Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-01-2019 ]

4/832/2018 Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α΄14/30.1.2018)

(Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α΄14/30.1.2018))

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

Αριθμ. απόφ. 4/832/30-11-2018

(ΦΕΚ Β' 5992/31-12-2018)

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αφού έλαβαν υπόψη:

1. τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

2. το άρθρο 93 του ν. 4514/2018 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A΄ 14/ 30.1.2018 ),

3. την υπ’αριθμ. 18/809/21.2.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018»,

4. την από 06.03.2018 κοινή απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (αριθ. συνεδρίασης 19/809/21.2.2018) «Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018» (ΦΕΚ B’ 931/16.3.2018),

5. την από 22.05.2018 κοινή απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (συνεδρίαση 17/818/15.05.2018) «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018», (ΦΕΚ Β΄1925/30.05.2018),

6. το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ A’ 98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,

αποφασίζουν:

Άρθρο 1
Ύλη εξετάσεων για τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β1), (β), (γ) και (δ)


Η ύλη των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018 ορίζεται ως ακολούθως για τα Πιστοποιητικά «α1», «α2», «β1», «β», «γ» και «δ»:

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

1. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.1 Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί (ν. 4514/2018, άρθρα 2 και 4).
1.2 Επενδυτικές υπηρεσίες (ν. 4514/2018, Παράρτημα Ι, Τμήματα Α-Β, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.3 Χρηματοπιστωτικά μέσα (ν. 4514/2018, Παράρτημα Ι, Τμήμα Γ, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.4 Επιχειρήσεις που επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκούν δραστηριότητες (ν. 4514/2018, άρθρα 2, 3, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.5 Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ)(ν. 4514/2018, άρθρα 5-7, όπως εκάστοτε ισχύουν) Αναστολή/ανάκληση άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ (ν. 4514/2018, άρθρο 8, 21, 89), όπως εκάστοτε ισχύουν.
1.6 Οργανωτικές απαιτήσεις.
1.6.1 Γενικά (ν. 4514/2018, άρθρα 9, 16, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.6.2 Προστασία χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων πελατών (ν. 4514/2018, άρθρο 16 (8-13), όπως εκάστοτε ισχύει).
1.6.3 Παρακολούθηση προϊόντων (ν. 4514/2018, άρθρα 16(3), 24(2), και άρθρα 9, 10 της κατ’εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διατήρηση των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων που ανήκουν στους πελάτες, τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων και τους κανόνες που ισχύουν για την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη οφελών, όπως έχουν ενσωματωθεί με την 1/808/7.2.2018 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.6.4 Παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών (ν. 4514/2018, άρθρο 24(4), άρθρα 50, 52 και 53 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 565 της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, άρθρα 11(2) 12(2 και 3) της κατ’εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής, όπως έχουν ενσωματωθεί με την 1/808/7.2.2018 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.7 Αλγοριθμικές συναλλαγές (ν. 4514/2018, άρθρο 17, όπως εκάστοτε ισχύει).
1.8 Συγκρούσεις συμφερόντων (ν. 4514/2018, άρθρα 16 (3) και 23, όπως εκάστοτε ισχύουν),
1.9 Διατάξεις για την προστασία των επενδυτών (ν. 4514/2018,άρθρα 24-30, όπως εκάστοτε ισχύουν),
1.9.1 Γενικές αρχές και πληροφόρηση των πελατών (ν. 4514/2018, άρθρα 24(4), 25(2)) και άρθρο 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 565 της Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.9.2 Αξιολόγηση της καταλληλότητας και συμβατότητας και ενημέρωση προς πελάτες (ν. 4514/2018, άρθρο 25 και άρθρα 54-58 του κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 565 της Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.9.3 Παροχή υπηρεσιών μέσω άλλης επιχείρησης επενδύσεων (ν. 4514/2018, άρθρο 26, όπως εκάστοτε ισχύει).
1.9.4 Εκτέλεση εντολών (ν. 4514/2018, άρθρα 27, 28 και άρθρα 64-66 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 565 της Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν),
1.9.5 Αρχείο τηλεφωνικών συνδιαλέξεων-ηλεκτρονική επικοινωνία (ν. 4514/2018, άρθρο 16(7) και άρθρο 76 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.9.6 Καταγγελίες παραβάσεων (ν. 4514/2018, άρθρο 71, όπως εκάστοτε ισχύει),
1.9.7 Συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι (ν. 4514/2018, άρθρο 29, όπως εκάστοτε ισχύει),
1.9.8 Συναλλαγές με επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους (ν. 4514/2018, άρθρο 30, όπως εκάστοτε ισχύει).
1.10 Το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών.
1.10.1 Γενικά (ν. 4514/2018, άρθρο 14, όπως εκάστοτε ισχύει)
1.10.2 Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο (ν. 2533/1997, άρθρα 61-68, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.10.3 Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ν. 4370/2016, άρθρα 4, 5, 10, 12-16, 18, 30 και 46, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.11 Παροχή πίστωσης για αγορά κινητών αξιών (ν. 4141/2013, άρθρα 5-11, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.12 Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ) (ν. 4514/2018, άρθρα 87-88, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.13 Tα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP): άρθρα 1-9 και άρθρο 17 του κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/653 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2017 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων, όπως εκάστοτε ισχύουν).

2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
2.1 Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) (ν. 4099/2012, άρθρα 2-8, 59, 75 και 80, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.2 ΟΣΕΚΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) (ν. 4099/2012, άρθρο 39, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.3 Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ): Υπηρεσίες και κανονισμοί συμπεριφοράς (ν. 4099/2012, άρθρα 12 και 23, και απόφαση 15/633/20.12.2012 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.4 Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).
2.4.1 Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) (ν. 3371/2005, άρθρα 27, 28 παρ. 1-3, 29-30 και
33, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.4.2 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) (ν. 2992/2002, άρθρο 7, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.4.3 Εταιρεία Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) (ν. 2367/1995, άρθρο 5, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.4.4 Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) (ν. 2778/1999, άρθρα 21 παρ. 1, 22 παρ. 1-2, 23 παρ. 1, 25 και 30 παρ. 1, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.5 Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ) (ν. 4209/2013, άρθρα 1-3, 4 παρ. 1 στοιχ. α και β, 5, 6-8, 12, 14-17, 22-23, 31, 41, 53, κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2013 της Επιτροπής προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 2-5, 16-29, 30-37, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.6 Οργάνωση δικτύου διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (απόφαση 2/462/7.2.2008 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.7 Εισφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (απόφαση 1/438/1.8.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.8 Διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕ που δεν υπόκεινται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ (απόφαση 21/530/19.11.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.9 Τριμηνιαίοι πίνακες επενδύσεων αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004 (απόφαση 2/317/11.11.2004 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.10 Κατηγοριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων (απόφαση 6/587/2.6.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.11 Συγχώνευση ΟΣΕΚΑ Δομή κυρίου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ Κοινοποίηση της διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ σε άλλο κράτος μέλος (απόφαση 16/633/20.12.2012 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.12 Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ (απόφαση 17/633/20.12.2012 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.13 Μέτρηση κινδύνων και υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και του κινδύνου αντισυμβαλλομένου των ΟΣΕΚΑ και των ΑΕΕΧ (απόφαση 3/645/30.4.2013 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.14 Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων Σενάρια απόδοσης για σύνθετους ΟΣΕΚΑ (απόφαση 12/638/11.2.2013 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).

3. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
3.1. Τόπος Διαπραγμάτευσης
3.1.1 Η έννοια της ρυθμιζόμενης αγοράς και τα κύρια στοιχεία λειτουργίας της (ν. 4514/2018, άρθρο 4 στοιχείο 21, άρθρα 44-47, όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.1.2 Άλλοι τόποι διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικών μέσων: Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) [νόμος 4514/2018, άρθρο 4 στοιχείο 22 και άρθρα 18-19], Αγορές ανάπτυξης Μμε (ν. 4514/2018, άρθρο 4 στοιχεία 12-13 και άρθρο 33], Μηχανισμός Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ) [νόμος 4514/2018, άρθρο 4 στοιχείο 23 και άρθρα 18 και 20], όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.2 Συστηματικοί εσωτερικοποιητές (νόμος 4514/2018, άρθρο 4 στοιχείο 20).
3.3 Η πρόσβαση στην ρυθμιζόμενη αγορά και η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους αυτής (ν. 4514/2018, άρθρο 53, όπως εκάστοτε ισχύει).
3.4 Οι υπηρεσίες αναφοράς δεδομένων [Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ, ΠΕ.ΔΕ.ΣΥ, Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ] και κύρια στοιχεία λειτουργίας τους (ν. 4514/2018, άρθρο 4 στοιχεία 52-54 και άρθρα 64-66, όπως εκάστοτε ισχύουν)
3.5 Συναλλακτική διαφάνεια (Κανονισμός (ΕΕ) 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012, όπως εκάστοτε ισχύει).
3.5.1 Διαφάνεια στους τόπους διαπραγμάτευσης: Υποχρεώσεις προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας (Κανονισμός (ΕΕ) 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Τίτλος ΙΙ, άρθρα 3, 6, 8, 10, όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.5.2 Υποχρεώσεις διαφάνειας στους συστηματικούς εσωτερικοποιητές (Κανονισμός (ΕΕ) 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Τίτλος ΙΙΙ, άρθρα 14 παρ 1 και 15 παρ. 1, 18 παρ. 1-4, 20 παρ. 1-2, 21 παρ. 1-2, όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.5.3 Υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών και τήρησης αρχείων συναλλαγών (Κανονισμός (ΕΕ) 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Τίτλος IV, άρθρα 25 και 26, όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.5.4 Υποχρέωση διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές (Κανονισμός (ΕΕ) 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Τίτλος V, άρθρο 28 παρ. 1, όπως εκάστοτε ισχύει).
3.6 Οι υποχρεώσεις των μελών των Αγορών Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών: υπό 1.5.1-1.5.6, ενοτ. 2 παράγραφοι 2.2.8 (προτεραιότητα/ κατάταξη εντολών), 2.3.2.1. (μέθοδος 1) 2.3.3.1. 2.3.3.3. (μέθοδος 2) και 2.6. (μέτρα προστασίας της αγοράς), όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.7 Λειτουργία της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Κανονισμός ΗΔΑΤ της Τράπεζας της Ελλάδος, άρθρο 32 (ορισμός Βασικού Διαπραγματευτή Αγοράς, ΒΔ), άρθρο 33 (υποχρεώσεις ΒΔ) και άρθρα 37 43 (κανόνες διαπραγμάτευσης τίτλων), όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.8 Σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών (Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών της ΕΤ.ΕΚ., Ενότητα ΙΙ, Μέρος 2, παρ. 2.1. 2.4.1. και παρ. 2.4.3., 2.4.7. και 2.4.9., Μέρος 4, παρ. 4.1. 4.2. και Μέρος 5 παρ. 5.1., όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.9 Σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΤ.ΕΚ., Ενότητα ΙΙ, Μέρος 2, παρ. 2.1 2.4.1., 2.4.3., 2.4.7., 2.4.9., Μέρος 5, παρ. 5.1 και 5.2. και Μέρος 6, παρ. 6.1., όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.10 Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κανονισμός Λειτουργίας ΣΑΤ, ορισμός 32 και άρθρα 2, 3, 3α, 12, 13 και 15, όπως εκάστοτε ισχύουν).

4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
4.1 Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εισαγωγής κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά (ν. 3371/2005, άρθρα 2-10 όπως εκάστοτε ισχύουν).
4.2 Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση (ν. 4514/2018, άρθρο 51, κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/568 της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 2016 όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές, άρθρα 1-5, και Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 3.1.1 -3.1.2, όπως εκάστοτε ισχύουν).
4.3 Αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή χρηματοπιστωτικών μέσων (ν. 4514/2018, άρθρο 52, ν. 3371/2005, άρθρο 17, όπως εκάστοτε ισχύουν).

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
5.1 Δημόσια Προσφορά: Ενημερωτικό δελτίο Πληροφοριακό Δελτίο.
5.1.1 Γενικά (ν. 3401/2005, άρθρο 1, και απόφαση 12/697/10.11.2014 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν).
5.1.2 Υποχρέωση δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου (ν. 3401/2005, άρθρα 3-4, όπως εκάστοτε ισχύουν).
5.1.3 Περιεχόμενο, έγκριση και δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου (ν. 3401/2005, άρθρα 5-7, 10 και 13-15, όπως εκάστοτε ισχύουν).
5.1.4 Κοινοτική διάσταση και ισχύς του ενημερωτικού Δελτίου (ν. 3401/2005, άρθρα 17-20, όπως εκάστοτε ισχύουν).
5.1.5 Υποχρέωση δημοσίευσης του πληροφοριακού δελτίου (ν. 3401/2005, άρθρο 24, όπως εκάστοτε ισχύει).
5.1.6 Περιεχόμενο, έγκριση και δημοσίευση του πληροφοριακού δελτίου (απόφαση 12/697/10.11.2014 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
5.1.7 Εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου κατά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ορισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, άρθρο 1 παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύει.
5.2 Υποχρεώσεις ενημέρωσης εκ μέρους των εισηγμένων εταιρειών.
5.2.1 Γενικά (ν. 3556/2007, άρθρο 2, όπως εκάστοτε ισχύει).
5.2.2 Υποχρεώσεις περιοδικής πληροφόρησης (ν. 3556/2007, άρθρα 4-8, όπως εκάστοτε ισχύουν).
5.2.3 Υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης (ν. 3556/2007, άρθρα 9-16, όπως εκάστοτε ισχύουν).
5.2.4 Υποχρεώσεις παροχής διευκολύνσεων και πληροφοριών από εκδότες κινητών αξιών (ν. 3556/2007, άρθρο 17, όπως εκάστοτε ισχύει).
5.2.5 Υποχρεώσεις διασφάλισης της πρόσβασης σε ρυθμιζόμενες πληροφορίες και ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. (ν. 3556/2007, άρθρο 21, όπως εκάστοτε ισχύει).
5.3 Υποχρεώσεις διαφάνειας του νόμου για τις δημόσιες προτάσεις (ν. 3461/2006, άρθρα 3, 6-10, 15, 27-28 όπως εκάστοτε ισχύουν).

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ)
6.1 Κατάχρηση αγοράς
6.1.1 Πεδίο εφαρμογής και γενικές διατάξεις (Αντικείμενο Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 1-3, ν. 4443/2016, άρθρο 35, όπως εκάστοτε ισχύουν). Απαλλαγή για τα προγράμματα επαναγοράς και για τις πράξεις σταθεροποίησης και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε αυτά (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 5 και κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής)-Απαλλαγή για τις δραστηριότητες νομισματικής διαχείρισης και διαχείρισης δημοσίου χρέους και για τις δραστηριότητες κλιματικής πολιτικής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 6 και κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/522 της Επιτροπής, άρθρα 1, 3 και Παράρτημα Ι, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.1.2 Προνομιακές πληροφορίες, κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών, παράνομη ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών (Προνομιακές πληροφορίες, κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας, σύννομη συμπεριφορά, βολιδοσκοπήσεις της αγοράς, απαγόρευση της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών και της παράνομης ανακοίνωσης προνομιακών πληροφοριών, κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες) (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 7-11, 14 και 18, όπως εκάστοτε ισχύουν εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/959 της Επιτροπής, εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής αριθ. 2016/347, και κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/960 της Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.1.3 Χειραγώγηση της αγοράς (χειραγώγηση της αγοράς, αποδεκτές πρακτικές της αγοράς, απαγόρευση της χειραγώγησης της αγοράς) (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 12, 13, 15, Παράρτημα Ι, όπως εκάστοτε ισχύουν και κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/522 της Επιτροπής, άρθρο 4 και Παράρτημα ΙΙ, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.1.4 Πρόληψη και εντοπισμός κατάχρησης αγοράς (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 16, άρθρο 43 ν. 4443/2016, κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής 2016/957, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.1.5 Απαιτήσεις δημοσιοποίησης (δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, συναλλαγές προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, επενδυτικές συστάσεις και στατιστικά στοιχεία, δημοσιοποίηση ή διάδοση πληροφοριών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 17-21, κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής 2016/958, κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής αριθ. 2016/522 (άρθρα 7-11), όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.1.6 Αναφορά παραβάσεων (άρθρο 32 Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και Απόφαση 1/798/12.10.2017 του Δ.Σ. της ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.2 Ανοικτές Πωλήσεις
6.2.1 Πεδίο εφαρμογής και γενικές διατάξεις: πεδίο εφαρμογής, ορισμοί, αρνητικές και θετικές θέσεις, ακάλυπτη θέση σε σύμβαση αντιστάθμισης κρατικού πιστωτικού κινδύνου (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 14, όπως εκάστοτε ισχύουν και κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (EE) αριθ. 918/2012 της Επιτροπής, άρθρα 220, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.2.2 Διαφάνεια καθαρών αρνητικών θέσεων: κοινοποίηση προς τις αρμόδιες αρχές σημαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων σε μετοχές, δημοσιοποίηση σημαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων σε μετοχές, κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές σημαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων σε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους, κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές ακάλυπτων θέσεων σε συμβάσεις αντιστάθμισης κρατικού πιστωτικού κινδύνου, μέθοδος κοινοποίησης και δημοσιοποίησης, εφαρμογή των απαιτήσεων κοινοποίησης και δημοσιοποίησης, πληροφορίες που παρέχονται στην ΕΑΚΑΑ (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 5 11, όπως εκάστοτε ισχύουν, και κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμός (EE) αριθ. 918/2012 της Επιτροπής, άρθρο 21, όπως εκάστοτε ισχύει).
6.2.3 Ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις: περιορισμοί για ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις μετοχών, περιορισμοί για ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις κρατικών χρεωστικών τίτλων, περιορισμοί για ακάλυπτες συμβάσεις αντιστάθμισης κρατικού πιστωτικού κινδύνου, διαδικασίες αγοράς (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 12 15, κατ’εξουσιοδότηση Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 827/2012 της Επιτροπής, άρθρα 5-8 όπως εκάστοτε ισχύουν και κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμός (EE) αριθ. 918/2012 της Επιτροπής, άρθρο 22, όπως εκάστοτε ισχύει).
6.2.4 Εξαιρέσεις: Εξαιρέσεις όταν ο βασικός τόπος διαπραγμάτευσης βρίσκεται σε τρίτη χώρα, εξαιρέσεις για δραστηριότητες ειδικής διαπραγμάτευσης και πρωτογενούς αγοράς (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 16 17, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.2.5 Εξουσίες παρέμβασης των αρμοδίων αρχών και της ΕΑΚΑΑ: κοινοποίηση και δημοσιοποίηση πληροφοριών σε εξαιρετικές καταστάσεις, κοινοποίηση από τους δανειστές σε εξαιρετικές περιπτώσεις, περιορισμοί στις ανοικτές πωλήσεις και σε παρόμοιες συναλλαγές σε εξαιρετικές περιπτώσεις, περιορισμοί συναλλαγών επί συμβάσεων αντιστάθμισης κρατικού πιστωτικού κινδύνου σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέτρα άλλων αρμοδίων αρχών, εξουσία προσωρινού περιορισμού ανοικτών πωλήσεων χρηματοπιστωτικών μέσων σε περίπτωση σημαντικής πτώσης της τιμής, περίοδος περιορισμών, ανακοίνωση περιορισμών, κοινοποίηση στην ΕΑΚΑΑ και σε άλλες αρμόδιες αρχές (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 18 26, όπως εκάστοτε ισχύουν, και κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμός (EE) αριθ. 918/2012 της Επιτροπής, άρθρα 23 24 όπως εκάστοτε ισχύουν).

7. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7.1 Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
7.1.1 Γενικά (ν. 4557/2018, άρθρα 1-2,όπως εκάστοτε ισχύει).
7.1.2 Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 1415 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (απόφαση ΕΤΠΘ αριθμ. 285/2009 της Τράπεζας της Ελλάδος και εγκύκλιοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 41/8.4.2009 και 49/28.11.2012, όπως εκάστοτε ισχύουν).
7.1.3 Εγκληματικές δραστηριότητες βασικά αδικήματα (ν. 4557/2018, άρθρο 4, ν. 4443/2016, άρθρα 28-33, ν. 4514/2018, άρθρα 69(6) και 90, όπως εκάστοτε ισχύουν).
7.1.4 Αρμόδιες αρχές και υπόχρεα πρόσωπα (ν. 4557/2018, άρθρα 5-6, όπως εκάστοτε ισχύουν).
7.1.5 Φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα (ν. 4557/2018, άρθρο 10, όπως εκάστοτε ισχύει).
7.1.6 Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που οφείλουν να εφαρμόσουν τα υπόχρεα πρόσωπα για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρόνος πιστοποίησης της ταυτότητας των πελατών (ν. 4557/2018, άρθρα 11-19, απόφαση ΕΤΠΘ αριθμ. 281/2009 της Τράπεζας της Ελλάδος και απόφαση 1/506/8.4.2009 Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν).
7.1.7 Πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο (ν. 4557/2018, άρθρα 20-21, όπως εκάστοτε ισχύουν).
7.1.8 Υποχρεώσεις αναφοράς (ν. 4557/2018, άρθρα 22 28, όπως εκάστοτε ισχύουν).
7.1.9 Φύλαξη αρχείων, προστασία προσωπικών δεδομένων και στατιστικά στοιχεία (ν. 4557/2018, άρθρα 30 33, όπως εκάστοτε ισχύουν).
7.1.10 Μέτρα εφαρμογής (ν. 4557/2018, άρθρα 35 -38, όπως εκάστοτε ισχύουν).
7.1.11 Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (του ν. 4557/2018, άρθρα 39, 45 και 46, όπως εκάστοτε ισχύουν).
7.1.12 Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες («Αρχή») (ν. 4557/2018, άρθρα 47-49, όπως εκάστοτε ισχύουν).
7.2 Πληροφορίες για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (Κανονισμός (EE) 847/2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

1. ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (Α1)
1.1 Βασικές στατιστικές έννοιες (υπολογισμός χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία χρήματος).
1.2 Είδη κινδύνου (αγοράς, επιτοκίου, λειτουργικός, αντισυμβαλλομένου, συστημικός).
1.3 Σχέση κινδύνου και απόδοσης.
1.4 Χαρακτηριστικά αγορών κεφαλαίου.
1.4.1 Δείκτες απόδοσης (απόδοση στη λήξη).
1.4.2 Πληροφόρηση, ρευστότητα, κόστος συναλλαγών.
1.4.3 Κεφαλαιοποίηση, βάθος και εύρος αγοράς.
1.5 Δομή και οργάνωση αγορών κεφαλαίου.
1.5.1 Οργανωμένες-OTC αγορές, ιδιωτικές αγορές, αγορές δημοπρασίας.
1.5.2 Πρωτογενείς-δευτερογενείς αγορές, τρίτες αγορές.
1.6 Διαδικασία και μηχανισμοί συναλλαγών στις αγορές κεφαλαίου.
1.6.1 Λήψη-διαβίβαση-εκτέλεση εντολών πελατών.
1.6.2 Εκκαθάριση και διακανονισμός συναλλαγών πελατών.
1.6.3 Καταχώρηση ιδιοκτησίας τίτλων, θεματοφυλακή τίτλων.
1.7 Μετοχικοί τίτλοι (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις).
1.8 Τίτλοι σταθερού εισοδήματος (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις).
1.9 Τίτλοι Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ΟΣΕΚΑ (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις: μερίδια/ μετοχές, ενεργητικό, αποτίμηση ενεργητικού, καθαρή τιμή, προμήθειες, τιμή διάθεσης και εξαγοράς, επενδυτική πολιτική/ κατηγοριοποίηση, μεριδιούχος/ προφίλ κινδύνου επενδυτή).
1.10 Τίτλοι Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΟΕΕ (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις).
1.11 Χρηματιστηριακοί δείκτες (βασικοί και κλαδικοί δείκτες ΧΑ).

2. ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Α2)
2.1 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (βασικά χαρακτηριστικά).
2.1.1 Προθεσμιακά συμβόλαια (forwardsFRAs).
2.1.2 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures).
2.1.3 Δικαιώματα προαίρεσης (options).
2.1.4 Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps).
2.1.5 Άλλα παράγωγα μέσα.
2.2 Εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage).
2.3 Θέσεις στην αγορά μετρητοίς.
2.4 Αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
2.5 Παράγωγα προϊόντα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

3. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (Β1)
3.1 Χρηματοπιστωτικό σύστημα (χαρακτηριστικά αγορών χρήματος και κεφαλαίου και αγορών συναλλάγματος, στοιχεία οικονομικής πολιτικής).
3.2 Οικονομικοί κύκλοι και οικονομικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες, κατευθυντήριες γραμμές ESMA για τους εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης απόδοσης (5.10.2015).
3.3 Αποτελεσματικότητα και διαφάνεια αγορών κεφαλαίου.
3.4 Μετοχικοί τίτλοι (απόδοση, κίνδυνος).
3.5 Τίτλοι σταθερού εισοδήματος (απόδοση, κίνδυνος).
3.6 Σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα (χαρακτηριστικά, κίνδυνοι, απόδοση).
3.7 Τιτλοποίηση χρηματοοικονομικών απαιτήσεων (asset securitization).
3.8 Συγχωνεύσεις και εξαγορές στην κεφαλαιαγορά (χαρακτηριστικά και μορφές).
3.9 Φορολογία κεφαλαιακής υπεραξίας, συναλλαγών, συλλογικών επενδύσεων.
3.10 Επενδυτικά χαρακτηριστικά και προφίλ πελατών, σχέσεις πελατών και εταιριών.

4. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Β)
4.1 Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (αποτίμηση).
4.1.1 Προθεσμιακά συμβόλαια (forwards).
4.1.2 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures).
4.1.3 Δικαιώματα προαίρεσης (options).
4.1.4 Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps).
4.1.5 Άλλα παράγωγα μέσα (CDΟ, CDS, TRS, CLN, κίνδυνοι).
4.2 Εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage).
4.3 Αντιστάθμιση αγοράς (long hedging) και πώλησης (short hedging).
4.4 Αντιστάθμιση με χρήση προθεσμιακών συμβολαίων.
4.5 Αντιστάθμιση με χρήση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures hedging).
4.6 Αντιστάθμιση με χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης (option hedging).
4.7 Ασφάλιση χαρτοφυλακίου (portfolio insurance).

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ (Γ)
5.1 Στατιστικές έννοιες τάσης, συγκέντρωσης και απόκλισης.
5.2 Θεωρία χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών επενδύσεων.
5.3 Θεωρία αποτίμησης χρηματοοικονομικών επενδύσεων (CAPM, ΑΡΤ).
5.4 Ενεργητική και παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίου.
5.5 Επιλογή τίτλων, κατανομή επενδύσεων, και συγχρονισμός εισόδου στην αγορά.
5.6 Πολιτικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου ιδιωτών πελατών (στόχοι, ορίζοντας, περιορισμοί).
5.7 Πολιτικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου θεσμικών πελατών (στόχοι, ορίζοντας περιορισμοί).
5.8 Στρατηγικές αντιστάθμισης χρηματοπιστωτικού κινδύνου.
5.8.1 Αντιστάθμιση κινδύνου αγοράς.
5.8.2 Αντιστάθμιση κινδύνου επιτοκίου.
5.8.3 Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου.
5.8.4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου.
5.9 Μέτρηση απόδοσης και ανάλυση απόδοσης χαρτοφυλακίου.

6. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Η ΕΚΔΟΤΕΣ (Δ)
6.1 Μικροοικονομική ανάλυση (τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών, ανάλυση δομή αγοράς).
6.2 Μακροοικονομική ανάλυση (δημοσιονομική και
νομισματική πολιτική).
6.3 Κλαδική και εταιρική ανάλυση, ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντων, καινοτομία.
6.4 Αποτίμηση μετοχών (μέθοδοι, θεμελιώδης ανάλυση, τεχνική ανάλυση).
6.5 Αποτίμηση ομολόγων (μέθοδοι, διάρκεια, κυρτότητα).
6.6 Αποτίμηση παραγώγων προϊόντων (ΣΜΕ, δικαιώματα προαίρεσης, κ.λπ.).
6.7 Αποτίμηση άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων (ακίνητη περιουσία, εμπορεύματα).
6.8 Αρχές και πρότυπα λογιστικής παρουσίασης.
6.9 Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρειών.
6.10 Εταιρική διακυβέρνηση (ν. 3016/2002).
α) Σύνθεση του Δ.Σ.: διαχωρισμός σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., (άρθρο 3 παρ. 1).
β) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.: ορισμός τους και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας για την εκλογή τους στο Δ.Σ. (άρθρο 3 παρ. 1, άρθρο 4 παρ. 1).
γ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (άρθρο 6).
δ) Οργάνωση Εσωτερικού Ελέγχου και αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (άρθρα 7 και 8).
ε) Υποχρέωση ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του Δ.Σ ή στα πρόσωπα του εσωτερικού ελέγχου της εισηγμένης εταιρείας. (άρθρο 4 παρ. 3 και άρθρο 7 παρ. 3).
στ) Κυρώσεις επιβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα (μέλη του Δ.Σ. ή μη) και όχι στην εταιρεία. (άρθρο 10).
6.11 Επιχειρηματική χρηματοδότηση (έκδοση ομολ. δανείου, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου).
6.12 Κεφαλαιακή διάρθρωση επιχείρησης (κόστος κεφαλαίου, επιχειρηματικές αποφάσεις).

Άρθρο 2
Ύλη εξετάσεων για το Πιστοποιητικό (ε)


Η ύλη των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018 ορίζεται ως ακολούθως για το Πιστοποιητικό «ε»:

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

1. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.1 Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί (ν. 4514/2018, άρθρα 2 και 4).
1.2 Επενδυτικές υπηρεσίες (ν. 4514/2018, Παράρτημα Ι, Τμήματα Α-Β, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.3 Χρηματοπιστωτικά μέσα (ν. 4514/2018, Παράρτημα Ι, Τμήμα Γ, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.4 Εκτέλεση εντολών (ν. 4514/2018, άρθρα 27, 28 και άρθρα 64-66 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 565 της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.5 Διατάξεις για την προστασία των επενδυτών (ν. 4514/2018, άρθρα 24-30, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.6 Παρακολούθηση προϊόντων (ν. 4514/2018, άρθρα 16(3), 24(2), και άρθρα 9, 10 της κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διατήρηση των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων που ανήκουν στους πελάτες τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων και τους κανόνες που ισχύουν για την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών, όπως έχουν ενσωματωθεί με την 1/808/7.2.2018 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).
1.7 Tα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP): άρθρα 1-9 και άρθρο 17 του κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/653 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων, όπως εκάστοτε ισχύουν).

2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
2.1 Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ)/ Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) (ν. 4099/2012, άρθρα 2-8, 59, 75 και 80, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.2 Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) / Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) (ν. 4099/2012, άρθρο 39, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.3 Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ): Υπηρεσίες και κανονισμοί συμπεριφοράς, (ν. 4099/2012, άρθρα 12 και 23, και απόφαση 15/633/20.12.2012 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.4 Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).
2.4.1 Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) (ν. 3371/2005, άρθρα 27, 28 παρ. 1-3, 29-30 και 33, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.4.2 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) (ν. 2992/2002, άρθρο 7, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.4.3 Εταιρεία Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) (ν. 2367/1995, άρθρο 5, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.4.4 Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) (ν. 2778/1999, άρθρα 21 παρ. 1, 22 παρ. 1-2, 23 παρ. 1, 25 και 30 παρ. 1, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.5 Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ) (ν. 4209/2013, άρθρο 4 παρ.1 στοιχ. α και β, 5, 6-8, 12, 14-17, 22-23, 31, 41, 53, κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2013 της Επιτροπής προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 2-5, 16-29, 30-37, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.6 Οργάνωση δικτύου διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (απόφαση 2/462/7.2.2008 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.7 Εισφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (απόφαση 1/438/1.8.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.8 Διάθεση μεριδίων μετοχών ΟΣΕ που δεν υπόκεινται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ (απόφαση 21/530/19.11.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.9 Τριμηνιαίοι πίνακες επενδύσεων αμοιβαίων κεφαλαίων του ν.3283/2004 (απόφαση 2/317/11.11.2004 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.10 Κατηγοριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων (απόφαση 6/587/2.6.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.11 Συγχώνευση ΟΣΕΚΑ Δομή κυρίου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ Κοινοποίηση της διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ σε άλλο κράτος μέλος (απόφαση 16/633/20.12.2012 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.12 Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ (απόφαση 17/633/20.12.2012 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.13 Μέτρηση κινδύνων και υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και του κινδύνου αντισυμβαλλομένου των ΟΣΕΚΑ και των ΑΕΕΧ (απόφαση 3/645/30.4.2013 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.14 Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων Σενάρια απόδοσης για σύνθετους ΟΣΕΚΑ (απόφαση 12/638/11.2.2013 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.15 Tα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP): άρθρα 1-9 και άρθρο 17 του κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/653 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
3.1 Η έννοια της ρυθμιζόμενης αγοράς και τα κύρια στοιχεία λειτουργίας της (ν. 4514/2018, άρθρο 4 στοιχείο 21 και άρθρα 44-47, όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.2 Άλλοι τόποι διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικών μέσων: Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) [ν. 4514/2018, άρθρο 4 στοιχείο 22 και άρθρα 1819, όπως εκάστοτε ισχύουν], Αγορές ανάπτυξης ΜμΕ (ν. 4514/2018, άρθρο 4 στοιχεία 12-13 και άρθρο 33, όπως εκάστοτε ισχύουν), Μηχανισμός Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ) [νόμος 4514/2018, άρθρο 4 στοιχείο 23 και άρθρα 18 και 20, όπως εκάστοτε ισχύουν].

4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
4.1 Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εισαγωγής κινητών αξιών σε ρυθμιζόμενη αγορά (ν. 3371/2005, άρθρα 2-10, όπως εκάστοτε ισχύουν).
4.2 Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση (ν. 4514/2018, άρθρο 51, κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/568 της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 2016 όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές, άρθρα 1-5, και Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών, υπό 3.1.1-3.1.2, όπως εκάστοτε ισχύουν).

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ)
5.1 Κατάχρηση αγοράς Πεδίο εφαρμογής και γενικές διατάξεις (Αντικείμενο Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 1-3, ν. 4443/2016, άρθρο 35, όπως εκάστοτε ισχύουν). Απαλλαγή για τα προγράμματα επαναγοράς και για τις πράξεις σταθεροποίησης και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε αυτά (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 5 και κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής)-Απαλλαγή για τις δραστηριότητες νομισματικής διαχείρισης και διαχείρισης δημοσίου χρέους και για τις δραστηριότητες κλιματικής πολιτικής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 6 και κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/522 της Επιτροπής, άρθρα 1, 3 και Παράρτημα Ι, όπως εκάστοτε ισχύουν).
5.2 Προνομιακές πληροφορίες, κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών, παράνομη ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών (Προνομιακές πληροφορίες, κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας, σύννομη συμπεριφορά, βολιδοσκοπήσεις της αγοράς, απαγόρευση της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών και της παράνομης ανακοίνωσης προνομιακών πληροφοριών, κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες) ( Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 7-11 και 14, όπως εκάστοτε ισχύουν εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/959 της Επιτροπής, εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής αριθ. 2016/347, και κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/960 της Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν).
5.3 Χειραγώγηση της αγοράς (χειραγώγηση της αγοράς, αποδεκτές πρακτικές της αγοράς, απαγόρευση της χειραγώγησης της αγοράς) (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 12, 13, 15, Παράρτημα Ι, όπως εκάστοτε ισχύουν και κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/522 της Επιτροπής, άρθρο 4 και Παράρτημα ΙΙ, όπως εκάστοτε ισχύουν).
5.4 Πρόληψη και εντοπισμός κατάχρησης αγοράς (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 16, παρ. 2 και 3, άρθρο 43 ν. 4443/2016, κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής 2016/957, όπως εκάστοτε ισχύουν).
5.5 Αναφορά παραβάσεων (άρθρο 32 Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και Απόφαση 1/798/12.10.2017 του Δ.Σ. της ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν).

6. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6.1 Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
6.1.1 Γενικά (ν. 4557/2018, άρθρα 1-2,όπως εκάστοτε ισχύει).
6.1.2 Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 1415 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (απόφαση ΕΤΠΘ αριθμ. 285/2009 της Τράπεζας της Ελλάδος και εγκύκλιοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 41/8.4.2009 και 49/28.11.2012, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.1.3 Εγκληματικές δραστηριότητες βασικά αδικήματα (ν. 4557/2018, άρθρο 4, ν. 4443/2016, άρθρα 28-33, ν. 4514/2018, άρθρα 69(6) και 90, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.1.4 Αρμόδιες αρχές και υπόχρεα πρόσωπα (ν. 4557/2018, άρθρα 5-6, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.1.5 Φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα (ν. 4557/2018, άρθρο 10, όπως εκάστοτε ισχύει).
6.1.6 Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που οφείλουν να εφαρμόσουν τα υπόχρεα πρόσωπα για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρόνος πιστοποίησης της ταυτότητας των πελατών (ν. 4557/2018, άρθρα 11-19, απόφαση ΕΤΠΘ αριθμ. 281/2009 της Τράπεζας της Ελλάδος και απόφαση 1/506/8.4.2009 Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.1.7 Πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο (ν. 4557/2018, άρθρα 20-21, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.1.8 Υποχρεώσεις αναφοράς (ν. 4557/2018, άρθρα 22 28, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.1.9 Φύλαξη αρχείων, προστασία προσωπικών δεδομένων και στατιστικά στοιχεία (ν. 4557/2018, άρθρα 30-33, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.1.10 Μέτρα εφαρμογής (ν. 4557/2018, άρθρα 35 -38, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.1.11 Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (του ν. 4557/ 2018, άρθρα 39, 45 και 46, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.1.12 Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες («Αρχή») (ν. 4557/2018, άρθρα 47-49, όπως εκάστοτε ισχύουν).
6.2 Πληροφορίες για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (Κανονισμός (EE) 847/2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

1. Βασικές στατιστικές έννοιες (υπολογισμός χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία χρήματος).
2. Σχέση κινδύνου και απόδοσης.
3. Χαρακτηριστικά αγορών κεφαλαίου.
4. Δομή και οργάνωση αγορών κεφαλαίου.
5. Διαδικασία και μηχανισμοί συναλλαγών στις αγορές κεφαλαίου (λήψη-διαβίβαση-εκτέλεση εντολών, εκκαθάριση και διακανονισμός συναλλαγών, καταχώρηση ιδιοκτησίας τίτλων, θεματοφυλακή τίτλων).
6. Μετοχικοί τίτλοι (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις).
7. Τίτλοι σταθερού εισοδήματος (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις).
8. Τίτλοι Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ΟΣΕΚΑ (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις: μερίδια/ μετοχές, ενεργητικό, αποτίμηση ενεργητικού, καθαρή τιμή, προμήθειες, τιμή διάθεσης και εξαγοράς, επενδυτική πολιτική/ κατηγοριοποίηση, μεριδιούχος/ προφίλ κινδύνου επενδυτή).
9. Τίτλοι Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΟΕΕ (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις).
10. Χρηματιστηριακοί δείκτες (βασικοί και κλαδικοί δείκτες ΧΑ).

Άρθρο 3
Ύλη εξετάσεων για το Πιστοποιητικό (στ1)


Η ύλη των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018 ορίζεται ως ακολούθως για το Πιστοποιητικό «στ1»:

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

1. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.1 Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί (ν. 4514/2018, άρθρα 2 και 4).
1.2 Επενδυτικές υπηρεσίες (ν. 4514/2018, Παράρτημα Ι, Τμήματα Α-Β, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.3 Χρηματοπιστωτικά μέσα (ν. 4514/2018, Παράρτημα Ι, Τμήμα Γ, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.4 Επιχειρήσεις που επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκούν δραστηριότητες (ν. 4514/2018, άρθρα 2, 3, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.5 Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ)(ν. 4514/2018, άρθρα 5-7, όπως εκάστοτε ισχύουν) Αναστολή/ανάκληση άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ (ν. 4514/2018, άρθρο 8, 21, 89), όπως εκάστοτε ισχύουν.
1.6 Οργανωτικές απαιτήσεις.
1.6.1 Γενικά (ν. 4514/2018, άρθρα 9, 16, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.6.2 Προστασία χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων πελατών (ν. 4514/2018, άρθρο 16 (8-13), όπως εκάστοτε ισχύει).
1.6.3 Παρακολούθηση προϊόντων (ν. 4514/2018, άρθρα 16(3), 24(2), και άρθρα 9, 10 της κατ’εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διατήρηση των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων που ανήκουν στους πελάτες, τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων και τους κανόνες που ισχύουν για την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών, όπως έχουν ενσωματωθεί με την 1/808/7.2.2018 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.6.4 Παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών (ν. 4514/2018, άρθρο 24(4), άρθρα 50, 52 και 53 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 565 της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, άρθρα 11(2) 12(2 και 3) της κατ’εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής, όπως έχουν ενσωματωθεί με την 1/808/7.2.2018 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.7 Αλγοριθμικές συναλλαγές (ν. 4514/2018, άρθρο 17, όπως εκάστοτε ισχύει).
1.8 Συγκρούσεις συμφερόντων (ν. 4514/2018, άρθρα 16 (3) και 23, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.9 Διατάξεις για την προστασία των επενδυτών (ν. 4514/2018,άρθρα 24-30, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.9.1 Γενικές αρχές και πληροφόρηση των πελατών (ν. 4514/2018, άρθρα 24(4), 25(2)) και άρθρο 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 565 της Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.9.2 Αξιολόγηση της καταλληλότητας και συμβατότητας και ενημέρωση προς πελάτες (ν. 4514/2018, άρθρο 25 και άρθρα 54-58 του κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 565 της Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.9.3 Παροχή υπηρεσιών μέσω άλλης επιχείρησης επενδύσεων (ν. 4514/2018, άρθρο 26, όπως εκάστοτε ισχύει),
1.9.4 Εκτέλεση εντολών (ν. 4514/2018, άρθρα 27, 28 και άρθρα 64-66 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 565 της Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.9.5 Αρχείο τηλεφωνικών συνδιαλέξεων-ηλεκτρονική επικοινωνία (ν. 4514/2018, άρθρο 16(7) και άρθρο 76 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 565 της Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.9.6 Καταγγελίες παραβάσεων (ν. 4514/2018, άρθρο 71, όπως εκάστοτε ισχύει).
1.9.7. Συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι (ν. 4514/2018, άρθρο 29, όπως εκάστοτε ισχύει).
1.9.8. Συναλλαγές με επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους (ν. 4514/2018, άρθρο 30, όπως εκάστοτε ισχύει).
1.10 Το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών.
1.10.1 Γενικά (ν. 4514/2018, άρθρο 14, όπως εκάστοτε ισχύει).
1.10.2 Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο (ν. 2533/1997, άρθρα 61-68, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.10.3 Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ν. 4370/2016, άρθρα 4, 5, 10, 12-16, 18, 30 και 46, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.11 Παροχή πίστωσης για αγορά κινητών αξιών (ν. 4141/2013, άρθρα 5-11, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.12 Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ) (ν. 4514/2018, άρθρα 87-88, όπως εκάστοτε ισχύουν).

2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
2.1. Τόπος Διαπραγμάτευσης.
2.1.1 Η έννοια της ρυθμιζόμενης αγοράς και τα κύρια στοιχεία λειτουργίας της (ν. 4514/2018, άρθρο 4 στοιχείο 21, άρθρα 44-47, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.1.2 Άλλες αγορές (διαπραγμάτευσης) χρηματοπιστωτικών μέσων: Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) [νόμος 4514/2018, άρθρο 4 στοιχείο 22 και άρθρα 18-19], Αγορές ανάπτυξης Μμε (ν. 4514/2018, άρθρο 4 στοιχεία 12-13 και άρθρο 33], Μηχανισμός Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ) [νόμος 4514/2018, άρθρο 4 στοιχείο 23 και άρθρα 18 και 20], όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.2 Συστηματικοί εσωτερικοποιητές (νόμος 4514/2018, άρθρο 4 στοιχείο 20).
2.3 Η πρόσβαση στην ρυθμιζόμενη αγορά και η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους αυτής (ν. 4514/2018, άρθρο 53, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.4 Οι υπηρεσίες αναφοράς δεδομένων [Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ, ΠΕ.ΔΕ.ΣΥ, Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ] και κύρια στοιχεία λειτουργίας τους (ν. 4514/2018, άρθρο 4 στοιχεία 52-54 και άρθρα 64-66, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.5 Συναλλακτική διαφάνεια (Κανονισμός (ΕΕ) 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του Κανονισμού 648/2012, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.5.1 Διαφάνεια στους τόπους διαπραγμάτευσης: Υποχρεώσεις προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας (Κανονισμός (ΕΕ) 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Τίτλος ΙΙ, άρθρα 3, 6, 8, 10, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.5.2 Υποχρεώσεις διαφάνειας στους συστηματικούς εσωτερικοποιητές (Κανονισμός (ΕΕ) 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Τίτλος ΙΙΙ, άρθρα 14 παρ 1 και 15. 1, 18 παρ. 1-4, 20 παρ. 1-2, 21 παρ. 1-2).
2.5.3 Υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών και τήρησης αρχείων συναλλαγών (Κανονισμός (ΕΕ)600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Τίτλος IV, άρθρα 25 και 26, όπως εκάστοτε ισχύουν].
2.5.4 Υποχρέωση διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές (Κανονισμός (ΕΕ) 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Τίτλος V, άρθρο 28 παρ. 1, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.6 Οι υποχρεώσεις των μελών των Αγορών Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών: υπό 1.5.1-1.5.6, ενοτ. 2 παράγραφοι 2.2.8 (προτεραιότητα/ κατάταξη εντολών), 2.3.2.1.
(μέθοδος 1) 2.3.3.1. 2.3.3.3. (μέθοδος 2) και 2.6. (μέτρα προστασίας της αγοράς), όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.7 Λειτουργία της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Κανονισμός ΗΔΑΤ της Τράπεζας της Ελλάδος, άρθρο 32 (ορισμός Βασικού Διαπραγματευτή Αγοράς, ΒΔ), άρθρο 33 (υποχρεώσεις ΒΔ) και άρθρα 37 43 (κανόνες διαπραγμάτευσης τίτλων), όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.8 Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EMIR), άρθρα 14-20 και 36-50, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.9 Σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών (Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών της ΕΤ.ΕΚ., Ενότητα ΙΙ, Μέρος 2, παρ. 2.1.
2.4.1., 2.4.3., 2.4.7. και 2.4.9., Μέρος 3, παρ.3.1, Μέρος 4,
παρ. 4.1. 4.2. και Μέρος 5 παρ. 5.1., Μέρος 6 και Ενότητα
ΙΙΙ Μέρος 2 και Μέρος 3 παρ. 3.1, 3.2.1 και 3.2.2, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.10 Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κανονισμός Λειτουργίας ΣΑΤ, ορισμός 32 και άρθρα 2, 3, 3α, 12, 13, 15, 19, 20,21 και 21Β, όπως εκάστοτε ισχύουν).

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ)
3.1 Κατάχρηση αγοράς.
3.1.1 Πεδίο εφαρμογής και γενικές διατάξεις (Αντικείμενο Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 1-3, ν. 4443/2016, άρθρο 35, όπως εκάστοτε ισχύουν).
Απαλλαγή για τα προγράμματα επαναγοράς και για τις πράξεις σταθεροποίησης και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε αυτά (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 5 και κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής)-Απαλλαγή για τις δραστηριότητες νομισματικής διαχείρισης και διαχείρισης δημοσίου χρέους και για τις δραστηριότητες κλιματικής πολιτικής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 6 και κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/522 της Επιτροπής, άρθρα 1, 3 και Παράρτημα Ι, όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.1.2 Προνομιακές πληροφορίες, κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών, παράνομη ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών (Προνομιακές πληροφορίες, κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας, σύννομη συμπεριφορά, βολιδοσκοπήσεις της αγοράς, απαγόρευση της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών και της παράνομης ανακοίνωσης προνομιακών πληροφοριών, κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες) (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 7-11, 14 και 18, όπως εκάστοτε ισχύουν εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/959 της Επιτροπής, εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής αριθ. 2016/347, και κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/960 της Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.1.3 Χειραγώγηση της αγοράς (χειραγώγηση της αγοράς, αποδεκτές πρακτικές της αγοράς, απαγόρευση της χειραγώγησης της αγοράς) (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 12, 13, 15, Παράρτημα Ι, όπως εκάστοτε ισχύουν και κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/522 της Επιτροπής, άρθρο 4 και Παράρτημα ΙΙ, όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.1.4 Πρόληψη και εντοπισμός κατάχρησης αγοράς (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 16, άρθρο 43 ν. 4443/2016, κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής 2016/957, όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.1.5 Απαιτήσεις δημοσιοποίησης (δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, συναλλαγές προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, επενδυτικές συστάσεις και στατιστικά στοιχεία, δημοσιοποίηση ή διάδοση πληροφοριών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 17-21, κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής 2016/958, κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής αριθ. 2016/522 (άρθρα 7-11), όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.1.6 Αναφορά παραβάσεων (άρθρο 32 Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) και Απόφαση 1/798/12.10.2017 του Δ.Σ. της ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.2 Ανοικτές Πωλήσεις
3.2.1 Πεδίο εφαρμογής και γενικές διατάξεις: πεδίο εφαρμογής, ορισμοί, αρνητικές και θετικές θέσεις, ακάλυπτη θέση σε σύμβαση αντιστάθμισης κρατικού πιστωτικού κινδύνου (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 14, όπως εκάστοτε ισχύουν και κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (EE) αριθ. 918/2012 της Επιτροπής, άρθρα 220, όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.2.2 Διαφάνεια καθαρών αρνητικών θέσεων: κοινοποίηση προς τις αρμόδιες αρχές σημαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων σε μετοχές, δημοσιοποίηση σημαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων σε μετοχές, κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές σημαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων σε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους, κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές ακάλυπτων θέσεων σε συμβάσεις αντιστάθμισης κρατικού πιστωτικού κινδύνου, μέθοδος κοινοποίησης και δημοσιοποίησης, εφαρμογή των απαιτήσεων κοινοποίησης και δημοσιοποίησης, πληροφορίες που παρέχονται στην ΕΑΚΑΑ (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 5 11, όπως εκάστοτε ισχύουν, και κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμός (EE) αριθ. 918/2012 της Επιτροπής, άρθρο 21, όπως εκάστοτε ισχύει).
3.2.3 Ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις: περιορισμοί για ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις μετοχών, περιορισμοί για ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις κρατικών χρεωστικών τίτλων, περιορισμοί για ακάλυπτες συμβάσεις αντιστάθμισης κρατικού πιστωτικού κινδύνου, διαδικασίες αγοράς (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 12 15, κατ’εξουσιοδότηση Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 827/2012 της Επιτροπής, άρθρα 5-8 όπως εκάστοτε ισχύουν και κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμός (EE) αριθ. 918/2012 της Επιτροπής, άρθρο 22, όπως εκάστοτε ισχύει).
3.2.4 Εξαιρέσεις: Εξαιρέσεις όταν ο βασικός τόπος διαπραγμάτευσης βρίσκεται σε τρίτη χώρα, εξαιρέσεις για δραστηριότητες ειδικής διαπραγμάτευσης και πρωτογενούς αγοράς (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 16 17, όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.2.5 Εξουσίες παρέμβασης των αρμοδίων αρχών και της ΕΑΚΑΑ: κοινοποίηση και δημοσιοποίηση πληροφοριών σε εξαιρετικές καταστάσεις, κοινοποίηση από τους δανειστές σε εξαιρετικές περιπτώσεις, περιορισμοί στις ανοικτές πωλήσεις και σε παρόμοιες συναλλαγές σε εξαιρετικές περιπτώσεις, περιορισμοί συναλλαγών επί συμβάσεων αντιστάθμισης κρατικού πιστωτικού κινδύνου σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέτρα άλλων αρμοδίων αρχών, εξουσία προσωρινού περιορισμού ανοικτών πωλήσεων χρηματοπιστωτικών μέσων σε περίπτωση σημαντικής πτώσης της τιμής, περίοδος περιορισμών, ανακοίνωση περιορισμών, κοινοποίηση στην ΕΑΚΑΑ και σε άλλες αρμόδιες αρχές (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 18 26, όπως εκάστοτε ισχύουν, και κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμός (EE) αριθ. 918/2012 της Επιτροπής, άρθρα 23 24 όπως εκάστοτε ισχύουν).

4. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4.1 Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
4.1.1 Γενικά (ν. 4557/2018, άρθρα 1-2,όπως εκάστοτε ισχύει).
4.1.2 Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 1415 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (απόφαση ΕΤΠΘ αριθμ. 285/2009 της Τράπεζας της Ελλάδος και εγκύκλιοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 41/8.4.2009 και 49/28.11.2012, όπως εκάστοτε ισχύουν).
4.1.3 Εγκληματικές δραστηριότητες βασικά αδικήματα (ν. 4557/2018, άρθρο 4, ν. 4443/2016, άρθρα 28-33, ν. 4514/2018, άρθρα 69(6) και 9, όπως εκάστοτε ισχύουν).
4.1.4 Αρμόδιες αρχές και υπόχρεα πρόσωπα (ν. 4557/2018, άρθρα 5-6, όπως εκάστοτε ισχύουν).
4.1.5 Φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα (ν. 4557/2018, άρθρο 10, όπως εκάστοτε ισχύει).
4.1.6 Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που οφείλουν να εφαρμόσουν τα υπόχρεα πρόσωπα για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρόνος πιστοποίησης της ταυτότητας των πελατών (ν. 4557/2018, άρθρα 11-19, απόφαση ΕΤΠΘ αριθμ. 281/2009 της Τράπεζας της Ελλάδος και απόφαση 1/506/8.4.2009 Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν).
4.1.7 Πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο (ν. 4557/2018, άρθρα 20-21, όπως εκάστοτε ισχύουν).
4.1.8 Υποχρεώσεις αναφοράς (ν. 4557/2018, άρθρα 22 28, όπως εκάστοτε ισχύουν).
4.1.9 Φύλαξη αρχείων, προστασία προσωπικών δεδομένων και στατιστικά στοιχεία (ν. 4557/2018, άρθρα 30
-33, όπως εκάστοτε ισχύουν).
4.1.10 Μέτρα εφαρμογής (ν. 4557/2018, άρθρα 35 -38, όπως εκάστοτε ισχύουν).
4.1.11 Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (του ν. 4557/2018, άρθρα 39, 45 και 46, όπως εκάστοτε ισχύουν).
4.1.12 Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες («Αρχή») (ν. 4557/2018, άρθρα 47-49, όπως εκάστοτε ισχύουν).
4.2 Πληροφορίες για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (Κανονισμός (EE) 847/2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

1. Βασικές στατιστικές έννοιες (υπολογισμός χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία χρήματος).
2. Σχέση κινδύνου και απόδοσης.
3. Χαρακτηριστικά αγορών κεφαλαίου.
4. Δομή και οργάνωση αγορών κεφαλαίου.
5. Διαδικασία και μηχανισμοί συναλλαγών στις αγορές κεφαλαίου (λήψη-διαβίβαση-εκτέλεση εντολών, εκκαθάριση και διακανονισμός συναλλαγών, καταχώρηση ιδιοκτησίας τίτλων, θεματοφυλακή τίτλων).
6. Χρηματοπιστωτικά προϊόντα (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις).
- Μετοχικοί τίτλοι.
- Τίτλοι σταθερού εισοδήματος.
- Τίτλοι Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ΟΣΕΚΑ.
- Τίτλοι Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΟΕΕ.
7. Χρηματιστηριακοί δείκτες.
8. Κίνδυνοι (μορφές-χαρακτηριστικά: αντισυμβαλλομένου/ αγοράς/ λειτουργικός/συστημικός, διαχείριση κινδύνου, περιθώριο ασφάλισης, ασφάλεια collateral, κεφάλαιο εκκαθάρισης).
9. Το σύστημα εκκαθάρισης (δομή και λειτουργία, φορείς εκκαθάρισης, κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, διαδικασία εκκαθάρισης, ο ρόλος της ΕΤΕΚ, σχέση εκκαθαριστικού φορέα-μελών, σχέση εκκαθαριστικού μέλους-επενδυτή).
10. Διακανονισμός (δομή και λειτουργία, διαδικασία).

Άρθρο 4
Ύλη εξετάσεων για το Πιστοποιητικό (στ2)


Η ύλη των εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018 ορίζεται ως ακολούθως για το Πιστοποιητικό «στ2»:

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

1. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.1 Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί (ν. 4514/2018, άρθρα 2 και 4).
1.2 Επενδυτικές υπηρεσίες (ν. 4514/2018, Παράρτημα Ι, Τμήματα Α-Β, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.3 Χρηματοπιστωτικά μέσα (ν. 4514/2018, Παράρτημα Ι, Τμήμα Γ, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.4 Επιχειρήσεις που επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκούν δραστηριότητες (ν. 4514/2018, άρθρα 2, 3, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.5 Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ)(ν. 4514/2018, άρθρα 5-7, όπως εκάστοτε ισχύουν) Αναστολή/ανάκληση άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ (ν. 4514/2018, άρθρο 8, 21, 89), όπως εκάστοτε ισχύουν.
1.6 Οργανωτικές απαιτήσεις.
1.6.1 Γενικά (ν. 4514/2018, άρθρα 9, 16, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.6.2 Προστασία χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων πελατών (ν. 4514/2018, άρθρο 16 (8-13), όπως εκάστοτε ισχύει)
1.6.3 Παρακολούθηση προϊόντων (ν. 4514/2018, άρθρα 16(3), 24(2), και άρθρα 9, 10 της κατ’εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διατήρηση των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων που ανήκουν στους πελάτες, τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων και τους κανόνες που ισχύουν για την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών, όπως έχουν ενσωματωθεί με την 1/808/7.2.2018 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.6.4 Παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών (ν. 4514/2018, άρθρο 24(4), άρθρα 50, 52 και 53 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 565 της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, άρθρα 11(2) 12(2 και 3) της κατ’εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής, όπως έχουν ενσωματωθεί με την 1/808/7.2.2018 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.7 Αλγοριθμικές συναλλαγές (ν. 4514/2018, άρθρο 17, όπως εκάστοτε ισχύει).
1.8 Συγκρούσεις συμφερόντων (ν. 4514/2018, άρθρα 16 (3) και 23, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.9 Διατάξεις για την προστασία των επενδυτών (ν. 4514/2018,άρθρα 24-30, όπως εκάστοτε ισχύουν),
1.9.1 Γενικές αρχές και πληροφόρηση των πελατών (ν. 4514/2018, άρθρα 24(4), 25(2)) και άρθρο 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 565 της Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.9.2 Αξιολόγηση της καταλληλότητας και συμβατότητας και ενημέρωση προς πελάτες (ν. 4514/2018, άρθρο 25 και άρθρα 54-58 του κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 565 της Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.9.3 Παροχή υπηρεσιών μέσω άλλης επιχείρησης επενδύσεων (ν. 4514/2018, άρθρο 26, όπως εκάστοτε ισχύει).
1.9.4 Εκτέλεση εντολών (ν. 4514/2018, άρθρα 27, 28 και άρθρα 64-66 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 565 της Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.9.5 Αρχείο τηλεφωνικών συνδιαλέξεων-ηλεκτρονική επικοινωνία (ν. 4514/2018, άρθρο 16(7) και άρθρο 76 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 565 της Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.9.6 Καταγγελίες παραβάσεων (ν. 4514/2018, άρθρο 71, όπως εκάστοτε ισχύει).
1.9.7 Συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι (ν. 4514/2018, άρθρο 29, όπως εκάστοτε ισχύει).
1.9.8 Συναλλαγές με επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους (ν. 4514/2018, άρθρο 30, όπως εκάστοτε ισχύει).
1.10 Το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών.
1.10.1 Γενικά (ν. 4514/2018, άρθρο 14, όπως εκάστοτε ισχύει).
1.10.2 Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο (ν. 2533/1997, άρθρα 61-68, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.10.3 Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ν. 4370/2016, άρθρα 4, 5, 10, 12-16, 18, 30 και 46, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.11 Παροχή πίστωσης για αγορά κινητών αξιών (ν. 4141/2013, άρθρα 5-11, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.12 Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ) (ν. 4514/2018, άρθρα 87-88, όπως εκάστοτε ισχύουν).
1.13 Εκκαθάριση συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EMIR), άρθρα 1-13, όπως εκάστοτε ισχύουν).

2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
2.1. Τόπος Διαπραγμάτευσης.
2.1.1 Η έννοια της ρυθμιζόμενης αγοράς και τα κύρια στοιχεία λειτουργίας της (ν. 4514/2018, άρθρο 4 στοιχείο 21, άρθρα 44-47, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.1.2 Άλλοι τόποι διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικών μέσων: Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) [νόμος 4514/2018, άρθρο 4 στοιχείο 22 και άρθρα 18-19], Αγορές ανάπτυξης Μμε (ν. 4514/2018, άρθρο 4 στοιχεία 12-13 και άρθρο 33], Μηχανισμός Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ) [νόμος 4514/2018, άρθρο 4 στοιχείο 23 και άρθρα 18 και 20], όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.2 Συστηματικοί εσωτερικοποιητές (νόμος 4514/2018, άρθρο 4 στοιχείο 20),
2.3 Η πρόσβαση στην ρυθμιζόμενη αγορά και η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους αυτής (ν. 4514/2018, άρθρο 53, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.4 Οι υπηρεσίες αναφοράς δεδομένων [Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ, ΠΕ.ΔΕ.ΣΥ, Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ] και κύρια στοιχεία λειτουργίας τους (ν. 4514/2018, άρθρο 4 στοιχεία 52-54 και άρθρα 64-66, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.5 Συναλλακτική διαφάνεια (Κανονισμός (ΕΕ) 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του Κανονισμού 648/2012, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.5.1 Διαφάνεια στους τόπους διαπραγμάτευσης: Υποχρεώσεις προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Τίτλος ΙΙ, άρθρα 3, 6, 8, 10, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.5.2 Υποχρεώσεις διαφάνειας στους συστηματικούς εσωτερικοποιητές (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,Τίτλος ΙΙΙ, άρθρα 14 παρ 1 και 15. 1, 18 παρ. 1-4, 20 παρ. 1-2, 21 παρ. 1-2, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.5.3 Υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών και τήρησης αρχείων συναλλαγών (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Τίτλος IV, άρθρα 25 και 26, όπως εκάστοτε ισχύουν].
2.5.4 Υποχρέωση διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Τίτλος V, άρθρο 28 παρ. 1, όπως εκάστοτε ισχύει).
2.6 Οι υποχρεώσεις των μελών των Αγορών Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών: υπό 1.5.1-1.5.6, ενοτ. 2 παράγραφοι 2.2.8 (προτεραιότητα/ κατάταξη εντολών), 2.3.2.1.
(μέθοδος 1) 2.3.3.1. 2.3.3.3. (μέθοδος 2) και 2.6. (μέτρα προστασίας της αγοράς), όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.7 Λειτουργία της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Κανονισμός ΗΔΑΤ της Τράπεζας της Ελλάδος, άρθρο 32 (ορισμός Βασικού Διαπραγματευτή Αγοράς, ΒΔ), άρθρο 33 (υποχρεώσεις ΒΔ) και άρθρα 37 43 (κανόνες διαπραγμάτευσης τίτλων), όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.8 Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EMIR), άρθρα 14-20 και 36-50, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.9 Σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΤ.ΕΚ., Ενότητα ΙΙ, Μέρος 2, παρ. 2.1 2.4.1., 2.4.3., 2.4.7. και 2.4.9., Μέρος 4, παρ.4.1., Μέρος 5, παρ.
5.1 και 5.2., Μέρος 6, παρ. 6.1., Μέρος 7 και ενότητα ΙΙΙ, όπως εκάστοτε ισχύουν).
2.10 Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κανονισμός Λειτουργίας ΣΑΤ, ορισμός 32 και άρθρα 2, 3, 3α, 12, 13, 15, 19, 20,21 και 21Β, όπως εκάστοτε ισχύουν).

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ)
3.1 Κατάχρηση αγοράς.
3.1.1 Πεδίο εφαρμογής και γενικές διατάξεις (Αντικείμενο Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 1-3, ν. 4443/2016, άρθρο 35, όπως εκάστοτε ισχύουν).
Απαλλαγή για τα προγράμματα επαναγοράς και για τις πράξεις σταθεροποίησης και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε αυτά (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 5 και κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής)-Απαλλαγή για τις δραστηριότητες νομισματικής διαχείρισης και διαχείρισης δημοσίου χρέους και για τις δραστηριότητες κλιματικής πολιτικής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 6 και κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/522 της Επιτροπής, άρθρα 1, 3 και Παράρτημα Ι, όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.1.2 Προνομιακές πληροφορίες, κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών, παράνομη ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών (Προνομιακές πληροφορίες, κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας, σύννομη συμπεριφορά, βολιδοσκοπήσεις της αγοράς, απαγόρευση της κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών και της παράνομης ανακοίνωσης προνομιακών πληροφοριών, κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες) ( Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 7-11, 14 και 18, όπως εκάστοτε ισχύουν εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/959 της Επιτροπής, εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής αριθ. 2016/347, και κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/960 της Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.1.3 Χειραγώγηση της αγοράς (χειραγώγηση της αγοράς, αποδεκτές πρακτικές της αγοράς, απαγόρευση της χειραγώγησης της αγοράς) (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 12, 13, 15, Παράρτημα Ι, όπως εκάστοτε ισχύουν και κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/522 της Επιτροπής, άρθρο 4 και Παράρτημα ΙΙ, όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.1.4 Πρόληψη και εντοπισμός κατάχρησης αγοράς (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 16, άρθρο 43 ν. 4443/2016, κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής 2016/957, όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.1.5 Απαιτήσεις δημοσιοποίησης (δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, συναλλαγές προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, επενδυτικές συστάσεις και στατιστικά στοιχεία, δημοσιοποίηση ή διάδοση πληροφοριών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 17-21, κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής 2016/958, κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής αριθ. 2016/522 (άρθρα 7-11, όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.1.6 Αναφορά παραβάσεων (άρθρο 32 Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και Απόφαση 1/798/12.10.2017 του Δ.Σ. της ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.2 Ανοικτές Πωλήσεις.
3.2.1 Πεδίο εφαρμογής και γενικές διατάξεις: πεδίο εφαρμογής, ορισμοί, αρνητικές και θετικές θέσεις, ακάλυπτη θέση σε σύμβαση αντιστάθμισης κρατικού πιστωτικού κινδύνου (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 14, όπως εκάστοτε ισχύουν και κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (EE) αριθ. 918/2012 της Επιτροπής, άρθρα 220, όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.2.1 Διαφάνεια καθαρών αρνητικών θέσεων: κοινοποίηση προς τις αρμόδιες αρχές σημαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων σε μετοχές, δημοσιοποίηση σημαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων σε μετοχές, κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές σημαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων σε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους, κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές ακάλυπτων θέσεων σε συμβάσεις αντιστάθμισης κρατικού πιστωτικού κινδύνου, μέθοδος κοινοποίησης και δημοσιοποίησης, εφαρμογή των απαιτήσεων κοινοποίησης και δημοσιοποίησης, πληροφορίες που παρέχονται στην ΕΑΚΑΑ (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 5 11, όπως εκάστοτε ισχύουν, και κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμός (EE) αριθ. 918/2012 της Επιτροπής, άρθρο 21, όπως εκάστοτε ισχύει).
3.2.3 Ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις: περιορισμοί για ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις μετοχών, περιορισμοί για ακάλυπτες ανοικτές πωλήσεις κρατικών χρεωστικών τίτλων, περιορισμοί για ακάλυπτες συμβάσεις αντιστάθμισης κρατικού πιστωτικού κινδύνου, διαδικασίες αγοράς (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 12 15, κατ’εξουσιοδότηση Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 827/2012 της Επιτροπής, άρθρα 5-8 όπως εκάστοτε ισχύουν και κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμός (EE) αριθ. 918/2012 της Επιτροπής, άρθρο 22, όπως εκάστοτε ισχύει).
3.2.4 Εξαιρέσεις: Εξαιρέσεις όταν ο βασικός τόπος διαπραγμάτευσης βρίσκεται σε τρίτη χώρα, εξαιρέσεις για δραστηριότητες ειδικής διαπραγμάτευσης και πρωτογενούς αγοράς (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 16 17, όπως εκάστοτε ισχύουν).
3.2.5 Εξουσίες παρέμβασης των αρμοδίων αρχών και της ΕΑΚΑΑ: κοινοποίηση και δημοσιοποίηση πληροφοριών σε εξαιρετικές καταστάσεις, κοινοποίηση από τους δανειστές σε εξαιρετικές περιπτώσεις, περιορισμοί στις ανοικτές πωλήσεις και σε παρόμοιες συναλλαγές σε εξαιρετικές περιπτώσεις, περιορισμοί συναλλαγών επί συμβάσεων αντιστάθμισης κρατικού πιστωτικού κινδύνου σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέτρα άλλων αρμοδίων αρχών, εξουσία προσωρινού περιορισμού ανοικτών πωλήσεων χρηματοπιστωτικών μέσων σε περίπτωση σημαντικής πτώσης της τιμής, περίοδος περιορισμών, ανακοίνωση περιορισμών, κοινοποίηση στην ΕΑΚΑΑ και σε άλλες αρμόδιες αρχές (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 18 26, όπως εκάστοτε ισχύουν, και κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμός (EE) αριθ. 918/2012 της Επιτροπής, άρθρa 23 24, όπως εκάστοτε ισχύουν).

4. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4.1 Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
4.1.1 Γενικά (ν. 4557/2018, άρθρα 1-2,όπως εκάστοτε ισχύει).
4.1.2 Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 1415 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (απόφαση ΕΤΠΘ αριθμ. 285/2009 της Τράπεζας της Ελλάδος και εγκύκλιοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 41/8.4.2009 και 49/28.11.2012, όπως εκάστοτε ισχύουν).
4.1.3 Εγκληματικές δραστηριότητες βασικά αδικήματα (ν. 4557/2018, άρθρο 4, ν. 4443/2016, άρθρα 28-33, ν. 4514/2018, άρθρο 69(6) και 90, όπως εκάστοτε ισχύουν).
4.1.4 Αρμόδιες αρχές και υπόχρεα πρόσωπα (ν. 4557/ 2018, άρθρα 5-6, όπως εκάστοτε ισχύουν).
4.1.5 Φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα (ν. 4557/2018, άρθρο 10, όπως εκάστοτε ισχύει).
4.1.6 Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που οφείλουν να εφαρμόσουν τα υπόχρεα πρόσωπα για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρόνος πιστοποίησης της ταυτότητας των πελατών (ν. 4557/2018, άρθρα 11-19, απόφαση ΕΤΠΘ αριθμ. 281/2009 της Τράπεζας της Ελλάδος και απόφαση 1/506/8.4.2009 Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν).
4.1.7 Πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο (ν. 4557/2018, άρθρα 20-21, όπως εκάστοτε ισχύουν).
4.1.8 Υποχρεώσεις αναφοράς (ν. 4557/2018, άρθρα 22 28, όπως εκάστοτε ισχύουν).
4.1.9 Φύλαξη αρχείων, προστασία προσωπικών δεδομένων και στατιστικά στοιχεία (ν. 4557/2018, άρθρα 30
-33, όπως εκάστοτε ισχύουν).
4.1.10 Μέτρα εφαρμογής (ν. 4557/2018, άρθρα 35 -38, όπως εκάστοτε ισχύουν).
4.1.11 Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (του ν. 4557/2018, άρθρα 39, 45 και 46, όπως εκάστοτε ισχύουν).
4.1.12 Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες («Αρχή») (ν. 4557/2018, άρθρα 47-49, όπως εκάστοτε ισχύουν).
4.2 Πληροφορίες για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (Κανονισμός (EE) 847/2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

1. Βασικές στατιστικές έννοιες (υπολογισμός χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία χρήματος).
2. Σχέση κινδύνου και απόδοσης.
3. Χαρακτηριστικά αγορών κεφαλαίου.
4. Δομή και οργάνωση αγορών κεφαλαίου.
5. Διαδικασία και μηχανισμοί συναλλαγών στις αγορές κεφαλαίου (λήψη-διαβίβαση-εκτέλεση εντολών, εκκαθάριση και διακανονισμός συναλλαγών, καταχώρηση ιδιοκτησίας τίτλων, θεματοφυλακή τίτλων).
6. Χρηματοπιστωτικά προϊόντα (βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις).
- Μετοχικοί τίτλοι.
- Τίτλοι σταθερού εισοδήματος.
- Τίτλοι Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ΟΣΕΚΑ.
- Τίτλοι Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΟΕΕ.
- Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.
- Προθεσμιακά συμβόλαια (forwards-FRAs).
- Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures).
- Δικαιώματα προαίρεσης (options).
- Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps).
- Άλλα παράγωγα μέσα.
7. Χρηματιστηριακοί δείκτες.
8. Κίνδυνοι (μορφές-χαρακτηριστικά: αντισυμβαλλομένου/ αγοράς/ λειτουργικός/ συστημικός, διαχείριση κινδύνου, περιθώριο ασφάλισης, ασφάλεια collateral, κεφάλαιο εκκαθάρισης).
9. Το σύστημα εκκαθάρισης (δομή και λειτουργία, φορείς εκκαθάρισης, κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, διαδικασία εκκαθάρισης, ο ρόλος της ΕΤΕΚ, σχέση εκκαθαριστικού φορέα-μελών, σχέση εκκαθαριστικού μέλους-επενδυτή).
10. Διακανονισμός (δομή και λειτουργία, διαδικασία).

Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος


1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η από 06.03.2018 κοινή απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (αριθ. συνεδρίασης 19/809/21.2.2018) «Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α΄14/30.1.2018)» (ΦΕΚ B’ 931/16.3.2018).

3. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2018

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο