Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-01-2019 ]

2/94253/0025/2018 Όροι και προϋποθέσεις διατήρησης της ισχύος της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε περιπτώσεις ρυθμίσεων δανείων

(Όροι και προϋποθέσεις διατήρησης της ισχύος της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε περιπτώσεις ρυθμίσεων δανείων)

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αριθμ. 2/94253/0025/21-12-2018

(ΦΕΚ Β' 5960/31-12-2018)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 107 και 109 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (ΕΕ L 176) και την Οδηγία 2013/36/ΕΕ (ΕΕ Λ 176), όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με το ν. 4261/2014 (Α’/107).

3. Τις διατάξεις του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/105/14.06.2018) και ιδίως των άρθρων 103 και 101 παρ. 5.

4. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 (ΦΕΚ Β’/2168/09-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

5. Την ανάγκη να παρασχεθεί η δυνατότητα ρύθμισης των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων, κατόπιν συμφωνίας πιστωτικού ιδρύματος και δανειολήπτη.

6. Το με αρ. πρωτ. ΚΜΚΕ 00251/5-9-2018 έγγραφο της ΚΕΜΚΕ προς την Υπηρεσία μας.

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού με την παρούσα υπουργική απόφαση,

αποφασίζουμε:

Α. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι δανειολήπτες, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, δύναται να ρυθμίζουν κατά το άρθρο 103 του ν. 4549/2018 δάνεια, που τελούν υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2322/1995 και ν. 4549/2018 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων, χωρίς την παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα συνήθη τραπεζικά κριτήρια, με γνώμονα την αύξηση της πιθανότητας αποπληρωμής του δανείου εκ μέρους του δανειολήπτη.

Β. Οι ρυθμίσεις εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων πραγματοποιούνται, χωρίς να επέρχεται αύξηση της εγγυητικής του ευθύνης, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
α) Επί ίσοις όροις για το εγγυημένο και μη εγγυημένο τμήμα του δανείου.
β) Με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα μη εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια, σε συμφωνία με το σχετικό νομικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας πιστωτικών ιδρυμάτων και τις παρεχόμενες από την Τράπεζα της Ελλάδος οδηγίες και κατευθύνσεις (σχετική η υπ’ αριθ. 42/2014 ΠΔΤΤΕ).
γ) Με τη ρύθμιση θα επέρχεται στα επιχειρηματικά δάνεια, αποδεδειγμένα, αύξηση της καθαρής παρούσας αξίας (ΚΠΑ) του δανείου, με την έννοια ότι η καθαρή παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών μετά τη ρύθμιση του δανείου είναι μεγαλύτερη από την καθαρή παρούσα αξία των αντίστοιχων ταμειακών ροών, σε περίπτωση καταγγελίας της δανειακής σύμβασης και ρευστοποίησης των υφιστάμενων εξασφαλίσεων του δανείου ή θέσης της επιχείρησης σε εκκαθάριση (χωρίς να συνυπολογίζονται οι αναμενόμενες λόγω κατάπτωσης της εγγύησης ροές).
Ο υπολογισμός πραγματοποιείται από τα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με κοινό μοντέλο υπολογισμού της ΚΠΑ που εφαρμόζουν οριζοντίως.
δ) Το κεφάλαιο που καθορίζεται με τη συμφωνία ρύθμισης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερο του αρχικού κεφαλαίου για το οποίο χορηγήθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας ρύθμισης.
Οι υφιστάμενες εξασφαλίσεις, ενοχικές και εμπράγματες, των υπό ρύθμιση δανείων, συνεχίζουν να ισχύουν για τη νέα ρύθμιση αυτών.
ε) Στο κείμενο της συμφωνίας ρύθμισης απαιτείται να αποτυπώνεται με ακρίβεια η έναρξη και η λήξη εφαρμογής της ρύθμισης, τα οικονομικά στοιχεία (κεφάλαιο, τοκοχρεολύσια, ανεξόφλητα υπόλοιπα, κ.λπ.), η εξέλιξη της σύμβασης (δοσολόγιο κ.λπ.), η ρητή συνομολόγηση των ανωτέρω εκ μέρους των συμβαλλομένων και η παραίτησή τους από ενστάσεις.
στ) Στο κείμενο της συμφωνίας ρύθμισης απαιτείται να αναφέρεται ότι σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει τρεις συνεχόμενες δόσεις, τα πιστωτικά ιδρύματα αιτούνται την κατάπτωση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στο σύνολο του ανεξόφλητου υπολοίπου του εγγυημένου κεφαλαίου του ρυθμισμένου δανείου. Το Ελληνικό Δημόσιο εξετάζει τα αιτήματα κατάπτωσης βάσει των δικαιολογητικών που ορίζονται στην εκάστοτε υπουργική απόφαση διαδικασίας βεβαίωσης και των ειδικών όρων των υπουργικών αποφάσεων παροχής εγγύησης, βάση των οποίων συνήφθησαν τα ρυθμισμένα δάνεια. Τα πιστωτικά ιδρύματα με το αίτημα κατάπτωσης θα συνυποβάλλουν, πλέον των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αιτιολογημένη αναφορά του τύπου και του υπολογισμού της ΚΠΑ, καθώς επίσης και της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη, όπου απαιτείται, κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ρύθμισης οφειλών.
ζ) Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να τηρούν πλήρη φάκελο για κάθε δανειολήπτη με τον οποίο καταρτίζουν συμφωνία ρύθμισης και να παρέχουν αφενός ενημέρωση του εγγυητή Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο της τρίμηνης ηλεκτρονικής αναφοράς που αποστέλλουν και αφετέρου οποτεδήποτε, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ελληνικού Δημοσίου, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των όρων της παρούσας απόφασης.

Γ. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για τα ως άνω ρυθμισμένα δάνεια, ακολουθεί τις απαιτήσεις υπέρ των οποίων χορηγήθηκαν, όπως αυτές ρυθμίζονται με τη συμφωνία ρύθμισης. Σε περίπτωση που περιορισθεί ή πλήρως εξαλειφθεί η κύρια οφειλή, ως αποτέλεσμα ρύθμισης μεταξύ του δανειολήπτη και του πιστωτή, περιορίζεται η εξαλείφεται, αντίστοιχα, και η εγγυητική ευθύνη του Δημοσίου.

Κάθε ρύθμιση, σύμφωνα με τα ανωτέρω λειτουργεί και υπέρ κάθε εγγυητή που έχει παράσχει εγγύηση για τις σχετικές οφειλές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης καταβάλλεται από τον δανειολήπτη επιχείρηση προμήθεια ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4549/2018.

Στην περίπτωση αθέτησης της συμφωνίας ρύθμισης από τον οφειλέτη, το Ελληνικό Δημόσιο ευθύνεται μόνο για την καταβολή του εγγυημένου ποσού του ανεξόφλητου κεφαλαίου, όπως αυτό ορίσθηκε στην εν λόγω συμφωνία ρύθμισης.

Δ. Στις διατάξεις της παρούσας εντάσσονται και οι οφειλές για τις οποίες τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν ζητήσει την κατάπτωση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή τα πιστωτικά ιδρύματα θα ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση (Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων) προκειμένου να διακοπεί η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος κατάπτωσης και να επιστραφούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται με την παρούσα δεν αίρει τους λόγους ελευθέρωσης του Δημοσίου από την εγγυητική του ευθύνη κατά τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με έναρξη ισχύος ένα μήνα από τη δημοσίευσή της.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο