Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-08-2005 ]

1067074/434/0015/19.8.2005 Εκδοση φορολογικών στοιχείων για υπηρεσίες κράτησης θέσης και παρακολούθησης θεάματος

(Εκδοση φορολογικών στοιχείων για υπηρεσίες κράτησης θέσης και παρακολούθησης θεάματος )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Έκδοση φορολογικών στοιχείων για υπηρεσίες κράτησης θέσης και παρακολούθησης θεάματος

1067074/434/0015/19.8.2005

Με την από 7.7.2005 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας τα ακόλουθα:
Η εταιρία σας, κατόπιν σύμβασης με επιχειρηματίες του χώρου του θεάματος (κινηματογραφικές και θεατρικές αίθουσες κ.λπ.), προτίθεται να προβαίνει σε κράτηση θέσεων κατόπιν σχετικής εντολής του καταναλωτή μέσω διαδικτύου και χρέωση της πιστωτικής του κάρτας, τόσο για το τίμημα του θεάματος, όσο και για την παροχή της υπηρεσίας κράτησης θέσης. Όσον αφορά δε την έκδοση των φορολογικών στοιχείων προτείνετε τους εξής τρόπους, ρωτώντας ποιος ή ποιοι από αυτούς είναι σύννομοι:


α) Έκδοση από εσάς εισιτηρίου για λογαριασμό του αιθουσάρχη με παράδοση στον καταναλωτή, με αναγραφή της αξίας του εισιτηρίου και της χρέωσης κράτησης της εταιρίας σας,


β) Έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τη χρέωση κράτησης, η οποία θα εκτυπώνεται στον εκτυπωτή του καταναλωτή με αντίστοιχη ενημέρωση του φορολογικού εκτυπωτή της έδρας σας και εκτύπωση στον εκτυπωτή του καταναλωτή εισιτηρίου εισόδου προς αντικατάσταση, με αναγραφή της αξίας εισιτηρίου και της χρέωσης κράτησης της εταιρίας, με παράδοση του κανονικού εισιτηρίου (χωρίς αναγραφή της χρέωσης κράτησης) στο χώρο του θεάματος και


γ) Εκτύπωση από τον καταναλωτή εισιτηρίου εισόδου προς αντικατάσταση με αναγραφή της αξίας του εισιτηρίου και της χρέωσης κράτησης της εταιρίας σας και παράδοση εισιτηρίου με τις δύο αυτές χρεώσεις στο χώρο τέλεσης του θεάματος. Στην τελευταία περίπτωση η εταιρία σας θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τον επιχειρηματία του θεάματος για την χρέωση κράτησης.


Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 3 του άρθρου 18 του ΚΒΣ, ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του κώδικα αυτού, για την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών, το ένα αντίτυπο της οποίας παραδίδεται ή αποστέλλεται στον αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος έχει υποχρέωση να το ζητά και να το λαμβάνει.
2. Από τις διατάξεις του ΚΒΣ δεν προβλέπεται η έκδοση φορολογικών στοιχείων του αντιπροσώπου για τις υπηρεσίες που πραγματοποιεί ο τρίτος (εντολέας).
3. Από τις συνδυασμένες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 και της παρ. 3 του άρθρου 13 του ΚΒΣ προκύπτει ότι τα εισιτήρια θεαμάτων, που είναι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, μπορούν να εκδίδονται ως δίπτυχα ή τρίπτυχα, το αργότερο κατά το χρόνο έναρξης του θεάματος.
4. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (ΠΟΛ.1139/30.5.1994) είναι δυνατή η παράδοση εισιτηρίων σε τρίτους για να τα προπωλήσουν για λογαριασμό του επιχειρηματία - εκμεταλλευτή των θεαμάτων. Στην περίπτωση αυτή, οι πράκτορες πώλησης των εισιτηρίων οφείλουν να εκδίδουν τιμολόγιο για τις υπηρεσίες που παρέχουν προς τον επιχειρηματία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ΚΒΣ, στο οποίο εκτός των άλλων πρέπει να αναγράφεται το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών, δηλαδή τα παραληφθέντα και πωληθέντα εισιτήρια, η συνολική αξία αυτών και η δικαιούμενη επ' αυτών προμήθεια.
5. Από τα προαναφερθέντα προκύπτουν τα ακόλουθα όσον αφορά την κάθε μία από τις προτεινόμενες λύσεις σας όσον αφορά την έκδοση των στοιχείων, τόσο για την κράτηση θέσης σε θέαμα, όσο και για την παρακολούθησή του:
α) Έχοντας υπόψη τα αναφερθέντα στην παρ. 4 του παρόντος εγγράφου, δεν μπορείτε να εκδίδετε εισιτήρια επ' ονόματι σας για υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτο - αιθουσάρχη. Αντίθετα, μπορείτε να κάνετε προπώληση των εισιτηρίων θεαμάτων έκδοσης επ' ονόματι του αιθουσάρχη, στα οποία επιτρέπεται να περιλαμβάνεται πέρα από την αξία του εισιτηρίου και η τυχόν επιβάρυνση κράτησης θέσης, η οποία αναγράφεται, διακεκριμένα επί του στοιχείου και αποτελεί καταρχάς έσοδο του αιθουσάρχη, το οποίο θα αποδίδεται σε εσάς ως αμοιβή σας με την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από εσάς.
β) Έχοντας υπόψη τα αναφερθέντα στην παρ. 1 του παρόντος εγγράφου, μπορείτε να εκδίδετε απόδειξη παροχής υπηρεσιών προς τον πελάτη για την αμοιβή που σας καταβάλλει για τις προσφερόμενες από εσάς υπηρεσίες προς αυτόν κράτησης θέσης μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση ότι το ένα αντίτυπο αυτής θα του αποστέλλεται. Στη συνέχεια θα παραδίδεται στον πελάτη το εισιτήριο θεάματος επ' ονόματι του αιθουσάρχη χωρίς αναγραφή χρέωσης για την κράτηση. Ο πελάτης κατά το χρόνο διενέργειας της κράτησης μπορεί να τυπώνει επιβεβαίωση από εσάς, η οποία δεν επέχει θέση φορολογικού παραστατικού.
γ) Τέλος, είναι δυνατόν ο πελάτης να τυπώνει επιβεβαίωση από εσάς ως προς τη διενέργεια της κράτησης, και στο χώρο του θεάματος και το αργότερο πριν την έναρξη αυτού, να του εκδίδεται το εισιτήριο το οποίο [όπως αναφέρθηκε ανωτέρω υπό στοιχείο (α)] θα περιλαμβάνει πέρα από την αξία του εισιτηρίου θεάματος και τη χρέωση για την κράτηση, η οποία θα αναγράφεται διακεκριμένα επί του στοιχείου. Στη συνέχεια, εσείς θα εκδίδετε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τον αιθουσάρχη για τις υπηρεσίες κράτησης που έχετε προσφέρει.
6. Το παρόν έγγραφο με συνημμένο το ερώτημα της ενδιαφερόμενης κοινοποιείται στη Δ/νση ΦΠΑ και στη Δ/νση Τελών και Ειδικών Φορολογιών για τυχόν δικές τους ενέργειες ως προς τα θέματα δικής τους αρμοδιότητας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο