/2018 Αποδοχή: Συμπλοιοκτησία με σκάφος κάτω των 12 μέτρων και υπαγωγή σε βιβλία 1-1-2015 - Μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος για 5 έτη

(Αποδοχή: Συμπλοιοκτησία με σκάφος κάτω των 12 μέτρων και υπαγωγή σε βιβλία 1-1-2015 - Μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος για 5 έτη)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Θεσσαλονίκη 5/11/2018
Αριθμός απόφασης: 1784  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Α7' - Επανεξέτασης

Πληροφορίες: Κ. Μαβινίδου
Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας: 54630 - Θεσ/νικη
Τηλέφωνο: 2313-333245
ΦΑΞ: 2313-333258

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-4-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 19/7/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της επί της οδού Συμπλοιοκτησίας « », ΑΦΜ , που εδρεύει στην αρ. ..., Τ.Κ , κατά της πράξης άμεσου προσδιορισμού τέλους επιτηδεύματος φορολογικού έτους 2017 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. που εκδόθηκε βάσει της υποβληθείσας με αρ /2018 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα. 

5. Την ανωτέρω προσβαλλόμενη πράξη της οποίας ζητείται η ακύρωση.

6. Την έκθεση απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του τμήματος Α7' - Επανεξέτασης της Υπηρεσίας μας όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο απόφασης.

Επί της από 19/7/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της Συμπλοιοκτησίας « », ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Η προσφεύγουσα συμπλοιοκτησία κατέθεσε την με αρ /2018 δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. φορολογικού έτους 2017 από την εκκαθάριση της οποίας προέκυψε τέλος επιτηδεύματος ποσού 800,00 €, το οποίο βεβαιώθηκε με τον υπ'αιρθμ. ../../29-6-2018 χρηματικό κατάλογο (ΑΤΒ /2018).

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης διότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1037/2017, οι αλιείς που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής ΦΠΑ του άρθρου 40 του Κώδικα Φ.Π.Α. και από 1/1/2015 υποχρεούνται να τηρήσουν βιβλία και να ενταχτούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για πρώτη φορά, θα εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος για τα επόμενα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της μεταβολής.

Επειδή σύμφωνα με άρθρο 31 του ν .3986/2011, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4484/2017, ορίζεται : «3. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους.
Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας. Επίσης, εξαιρούνται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους.»

Επειδή, με την ΠΟΛ.1206/2014 «Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των συμπλοιοκτησιών παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρα.» ορίζεται : «1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 , οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ (απλογραφικά ή διπλογραφικά), υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος κι επομένως οι επιχειρήσεις που νομίμως έχουν απαλλαχθεί από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων (βάση των διατάξεων του ΚΦΑΣ), απαλλάσσονται και από τέλος επιτηδεύματος.

2. Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω:

Με το άρθρο 6 της ΑΥΟ - ΠΟΛ.1320/30-12-1998 , η οποία όπως διευκρινίστηκε με το Δ12Α 1079607 ΕΞ 2014 έγγραφο της Δ/νσης Βιβλίων και Στοιχείων (Δ15) ισχύει μέχρι σήμερα, οι επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, συμπεριλαμβανομένων και των συμπλοιοκτησιών και των κοινωνιών αστικού δικαίου, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρων, απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει ότι στις πιο πάνω επιχειρήσεις δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος και σε όσες περιπτώσεις αυτό έχει ήδη βεβαιωθεί, οι φορολογούμενοι υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για διαγραφή του ποσού, όπως ορίζει η ΑΥΟ - ΠΟΛ.1167/2011».

Επειδή στη συνέχεια εκδόθηκε η ΠΟΛ 1037/2017 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με την οποία διευκρινίζεται ότι:

«4. Σύμφωνα με τις διατάξεις των ΕΛΠ, οι αλιείς που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής ΦΠΑ του άρθρου 40 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), από 01/01/2015 και μετά, είναι πλέον υπόχρεοι σε τήρηση λογιστικών βιβλίων και στην έκδοση στοιχείων, ενώ με το άρθρο 2 της Απόφασης ΓΓΔΕ - ΠΟΛ.1007/2015, απαλλάσσονται μόνο από την ενημέρωση λογιστικών αρχείων (βιβλία) και με την Απόφαση ΓΓΔΕ - ΠΟΛ.1002/2014 απαλλάσσονται από τη χρήση ΦΗΜ για την έκδοση αποδείξεων λιανικής.

5. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1053/2014 διευκρινίστηκε ότι, για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων της παραγρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 και όσον αφορά στην εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύματος, για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ που θα τηρήσουν βιβλία και θα ενταχτούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για πρώτη φορά, η ημερομηνία μεταβολής θεωρείται ως πρώτη έναρξη και από την ημερομηνία αυτή και για τα επόμενα πέντε (5) έτη, θα εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος.

6. Κατ' ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω και για τους αλιείς του ειδικού κατ' αποκοπή καθεστώτος ΦΠΑ, που πραγματοποίησαν μεταβολή και από 01/01/2015 τηρούν υποχρεωτικά βιβλία και εκδίδουν στοιχεία, έστω κι αν απαλλάχτηκαν από την ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων), η ημερομηνία μεταβολής (01/01/2015) θεωρείται για την δραστηριότητα αυτή ως ημερομηνία πρώτης έναρξης, για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων και από την ημερομηνία αυτή και για τα επόμενα πέντε (5) έτη θα εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος.»

Επειδή στην υπό κρίση περίπτωση, η προσφεύγουσα συμπλοιοκτησία, η οποία απαλλάσσονταν από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων λόγω εκμετάλλευσης σκάφους μήκους κάτω των 12 μέτρων (ΠΟΛ 1206/2014), από 1/1/2015 πραγματοποίησε μεταβολή στο σύστημα Μητρώου της φορολογικής αρχής και τηρεί υποχρεωτικά βιβλία και στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014).

Επειδή, η ημερομηνία μεταβολής (1/1/2015) θεωρείται για την προσφεύγουσα ως ημερομηνία πρώτης έναρξης για τη δραστηριότητά της, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και ως εκ τούτου απαλλάσσεται από την επιβολή τέλους επιτηδεύματος από την ημερομηνία αυτή και για τα επόμενα πέντε (5) έτη. Επομένως, μη ορθώς επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα τέλος επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2017 και ο σχετικός προβαλλόμενος ισχυρισμός της γίνεται αποδεκτός.

Αποφασίζουμε

την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 19/7/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της Συμπλοιοκτησίας « », ΑΦΜ και την ακύρωση της πράξης άμεσου προσδιορισμού τέλους επιτηδεύματος φορολογικού έτους 2017 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ , που εκδόθηκε βάσει της υποβληθείσας με αρ /2018 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους.


Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην υπόχρεη.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α7' ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΜΑΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑΤΣΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής ΥποστήριξηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο