Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-01-2019 ]

Ε.2013/2019 Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών σε είδη που παραλαμβάνουν πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα

(Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών σε είδη που παραλαμβάνουν πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.:Ε.2013

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : K. Τριαδάς
Τηλέφωνο : 210-6987504
Fax : 210-6987506
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών σε είδη που παραλαμβάνουν πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα»


Σχετ.: α) Η υπ’ αριθμ. Δ.245/11/1.3.1988 ΑΥΟ (ΦΕΚ 195/Β’) όπως έχει κυρωθεί νομοθετικά με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90/Α΄) και ισχύει.
β) Η αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ 1105176 ΕΞ 2018/ 4-7-2018 (ΑΔΑ: 6IN246ΜΠ3Ζ-4ΜΟ) εγκύκλιος διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων δασμοφορολογικών απαλλαγών σε είδη/αυτοκίνητα προσώπων που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα (μετοικεσία) και σε συνέχεια των οδηγιών που έχουν παρασχεθεί με τη β) ανωτέρω σχετική εγκύκλιο διαταγή, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. Δ.245/11/1.3.1988 νομοθετικά κυρωθείσας ΑΥΟ (εφεξής «η Απόφαση») απαλλάσσονται από δασμούς και λοιπούς φόρους τα είδη, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς, τα οποία εισάγονται από φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν πραγματικά τη συνήθη κατοικία τους από άλλη χώρα στην Ελλάδα. Τα φυσικά αυτά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) δωδεκάμηνα, πριν από τη μεταφορά της στην Ελλάδα.

Επιπλέον, όσον αφορά ειδικότερα τη χορήγηση απαλλαγής στα μέσα μεταφοράς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1α) της Απόφασης το δικαιούχο πρόσωπο θα πρέπει να είχε το μέσο μεταφοράς στην κυριότητά του και να το χρησιμοποιούσε στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου στις περιπτώσεις όπου τα μέλη μιας οικογένειας μεταφέρουν μαζί τη συνήθη κατοικία τους, η προϋπόθεση της εξάμηνης κυριότητας και χρήσης του αυτοκινήτου στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας, μπορεί να συντρέχει είτε στο σύνολό της, είτε αθροιστικά, σε οποιοδήποτε από τα μέλη της οικογένειας που μετοικούν μαζί.

Ωστόσο, σε περιπτώσεις που ο/η ενδιαφερόμενος/-η ήταν συγκύριος/-α του ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου κατά την χρονική διάρκεια του υπό κρίση εξαμήνου, με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν μετοικεί μαζί του/της στην Ελλάδα, δύναται να υπαχθεί στις απαλλακτικές διατάξεις της Απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την χρονική στιγμή της αίτησης μεταφοράς συνήθους κατοικίας, το αυτοκίνητο θα έχει περιέλθει στην αποκλειστική κυριότητά του/της (ποσοστό 100%).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο