Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-01-2019 ]

ΔΙΕΙΣΦΜΜ/68/106826/2019 Ασφαλιστικές εισφορές Κλάδου Μονοσυνταξιούχων του ΕΤΑΑ- π. ΤΣΑΥ

(Ασφαλιστικές εισφορές Κλάδου Μονοσυνταξιούχων του ΕΤΑΑ- π. ΤΣΑΥ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα, 25/01/2019
Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/68/106826

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Πληροφορίες: ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ ΦΙΛΙΩ
Τηλέφωνο : 2105285535
Fax : 2105285599
e-mail:[email protected]

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔ. ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: ΨΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο : 2105285690
Fax : 2105285599
e-mail:[email protected]
Ταχ. Δ/νση: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικές εισφορές Κλάδου Μονοσυνταξιούχων του ΕΤΑΑ- π. ΤΣΑΥ»


ΣΧΕΤ: Το αριθ. πρωτ. Δ.15/Δ'/27715/722/2018 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ.

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν.982/1979, όπως ισχύει, συστάθηκε στο π. ΤΣΑΥ ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων με σκοπό τη χορήγηση προσαύξησης της κύριας σύνταξης στους ασφαλισμένους του ανωτέρω π. Ταμείου, εφόσον αυτοί δεν υπάγονταν στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου. Η υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Κλάδου ήταν προαιρετική. Ο ασφαλισμένος κατέβαλε μηνιαία εισφορά ύψους 50% της προβλεπόμενης για την κύρια ασφάλιση μηνιαίας εισφοράς, προκειμένου να λάβει κατά τη συνταξιοδότηση του προσαύξηση της κύριας σύνταξης κατά 50%.

Με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 39 και της παρ. 5 του άρθρου 94 του ν. 4387/2016 ορίζεται ότι καταργήθηκε από 1-1-2016, ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων του π. ΤΣΑΥ καθώς και η καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ αυτού.

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι σωρευθείσες, μέχρι την ημερομηνία κατάργησης του Κλάδου, ασφαλιστικές και οικονομικές εκκρεμότητες εκδόθηκε το αριθμ. πρωτ. Δ.15/Δ'/27715/722/2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το οποίο παρέχονται οδηγίες για τη διαχειριστική αντιμετώπισή τους.

Με το παρόν παρέχονται ειδικότερες κατευθύνσεις για την ενιαία εφαρμογή από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

ΓΕΝΙΚΑ

Με τις οδηγίες που παρέχονται με το πιο πάνω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου αποκαθίσταται η ασφαλιστική και διαχειριστική αντιμετώπιση εκκρεμών αιτήσεων διαγραφής από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων, επιστροφής ως αχρεωστήτως των ενδεχόμενα καταβληθεισών εισφορών, πριν την κατάργησή του ή πριν την υποβολή αιτήματος διαγραφής, και συμψηφισμού καταβληθεισών εισφορών με ενδεχόμενες οφειλές Κύριας Σύνταξης.

Παράλληλα, τακτοποιείται η εισφοροδότηση και η ισότιμη αντιμετώπιση των ασφαλισμένων του Κλάδου ως προς τις οφειλόμενες εισφορές, τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους και αντίστοιχες επιβαρύνσεις και παρέχεται η δυνατότητα προαιρετικά άσκησης του δικαιώματος καταβολής τους έως 31-12-2019, μετά από σχετική αίτηση του ασφαλισμένου.

Με μεταγενέστερη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 16 του Ν.4578/2018 προβλέπεται η καταβολή προσαύξησης στη σύνταξη για το χρόνο ασφάλισης, που έχει εξοφληθεί.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών εμπίπτει το σύνολο των ασφαλισμένων, που έχουν υπαχθεί στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής, εάν έχουν υποβάλει αίτηση διαγραφής κι επιστροφής ή διαγραφής και συμψηφισμού των καταβληθεισών εισφορών ή εάν έχουν υποβάλει αίτηση ανάκλησης σχετικού αιτήματος.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την εφαρμογή των οδηγιών, λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
• Ασφάλιση στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων δεν χωρεί μετά την 1-1-2016, ημερομηνία κατάργησης του Κλάδου.
Μέχρι την ημερομηνία αυτή η υπαγωγή στην ασφάλιση είναι ισχυρή εφόσον έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 7 του Ν.982/1979 περί άσκησης του δικαιώματος ένταξης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων.
• Εισφορές που έχουν καταβληθεί για τον Κλάδο δεν επιστρέφονται και ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης αξιοποιείται για τη λήψη συνταξιοδοτικής παροχής.
• Εισφορές που έχουν καταβληθεί δύνανται, να συμψηφισθούν μόνο με ασφαλιστικές οφειλές Κλάδου Κύριας Σύνταξης, προ και μετά ΕΦΚΑ, εφόσον έχει ήδη υποβληθεί αίτηση διαγραφής και συμψηφισμού από τον Κλάδο, και δεν έχει ανακληθεί, ή θα υποβληθεί μέχρι 31-12-2019.

Οφειλόμενες εισφορές για το Κλάδο δεν αναζητούνται. Ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης δεν αξιοποιείται για τη λήψη συνταξιοδοτικής παροχής.

Παρέχεται το δικαίωμα εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών στον Κλάδο, προαιρετικά, μετά από σχετικό αίτημα που δύναται να υποβληθεί έως 31-12-2019 ή μέχρι την ημερομηνία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης, εφόσον αυτή υποβληθεί μέχρι 31-12-2019. Εντός των ανωτέρω ημερομηνιών το αίτημα μπορεί να ανακληθεί. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος ασφάλισης αξιοποιείται για τη λήψη συνταξιοδοτικής παροχής.

Η οφειλή προς τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων δεν επιβαρύνεται με προσαυξήσεις και εξοφλείται είτε εφάπαξ, μέχρι το τέλος του 2ου μήνα από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, είτε σε 3 διμηνιαίες δόσεις, με την 1η δόση να καταβάλλεται μέχρι το τέλος του 2ου μήνα από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, κατά τα ανωτέρω, τα σχετικά ποσά επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Οι διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί δεν τροποποιούνται, δεν ανακαλούνται (ρυθμίσεις, επιστροφές εισφορών, συμψηφισμοί, παροχές κλπ).

Αν η αίτηση συνταξιοδότησης υποβληθεί πριν από την εξόφληση της ανωτέρω οφειλής, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 43 του Ν.3996/2011, όπως ισχύουν.

Οι διατάξεις περί παραγραφής του Ν3655/2008 όπως ισχύουν, εφαρμόζονται στις ως άνω περιπτώσεις.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Για τη διαχείριση των εκκρεμών αιτήσεων ή αιτήσεων που ενδεχομένως θα υποβληθούν, επισημαίνονται τα εξής:

Οι αιτήσεις διαγραφής που εκκρεμούν, έως την ημερομηνία κατάργησης του Κλάδου, εξετάζονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν.982/1979. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές η ασφάλιση στον Κλάδο είναι ισχυρή έως 31.12.2015.

Επί εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών του Κλάδου θα πρέπει να ενημερώνεται ο αιτών ότι δεν επιστρέφονται οι εισφορές, κατά τα ανωτέρω, αλλά παρέχεται δικαίωμα συμψηφισμού με τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης, εφόσον υποβληθεί αίτημα έως 31.12.2019.

Οι αιτήσεις συμψηφισμού ικανοποιούνται, κατά τα ανωτέρω, με ενδεχόμενες οφειλές μόνο του Κλάδου Κύριας Σύνταξης, προ ΕΦΚΑ. Οι οφειλές του Κλάδου Σύνταξης και λοιπών Κλάδων Ασφάλισης επιβαρύνονται, μέχρι την ημερομηνία αίτησης συμψηφισμού, με τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Εφόσον μετά τον συμψηφισμό παραμένει πιστωτικό υπόλοιπο και ο αιτών έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης μετά την 1.1.2017 στον ΕΦΚΑ, το υπόλοιπο αυτό μεταφέρεται στην εφαρμογή «Ασφάλιση - Έσοδα» ΕΦΚΑ ως πιστωτική εγγραφή, σύμφωνα με την εγκύκλιο 52/18, προκειμένου να απορροφηθεί προς εξόφληση τρεχουσών εισφορών ή να συμψηφισθεί με επικείμενη εκκαθάριση.

Αιτήσεις διαγραφής και επιστροφής / συμψηφισμού εξετάζονται, κατά σειρά , ως προς τις προϋποθέσεις διαγραφής προκειμένου να προκύψει ο χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο και στην συνέχεια, κατά τα ανωτέρω, προσδιορίζονται οι καταβληθείσες και μη, εισφορές για να ακολουθηθεί διαδικασία ενημέρωσης του αιτούντος περί μη επιστροφής των εισφορών ή περί συμψηφισμού.
 
Παρακαλούμε του παρόντος να λάβει γνώση το προσωπικό των αρμόδιων Υπηρεσιών με ευθύνη των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο