Σχόλια

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(ΦΕΚ Β' 389/13.02.2019)

Στην 43965/18/27.12.2018 απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών - Προστασίας του Πολίτη - Οικονομικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6051/τ.Β΄/31.12.2018, στη σελίδα 71385, στην α΄ στήλη, στον 11ο στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται: το εσφαλμένο:
«Αναπροσαρμογή ύψους εισπραττόμενου παραβόλου από πολίτες τρίτων χωρών για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. Α του ν. 4251/2014. »
στο ορθό:
«Αναπροσαρμογή ύψους εισπραττόμενου παραβόλου.»

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-01-2019 ]

43965/18/2018 Αναπροσαρμογή ύψους εισπραττόμενου παραβόλου

(Αναπροσαρμογή ύψους εισπραττόμενου παραβόλου)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 43965/18/27-12-2018

(ΦΕΚ Β' 6051/31-12-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4251/2014 (80Α΄), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».
β) Της παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 4546/2018 (101Α΄) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ “περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό” και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 76 του ν. 4251/2014 και ειδικότερα της παρ. 5.
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
ε) Του π.δ. 123/2016 (208Α΄) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
στ) Του π.δ. 22/2018 (37Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ζ) Του π.δ. 86/2016 (159Α’) «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη». η) Του π.δ.88/2018 (160Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
θ) Του π.δ. 95/2018 (182Α’) «Διορισμός Υπουργού Εξωτερικών».

2. Τη με αριθμ. 41712/11.8.2014 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου ή χορήγηση/ανανέωση άδειας διαμονής στις διατάξεις του ν. 4251/2014» (2285 Β΄).

3. Την αριθμ. Υ.29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (2168 Β΄).

4. Το γεγονός ότι στις ρυθμίσεις του άρθρου 20 παρ. Α του ν. 4251/2014, όπως ισχύει υπάγονται μεταξύ άλλων και όσοι δικαιούνται σύνταξη από Ελληνικό Φορέα Κύριας Ασφάλισης, για τους οποίους αποτελεί δυσανάλογο βάρος το ύψος του παραβόλου που διαμορφώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 4546/2018 στα χίλια (1.000) ευρώ.

5. Το γεγονός ότι οι άδειες διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 76 του ν. 4251/2014 απορρέουν από το δικαίωμα διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης βάσει της Οδηγίας 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις οποίες έχει ήδη επέλθει αναπροσαρμογή του παραβόλου, σε συμμόρφωση με την Παράβαση 2017/2166 (EU PILOT 2015/7550).
 
6. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης προκαλείται απώλεια εσόδων σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ύψους εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (164.000) ευρώ περίπου ετησίως που προέρχεται από μείωση των εσόδων των εισπραττομένων παραβόλων (ΚΑΕ 3742),

αποφασίζουμε:

Ανακαθορίζουμε το ύψος του παραβόλου που κατατίθεται από πολίτες τρίτων χωρών για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. Α του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, ως οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, όταν λαμβάνουν ή δικαιούνται σύνταξη από Ελληνικό Φορέα Κύριας Ασφάλισης, καθώς επίσης, για τη χορήγηση τριετούς αυτοτελούς άδειας διαμονής για τα τέκνα που ενηλικιώνονται και μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους, στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Εξωτερικών   
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών   
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Μεταναστευτικής Πολιτικής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο