Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-02-2019 ]

ΔΕΔ 4776/2018 Εκπρόθεσμη τροποποιητική υποβολή μισθωτηρίου για συμπλήρωση ενεργειακού πιστοποιητικού

(Εκπρόθεσμη τροποποιητική υποβολή μισθωτηρίου για συμπλήρωση ενεργειακού πιστοποιητικού)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Καλλιθέα 26/11/2018
Αριθμός απόφασης: 4776

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 2131604534
ΦΑΞ :2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).»
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΕΔ 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ. Β’/ 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 05/07/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της , ΑΦΜ , κατοίκου , κατά των υπ' αριθ. /2018, /2018 και /2018 πράξεων επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας φορολογικού έτους 2017 και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τις υπ' αριθ /2018 /2018 και /2018 πράξεις επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας φορολογικού έτους 2017 των οποίων ζητείται η ακύρωση, καθώς και τις από 22/05/2018 οικείες εκθέσεις ελέγχου.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α1 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 05/07/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με τις υπ' αριθμ.:

1) /2018 πράξη επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας φορολογικού έτους 2017, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο ποσού 100,00 € (πλέον τέλη χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 2,4%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54§2 περ. α’ του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), καθόσον υπέβαλε εκπρόθεσμα, στις 26/08/2017, την υπ' αριθμ./2017 τροποποιητική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, με ημερομηνία έναρξης μίσθωσης ακινήτου την 09/06/2017.

2) /2018 πράξη επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας φορολογικού έτους 2017, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο ποσού 100,00 € (πλέον τέλη χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 2,4%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54§2 περ. α’ του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), καθόσον υπέβαλε εκπρόθεσμα, στις 26/08/2017, την υπ' αριθμ. /2017 τροποποιητική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, με ημερομηνία έναρξης μίσθωσης ακινήτου την 05/06/2017.

3) /2018 πράξη επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας φορολογικού έτους 2017, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο ποσού 100,00 € (πλέον τέλη χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 2,4%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54§2 περ. α’ του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), καθόσον υπέβαλε εκπρόθεσμα, στις 26/08/2017, την υπ' αριθμ. /2017 τροποποιητική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, με ημερομηνία έναρξης μίσθωσης ακινήτου την 04/06/2017.

Η προσφεύγουσα με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων, ισχυριζόμενη ότι:

Λόγω τουριστικής μίσθωσης (βραχυπρόθεσμη) ενός ακινήτου της, υπέβαλε εμπρόθεσμα μέσω διαδικτύου στο Taxis τις με αριθμό καταχώρησης /05-06-2017, /11-06-2017, /11-06-2017 αρχικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Στη συνέχεια, προκειμένου να είναι συνεπής στις φορολογικές της υποχρεώσεις, υπέβαλε την 26/08/2017, τις με αριθμό καταχώρησης /2017, /2017 και /2017 τροποποιητικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, με τις οποίες δήλωσε τα στοιχεία του ενεργειακού πιστοποιητικού.

Η τροποποίηση των στοιχείων των δηλώσεων (αναγραφή των στοιχείων ενεργειακού πιστοποιητικού) ουδόλως επηρεάζει την φορολογητέα ύλη και την φορολογική της υποχρέωση και ουσιαστικά δεν είχε υποχρέωση υποβολής των ως άνω τροποποιητικών δηλώσεων. Επικαλείται την ΠΟΛ.1013/2014, την Δ12Α 1164337 ΕΞ 2014 και την ΠΟΛ.1252/2015.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΠΟΛ.1013/2014 Απόφασης του ΓΓΔΕ:

«1. Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. Η υποχρέωση αυτή είναι προαιρετική για τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ.»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΠΟΛ.1013/2014 Απόφασης της ΓΓΔΕ: Υποβαλλόμενα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και αποδεικτικό στοιχείο υποβολής.

1. Η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, περιλαμβάνει τις παρακάτω γενικές κατηγορίες πληροφοριών:

• Στοιχεία εκμισθωτών
• Στοιχεία μισθωτών
• Στοιχεία μίσθωσης
• Στοιχεία ακινήτου
• Στοιχεία Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) (η συμπλήρωση είναι προαιρετική).

Η υποβολή της δήλωσης ολοκληρώνεται με την καταχώριση των αντίστοιχων ανά κατηγορία υποχρεωτικών πληροφοριακών πεδίων.

2. Μετά την οριστικοποίηση υποβολής της δήλωσης, εκτυπώνεται «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που καταχώρησε ο χρήστης και η οποία αποτελεί αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, την οποία δύναται να προσκομίζει σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΠΟΛ.1013/2014 Απόφασης του ΓΓΔΕ:

1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για μισθώσεις ή τροποποιήσεις μισθώσεων ακίνητης περιουσίας που συνάπτονται από 1 Ιανουαρίου 2014 και μετά ή έχουν συναφθεί προγενέστερα και δεν έχουν κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ..

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΠΟΛ.1162/2018 (ΦΕΚ Β'3579/22.08.2018) Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ:

Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Άρθρο 9
Λοιπά θέματα - Έναρξη ισχύος

1. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η ΠΟΛ.1013/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 54 § 1 περίπτ. α' του ν 4174/2013, ορίζεται ότι:
«1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:
α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου.»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 54§2 περιπτ. α' του ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α της παραγράφου 1.»

Επειδή εν προκειμένω η προσφεύγουσα υπέβαλε την 26/08/2017, τις με αριθμό καταχώρησης /2017, /2017 και /2017 τροποποιητικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, με τις οποίες δήλωσε τα στοιχεία του ενεργειακού πιστοποιητικού με αριθμό και ημερομηνίας έκδοσης 01/08/2017 που αφορά το ακίνητο επί της οδού ..........

Επειδή για τις κρινόμενες με αριθμό καταχώρησης /2017, /2017 και /2017 τροποποιητικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, που υπέβαλε η προσφεύγουσα την 26/08/2017 δεν στοιχειοθετείται η διαδικαστική παράβαση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013, οι δε προβαλλόμενοι με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή λόγοι κρίνονται βάσιμοι καθόσον:

1) σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΠΟΛ.1013/2014 Απόφασης της ΓΓΔΕ είναι προαιρετική η συμπλήρωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας που αφορούν Στοιχεία Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και

2) το με αριθμό ενεργειακό πιστοποιητικό εκδόθηκε την 01/08/2017 και οι ως άνω τροποποιητικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, με τις οποίες δηλώθηκαν τα στοιχεία του ενεργειακού πιστοποιητικού υποβλήθηκαν την 26/08/2017.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 05/07/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της , ΑΦΜ

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Φορολογικό έτος 2017: Πρόστιμο άρθρου 54§2 περ. α' του ν. 4174/2013: 0,00 €

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο