Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-01-2019 ]

874/2/2018 Κανονισμός καθορισμού των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν. 4070/2012

(Κανονισμός καθορισμού των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν. 4070/2012)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 874/2/3-12-2018

(ΦΕΚ Β' 6168/31-12-2018)

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Αφού έλαβε υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 28, παρ. 5, 9 και 13 του ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες Διατάξεις» (Α' 82) όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 11, παρ. γ του ν.4463/2017 «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), καθώς και το Παράρτημα Χ του ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες Διατάξεις» (Α΄ 82) όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 11, παρ. δ του ν. 4463/2017,
β. το ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87),
γ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14-2-2006, «Κανονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (Β' 314),
δ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 856/13./18-6-2018 «Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης για την τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 528/075/23-6-2009, “Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη την Ελλάδα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 29, παρ. 6, του ν. 3431/2006”»,
ε. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 874/01/03.12.2018
«Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων επί της Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 528/075/23.6.2009“Κανονισμός Καθορισμού των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης για όλη την Ελλάδα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 29, παρ. 6 του ν. 3431/2006”».
στ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό ούτε στον προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ,
ζ. την Εισήγηση με αριθ. 32744/06.11.2018 της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ με θέμα «Κανονισμός καθορισμού των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν. 4070/2012» και ύστερα από προφορική εισήγηση της Αντιπροέδρου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Αγγελικής Σγώρα,

αποφασίζει:

Α. Εκδίδει τον Κανονισμό καθορισμού των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για όλη την Ελλάδα, οι διατάξεις του οποίου έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής-Ορισμοί


1. Στον παρόντα κανονισμό καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 9 και 13 του άρθρου 28 του ν.4070/2012 όπως ισχύει (στο εξής νόμος).

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις περιπτώσεις χορήγησης, από τους κατά το νόμο (παρ. 2, άρθρο 3, Παράρτημα Χ του ν.4070/2012 όπως ισχύει) αρμόδιους φορείς, δικαιωμάτων διέλευσης σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί, υπέρ ή υπό χώρων που ανήκουν στο δημόσιο, σε Ο.Τ.Α, ή είναι κοινόχρηστοι. Στις διατάξεις του παρόντος δεν εμπίπτουν οι περιπτώσεις χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης επί, υπέρ ή υπό χώρων που ανήκουν σε ιδιώτες.

3. Οι διατάξεις του παρόντος αφορούν:
α) τον υπολογισμό τελών διέλευσης που χορηγούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και
β) τον υπολογισμό τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης που αφορούν έτη χρήσης από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής, ανεξαρτήτως του χρόνου εγκατάστασης των σχετικών δικτύων ή ευκολιών.

4. Δομικές κατασκευές κεραιών: νοούνται οι κατασκευές στήριξης του συστήματος των κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων (όπως ενδεικτικά αυτοστήρικτοι ιστοί, δικτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες κατασκευές, οι οποίες φέρουν τα συστήματα των κεραιών), οι οικίσκοι και τα ερμάρια για την στέγαση των μηχανημάτων των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, καθώς και η περίφραξη όπου απαιτείται.

5. Άλλες λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στον παρόντα έχουν την έννοια η οποία τους προσδίδεται σύμφωνα με τους ορισμούς του ν. 4070/2012 ή αν δεν υπάρχουν εκεί ερμηνεύονται σύμφωνα με τον ορισμό ο οποίος περιλαμβάνεται στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

Άρθρο 2
Υπόχρεοι

Υπόχρεοι στην καταβολή τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης είναι οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι εγκαθιστούν ευκολίες επί, υπέρ ή υπό χώρων που ανήκουν στο δημόσιο, σε Ο.Τ.Α, ή είναι κοινόχρηστοι.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι


1. Δικαιούχοι είσπραξης τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης είναι οι κατά το νόμο (παρ. 2, άρθρο 3, Παράρτημα Χ του ν.4070/2012) αρμόδιοι φορείς να χορηγούν δικαιώματα διέλευσης.

2. Οι αρμόδιοι φορείς για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δεν δύνανται να απαιτήσουν την καταβολή οποιουδήποτε άλλου τέλους φόρου, εισφοράς, και εν γένει αποζημιώσεως πέραν των τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης (παρ. 13, άρθρο 28 του ν.4070/2012) τα οποία ορίζονται στον παρόντα.

3. Η ως άνω αρμοδιότητα είσπραξης των σχετικών τελών δεν δεσμεύει καθ' οιονδήποτε τρόπο τους αρμόδιους φορείς ως προς την απαίτηση μη καταβολής τελών από τους υπόχρεους, υπό την επιφύλαξη τήρησης των αρχών της αμεροληψίας και της διαφάνειας.

Άρθρο 4
Γενικές Αρχές


1. Τα τέλη διέλευσης καταβάλλονται εφάπαξ πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης των ευκολιών.

2. Τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης καταβάλλονται σε ετήσια βάση. Για την είσπραξη των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης οι δικαιούχοι αποστέλλουν σχετική ειδοποίηση στους υπόχρεους εντός του πρώτου τριμήνου του αμέσως επόμενου από το έτος πραγματικής χρήσης ημερολογιακού έτους. Οι υπόχρεοι καταβάλλουν τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης.
 
3. Τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, για έτη μεταγενέστερα της δημοσίευσης του παρόντος, υπολογίζονται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 6 και καταβάλλονται ανεξαρτήτως του έτους εγκατάστασης των δικτύων ή ευκολιών.

4. Ο πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την εγκατάσταση ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων που ανήκουν στο δημόσιο, σε Ο.Τ.Α, ή είναι κοινόχρηστοι, δεν υπέχει υποχρέωση καταβολής άλλου σχετικού τέλους, πέραν της υποχρέωσης καταβολής τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης.

5. Για τον υπολογισμό των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για δίκτυα και ευκολίες, οι κατά το νόμο αρμόδιοι φορείς να χορηγούν δικαιώματα διέλευσης δύνανται να βασισθούν στα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών που τηρείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4053/2012 (Α' 44).

Άρθρο 5
Υπολογισμός Τελών Διέλευσης


1. Τα τέλη διέλευσης υπολογίζονται ως εξής:
α) Εφάπαξ τέλος διέλευσης τομής: ανέρχεται σε τετρακόσια έξι ευρώ (€) και ενενήντα πέντε λεπτά (406,95 €) ανά χιλιόμετρο διέλευσης τομής.
β) Εφάπαξ τέλος διέλευσης εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (ενδεικτικά αναφέρονται καμπίνες, φρεάτια, δομικές κατασκευές κεραιών, οικίσκοι): ανέρχεται σε διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ (€) και δέκα επτά λεπτά (244,17 €) ανά ευκολία.

2. Τα τέλη διέλευσης έχουν μηδενικό ύψος (μηδέν (0) ευρώ) στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Διέλευσης από χώρους που ανήκουν σε δημοτικές κοινότητες ή τοπικές κοινότητες (συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 κατοίκων, με την εξαίρεση της εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών για την οποία καταβάλλονται τέλη διέλευσης.
β) Εγκατάστασης στύλων και διέλευσης εναέριων δικτύων (όπως κυτία, στύλους).
γ) Εγκατάστασης και διέλευσης υποθαλάσσιων καλωδίων.
δ) Πραγματοποίησης έργων συντήρησης, άρσης βλαβών.
ε) Αντικατάσταση καλωδίων εντός υφιστάμενων αγωγών ή αντικατάσταση/ τροποποίηση υφιστάμενων εγκατεστημένων ευκολιών όπου εγκαθίστανται στην ίδια θέση ή σε νέα μετά από υπόδειξη του κατά το νόμο αρμόδιου φορέα να χορηγεί τα δικαιώματα διέλευσης, ανεξάρτητα εάν για την εγκατάσταση των αρχικών υποδομών είχαν καταβληθεί τέλη διέλευσης. Ο έλεγχος των υφιστάμενων υποδομών δύναται να γίνει μέσω του Ψηφιακού Μητρώου Υποδομών που τηρείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4053/2012. Υφιστάμενες υποδομές θεωρούνται μόνο όσες είναι καταχωρημένες στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών.
στ) Πραγματοποίησης συνδέσεων από καμπίνες δικτύου προς τελικούς χρήστες συμπεριλαμβανομένων: α) καλωδίων διανομής (distribution cabling), β) ακραίων καλωδίων (drop cabling) χαλκού ή οπτικών ινών, και γ) εγκατάστασης φρεατίων. Διευκρινίζεται ότι για συνδέσεις μεταξύ καμπίνων δικτύου καταβάλλονται τέλη.
ζ) Πραγματοποίησης συνδέσεων από σημείο διακλάδωσης οπτικών ινών (Fiber Distribution Point) προς τελικούς χρήστες για οδική απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης φρεατίων.
η) Εγκατάστασης φρεατίων τα οποία εξυπηρετούν καμπίνες (εισαγωγή/εξαγωγή αγωγών και/ή καλωδίων σε αυτές) και βρίσκονται στην εγγύς ζώνη αυτών των καμπίνων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ζεύγος φρεάτιο-εξυπηρετούμενη καμπίνα θεωρείται ως μία ευκολία και όχι δύο και τα τέλη διέλευσης της περ. β. της παρ. 1 καταβάλλονται για μία ευκολία.
θ) Εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών: Στη συγκεκριμένη περίπτωση όλα τα μέρη της δομικής κατασκευής κεραίας θεωρούνται ως μία ευκολία και όχι διαφορετικές και τα τέλη διέλευσης της περ. β. της παρ. 1 καταβάλλονται για μία ευκολία.

Άρθρο 6
Υπολογισμός Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης


1. Τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης υπολογίζονται με βάση τα χιλιόμετρα όδευσης ως εξής:
Μοναδιαίο ετήσιο τέλος [σε € ανά χιλιόμετρο ανά έτος] = (Μέσος Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων (ΜΑΠΑΑ) δημοτικής ή τοπικής κοινότητας [σε €/μ2/ έτος] * 0,175)

2. Ο Μέσος Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων (ΜΑΠΑΑ) δημοτικής ή τοπικής κοινότητας υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των τιμών ζώνης των επιμέρους περιοχών ή/και συνοικιών οι οποίες απαρτίζουν τη συγκεκριμένη δημοτική ή τοπική κοινότητα, κατά την κείμενη νομοθεσία. Για τον υπολογισμό του ΜΑΠΑΑ, δεν λαμβάνονται υπόψη συντελεστές όπως η εμπορικότητα ή η αξιοποίηση οικοπέδου ή η παλαιότητα αυτού, καθώς θεωρούνται κατά μέση τιμή ίσοι με τη μονάδα.

3. Ειδικά σε περίπτωση δέσμευσης έκτασης για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών κεραιών, τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης υπολογίζονται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της έκτασης ως εξής:
Μοναδιαίο ετήσιο τέλος [σε € ανά τετραγωνικό μέτρο ανά έτος] = (Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτου (ΑΠΑΑ) [σε €/μ2/έτος] * 0,005)

4. Τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης έχουν μηδενικό ύψος (μηδέν (0) ευρώ) στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Διέλευσης από χώρους που ανήκουν σε δημοτικές κοινότητες ή τοπικές κοινότητες (συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 κατοίκων, με την εξαίρεση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών όπου καταβάλλονται τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.
β) Εγκατάστασης στύλων και διέλευσης εναέριων δικτύων (όπως κυτία, στύλους).
γ) Εγκατάστασης και διέλευσης υποθαλάσσιων καλωδίων.
δ) Πραγματοποίησης συνδέσεων από καμπίνες δικτύου προς τελικούς χρήστες συμπεριλαμβανομένων: α) καλωδίων διανομής (distribution cabling), β) ακραίων καλωδίων (drop cabling) χαλκού ή οπτικών ινών, και γ) εγκατάστασης φρεατίων. Διευκρινίζεται ότι για συνδέσεις μεταξύ καμπίνων δικτύου καταβάλλονται τέλη.
ε) Πραγματοποίησης συνδέσεων από σημείο διακλάδωσης οπτικών ινών (Fiber Distribution Point) προς τελικούς χρήστες για οδική απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης φρεατίων.
στ) Εγκατάστασης ευκολιών επί του εδάφους (ενδεικτικά αναφέρονται φρεάτια, καμπίνες) με την εξαίρεση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών όπου καταβάλλονται τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.

5. Για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης:
α) υπολογίζονται ως ποσοστό του ετησίου τέλους βάσει του χρόνου έκδοσης της σχετικής απόφασης του αρμόδιου φορέα όταν για τον υπολογισμό αξιοποιούνται τα στοιχεία της σχετικής απόφασης, ή
β) ισούνται με το ετήσιο τέλος όταν για τον υπολογισμό αξιοποιούνται τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών που τηρείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4053/2012 (Α' 44).

Άρθρο 7
Καταργούμενες Διατάξεις


Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού καταργείται η απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 528/075/23-6-2009, «Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη την Ελλάδα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 29, παρ. 6, του ν. 3431/2006» (Β' 1375).

Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος


1. Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την εξαίρεση του άρθρου 6 που τίθεται σε ισχύ από την 1-1-2019.

2. Μέχρι την έναρξη της ισχύος του άρθρου 6 του παρόντος σύμφωνα με την παρ. 1, παραμένουν σε ισχύ οι αντίστοιχες διατάξεις της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 528/075/23-6-2009, «Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη την Ελλάδα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 29, παρ. 6, του ν. 3431/2006» (Β΄1375).
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΣΣΕΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο