Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-01-2019 ]

153/2019 Τροποποίηση της πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 118/19.05.2017, «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015. Αντικατάσταση της ΠΕΕ 95/27.5.2016»

(Τροποποίηση της πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 118/19.05.2017, «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015. Αντικατάσταση της ΠΕΕ 95/27.5.2016»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. πράξης 153/08-01-2019

(ΦΕΚ Β' 58/21-01-2019)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) Το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 298/Α’/1927),

β) τις διατάξεις του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α’), και ιδίως τα άρθρα 1 έως 3 αυτού,

γ) την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 118/19.5.2017 «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015 Αντικατάσταση της ΠΕΕ 95/27.05.2016» (ΦΕΚ 1764/Β’),

δ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασιζει:

Να τροποποιήσει την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 118/19.5.2017 «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015 Αντικατάσταση της ΠΕΕ 95/27.05.2016», ως ακολούθως:

1. Αντικαθίσταται η περ. η) της παρ. 1 της Ενότητας Α. 1., ως εξής:
«η) Περιγραφή της υποδομής πληροφορικής, η ασφάλεια της οποίας αξιολογείται μέσω υποβολής αυτοτελούς καταγεγραμμένης πολιτικής ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής που να καλύπτει τις επιχειρησιακές ανάγκες και τη συγκεκριμένη υποδομή πληροφορικής, εκτός εάν υποβληθούν κατάλληλο/α πιστοποιητικά ISO/IEC για την ασφάλεια της εν λόγω υποδομής.»

2. Αντικαθίσταται η περ. θ) της παρ. 1 της Ενότητας Α.1., ως εξής:
«θ) Εμπεριστατωμένη έκθεση στην οποία καταγράφονται διεξοδικά οι βασικές αρχές και μέθοδοι που θα διασφαλίζουν την επιτυχή αναδιάρθρωση δανείων, μέσω της συλλογής και αξιολόγησης οικονομικών στοιχείων, σύμφωνα και με την περ. η) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015. Η εν λόγω έκθεση δεν υποβάλλεται στην περίπτωση που η εταιρεία ασκεί τη διαχείριση για λογαριασμό αποκλειστικά εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που υπόκεινται πρωτογενώς στις σχετικές υποχρεώσεις και ανήκουν στον ίδιο όμιλο με την αιτούσα εταιρεία.»

3. Αντικαθίσταται η περ. ια) της παρ.1 της Ενότητας Α.1., ως εξής:
«Αποδεικτικό ολοσχερούς καταβολής ελάχιστου Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, σύμφωνα με τον ν. 4354/2015, το οποίο κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην Ελλάδα σε μετρητά.»

4. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 της Ενότητας Α.1., ως εξής:
«Εφόσον εταιρεία, προτίθεται, πέραν της διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 4354/2015 να προβαίνει σε αναχρηματοδότηση απαιτήσεων, σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, απαιτείται η υποβολή των προβλεπόμενων στις περ. α), γ) και ε) έως ι) της ανωτέρω παρ. 1, και επιπροσθέτως υποβάλλονται τα εξής:»

5. Αντικαθίσταται η περ. α) της παρ. 2 της Ενότητας Α.1., ως εξής:
«α) Τα ερωτηματολόγια του Παραρτήματος II της ΠΕΕ 142/11.6.2018 «Διαδικασία α) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, β) για την απόκτηση ή την αύξηση συμμετοχής σε πιστωτικά ιδρύματα και γ) για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών πιστωτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 2674/Β’), υπό την επιφύλαξη της παρ. 3 της Ενότητας Β.2., ως εξής: αα) Το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» υποβάλλεται από τα φυσικά πρόσωπα των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015. ββ) Το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από νομικά πρόσωπα» υποβάλλεται από τα νομικά πρόσωπα των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015. Η υποχρέωση υποβολής του εν λόγω ερωτηματολογίου ισχύει παράλληλα και δεν επηρεάζεται από την κατά τα ανωτέρω υποχρέωση που υπέχουν τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, τα ως άνω νομικά πρόσωπα, γγ) Το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μελών διοικητικού συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών» υποβάλλεται από τα πρόσωπα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 καθώς και από τους επικεφαλής των κρίσιμων λειτουργιών της εταιρείας, όπως αυτά ορίζονται στο στοιχείο ii της περ. γ) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α της ΠΕΕ 142/11.6.2018 και το αρμόδιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 3691/2008, διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας.»

6. Αντικαθίσταται η περ. ζ) της παρ. 2 της Ενότητας Α.1., ως εξής:
«ζ) Αποδεικτικό ολοσχερούς καταβολής ελάχιστου Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) ευρώ, σύμφωνα με το ν. 4354/2015, το οποίο κατατίθεται σε πιστωτικό ίδρυμα με έδρα στην Ελλάδα σε μετρητά.»

7. Αντικαθίσταται η Ενότητα Α.2., ως εξής:
«1. Εφόσον εταιρεία της υποπερ. ββ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, που έχει εγκατασταθεί νόμιμα στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος με σκοπό τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, δεν δικαιούται να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ως υποκατάστημα πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος υποκείμενου στην εποπτεία αρχής κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ., με βάση την Οδηγία 2013/36/ΕΕ και τα άρθρα 34 και 41 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α’ 107), υπόκειται στις απαιτήσεις της παρ. 1 ή 2, κατά περίπτωση, της Ενότητας Α.1. της παρούσας για παροχή άδειας.
2. Ειδικά, την υποχρέωση συμπλήρωσης και υποβολής του ερωτηματολογίου Γ του Παραρτήματος II της παρούσας ή του Ερωτηματολογίου αξιολόγησης μελών διοικητικού συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών, του Παραρτήματος II της ΠΕΕ 142/11.6.2018 κατά περίπτωση, υπέχει/ουν και το ή τα πρόσωπα που διευθύνει/ουν τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος στην Ελλάδα και, όταν συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με την παρ. 25 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, το αρμόδιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α’166), διευθυντικό στέλεχος του υποκαταστήματος.
3. Αν η εταιρεία τελεί υπό καθεστώς εποπτείας με βάση την εθνική νομοθεσία του κράτους καταγωγής, τα απαιτούμενα στοιχεία υποβάλλονται συνοδευόμενα από τη ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής για την αιτούμενη επέκταση δραστηριοτήτων.»

8. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 της Ενότητας Β.1., ως εξής:
«Σε περίπτωση πρόθεσης απόκτησης ή αύξησης συμμετοχής σε εταιρεία η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την Ενότητα Α.1. ή την Ενότητα Α.2., η οποία άμεσα ή έμμεσα, φθάνει ή υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται από την παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, υποβάλλονται από τον «υποψήφιο αγοραστή», υπό την επιφύλαξη της παρ. 3 της Ενότητας Β.2.:»
 
9. Αντικαθίσταται η υποπερ. ββ) της περ. β της παρ. 1 της Ενότητας Β.1., ως εξής:
«ββ) το Παράρτημα III της ΠΕΕ 142/11.6.2018»

10. Διαγράφεται η παρ. 3 της Ενότητας Β.1.

11. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 της Ενότητας Β.2., ως εξής:
«Στην περίπτωση που μέτοχοι της εταιρείας είναι νομικά πρόσωπα, οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των υποπερ. αα) και ββ) της περ. β) της παρ. 1 και των υποπερ. αα) και ββ) της περ. α) της παρ. 2 της Ενότητας Α.1 »

12. Αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της περ. α) της υποπαρ. 1.1 της παρ. 1 της Ενότητας Β.3., ως εξής:
«Αναφορικά με τα συστήματα πληροφορικής, στο πλαίσιο μιας επαρκούς διακυβέρνησης, οι εταιρείες θα πρέπει να εφαρμόζουν την πολιτική ασφάλειας και να ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές σχετικά με την ανάπτυξη, λειτουργία, ανάκαμψη από καταστροφή και έλεγχο των συστημάτων πληροφορικής.»

13. Προστίθεται νέο εδάφιο στην αρχή της περ. β) της υποπαρ. 1.1 της παρ.1 της Ενότητας Β.3, ως εξής:
«οφείλουν να διασφαλίζουν τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον ενός μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μέλους κατά την έννοια του ν.3016/2002

14. Αντικαθίσταται η υποπερ. δδ) της περ. β της υποπαρ. 1.1 της παρ. 1 της Ενότητας Β.3, ως εξής:
«δδ) διασφαλίζει την αρτιότητα των λογιστικών συστημάτων και είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια των ετήσιων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας καθώς και των υποβαλλομένων εποπτικών στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος,»

15. Προστίθεται νέα υποπαρ. 1.3 στην παρ. 1. της Ενότητας Β.3., ως εξής:
«1.3. Δεν επιτρέπεται η ανάληψη διαχείρισης απαιτήσεων έναντι φυσικών ή/και νομικών προσώπων που διατηρούν «ειδική σχέση» με την εταιρεία, κατά την έννοια της παρ. 4 της Ενότητας Α του Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ ΤΕ 2651/2012.»

16. Αντικαθίσταται η υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 2 της Ενότητας Β.3, ως εξής:
«αα) τα προβλεπόμενα στις παρ. β) έως ε) της παρ.1 του Κεφαλαίου Δ, καθώς και»

17. Προστίθεται νέα παρ.3 στην Ενότητα Β.3., ως εξής:
«3. Συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς
Οι εταιρείες των ενοτήτων Α.1. και Α.2. οφείλουν πριν από την έναρξη λειτουργίας τους να έχουν διασφαλίσει συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς συγκέντρωσης και επεξεργασίας στοιχείων σχετικά με την οικονομική συμπεριφορά και την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών.»

18. Αντικαθίσταται το Κεφάλαιο Γ, ως εξής:
«1. Οι εταιρείες που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την παρ.1 της Ενότητας Α.1., υποβάλλουν σε περιοδική βάση:
α) τις οικονομικές καταστάσεις της περ. α) της παρ. 17 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, οι οποίες θα πρέπει να είναι ελεγμένες από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κατά την έννοια του ν. 4449/2017, σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλεπόμενες ημερομηνίες που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα, και β) τα Υποδείγματα του Παραρτήματος III της παρούσας. Τα εν λόγω Υποδείγματα δεν υποβάλλονται για υπό διαχείριση απαιτήσεις, εφόσον κύριος της απαίτησης τυγχάνει ίδρυμα που έχει πρωτογενή υποχρέωση υποβολής των Υποδειγμάτων της ΠΕΕ 42/30.5.2014 «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων» (ΦΕΚ Β’ 1582). Τα Υποδείγματα του Παραρτήματος III της παρούσας υποβάλλονται εντός σαρανταπέντε (45) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου.
2. Οι εταιρείες που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 2 της Ενότητας Α.1. και την Ενότητα Α.2., οι οποίες προβαίνουν σε αναχρηματοδότηση απαιτήσεων σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, υποβάλλουν σε περιοδική βάση:
α) τις οικονομικές καταστάσεις της περ. α) της παρ. 17 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, οι οποίες θα πρέπει να είναι ελεγμένες από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κατά την έννοια του νόμου 4449/2017, σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλεπόμενες ημερομηνίες που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα,
β) τα Υποδείγματα του Παραρτήματος II της ΠΕΕ 42/30.5.2014 «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων» (ΦΕΚ Β’ 1582). Τα εν λόγω Υποδείγματα δεν υποβάλλονται για υπό διαχείριση απαιτήσεις, εφόσον κύριος της απαίτησης τυγχάνει ίδρυμα που έχει πρωτογενή υποχρέωση υποβολής δυνάμει της ΠΕΕ 42/30.5.2014,
γ) το Υπόδειγμα 9 του Παραρτήματος III της παρούσας, με τίτλο «Χρονική ανάλυση ταμειακών ροών που σχετίζονται με τιτλοποιημένα δάνεια για τα οποία έχει επιτευχθεί σημαντική μεταφορά κινδύνου», σε περίπτωση που διαχειρίζονται τιτλοποιημένα δάνεια για τα οποία η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εγκρίνει την αναγνώριση σημαντικής μεταφοράς κινδύνου. Το εν λόγω Υπόδειγμα 9 του Παραρτήματος III της παρούσας, υποβάλλεται εντός σαρανταπέντε (45) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου,
δ) τις προβλεπόμενες εκθέσεις της παρ. 1 της Ενότητας VI της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, σύμφωνα με τις οριζόμενες στην παρ. 1.α. της ίδιας Ενότητας ημερομηνίες.
3. Η πρώτη υποβολή των προβλεπόμενων εποπτικών αναφορών του παρόντος κεφαλαίου Γ, αφορά στα στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2018.»

19. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του Κεφαλαίου ΣΤ, ως εξής:
«Σε περίπτωση υποβολής από υπό σύσταση εταιρεία αίτησης, η άδεια λειτουργίας παρέχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος μόνο μετά την κατά νόμο σύσταση της εταιρείας και εφόσον, κατά το χρόνο αδειοδότησης, (α) το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού στον οποίο είναι κατατεθειμένο το Μετοχικό Κεφάλαιο και (β) το ύψος των ιδίων κεφαλαίων δεν υπολείπονται του ελαχίστου κατά νόμο ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου.»

20. Αντικαθίσταται η παρ. 3 του Κεφαλαίου ΣΤ, ως εξής:
«3. Σε περίπτωση αντικατάστασης, απομάκρυνσης ή εν γένει μεταβολής κάποιου από τα υπόχρεα προς υποβολή του ερωτηματολογίου Τύπου Γ του Παραρτήματος II της παρούσας ή του ερωτηματολογίου με τίτλο «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μελών διοικητικού συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών» του Παραρτήματος II της ΠΕΕ 142/11.6.2018 πρόσωπα, η εταιρεία γνωστοποιεί άμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος τη μεταβολή αυτή, αναφέροντας και τους λόγους που την προκάλεσαν.»

21. Τροποποιείται η παρ. γ) στο μέρος Δ. Δήλωση του Παραρτήματος Ι, ως εξής:
«γ) Θα ενημερωθεί η Τράπεζα της Ελλάδος εγγράφως και αμέσως για κάθε αλλαγή, κατά την περίοδο μεταξύ της υποβολής της αίτησης και της απόφασης για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, εν αναφορά προς τα στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα ερωτηματολόγια.»

22. Διαγράφονται οι δύο πρώτες παράγραφοι που ακολουθούν την παρ. δ) του μέρους 6. του Ερωτηματολογίου Τύπου Α του Παραρτήματος II.

23. Διαγράφονται η τρίτη και η τέταρτη παράγραφος του μέρους 9. του Ερωτηματολογίου Τύπου Β1 του Παραρτήματος II («Τα υποβαλλόμενα με το παρόν... ή κατόπιν δικαστικής απόφασης»).

24. Διαγράφονται η τρίτη και η τέταρτη παράγραφος του μέρους 8. του Ερωτηματολογίου Τύπου Β2 του Παραρτήματος II («Τα υποβαλλόμενα με το παρόν... ή κατόπιν δικαστικής απόφασης»).

25. Διαγράφονται οι δύο πρώτες παράγραφοι που ακολουθούν την παρ. δ) του μέρους 7 του Ερωτηματολογίου Τύπου Γ του Παραρτήματος II.

26. Προστίθεται ως Παράρτημα III το Παράρτημα της παρούσας.

Η παρούσα πράξη και το Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθούν στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο