Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-01-2019 ]

3168/175299/2018 Τροποποίηση της 2062/132509/2016 (ΦΕΚ Β΄ 3938) απόφασης «Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρηση Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Εθνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων και Ταμείου Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης, διαδικασία εγγραφής και τακτικών ετήσιων δηλώσεων και κριτήρια αξιολόγησής τους».

(Τροποποίηση της 2062/132509/2016 (ΦΕΚ Β΄ 3938) απόφασης «Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρηση Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Εθνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων και Ταμείου Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης, διαδικασία εγγραφής και τακτικών ετήσιων δηλώσεων και κριτήρια αξιολόγησής τους».)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 3168/175299

(ΦΕΚ Β' 5970/31.12.2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 19 παρ. 2, του άρθρου 20 παρ. 5 και του άρθρου 49 παρ. 1 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 78),
β) της 2062/132509/25.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3938) απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98),
δ) του π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
ε) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Η 2062/132509/25.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3938) απόφαση «Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρηση Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών» τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 3, η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Το Μητρώο ενημερώνεται από τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό με την υποβολή της αίτησης πρώτης εγγραφής, καθώς και με τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις τους, ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοτόπου του ΥπΑΑΤ. Για κάθε μεταβολή, που επέρχεται, επικαιροποιείται το Μητρώο σε όλη τη διάρκεια του έτους».

2. Το άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε) τροποποιείται ως εξής:

«ε) αντίγραφα ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 22 του ν. 4384/2016, για να διαπιστωθεί κυρίως η παραγωγική δραστηριότητα του ΑΣ μέσω των στοιχείων που δηλώνονται. Ειδικότερα, αρδευτικοί συνεταιρισμοί, αναγκαστικοί συνεταιρισμοί διαχειρίσεως κοινής χορτονομής του ν.δ. 1923, αγροτικοί συνεταιρισμοί προώθησης προβατοτροφίας που υλοποιούν επιχειρησιακά προγράμματα και ΑΣ εξαγοράς κτημάτων εντάσσονται στην ίδια κατηγορία».

3. Προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 5 ως εξής:

«3. Η αρμόδια αρχή, αν η αίτηση, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, προσκαλεί τον υπόχρεο ή με διοικητικό έγγραφο ή με ηλεκτρονικό μήνυμα, να προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες και το είδος των στοιχείων που καταχωρίζονται, ενώ δεν χορηγείται βεβαίωση ενημερότητας. Αν η προθεσμία των έξι (6) μηνών ή η προθεσμία που παρατείνεται παρέλθουν άπρακτες ή ο υπόχρεος υποβάλει τα στοιχεία, πλην όμως αυτά κριθούν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, τότε εφαρμόζεται το άρθρο 6 παρ 3.

4. Το άρθρο 6, όπως τροποποιήθηκε με την 656/37132/9.3.2018 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 913/τ.Β΄/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
Διαγραφή από το Μητρώο

1. Οι ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ διαγράφονται από το Μητρώο:
α) Αν λυθούν και εκκαθαριστούν.
β) Αν δεν έχουν εφαρμόσει τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 4384/2016 μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται.
γ) Οι ΑΕΣ, αν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας τους ή διαγραφούν από το Γ.Ε.ΜΗ.,
δ) αν διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή παραβίαση των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού τους και δεν συμμορφωθούν στις έγγραφες υποδείξεις της σε διάστημα έξι (6) μηνών ή στην παράταση της προθεσμίας. Δεν χορηγείται βεβαίωση ενημερότητας μέχρι την συμμόρφωση στις υποδείξεις της αρμόδιας αρχής. ε) Αν δεν υποβάλλουν στο Μητρώο, οικονομικές καταστάσεις τριών (3) συνεχόμενων διαχειριστικών χρήσεων.

2. Η αρμόδια αρχή με πράξη της, στην οποία αναγράφονται: α) τα στοιχεία του ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ και του νόμιμου εκπροσώπου του και β) η περιγραφή της παράβασης και γ) στην περίπτωση της παρ. 1 περ. δ) 2, ο τρόπος θεραπείας της, διαγράφει τους ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ από το Μητρώο.

3. Οι διαγραφόμενοι, εφόσον δεν συμφωνούν με την απόφαση διαγραφής, έχουν δικαίωμα ένστασης για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη γνωστοποίηση της πράξης της αρμόδιας αρχής. Ο Υπουργός αποφαίνεται επί της ένστασης, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας αρχής, μέσα σε εξήντα (60) μέρες.

Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις


Από την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργείται η 656/37132/9.3.2018 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 913/τ.Β΄/2018).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο