Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-01-2019 ]

ΣΛΟΤ 3441/2019 Αποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων

(Αποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 15.01.2019
Αριθμ. Πρωτ.: 3441 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 3441/2019

ΘΕΜΑ: Αποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων


ΕΡΩΤΗΜΑ

1. Σας γνωρίζουμε ότι ο Φορέας μας έχει στην κατοχή του μετοχές διάφορων εταιρειών τις οποίες και παρακολουθεί σε λογαριασμούς της ομάδας 18 ¨Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις¨.

2. Αναφορικά με την αποτίμηση των παραπάνω Τίτλων στην παρ.2.2.112 ¨Λογαριασμός 18 Τίτλοι πάγιας επενδύσεως και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις¨ του π.δ/τος 205/98 ¨Περί Ορισμού του Περιεχομένου και του Χρόνου Ενάρξεως της Εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ΝΠΔΔ¨ (ΦΕΚ Α΄163) ορίζονται μεταξύ άλλων και τα παρακάτω:

«1…
2…
3…
4…
5. Για την αποτίμηση των τίτλων πάγιας επενδύσεως και των χρεογράφων ισχύουν τα εξής:
α)…
β) Όταν η τρέχουσα αξία κατ’ είδος των τίτλων πάγιας επενδύσεως και των χρεογράφων, είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη κτήσεως, η διαφορά καταχωρείται σε χρέωση των λογαριασμών 68.18 και 68.34 με πίστωση των λογαριασμών 18.00.98 και 34.98 αντίστοιχα.
Στο τέλος της χρήσεως πριν από τη μεταφορά των υπολοίπων των αποτελεσματικών λογαριασμών στο λογαριασμό Γενικής Εκμεταλλεύσεως, τα πιο πάνω υπόλοιπα των λογαριασμών 68.18 και 68.34 μεταφέρονται με λογιστική εγγραφή σε χρέωση του λογαριασμού 41.12 ¨Διαφορά από αποτίμηση τίτλων στην τρέχουσα αξία τους¨, εφόσον καλύπτονται από το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού. Εάν δεν υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο στο λογαριασμό 41.12 ή αυτό δεν επαρκεί, το απομένον υπόλοιπο στους λογαριασμούς 68.18 και 68.34 μεταφέρεται στο λογαριασμό Γενικής Εκμεταλλεύσεως.
γ) Όταν η τρέχουσα αξία κατ’ είδος των τίτλων παγίας επενδύσεως και των χρεογράφων είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη αξία κτήσεως, η διαφορά καταχωρείται σε πίστωση των λογαριασμών 78.18 και 78.34 με χρέωση των λογαριασμών 18.00.98 και 34.98 αντίστοιχα. Στο τέλος της χρήσεως και πριν από την μεταφορά των υπολοίπων των αποτελεσματικών λογαριασμών στο λογαριασμό Γενικής Εκμεταλλεύσεως, τα πιο πάνω υπόλοιπα των λογαριασμών 78.18 και 78.34 μεταφέρονται με λογιστική εγγραφή σε πίστωση του λογαριασμού 41.12 ¨Διαφορά από αποτίμηση τίτλων στην τρέχουσα αξία τους¨ και συμψηφίζονται με τα αντίστοιχα χρεωστικά υπόλοιπα της πιο πάνω περιπτώσεως β, που θα προκύψουν σε επόμενη χρήση.
δ)…»

3. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα εξής:

α. Εάν για κάθε Τίτλο είναι λογιστικά επιβεβλημένο να τηρείται διακριτός 4βάθμιος λογαριασμός του 2βάθμιου 41.12 ¨Διαφορά από αποτίμηση τίτλων στην τρέχουσα αξία τους¨ ή κοινός για όλους τους Τίτλους της ίδιας κατηγορίας. (π.χ ένας για μετοχές, ένας για μερίδια αμοιβαίων κλπ).

β. Σε περίπτωση που επί του ανωτέρω ερωτήματος κριθεί λογιστικά ορθότερη η τήρηση ενός λογαριασμού για κάθε κατηγορία, τότε συμπληρωματικά ερωτάται:

(1) Σε περίπτωση που προκύψει αρνητική αποτίμηση (τρέχουσα αξία<αξία κτήσεως) για έναν Τίτλο εάν είναι λογιστικά ορθή η κάλυψη αυτής από το πιστωτικό υπόλοιπο του 41.12 ¨Διαφορά από αποτίμηση τίτλων στην τρέχουσα αξία τους¨ στο οποίο ενδεχομένως ο αποτιμούμενος τίτλος να μην έχει συμμετάσχει στο σχηματισμό του, ήτοι να παρουσιάζει διαδοχικές αρνητικές αποτιμήσεις και

(2) Σε περίπτωση που ο λογαριασμός 41.12 δεν εμφανίζει υπόλοιπο και κατά την αποτίμηση της τρέχουσας χρήσεως μία μετοχή αποτιμηθεί αρνητικά (τρέχουσα αξία<αξία κτήσεως) και οι υπόλοιπες θετικά (τρέχουσα αξία>αξία κτήσεως) εάν είναι λογιστικά ορθή η κάλυψη του χρεωστικού υπολοίπου του 68.18 με μέρος του δημιουργούμενου κατά τη χρήση της αποτίμησης πιστωτικού υπολοίπου του 41.12 και υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο αυτού επαρκεί, ή αυτό (το υπόλοιπο) προορίζεται αποκλειστικά για κάλυψη χρεωστικών υπολοίπων του 68.18 που θα προκύψουν σε επόμενη ή σε επόμενες χρήσεις, όπως εξάλλου αναφέρεται και επί του δευτέρου εδαφίου της περ. 5γ) της παρ. 2.2.112 του π.δ/τος 205/98, όπως παραπάνω παρατίθεται.

4. Παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση παρακαλούμε για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω τεθέντων ερωτημάτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όπως ορθά σημειώνετε στο ερώτημά σας, στην παράγραφο 2.2.112 του Π.Δ. 205/1998 «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» προβλέπεται διαφορετικός λογιστικός χειρισμός για την αποτίμηση των τίτλων παγίας επένδυσης και χρεογράφων όταν:

α) Η τρέχουσα αξία κατ’ είδος των τίτλων παγίας επένδυσης και χρεογράφων είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη αξία κτήσεως (υποπαράγραφος 2. 5. β) και

β) Η τρέχουσα αξία κατ’ είδος των τίτλων παγίας επένδυσης και χρεογράφων είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη αξία κτήσεως (υποπαράγραφος 2. 5. γ)

Κατά τη γνώμη μας προκειμένου να είναι εφικτή η εξατομικευμένη παρακολούθηση της αποτίμησης των χρεογράφων και οι ιδιαίτεροι λογιστικοί χειρισμοί που περιγράφονται ανωτέρω, είναι ορθό ο λογαριασμός 41.12 «Διαφορά από αποτίμηση τίτλων στην τρέχουσα αξία τους» να τηρείται σε 3βάθμιο λογαριασμό ανά κατηγορία επένδυσης (μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λ.π.) και σε 4βάθμιο επίπεδο κατά επενδυτικό τίτλο (χρεόγραφο).

Κατόπιν των ανωτέρω τα ερωτήματά σας 3β1 και 3β2 δεν υφίστανται.

 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο