Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-01-2019 ]

1250/2019 Νέο θεσμικό πλαίσιο ως προς τη δυνατότητα σύστασης νέων νομικών προσώπων από την Αυτοδιοίκηση

(Εφαρμογή των άρθρων 180 και 182-184 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'), «Πρόγραμμα ''ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι''»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 4-1-2019
Αρ. Πρωτ.: 1250
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 10183 Αθήνα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των άρθρων 180 και 182-184 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'), «Πρόγραμμα ''ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι''»


Με τη δημοσίευση του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018), «Πρόγραμμα ''Κλεισθένης Ι''», τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 180 και 182-184, με τις οποίες εκσυγχρονίζεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ως προς τη δυνατότητα σύστασης νέων νομικών προσώπων από την Αυτοδιοίκηση.

Οι νέες προβλέψεις αποτελούν βασικό ρυθμιστικό στόχο του προγράμματος «Κλεισθένης Ι» για την αποτελεσματική αντιμετώπιση λειτουργικών δυσχερειών των Ο.Τ.Α. στο σχεδιασμό, τη μελέτη και την υλοποίηση έργων, ως κύρια απόρροια των περιορισμένων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την τελευταία δεκαετία, καθώς και την ενίσχυση του ρόλου τους στην αναπτυξιακή διαδικασία μέσω νέων πεδίων συνεργασίας, με στόχο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών σε τοπική κλίμακα.

Η πρόβλεψη της δυνατότητας δημιουργίας κοινής τεχνικής υπηρεσίας με συνένωση δυνάμεων από δήμους του ίδιου νομού ή και όμορων νομών της ίδιας περιφέρειας και η διεύρυνση των πεδίων αναπτυξιακής δραστηριότητας των Ο.Τ.Α μέσω νέων επιχειρηματικών σχημάτων διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για την άρση των αδυναμιών των Ο.Τ.Α., τόσο ως προς την παροχή προς τους πολίτες βασικών και απολύτως αναγκαίων υπηρεσιών όσο και ως προς την αποτελεσματική εκπλήρωση του αναπτυξιακού τους ρόλου.

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων (άρθρα 180 και 182-184 του ν.4555/2018):

ΑΡΘΡΟ 180: Διαδημοτικός σύνδεσμος τεχνικής υπηρεσίας

Με τις διατάξεις του άρθρου 180 του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι» προστίθεται άρθρο 104Α στο ν.3852/2010, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους δήμους, του ίδιου νομού ή και όμορων νομών της ίδιας περιφέρειας, να συνιστούν σύνδεσμο, ο οποίος θα αποτελεί την κοινή τεχνική υπηρεσία των συμμετεχόντων δήμων με ειδικό σκοπό τη μελέτη και εκτέλεση των τεχνικών τους έργων.

Για τη σύσταση του συνδέσμου απαιτείται απόφαση των οικείων δημοτικών συμβουλίων, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών τους (στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο ειδικός σκοπός, η έδρα, η χρονική διάρκεια, οι εισφορές του κάθε μέλους κ.ο.κ.), και εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο σύνδεσμος, ως κοινή τεχνική υπηρεσία των δήμων που συμμετέχουν σε αυτόν, αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες των τεχνικών υπηρεσιών των συμμετεχόντων δήμων, καθώς και τις εκκρεμείς υποθέσεις των υπηρεσιών αυτών και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 245 έως 250 του ν.3463/2006, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 180 του ν. 4555/2018.

Για τη συμμετοχή νέου δήμου σε υφιστάμενο σύνδεσμο ή την αποχώρηση μέλους του, απαιτείται απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και απόφαση αποδοχής του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου περί αποδοχής ή άρνησης προσχώρησης νέου μέλους σε αυτόν, καθώς και η απόφαση αποδοχής της αποχώρησης μέλους, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά και να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη οι ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, οι εναλλακτικές δυνατότητες που υπάρχουν για τη λειτουργία τεχνικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ενόψει των ειδικών συνθηκών κάθε περίπτωσης και η κατά το δυνατόν πληρέστερη εκπλήρωση του σκοπού του συνδέσμου.

Συγκρότηση υπηρεσιών του Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (άρθρο 180 παρ. 2,3)


Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας καταρτίζεται με απόφαση των δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων που συμμετέχουν στον Σύνδεσμο. Η απόφαση αυτή δύναται να εμπεριέχεται στην συστατική απόφαση του Συνδέσμου.

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας εγκρίνεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στις περιπτώσεις που στον Σύνδεσμο συμμετέχουν δήμοι από όμορους νομούς, θα παρέχεται η γνώμη όλων των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων του Συνδέσμου, θα πρέπει να προβλέπεται τουλάχιστον μία (1) Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας με ένα ή περισσότερα τμήματα και ένα (1) Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώ σε περιπτώσεις αδυναμίας λειτουργίας Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, οι σχετικές αρμοδιότητες θα ασκούνται υποχρεωτικά από την αντίστοιχη υπηρεσία του δήμου όπου εδρεύει ο Σύνδεσμος.

Επισημαίνεται ότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θα πρέπει να αποτυπώνονται οι θέσεις του προσωπικού, κατά κατηγορίες και κλάδους ή εκπαιδευτικές βαθμίδες και ειδικότητες (π.χ. ειδικού επιστημονικού προσωπικού, καθώς και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον συντρέχει περίπτωση) και να ορίζονται οι κλάδοι/ειδικότητες των υπαλλήλων για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των οικείων οργανικών μονάδων, ανάλογα με το αντικείμενο της υπηρεσιακής μονάδας.

Στο σημείο αυτό, παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε να προβλεφθούν οι αναγκαίες κενές θέσεις που θα καλυφθούν με τις υποχρεωτικές μετατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 180.

Στελέχωση του Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας


Για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας, προβλέπονται με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 180 διαδικασίες μετατάξεων και αποσπάσεων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Ειδικότερα:

Α': Υποχρεωτική Μετάταξη προσωπικού Τμημάτων ή Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών.


Το τακτικό προσωπικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) των συμμετεχόντων δήμων, το οποίο υπηρετεί σε Τμήμα ή Διεύθυνση αντίστοιχο με τις οργανικές μονάδες που προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου, μετατάσσεται υποχρεωτικά στην αντίστοιχη οργανική μονάδα του Συνδέσμου. Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου οργανική μονάδα Διοικητικών/ Οικονομικών Υπηρεσιών, για τη στελέχωσή της μετατάσσεται το προσωπικό που υπηρετεί σε αντίστοιχες οργανικές μονάδες των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων.

Το μόνιμο προσωπικό μετατάσσεται σε κενές οργανικές θέσεις , οι οποίες προβλέπονται υποχρεωτικά στον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου της παρ. 2 του άρθρου 180 (βλ. ανωτέρω), ενώ το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μετατάσσεται με μεταφορά της θέσης που κατέχει.

Η απόφαση της μετάταξης εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του Συνδέσμου (δηλαδή τον Πρόεδρο) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 101 του ν.3584/2007), ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο οποίο υπάγεται ο υπάλληλος.

Β': Μετάταξη - Απόσπαση Προσωπικού οποιουδήποτε κλάδου από Δήμο, μέλος του Συνδέσμου

Πέραν των υποχρεωτικών μετατάξεων και για την ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού του Συνδέσμου, με την παρ. 5 του άρθρου 180 προβλέπεται η δυνατότητα μετάταξης ή απόσπασης οποιουδήποτε τακτικού υπαλλήλου δήμου μέλους του Συνδέσμου, ανεξαρτήτως κλάδου/ ειδικότητας. Ειδικότερα:

Μετάταξη

Απαραίτητες προϋποθέσεις:


• Ύπαρξη κενής οργανικής θέσης. Προκειμένου για το ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, αυτό μετατάσσεται με μεταφορά της θέσης που κατέχει.
• Ο υπάλληλος να ανήκει σε δήμο μέλος του Συνδέσμου.
• Ο υπάλληλος να κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία αιτείται να μεταταγεί, σύμφωνα με το προσοντολόγιο (π.δ. 50 /2001, όπως ισχύει).

Διαδικασία:
• Υποβολή αίτησης από τον υπάλληλο. Η αίτηση υποβάλλεται στον Σύνδεσμο, με κοινοποίηση της στο Δήμο στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος
• Γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο υπάλληλος
• Έκδοση απόφασης μετάταξης από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του Συνδέσμου (δηλ. τον Πρόεδρο), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 101 του ν. 3584/2007).
Οι μετατάξεις αυτές διενεργούνται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης, γενικής ή ειδικής.

Απόσπαση

Απαραίτητες προϋποθέσεις

• Ο υπάλληλος (μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) να ανήκει σε δήμο μέλος του Συνδέσμου.
• Ο υπάλληλος να κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία αιτείται να αποσπαστεί, σύμφωνα με το προσοντολόγιο (π.δ. 50 /2001, όπως ισχύει).

Διαδικασία:

• Υποβολή αίτησης από τον υπάλληλο. Η αίτηση υποβάλλεται στον Σύνδεσμο, με κοινοποίηση της στο Δήμο στον οποίο ανήκει.
• Χρονικό όριο: δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) επιπλέον έτη.
• Γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο ανήκει ο υπάλληλος.
• Έκδοση απόφασης απόσπασης από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του Συνδέσμου (δηλαδή τον Πρόεδρο).

Οι αποσπάσεις αυτές διενεργούνται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης, γενικής ή ειδικής. Γ': Μετάταξη προσωπικού πρώην ΤΥΔΚ

Με την παρ. 6 του άρθρου 180 προβλέπεται ειδικά για το προσωπικό των πρώην Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.), το οποίο μεταφέρθηκε σύμφωνα με την περίπτωση VII του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) στον Δήμο της έδρας του αντίστοιχου νομού ή στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η δυνατότητα μετάταξης σε Διαδημοτικό Σύνδεσμο Τεχνικής Υπηρεσίας. Το προσωπικό αυτό μπορεί, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του συνδέσμου (δηλαδή του Προέδρου), να μετατάσσεται, ύστερα από υποβολή αίτησης, σε κενή οργανική θέση του Συνδέσμου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Και στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία που αναλυτικά περιγράφηκε ανωτέρω. Δ. Επισημάνσεις

Με την παρ. 9 του άρθρου 180 του ν. 4555/2018 διασφαλίζονται τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των υπαλλήλων που μετατάσσονται - αποσπώνται σε Διαδημοτικό Σύνδεσμο Τεχνικής Υπηρεσίας.

Επιπλέον, ορίζεται ρητά ότι το προσωπικό που μετατάσσεται ή αποσπάται εξακολουθεί και λαμβάνει τυχόν προσωπική διαφορά.

Σε περίπτωση λύσης του Συνδέσμου, για οποιοδήποτε λόγο, το προσωπικό μεταφέρεται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχε πριν από τη μετάταξη ή την απόσπασή του στο Σύνδεσμο, ο δε διανυθείς χρόνος υπηρεσίας στον Σύνδεσμο θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, για όλες τις νόμιμες συνέπειες.Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι, δεδομένης της πρόβλεψης της παρ. 2 του άρθρου 180 του ν. 4555/2018 ότι ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) των εν λόγων Συνδέσμων περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο μία Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας με ένα ή περισσότερα τμήματα και ένα Τμήμα διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, καθίσταται σαφές ότι ο Ο.Ε.Υ. του Διαδημοτικού Συνδέσμου Τεχνικής Υπηρεσίας, μπορεί να προβλέπει και αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες (σε επίπεδο, κατά περίπτωση, Τμήματος ή Γραφείου), οι οποίες μπορούν να λειτουργούν στις έδρες των οικείων Δήμων - μελών του Συνδέσμου. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα, υπάλληλοι των Δήμων που θα μεταταγούν ή θα αποσπασθούν στον Σύνδεσμο, κατά τα ανωτέρω, να μη χρειαστεί να μετακινηθούν από τον τόπο παροχής των υπηρεσιών τους και να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ως υπάλληλοι πλέον του Συνδέσμου, από τον οικείο Δήμο στον οποίον υπηρετούσαν.

Άρθρα 182-184 :ΤΜΗΜΑ Γ'-ΝΕΑ ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ο.Τ.Α.

Με το πλέγμα των διατάξεων των άρθρων 182-184 του ν.4555/18 διευρύνονται τα πεδία αναπτυξιακής δραστηριότητας των Ο.Τ.Α. με την εισαγωγή καινοτόμων ρυθμίσεων που επιτρέπουν τη συμμετοχή τους σε νέα επιχειρηματικά σχήματα και πεδία συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, των μεταφορών, της αξιοποίησης φυσικών πόρων και του τουρισμού. Ειδικότερα :

1) Με τις διατάξεις του άρθρου 182 «Επέκταση της δυνατότητας συμμετοχής Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού σε νομικά πρόσωπα αναπτυξιακού χαρακτήρα» επεκτείνεται η δυνατότητα σύστασης ή συμμετοχής των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού σε νέα νομικά πρόσωπα αναπτυξιακού χαρακτήρα, με αντικείμενο δραστηριότητες του τομέα της ενέργειας και με σκοπό την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη βιώσιμη και αειφόρα ανάπτυξη, καθώς και την ενεργειακή αυτονομία και αυτάρκεια, λειτουργώντας συμπληρωματικά με το θεσμικό πλαίσιο των ενεργειακών κοινοτήτων του ν. 4513/2018 (αιτιολογική έκθεση του ν. 4555/2018).
Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού μπορούν, κατ' εξαίρεση των περιοριστικών ρυθμίσεων των άρθρων 107 και 194 του ν.3852/2010 (87/Α'), να συνιστούν αυτοτελώς (μονομετοχική) ή να συμμετέχουν από κοινού με άλλους ΟΤΑ του ίδιου ή άλλου βαθμού ή νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 51 του ν.1892/1990 (101/Α'), σε επιχειρηματικό σχήμα με τη μορφή της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας των άρθρων 252 παρ.2 περ. β και 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3463/2006 (114/Α') ή του άρθρου 194 του ν.3852/2010 (87/Α'), εφόσον έχει ως αντικείμενο τουλάχιστον μία (1) εκ των αναφερομένων δραστηριοτήτων του τομέα της ενέργειας στα υπό στοιχεία α-ια της παραγράφου αυτής.
Για τη σύσταση, τη λειτουργία, το προσωπικό, τη λύση, την εκκαθάριση, την εποπτεία και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στις εταιρίες του άρθρου αυτού, εφαρμόζεται το σύνολο των διατάξεων και των κανονιστικών πράξεων που αφορούν στις ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες των δήμων και των περιφερειών, ιδίως δε των διατάξεων των άρθρων 253 και 265 του ν. 3463/2006, ως προς τις εταιρείες που συστήνονται από Ο.Τ.Α. α' βαθμού και του άρθρου 197 του ν. 3852/2010, ως προς τις εταιρείες που συστήνονται από Ο.Τ.Α. β' βαθμού.

2) Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν.4555/2018, με τις καινοτόμες ρυθμίσεις του άρθρου 183 «Συμμετοχή Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού σε νομικά πρόσωπα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή την αξιοποίηση δημόσιων αγαθών», οι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού αποκτούν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να αναβαθμιστούν σε κομβικούς παράγοντες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, μέσω της συμμετοχής τους σε σχήματα αξιοποίησης είτε βασικών υποδομών κοινής ωφέλειας είτε φυσικών πόρων ή περιοχών ή εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, διαμορφώνοντας παράλληλα δυνατότητες βελτίωσης της οικονομικής θέσης τους και περαιτέρω αναβάθμισης του επιπέδου παροχής των υπηρεσιών τους προς τους πολίτες.
Στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 183 ορίζεται ότι, κατ' εξαίρεση των περιοριστικών ρυθμίσεων των άρθρων 107 και 194 του ν.3852/2010, οι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού μπορεί να συνιστούν αυτοτελώς (μονομετοχική) ή να συμμετέχουν από κοινού με άλλους Ο.Τ.Α. του ίδιου ή άλλου βαθμού, σε επιχειρηματικό σχήμα με τη μορφή της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας των άρθρων 252 παρ. 3 περ. β' και 265 του ν. 3463/2006 ή του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 και με ειδικό σκοπό:
α) Την απόκτηση πλειοψηφικού ή μειοψηφικού μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών κοινής ωφέλειας ή εταιρειών αξιοποίησης και διαχείρισης υποδομών ή εταιρειών εκτέλεσης μεταφορικού έργου.
β) Την αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων ή περιοχών ή εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας.
Επισημαίνεται ότι προ της λήψης απόφασης από τον οικείο ΟΤΑ για τη σύσταση ή συμμετοχή του σε αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία με ειδικό σκοπό την υπό στοιχείο β περίπτωση, υποβάλλεται σχετική αναλυτική και εμπεριστατωμένη επενδυτική πρόταση, συνοδευόμενη από επιχειρηματικό σχέδιο και οικονομοτεχνική μελέτη, καθώς και μελέτη δέουσας επιμέλειας, εφόσον αυτή απαιτείται, στη Διεύθυνση Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θεωρεί τα υποβληθέντα στοιχεία, εντός προθεσμίας εκατόν είκοσι (120) ημερών και εισηγείται προς τους ενδιαφερόμενους Ο.Τ.Α. τις απαραίτητες προσαρμογές ή τροποποιήσεις της επενδυτικής πρότασης, προκειμένου αυτή να μπορέσει να υλοποιηθεί. Αν παρέλθει άπρακτη η πραναφερθείσα προθεσμία, το αρμόδιο συλλογικό όργανο του ενδιαφερόμενου Ο.Τ.Α. μπορεί να εγκρίνει άνευ ετέρου τη σύσταση της εταιρείας ή τη συμμετοχή του Ο.Τ.Α. σε αυτή.
Για τη σύσταση, τη λειτουργία, το προσωπικό, τη λύση, την εκκαθάριση, την εποπτεία και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στις εταιρίες του άρθρου αυτού, εφαρμόζεται το σύνολο των διατάξεων και των κανονιστικών πράξεων που αφορούν στις ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες δήμων και περιφερειών, ιδίως δε των διατάξεων των άρθρων 253 και 265 του ν.3463/2006, ως προς τις εταιρείες που συστήνονται από Ο.Τ.Α. α' βαθμού και του άρθρου 197 του ν.3852/2010, ως προς τις εταιρείες που συστήνονται από Ο.Τ.Α. β' βαθμού.

3) Με τις διατάξεις του άρθρου 184 «Σύσταση δημοτικών μονομετοχικών Α.Ε. λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων, για την κάλυψη των αναγκών μικρών νησιωτικών δήμων», επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα, δεδομένου ότι ο πολύ μικρός πληθυσμός των μικρών νησιωτικών δήμων καθιστούσε απαγορευτική την εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων, με τις δυσχέρειες που αυτό συνεπάγεται ως προς τους όρους διαβίωσης των τοπικών κοινωνιών. Με τις νέες ρυθμίσεις οι δήμοι της περ. στ του άρθρου 2Α του ν.3852/2010 αποκτούν τη δυνατότητα, προς εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων τους, να συνιστούν μονομετοχικές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 του ν.3463/2006, με μοναδικό αντικείμενο τη λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων εντός της χωρικής τους εμβέλειας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λειτουργεί αντίστοιχη ιδιωτική επιχείρηση εντός των ορίων τους.
Οι προϋποθέσεις για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, τις διαδικασίες ελέγχου της συνδρομής τους καθώς και κάθε ειδικότερο σχετικό ζήτημα, θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης αφού ληφθούν υπόψη οι ειδικότερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε νησιωτικό δήμο.

Παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε την παρούσα εγκύκλιο στους δήμους και τις περιφέρειες της χωρικής σας αρμοδιότητας, προκειμένου να λάβουν γνώση.

Η παρούσα είναι διαθέσιμη και στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών και στη διαδρομή: www.ypes.gr/Υπουργείο/Εγκύκλιοι- Αποφάσεις.

Για πληροφορίες σχετικά με την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να απευθύνεστε στους κάτωθι υπαλλήλους:
 Ο Υπουργός
Αλέξανδρος ΧαρίτσηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο