Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-01-2019 ]

141938/ΕΥΘΥ1050/2018 Τροποποίηση της 97724/ΕΥΘΥ 750 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων που αναλαμβάνει για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 4566/τ.Β΄/18-10-2018)

(Τροποποίηση της 97724/ΕΥΘΥ 750 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων που αναλαμβάνει για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 4566/τ.Β΄/18-10-2018))

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 141938/ΕΥΘΥ 1050/31-12-2018

(ΦΕΚ Β' 4/09-01-2019)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22-4-2005).

2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 13, παρ. 7ε και το άρθρο 33 παρ. 2.
 
3. Το ν. 4336/2015, υποπαράγραφος Δ9, άρθρο 2 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/14-08-2015), όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/29-08-2018) περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

5. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/τ.Α΄/18-02-2018) περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού.

6. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

7. Την 91589/03-09-2018 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Yφυπουργό Oικονομίας και Aνάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη (ΦΕΚ 3814/τ.Β΄/04-09-2018).

8. Την 97724/ΕΥΘΥ750/2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που αναλαμβάνει για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 4566/τ.Β΄/18-10-2018).

9. Την 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/τ.Β΄/01-11-2016) υπουργική απόφαση περί «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει.

10. Την 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 677/τ.Β΄/03-03-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Την  2/68332/ΔΕΠ κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπης» (ΦΕΚ 2493/ τ.Β΄/19-09-2016), όπως κάθε φορά ισχύει.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Τ.Σ. το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα υπουργική απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της 97724/ΕΥΘΥ750/2018 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που αναλαμβάνει για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 4566/τ.Β΄/18-10-2018), ως εξής:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι ’’Λειτουργικές δαπάνες’’ του ΕΦΕΠΑΕ, εξαιρουμένων των άμεσων δαπανών προσωπικού, μπορούν να υπολογίζονται με την εφαρμογή ενός κατ’ αποκοπή ποσοστού ύψους 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού.».

Άρθρο 2

1. Η παράγραφος 1 (γ) του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Δαπάνες Ταξιδιών και Μετακινήσεων στελεχών του ΕΦΕΠΑΕ και μελών Δ.Σ.: Περιλαμβάνονται οι δαπάνες ταξιδιών μετακινήσεων, εκτός έδρας, με οποιοδήποτε μέσο, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης των στελεχών του ΕΦΕΠΑΕ και μελών του Δ.Σ. καθώς και των μελών των Δ.Σ. των εταίρων που μετακινούνται, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται, σύμφωνα με τα σχετικά με τις δαπάνες ταξιδιών μετακινήσεων που ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του ΕΦΕΠΑΕ και τα ανώτατα όρια που ορίζονται στην 2/68332/ΔΕΠ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2943/τ.Β΄/16-09-2016) «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη», όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94) για τα θέματα που δεν ορίζονται στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση.»

2. Η παράγραφος 1 (στ) του άρθρου 3 αντικαθίσταται, ως εξής:
«στ. Παροχές Τρίτων: Περιλαμβάνονται δαπάνες ενοικιάσεων χώρων/γραφείων που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων, κοινόχρηστων, τέλη και λογαριασμοί ηλεκτρικού αποχετευτικού υδρευτικού δικτύου, δικτύου φυσικού αερίου, δαπάνες θέρμανσης, ασφάλισης κτιρίου και εξοπλισμού, δαπάνες επισκευών και συντήρησης κτιρίων και εξοπλισμού, δαπάνες σύνδεσης με το διαδίκτυο, τηλεπικοινωνιών, δαπάνες σύνδεσης με τράπεζες πληροφοριών και δαπάνες για υπηρεσίες φυσικής ή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και φύλαξης αρχείων, ασφάλιση και επισκευή ιδιόκτητων μέσων μεταφοράς κ.λπ.».

3. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 (ζ) του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών ο ΕΦΕΠΑΕ θα πρέπει να ακολουθεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες στον επικαιροποιημένο κανονισμό λειτουργίας του, όπως αυτός εγκριθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο.».

4. Η παρ. 1 (θ) του άρθρου 3 αντικαθίσταται, ως εξής:
«θ. Τραπεζικά έξοδα για το άνοιγμα και την τήρηση λογαριασμών είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφόσον απαιτείται από τους όρους χρηματοδότησης της πράξης, το άνοιγμα χωριστού λογαριασμού.».

5. Στο τέλος του άρθρου 3 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«3. Η προμήθεια και τα έξοδα τραπέζης για τη μεταφορά των χρημάτων από τους λογαριασμούς του ΕΦΕΠΑΕ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, καθώς επίσης και οι προμήθειες των εγγυητικών επιστολών, όπου απαιτούνται είναι επιλέξιμη δαπάνη και δε συμπεριλαμβάνεται στο κατ’ αποκοπή ποσοστό της παρ. 4 του άρθρου 1. Για την καταβολή των παραπάνω δαπανών προσκομίζονται αντίγραφα κίνησης των σχετικών τραπεζικών λογαριασμών.».

Άρθρο 3

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 β) του άρθρου 6, αντικαθίσταται, ως εξής:
«Οι λειτουργικές δαπάνες που πραγματοποιεί ο ΕΦΕΠΑΕ (η Κεντρική Δομή του ΕΦΕΠΑΕ και οι Περιφερειακές του Μονάδες) καταγράφονται σε Καταστάσεις Λειτουργικών Δαπανών, τις οποίες υποβάλλει στο τέλος του τριμήνου που προσδιορίζεται στη βάση του έτους ελέγχου στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.».

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6, προστίθενται δυο νέα εδάφια, ως εξής:
«Στην περίπτωση αποζημίωσης των «Λειτουργικών δαπανών», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1, για την επαλήθευση των λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ απαιτείται η τεκμηρίωση των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 12 της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3521/τ.B΄/1-11-2016), όπως ισχύει, και η επαλήθευση της ορθής εφαρμογής του κατ’ αποκοπή ποσοστού 40%. Για τις δαπάνες που αποζημιώνονται με το κατ’αποκοπή ποσοστό 40% δεν απαιτείται επαλήθευση της πραγματοποίησής τους με βάση λογιστικά ή άλλα υποστηρικτικά έγγραφα.».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 97724/ΕΥΘΥ750/2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που αναλαμβάνει για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 4566/τ.Β΄/18-10-2018).

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υφυπουργός
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο