Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-01-2019 ]

218502/Κ1/2018 Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012

(Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 218502/Κ1/19-12-2018

(ΦΕΚ Β' 6030/31-12-2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» και ιδίως των περιπτώσεων 13 και 15 της υποπαραγράφου Θ3, και την περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ5, της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου αυτού, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της 34566/ΙΑ/12.3.2013 (ΦΕΚ 756 Β) «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ» ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012».

4. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) περί Ανασύστασης Υπουργείων.

5. Το π.δ. 73/23-9-2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την αριθμ. Υ29/08-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη».
 
7.  Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

9. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», άρθρο 89 «Ρυθμίσεις για τους φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης» παρ 1.

10. Την ανάγκη ορισμού των παραβόλων και των χρηματικών ποσών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την επικαιροποίηση και την μεταβίβαση άδειας, Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο ΜΟΝΟ


1. Η άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Επιπέδου Δύο χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με απόφαση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη χορήγηση της άδειας ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διατυπώνει γνώμη ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012.

2. Το παράβολο υπέρ του δημοσίου για την χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Επιπέδου Δύο, ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100 €) Το χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) για τη διατύπωση γνώμης ως προς τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3, της παραγράφου Θ, του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 όπως συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ως ακολούθως:

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα

100 €

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ.

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 301+ τ.μ.-600 τ.μ.

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ

 

150 €

300 €

500 €


2. Το παράβολο υπέρ του δημοσίου για την τροποποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) επιπέδου Ένα και Δύο, ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100 €):
Για τις περιπτώσεις που η τροποποίηση άδειας χρήζει διατύπωση γνώμης επί του κτηριολογικού και αφορά μετεγκατάσταση, προσθήκη νέας δομής, επέκταση ή αλλαγή χρήσης υπάρχουσας δομής προβλέπεται επιπλέον χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) που ορίζεται ως εξής:

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα

100 €

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ.

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 301+ τ.μ.-600 τ.μ.

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ

 

150 €

300 €

500 €


3. Το παράβολο υπέρ του δημοσίου της περίπτωσης 18 της υποπαραγράφου Θ.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει για την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Επιπέδου Δύο ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100 €).

4. Το παράβολο υπέρ του δημοσίου της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει για την μεταβίβαση της άδειας του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα και επιπέδου Δύο ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100 €).

5. Τα ως άνω κατά περίπτωση παράβολα υπέρ του δημοσίου υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο).

6. Η παρούσα απόφαση καταργεί τις ρυθμίσεις της 34566/ΙΑ/12.3.2013 (756 Β) «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012» κοινής υπουργικής απόφασης κατά το μέρος που αφορά ρυθμίσεις των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα και Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί     

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΒΡΟΓΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο