Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-01-2019 ]

127874/ΕΥΘΥ 964/2018 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 102763/ΕΥΘΥ 739 (ΦΕΚ Β΄ 3652/17.10.2017) κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία εφαρμογής της κινητικότητας και της εναλλαγής σε ευαίσθητες θέσεις του προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε», όπως ισχύει

(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 102763/ΕΥΘΥ 739 (ΦΕΚ Β΄ 3652/17.10.2017) κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία εφαρμογής της κινητικότητας και της εναλλαγής σε ευαίσθητες θέσεις του προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε», όπως ισχύει)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 127874/ΕΥΘΥ964/29-11-2018

(ΦΕΚ Β' 6170/31-12-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

2. Το ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 4, 5, 8, 16, 34, 37, 39 και 53Α.

3. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

4. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

5. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ Α΄ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

6. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αριθμό 91589/3.9.2018 (ΦΕΚ Α΄ 3814) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη.

8. Την από Ιουνίου 2016 μελέτη ανάπτυξης μεθοδολογίας εφαρμογής για την εναλλαγή προσωπικού των Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε ευαίσθητες θέσεις εργασίας, που εκπονήθηκε από την ΕΥΘΥ και τη ΜΟΔ Α.Ε..

9. Την υπ’ αριθμ. 102763/ΕΥΘΥ 739/26.9.2017 (ΦΕΚ Β΄ 3652/ 17.10.2017) κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία εφαρμογής της κινητικότητας και της εναλλαγής σε ευαίσθητες θέσεις του προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε.», όπως ισχύει.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 102763/ΕΥΘΥ 739/26.9.2017 (ΦΕΚ Β΄ 3652/17.10.2017) κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία εφαρμογής της κινητικότητας και της εναλλαγής σε ευαίσθητες θέσεις του προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε», όπως ισχύει, ως ακολούθως:
 
Άρθρο ΜΟΝΟ

Το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 102763/ΕΥΘΥ 739/26.9.2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ο πρώτος κύκλος κινητικότητας θα πραγματοποιηθεί εντός ενός μηνός από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 133426/ΕΥΘΥ 972/2017 (ΦΕΚ Β΄ 4273/6.12.2017), όπως ισχύει. Μέχρι τότε:
i) οι μετακινήσεις του προσωπικού πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4314/2014
ii) ειδικά, για την περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 3, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3, η ΜΟΔ Α.Ε. δύναται να πραγματοποιήσει έκτακτες διαδικασίες κινητικότητας.
Κάθε ζήτημα που αφορά τη διαδικασία αυτή και δεν καλύπτεται από τα παραπάνω ρυθμίζεται με απόφαση της Επιτροπής Κινητικότητας.
Από τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης του πρώτου κύκλου της κινητικότητας καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική αντίθετη διάταξη».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 102763/ΕΥΘΥ 739/26.9.2017 (ΦΕΚ Β΄ 3652/17.10.2017) κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία εφαρμογής της κινητικότητας και της εναλλαγής σε ευαίσθητες θέσεις του προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε», όπως ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Nοεμβρίου 2018

Ο Υπουργός                           
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ        

Ο Υφυπουργός
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο