Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-11-1978 ]

ΠΟΛ.147/7.11.1978 Φορολογία του εισοδήματος των μελών των Ιδιοτύπων Μεταφορικών Επιχειρήσεων (Ι.Μ.Ε.) του Ν. 383/1976.

(Φορολογία του εισοδήματος των μελών των Ιδιοτύπων Μεταφορικών Επιχειρήσεων (Ι.Μ.Ε.) του Ν. 383/1976. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 1978
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ.: Ε.10017
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΠΟΛ. 147
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1η & 3η
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄ - Α΄

ΘΕΜΑ: Φορολογία του εισοδήματος των μελών των Ιδιοτύπων Μεταφορικών Επιχειρήσεων (Ι.Μ.Ε.) του Ν. 383/1976.

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας ανακοινώνουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 383/76, επιτρέπεται η σύσταση ιδιότυπης Μεταφορικής Επιχειρήσεως (Ι.Μ.Ε.), η οποία θα διέπεται από τη νομοθεσία που ισχύει για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με τις εξής παρεκκλίσεις:

α) Το εταιρικό κεφάλαιο αποτελείται από Εταιρικά μερίδια με αξία καθένα τουλάχιστον χίλιες δραχμές ανά τόννο μικτού βάρους του φορτηγού αυτοκινήτου που συμμετέχει στην εταιρεία.

β) Για τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.

γ) Κάθε εταίρος υποχρεώνεται να συνεισφέρει στην εταιρεία την άσκηση του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως του φορτηγού αυτοκινήτου και να το έχει στη διάθεση της εταιρείας συνέχεια σε κατάσταση ετοιμότητας, δυνάμενος να κρατεί την κυριότητα και νομή αυτού.

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για τη φορολογία του εισοδήματος που προέρχεται από τις ανωτέρω Ι.Μ.Ε. θα εφαρμοστούν ανάλογα οι διατάξεις του Ν. 3190/1955, του Ν.Δ. 3323/1955 και λοιπών φορολογικών νόμων, που αφορούν τη φορολογία του εισοδήματος που προέρχεται από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

2. Για τον προσδιορισμό του ακαθάριστου εισοδήματος των Ι.Μ.Ε. υπολογίζεται το σύνολο των ακαθάριστων εισπράξεων από κόμιστρα και λοιπά έσοδα, τα οποία εισπράττουν από την εκμετάλλευση των αυτοκινήτων που ανήκουν σ΄ αυτές κατά κυριότητα ή έχουν το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, πριν από την έκπτωση οποιασδήποτε δαπάνης που βαρύνει την επιχείρηση ή τα αυτοκίνητα αυτής. Για την εξεύρεση του καθαρού εισοδήματος αυτών, εφόσον τηρούνται επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία του Κ.Φ.Σ., τα οποία στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να είναι Δ΄ κατηγορίας (περ. Α΄ παρ. 2 άρ. 2 Κ.Φ.Σ.), θα εκπεστούν από το ακαθάριστο εισόδημα οι δαπάνες και τα έξοδα λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως ( μισθοί προσωπικού και οδηγών, ενοίκια, καύσιμα, αποσβέσεις ιδίων αυτοκινήτων κλπ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.Δ. 3323/1995. Το ποσό που απομένει αποτελεί το καθαρό εισόδημα της Ι.Μ.Ε., το οποίο, αφού διαιρεθεί με τα μερίδια του εταιρικού κεφαλαίου που προσδιορίζονται, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, από το μικτό βάρος των αυτοκινήτων που έχει κατά δικαίωμα εκμεταλλεύσεως ή κατά κυριότητα ή εταιρεία, θα διανεμηθεί στους εταίρους ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής καθενός στην εταιρεία.

3. Με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 383/1976 ορίζεται ότι οι αυτοκινητιστές που συμμετέχουν στις Ι.Μ.Ε. διατηρούν την ιδιότητα του επαγγελματία αυτοκινητιστή σε όλη τη διάρκεια της χρήσεως. Κατ΄ ακολουθία, σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτώσεως δ της παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 99/1977, «περί Κ.Φ.Σ.» ως εκμεταλλευτές αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο εσόδων - εξόδων, ενώ απαλλάσσονται από την τήρηση του βιβλίου αυτού, εφόσον πραγματοποιούν ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 250.000 δρχ. (άρθρ. 1, παρ. 6).

4. Για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των αυτοκινητιστών, μελών της Ι.Μ.Ε., εφόσον τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία του Κ.Φ.Σ., από το εισόδημα που λαμβάνουν από την εταιρεία για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως του αυτοκινήτου τους, θα εκπέσουν το σύνολο των δαπανών συντηρήσεως αυτού (έξοδα επισκευών, ανταλλακτικά, τέλη κυκλοφορίας, αποσβέσεις ιδίων αυτοκινήτων κλπ.) τα οποία τους βαρύνουν.

Αν δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία ή τα τηρούμενα κρίνονται ανεπαρκή και ανακριβή, το καθαρό εισόδημα θα προσδιορίζεται εξωλογιστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.Δ. 3323/1955, πολλαπλασιάζοντας τα ακαθάριστα έσοδα που αναλογούν στα αυτοκίνητά τους με τον κατάλληλο για κάθε περίπτωση συντελεστή καθαρού κέρδους.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο