Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-01-2019 ]

Φ20155/42411/Δ16.1052/2019 Καθορισμός τεχνικής βάσης για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ)

(Καθορισμός τεχνικής βάσης για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αριθμ. Φ20155/42411/Δ16.1052/18-1-2019

(ΦΕΚ Β' 123/28-01-2019)

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 26Α του ν. 4498/2017 (Α' 172) όπως έχει προστεθεί με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4549/2018 (Α' 105) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει (Α' 168).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α' 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, και την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ' αριθμ. Υ172/4.11.2016 (Β' 3610), απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».

7. Την αριθμ. Υ5/27.1.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 204).

8. Την αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/9.10.2015 (Β' 2169) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. οικ.54051/ Δ9.14200/22.11.2016 (Β' 3801) υπουργική απόφαση και με την αριθμ. οικ.59285/18416/20.12.2017 (Β' 4503) υπουργική απόφαση και ισχύει.

9. Την υπ' αριθμ. οικ.23123/785/7.6.2016 (Β' 1604) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης».

10. Το υπ' αριθμ. 503/31.7.2018 έγγραφο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη της για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ΕΔΟΕΑΠ,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της τεχνικής βάσης για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από τον ΕΔΟΕΑΠ για χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιείται, από 1.7.2018 και εφεξής, ως εξής:

Άρθρο 1
Οικονομικό σύστημα - Τήρηση ατομικών μερίδων


1. Το ποσό της επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από τον ΕΔΟΕΑΠ υπολογίζεται με βάση το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC). Στο σύστημα αυτό εντάσσονται πλήρως οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΔΟΕΑΠ από 1.7.2018 και εφεξής, ενώ για τους ασφαλισμένους μέχρι την 30η.6.2018 εφαρμόζεται το νέο σύστημα με τη μέθοδο της αναλογικότητας (pro rata).

2. Από την 1.7.2018 οι ασφαλιστικές εισφορές για επικουρική σύνταξη που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο, τηρούνται σε ατομικές μερίδες.

Άρθρο 2
Διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC)


1. Σύμφωνα με το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) το ποσό της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης του ΕΔΟΕΑΠ, διαμορφώνεται με βάση:
α) τα δημογραφικά δεδομένα που προκύπτουν από εγκεκριμένους πίνακες θνησιμότητας και β) το πλασματικό ποσοστό επιστροφής που θα εφαρμόζεται στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές. Το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται βάσει της ποσοστιαίας μεταβολής των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων.

Για την οικονομική ισορροπία του συστήματος οι καταβαλλόμενες παροχές πρέπει να είναι ίσες με τις καταβαλλόμενες εισφορές, ενώ σημαντικό παράγοντα αποτελεί και το πλασματικό ποσοστό επιστροφής. Επίσης το ύψος των απονεμόμενων συντάξεων πρέπει να συνδέεται με την ηλικία του συνταξιούχου και τις συσσωρευμένες εισφορές του.

Με την ισορροπία αυτή του συστήματος, μπορεί να λαμβάνεται πλασματικό ποσοστό επιστροφής, η μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών. Οι εισφορές μπορούν να κεφαλαιοποιούνται με τη μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών.

2. Κατά τη συνταξιοδότηση, με βάση την αρχή της ισοδυναμίας η συσσωρευμένη αξία των εισφορών, (συσσώρευση με τη μεταβολή της βάσης υπολογισμού) πρέπει να είναι ίση με την παρούσα αξία των μελλοντικών καταβολών της σύνταξης (χρήση ράντας κατά περίπτωση).

Σύμφωνα με τα παραπάνω και αν, ο αντίστροφος της κατά περίπτωση ράντας, οριστεί ως AFx τότε για άτομο ηλικίας (x) στη συνταξιοδότηση, το ποσό της ετήσιας απονεμόμενης σύνταξης για το έτος t προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:Άρθρο 3
Ράντα για τον υπολογισμό σύνταξης γήρατος


Για τον υπολογισμό της σύνταξης γήρατος για άτομο ηλικίας (x) στη συνταξιοδότηση και φύλου s θα γίνεται χρήση ισόβιας ράντας ζωής ως εξής:  


Άρθρο 4
Σύνταξη Γήρατος με μεταβίβαση σε δικαιοδόχους στη συνταξιοδότηση


Σε περίπτωση μεταβίβασης της σύνταξης γήρατος σε δικαιοδόχους, για τον προσδιορισμό του ετήσιου ποσού της σύνταξης γήρατος του δικαιούχου ηλικίας (x) στη συνταξιοδότηση για το έτος της πρώτης καταβολής το AFx θα υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:
 


 
Άρθρο 5
Σύνταξη Αναπηρίας


1. Ως βάση υπολογισμού της σύνταξης αναπηρίας, λαμβάνεται το ποσό των συσσωρευμένων εισφορών κατά την ημερομηνία επέλευσης της αναπηρίας.
Για τον υπολογισμό των συντάξεων αναπηρίας ακολουθείται η μεθοδολογία που έχει περιγραφεί στα προηγούμενα άρθρα και σε κάθε περίπτωση γίνεται χρήση της κατάλληλης ράντας.
Σε περίπτωση πρόσκαιρης καταβολής σύνταξης λόγω προσωρινής αναπηρίας και εφόσον αυτή διακοπεί, για τον υπολογισμό ποσού σύνταξης εκ νέου, ανεξαρτήτως της νέας κατηγορίας σύνταξης στην οποία ο ασφαλισμένος θα εμπίπτει, (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου ενεργού ασφαλισμένου), λαμβάνονται υπόψη και τα πόσα των καταβολών σύνταξης που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο της προσωρινής αναπηρίας.
Ως βάση υπολογισμού της νέας σύνταξης θα λαμβάνεται:
i) η κεφαλαιοποιημένη διαφορά κατά την ημερομηνία έναρξης καταβολής της νέας σύνταξης
• των συσσωρευμένων εισφορών στη λήξη καταβολής της τελευταίας πρόσκαιρης σύνταξης και
• των κατά διαστήματα καταβληθέντων ποσών πρόσκαιρης, σύνταξης συσσωρευμένων στη λήξη καταβολής της τελευταίας πρόσκαιρης σύνταξης.
ii) το ποσό των νέων συσσωρευμένων εισφορών που καταβλήθηκαν μετά την τελευταία πρόσκαιρη σύνταξη, κεφαλαιοποιημένο κατά την ημερομηνία έναρξης καταβολής της νέας σύνταξης.

2. Όταν προκύπτει ποσό μηνιαίας σύνταξης κάτω από ένα όριο, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ, πρέπει να γίνεται μια ετήσια ισοδύναμη καταβολή.

3. Σε περίπτωση καθορισμού ελάχιστης ηλικίας για τον υπολογισμό της ράντας, με σκοπό την καταβολή αναπηρικής σύνταξης από την επέλευση της αναπηρίας (καθορισμός κατώτατου ορίου), απαιτείται χρηματοδότηση πέραν των καθορισμένων εισφορών, προκειμένου το σύστημα να είναι σε ισορροπία και να μην επιβαρύνεται με ανάλογες μειώσεις συντάξεων το σύνολο των συνταξιούχων.

Άρθρο 6
Σύνταξη δικαιοδόχων από θάνατο ενεργού ασφαλισμένου


1. Εφόσον υπάρχουν δικαιοδόχα μέλη (ο/η σύζυγος - τέκνα) του θανόντος, καταβάλλεται σύνταξη ανάλογη των συσσωρευμένων εισφορών. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δικαιοδόχα μέλη, οι εν λόγω συσσωρευμένες εισφορές ενισχύουν τυχόν ανισορροπίες του συστήματος.

2. Τα ορφανά τέκνα λαμβάνουν από το χρόνο του θανάτου του ενεργού ασφαλισμένου, πρόσκαιρες συντάξεις που ισοδυναμούν συνολικά με το ποσοστό ηK των συσσωρευμένων εισφορών, μέχρι και το z* έτος της ηλικίας τους. Ο/η σύζυγος ηλικίας (x) τη στιγμή επέλευσης του θανάτου, όταν ο/η ίδιος/α φθάσει στην καθορισμένη από το Καταστατικό ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης, λαμβάνει ισόβια σύνταξη που ισοδυναμεί με το ποσοστό ηW των συσσωρευμένων εισφορών κατά την ημερομηνία θανάτου, όπως αυτές θα έχουν κεφαλαιοποιηθεί κατά την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης. 3. Για τον υπολογισμό της σύνταξης του/της συζύγου, βάση αποτελεί το ποσοστό ηW των συσσωρευμένων εισφορών κατά την ημερομηνία θανάτου του ενεργού ασφαλισμένου, όπως αυτές θα έχουν κεφαλαιοποιηθεί κατά την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης. Ως Δx για τον υπολογισμό του AFx σε κάθε περίπτωση γίνεται χρήση της κατάλληλης ράντας που αντιστοιχεί στην ηλικία του/της συζύγου κατά την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης.

4. Όταν προκύπτει ποσό μηνιαίας σύνταξης κάτω από ένα όριο, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ, πρέπει να γίνεται μια ετήσια ισοδύναμη καταβολή.

Άρθρο 7
Υπολογισμός σύνταξης ασφαλισμένων για πρώτη φορά μέχρι την 30.6.2018


1. Στους ασφαλισμένους μέχρι την 30.6.2018 στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΔΟΕΑΠ εφαρμόζεται το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) για το χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιείται από 1.7.2018 και εφεξής. Το ποσό της επικουρικής σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων:
α) το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης έως την 30.6.2018, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΕΔΟΕΑΠ, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης (14.6.2018) του ν. 4549/2018 (Α' 105),
β) το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης από 1.7.2018 και εφεξής, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC), όπως προσδιορίζεται στα ανωτέρω άρθρα της παρούσας υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 8
Αναπροσαρμογή Συντάξεων-Μηχανισμός Εξισορρόπησης


1. Η αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων, καθορίζεται ως εξής:2. Για την αντιμετώπιση πιθανών ελλειμμάτων θα γίνεται χρήση περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση ελλειμμάτων λειτουργεί αυτόματος μηχανισμός εξισορρόπησης, ο οποίος αποκλείει κάθε αναπροσαρμογή των εισφορών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταφορά κεφαλαίων από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 9
Γενικά Θέματα


1. Τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της υπ' αριθμ. οικ.23123/785/7.6.2016 (Β'1604)/7.6.2016 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης», έχουν ανάλογη εφαρμογή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για τα σχετικά θέματα με τις ράντες.

2. Το επιτόκιο προεξόφλησης των περιοδικών καταβολών της σύνταξης πρέπει να επανεξετάζεται σε κάθε ακραία εξέλιξη της οικονομίας, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ισορροπία του συστήματος.

3. Για την εφαρμογή του ανωτέρω συστήματος απαιτείται να δημιουργηθούν άμεσα μηχανογραφικές εφαρμογές, συμβατές με αυτό το οικονομικό σύστημα λειτουργίας της επικουρικής ασφάλισης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2019

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο