Σχόλια

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(ΦΕΚ Β' 338/08-02-2019)

Στην Δ.ΟΡΓ.Α 1009215 ΕΞ 2019/21-01-2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που δημoσιεύθηκε στο ΦΕΚ 145/τ.Β’/29.01.2019, στη σελίδα 1360, στην α’ στήλη, διορθώνονται:
1. Στον 2o στίχο, εκ των άνω, το εσφαλμένο:
«υποπαραγράφου Γ» στο ορθό:
«υποπαραγράφου Ι’»
2. Στον 3o στίχο, εκ των άνω, το εσφαλμένο:
“«6.-1.” στο ορθό:
“«6.-I.”
3. Στον 8o στίχο, εκ των άνω, το εσφαλμένο:
«περίπτωσης ϊ.» στο ορθό:
«περίπτωσης i.»
4. Στον 20o στίχο, εκ των άνω, το εσφαλμένο:
«υποπαραγράφου Γ» στο ορθό:
«υποπαραγράφου Ι’»

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-01-2019 ]

1009215 ΕΞ 2019 Καθορισμός του χρόνου παύσης λειτουργίας του Γραφείου Εξόδων του Τμήματος Δ’ Εσόδων της Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, Α’ τάξεως, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/ 10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

(Καθορισμός του χρόνου παύσης λειτουργίας του Γραφείου Εξόδων του Τμήματος Δ’ Εσόδων της Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, Α’ τάξεως, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/ 10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1009215 ΕΞ2019

(ΦΕΚ Β’ 145/29.01.2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α΄-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Άννα Πανταζή
Τηλέφωνο : 210- 3222386,
213-2112905
Fax : 210-3230829
E-mail:[email protected]
Url :www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του χρόνου παύσης λειτουργίας του Γραφείου Εξόδων του Τμήματος Δ’ – Εσόδων της Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, Α’ τάξεως, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 2016 (Α’94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των περ. αα’, ββ’ και γγ’ της υποπαραγράφου θ’ της παρ. 4 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των άρθρων 2, 7, των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.
β) Της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 38 και 70 αυτής.

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και Β’372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Το αριθ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Δ 1185205 ΕΞ 2018/11-12-2018 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα «Παύση λειτουργίας του Γραφείου Εξόδων της Δ Δ.Ο.Υ. Αθηνών».

4. Την αριθ. 1 της 20/01/2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3 της 30/11/2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την ανάγκη παύσης λειτουργίας του Γραφείου Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών (Α’) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε..

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε, την 01/02/2019, ως χρόνο παύσης λειτουργίας του Γραφείου Εξόδων του Τμήματος Δ’-Εσόδων της Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Β. Από την ίδια ημερομηνία, τροποποιούμε το άρθρο 38 της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’968 και 1238) απόφασης, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως εξής:

1) Διαμορφώνουμε:
α) το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου Ι' της παραγράφου 6, ως εξής:
«6.-Ι. Οι Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως, σε μία (1) έως δύο (2) Υποδιευθύνσεις, πέντε (5) έως δώδεκα (12) Τμήματα και δύο (2) Γραφεία, από τα οποία το ένα υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ως κάτωθι:»
β) το στοιχείο ii. της υποπερίπτωσης IV της περίπτωσης i «Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως» της υποπαραγράφου Α’ της παραγράφου 7, ως εξής: «7.-A.i.-IV.ii. Από την ημερομηνία παύσης λειτουργίας των Γραφείων Εξόδων, τα Τμήματα Εσόδων των Δ.Ο.Υ., στις οποίες λειτουργούσε Γραφείο Εξόδων, ασκούν και την αρμοδιότητα για την τήρηση και την κατάρτιση των βιβλίων αντιτίμων, κατασχέσεων ή εκχωρήσεων ή επισχέσεων.»

2) Διαγράφουμε:
α) το δεύτερο εδάφιο «Στο Τμήμα Εσόδων της Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών λειτουργεί και Γραφείο Εξόδων, μέχρι την πλήρη απομάκρυνση των πληρωμών από τις Δ.Ο.Υ..» της υποπερίπτωσης β) «Τμήμα Δ’ Εσόδων,» της περίπτωσης Β’ της υποπαραγράφου Ι' της παραγράφου 6,
β) όλο το στοιχείο iii. «Γραφείο Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών» της υποπερίπτωσης IV «Τμήμα Δ’ Εσόδων» της περίπτωσης i. «Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως» της υποπαραγράφου Α’ της παραγράφου 7,
γ) από τη στήλη «ΓΡΑΦΕΙΑ» του Πίνακα της παραγράφου 8, τη φράση «Γραφείο Εξόδων» της περίπτωσης, με α/α 61, που αφορά στη Δ’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο