Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-01-2019 ]

295/177547/2018 Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολίσθηση, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, διακυμάνσεις θερμοκρασίας, ξηρασία, παγετός, υπερβολικές βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες, χαλάζι, χιονοπτώσεις) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος Δεκέμβριος 2017

(Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολίσθηση, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, διακυμάνσεις θερμοκρασίας, ξηρασία, παγετός, υπερβολικές βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες, χαλάζι, χιονοπτώσεις) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος Δεκέμβριος 2017)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 295/177547.

(ΦΕΚ Β' 5984/31.12.2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974, «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α’320), όπως το ν.δ. συμπληρώθηκε με τον ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 και άλλες διατάξεις» (Α’ 199).
β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113).
γ) Των άρθρων 21 ιδίως της παραγράφου 5 και 24 παρ. 1 και 3 του ν. 3877/2010 (Α’ 160), όπως οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4061/2012 (Α’ 66).
δ) Των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
στ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).
ζ) Του Π.Δ.80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145).
η) Του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1186555 ΕΞ 2016/21.12.2016/Β’ 4447 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/20146 (Α’ 94).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ 29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χιουλαράκη» (Β’ 2168).

4. Τις Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).

5. Το αριθμ-C (2016) 6442 final/3.10.2016 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής ενίσχυσης SA 45002 (2016/Ν) Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

6. Την αριθ. 619/146296/29.12.2016 (Β’4562) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 414/128412/29.11.2017 απόφαση (Β’ 4288) και ισχύει.

7. Την αριθ. 2/84430/ΔΠΓΚ/30-11-16 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 34.000.000 για τα έτη 2017 και 2018 (2017:16.000.000€ και 2018: 18.000.000€), ΑΔΑ ΩΤΑΔΗ-0ΧΓ, καθώς και την αριθ. 2/61341/ΔΠΓΚ/5-09-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού τριάντα δύο εκατομμυρίων (32.000.000) ευρώ για τα έτη 2019 και 2020, ΑΔΑ: Ψ434Η-Δ4Ρ.

8. Την αριθ. 2/64436/ΔΠΓΚ/18.09.2018 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 € για το έτος 2021 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-201-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΑΔΑ: 6ΧΣΥΗ-ΦΧ1

9. Την αριθ. 7767/37691/15.03.2018 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 18.000.000 € για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών κατά το έτος 2018 όλων των επιμέρους προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι έναντι ζημιών στη φυτική και ζωική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα, η οποία καταχωρίστηκε με α/α 28423 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΑΔΑ 6Ν2Τ4653ΠΓ-ΔΩΔ.

10. Το αριθμ. 14278/23.10.2018 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.

11. Το αριθ. 332/05.11.2018 έγγραφο της ΚΕΜΚΕ Υπ Οικονομικών.

12. Την αριθ. 511/145252/24.10.2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών βάσει του άρθρου 24, παράγραφος 5, περίπτωση ε’του ν. 4270/2014.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 22.000.000€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικών ετών 2018 έως και 2021, η οποία αναλύεται σε 1.700.000€ για το οικονομικό έτος 2018, Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 2111 και σε 5.400.000€, 8.900.000€ και 6.000.000€ για τα οικονομικά έτη 2019, 2020 και 2021 αντίστοιχα, Ε.Φ. 1029-201-0000000, αναλυτικός λογαριασμός 2310803004 «οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» και η οποία αποτελεί μέρος της συνολικής προκαλούμενης δαπάνης των 18.000.000 € για το οικονομικό έτος 2018 και των 16.000.000 € για κάθε οικονομικό έτος 2019, 2020 και 2021, για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, έναντι ζημιών στη φυτική και ζωϊκή παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα,

αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στον ΕΛ.Γ.Α. την υλοποίηση μέτρων υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολίσθηση, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, διακυμάνσεις θερμοκρασίας, ξηρασία, παγετός, υπερβολικές βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες, χαλάζι, χιονοπτώσεις) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος Δεκέμβριος 2017.

Άρθρο 1
Δικαιολογητικά προγράμματος


1. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 του άρθρου 11 της αριθ. 619/146296/29.12.2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 4562), θα πρέπει να προσκομιστούν φωτοαντίγραφα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο ΕΙ) του φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016), της αντίστοιχης κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) έτους ζημιάς αν υπάρχει και του αντίστοιχου Εκκαθαριστικού Σημειώματος, καθώς και φωτοαντίγραφο Ασφαλιστήριου Συμβολαίου έτους ζημιάς, εφόσον χρειάζεται.

2. Αντίστοιχα, για τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του άρθρου 12 της αριθ. 619/146296/29.12.2016 κοινή υπουργική απόφαση, για συνεταιρισμούς, ή γενικά εταιρείες με νομική προσωπικότητα, ομάδες κοινής εκμετάλλευσης κ.λπ. ζητείται η «κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» (έντυπο Ε3) φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016) και η «Δήλωση φορολογίας Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013» (έντυπο Ν) φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2016), προκειμένου να ελεγχθούν τα εισοδήματά τους και ότι λειτουργούν τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα.

3. Τα αναφερόμενα έγγραφα και έντυπα φορολογικής διοίκησης θα προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των περιπτώσεων 1-4 της παραγράφου Β της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1186555 ΕΞ 2016/21.12.2016 (Β’ 4447) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Ειδικότερα, για τους επαγγελματίες αγρότες, απαιτείται φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ΜΑΑΕ έτους ζημιάς, όπου αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ενταγμένος στο Μητρώο ΑΑΕ, ως επαγγελματίας αγρότης.

Άρθρο 2
Αντιστάθμιση ζημιών απώλειας φυτικής παραγωγής


Για την αντιστάθμιση των ζημιών απώλειας φυτικής παραγωγής:

1. Δεν ισχύει ο περιορισμός του άρθρου 15 παρ. Α1 του «Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων», σχετικά με το ηλικιακό όριο των 70 ετών, σύμφωνα με την παρ. 2.7 (Δικαιούχοι) σημείο 11 της αριθ-C (2016) 6442 final/3.10.2016 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής ενίσχυσης SA 45002 (2016/Ν).

2. Εντάσσονται, ως επιλέξιμες ενίσχυσης απώλειας παραγωγής, οι καλλιέργειες ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί
 

 

ΝΟΜΟΣ (ΠΕ)

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ  
2014 2015 2016 μ.ο. 2017 %
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ 300 300 200 266,67 150 -0,44
ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΑ 11 9 11 10,33 4,6 -0,55
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ 330 330 330 330,00 190 -0,42
ΚΙΛΚΙΣ ΒΡΩΜΗ 200 100 150 150,00 90 -0,40
ΚΙΛΚΙΣ ΣΙΚΑΛΗ 200 120 160 160,00 110 -0,31
ΚΙΛΚΙΣ ΣΙΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ 400 120 180 233,00 150 -0,36
ΚΙΛΚΙΣ ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 280 80 160 173,00 80 -0,54
ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΡΩΜΗ 220 190 180 196,67 120 -0,39
ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΡΙΘΑΡΙ ΚΑΡΠΟΣ 450 380 360 396,67 260 -0,34
ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΡΟΚΟΣ 1,5 1,5 1,5 1,50 1 -0,33
ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΙΚΑΛΗ ΚΑΡΠΟΣ 210 190 160 186,67 120 -0,36
ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΙΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ 370 340 320 343,33 230 -0,33
ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 300 280 260 280,00 190 -0,32
ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΜΙΓΟΣ ΚΑΡΠΟΣ 210 190 180 193,33 110 -0,43
ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ 250 220 210 226,67 140 -0,38
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΑ 7,1 5,76 7,75 6,87 1,53 -0,78
ΣΕΡΡΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΑ 9,95 5,85 14,65 10,15 4,55 -0,55
ΣΕΡΡΩΝ ΚΡΙΘΑΡΙ ΚΑΡΠΟΣ 348 326 390 357,00 201 -0,44
ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ 320 292 376 330,00 185 -0,44
ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 214 221 300 243,00 129 -0,47
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ 300 210 350 286,67 190 -0,34
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΒΡΩΜΗ 219 259 180 219,33 90 -0,59
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΡΙΘΑΡΙ ΚΑΡΠΟΣ 300 303 271 291,33 135 -0,54
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΙΚΑΛΗ 238 231 145 204,67 71 -0,65
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΙΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ 250 255 187 230,67 94 -0,59
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 289 273 221 261,00 110 -0,58
ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΣΤΑΝΑ 25,5 24 12 20,50 11 -0,46Άρθρο 3
Λοιπές διατάξεις


1. Προκειμένου οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι να κριθούν δικαιούχοι ενισχύσεων θα πρέπει να ισχύουν τα αναγραφόμενα στις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 619/146296/29.12.2016 ΦΕΚ Β’ 4562), όπως ισχύει και της παρούσας απόφασης.

2. Για την παρούσα απόφαση ως εισόδημα αναφοράς καθορίζεται το ποσό των 15.000 €, όπως αυτό είχε καθοριστεί με την αριθ. 316179/16061/26.11.2004 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 150.000,00 € ανά δικαιούχο για το πάγιο κεφάλαιο και σε 70.000,00 € για τα λοιπά, ενώ στο σύνολο της κατά περίπτωση κοινής υπουργικής απόφασης η συνολική καταβληθείσα ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 200.000,00 € ανά δικαιούχο, εκτός των Συνεταιρισμών. Ποσά ενίσχυσης μικρότερα των 15,00 € ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.

4. Για λόγους διαφάνειας, ενίσχυση δικαιούχου παραγωγού, που υπερβαίνει τα 60.000,00 €, θα δημοσιεύεται σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α.

5. Η αποκατάσταση των ζημιών και η συνολική καταβολή των ενισχύσεων θα γίνει στα πλαίσια του προγράμματος και θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2021.

Άρθρο 4
Ισχύς απόφασης


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ολοκληρώνεται στις 31.12.2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο