Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-01-2019 ]

1009221 ΕΞ 2019 Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Α7΄ Ελέγχων της 2ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αναστολή λειτουργίας του Τμήματος A3΄ Ελέγχων της 1ης Υποδιεύθυνσης της ίδιας Δ.Ο.Υ.

(Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Α7΄ Ελέγχων της 2ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αναστολή λειτουργίας του Τμήματος A3΄ Ελέγχων της 1ης Υποδιεύθυνσης της ίδιας Δ.Ο.Υ.)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ. Α 1009221 ΕΞ2019

(ΦΕΚ Β' 109/25.01.2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ.Σωμαρακάκη
Κ. Φραντζή
Τηλέφωνο : 210-3222386
213 2112912
Fax : 210-3230829
E-Mail : [email protected]
[email protected]
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Α7΄ – Ελέγχων της 2ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Α3΄ – Ελέγχων της 1ης Υποδιεύθυνσης της ίδιας Δ.Ο.Υ.».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των περιπτώσεων αα΄ και ββ΄ της υποπαραγράφου θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 14, του άρθρου 7 και των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 41 αυτού.
β) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 38 αυτής.

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Τις κατωτέρω αποφάσεις, με αριθμ.:
α) Δ6Α 1163159 ΕΞ 2013/24-10-2013 (Β΄ 2740) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, Νέας Ιωνίας, Β΄ Ηρακλείου, Ε΄ Θεσσαλονίκης, Ζ΄ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Κοζάνης (Κοζάνης Σερβίων Νεάπολης Βοΐου Σιάτιστας), Α΄ Λάρισας (Α΄ Λάρισας Αγιάς Ελασσόνας Τύρναβου), Βόλου» και
β) Δ.ΟΡΓ.Α 1106058 ΕΞ 2017/7.7.2017 (Β΄ 2424) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Α6΄ Ελέγχων της 2ης Υποδιεύθυνσης, καθώς και αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Α4΄ Ελέγχων της 1ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

4. Το αριθμ. 106/02-1-2019 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, με θέμα «Μεταφορά του Τμήματος A3΄ από την 1η Υποδιεύθυνση της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και να λάβει τη θέση του Τμήματος Α7΄ Ελέγχων στη 2η Υποδιεύθυνση.» και το από 07-01-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

5. Την αριθμ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την ανάγκη έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Α7΄ Ελέγχων της 2ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αναστολής λειτουργίας του Τμήματος A3'Ελέγχων της 1ης Υποδιεύθυνσης της ίδιας Δ.Ο.Υ., για λόγους ομοιόμορφης κατανομής του υπηρεσιακού φόρτου μεταξύ των δύο (2) Υποδιευθύνσεων και αποτελεσματικότερης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Α7΄ Ελέγχων της 2ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και την αναστολή λειτουργίας του Τμήματος A3΄Ελέγχων της 1ης Υποδιεύθυνσης της ίδιας Δ.Ο.Υ., πέντε ημέρες από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την ίδια ημερομηνία, οι εκκρεμείς υποθέσεις του Τμήματος A3΄Ελέγχων της 1ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, του οποίου αναστέλλεται η λειτουργία, παρακολουθούνται και ολοκληρώνονται από το Τμήμα Α7΄ Ελέγχων της 2ης Υποδιεύθυνσης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο