Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-01-2019 ]

1190796 ΕΞ 2018 Κωδικοποίηση οδηγιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων

(Κωδικοποίηση οδηγιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1190796 ΕΞ2018/24-12-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Μπαντέκα
Τηλέφωνο : 210 6987 442
Fax : 210 6987 459
E-Mail : dtd @2001.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Κωδικοποίηση οδηγιών για την εφαρμογή του K ανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων

ΣΧΕΤ. : (α) Η με Α.Π. Δ19Α 5009395 ΕΞ 2011/28-2-2011 ΕΔΥΟ
(β) Η με Α.Π. Δ19Γ 5017939 ΕΞ 2013/10-5-2013 ΕΔΥΟ
(γ) Η με Α.Π. οικ. 24040/2590/12-4-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
(δ) Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1418/2007, περί των διαδικασιών που ακολουθούνται για την εξαγωγή αποβλήτων σε ορισμένες χώρες, στις οποίες δεν έχει εφαρμογή η Απόφαση C (2001)107 του ΟΟΣΑ

Σε συνέχεια των ανωτέρω (α) και (β) σχετικών, οι οποίες καταργούνται από τη λήψη της παρούσας, παρέχονται κατωτέρω κωδικοποιημένες οδηγίες για τις απαιτούμενες ενέργειες των τελωνειακών Αρχών κατά τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων, στο πλαίσιο του ρόλου τους ως προς τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων περί απαγορεύσεων και περιορισμών που ισχύουν κατά τη διασυνοριακή διακίνηση εμπορευμάτων.

1. Ορισμοί

Σύμφωνα με τον κανονισμό του θέματος:
«Απόβλητα» ορίζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 στοιχείο (α) της Οδηγίας 2006/12/ΕΚ, δηλαδή κάθε ουσία ή αντικείμενο που εμπίπτει στις κατηγορίες του παραρτήματος Ι και το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει (βλ. ενδεικτικά, Παράρτημα 1 της παρούσας).
«Επικίνδυνα απόβλητα» ορίζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παρ. 4 της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα.
«Διάθεση», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 1 στοιχείο (ε) της Οδηγίας 2006/12/ΕΚ (βλ. Παράρτημα 2 της παρούσας).
«Ανάκτηση» ή «Αξιοποίηση», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ.1 στοιχείο (στ) της Οδηγίας 2006/12/ΕΚ (βλ. Παράρτημα 3 της παρούσας).

2. Πεδίο εφαρμογής

Ο εν λόγω κανονισμός καλύπτει τις ακόλουθες μεταφορές αποβλήτων:
α) μεταξύ κρατών μελών, εντός της Ένωσης ή με διαμετακόμιση μέσω τρίτων χωρών,
β) εισαγωγές αποβλήτων στην Ένωση από τρίτες χώρες,
γ) εξαγωγές αποβλήτων από την Ένωση σε τρίτες χώρες, και
δ) διαμετακόμιση αποβλήτων μέσω της Ένωσης, καθ’ οδόν από και προς τρίτες χώρες.

Από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού εξαιρούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις μεταφοράς αποβλήτων:
α) οι εκφορτώσεις στη ξηρά αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων, των πλοίων και των εξεδρών ανοικτής θαλάσσης υπό την προϋπόθεση τήρησης απαιτήσεων της διεθνούς σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία.
β) τα απόβλητα που δημιουργούνται επί οχημάτων, τραίνων, αεροσκαφών και πλοίων, μέχρις ότου τα εν λόγω απόβλητα εκφορτωθούν για διάθεση ή αξιοποίηση.
γ) οι μεταφορές των ραδιενεργών αποβλήτων (Οδηγία 92/3/Ευρατόμ του Συμβουλίου).
δ) οι μεταφορές οι οποίες υπόκεινται στις απαιτήσεις έγκρισης του Καν. 1774/2002.
ε) οι μεταφορές αποβλήτων, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/12/ΕΚ, εφόσον καλύπτονται ήδη από άλλη κοινοτική νομοθεσία.
στ) οι μεταφορές αποβλήτων από την Ανταρκτική στην Κοινότητα υπό όρους.
ζ) οι εισαγωγές στην Κοινότητα αποβλήτων που παράγονται από ένοπλες δυνάμεις ή ανθρωπιστικές οργανώσεις υπό συγκεκριμένες συνθήκες.
η) οι μεταφορές CO 2 για σκοπούς αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
θ) πλοίων που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

3. Απαιτούμενες διατυπώσεις

Η διασυνοριακή μεταφορά των αποβλήτων που αναφέρονται στον κανονισμό, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα μη επικίνδυνα απόβλητα (Παραρτήματα ΙΙΙ, ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ και κατάλογος Β του Παραρτήματος V του κανονισμού) πραγματοποιείται διαζευκτικά:

α) Με την τήρηση της διαδικασίας της «προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης» (άρθρα 4 έως 17 του κανονισμού), γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι ο τελωνειακός έλεγχος από τις αρμόδιες τελωνειακές Αρχές πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα έντυπα διασυνοριακής μεταφοράς:
- Την έγγραφη συγκατάθεση της αρμόδιας Δ/νσης Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων του ΥΠΕΝ (η οποία έπεται ή δύναται να έχει και τη μορφή του εγγράφου κοινοποίησης του Παραρτήματος ΙΑ του κανονισμού – βλ. Παράρτημα 4 της παρούσας και η οποία πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στο αρμόδιο Τελωνείο εισόδου ή εξόδου κατά περίπτωση πριν από την είσοδο ή έξοδο αντίστοιχα των αποβλήτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης) και
- Το Έγγραφο Μεταφοράς του Παραρτήματος ΙΒ του κανονισμού (βλ. Παράρτημα 5 της παρούσας).
Ελεγκτικές επαληθεύσεις: οι τελωνειακές Αρχές διέλευσης (εισόδου ή εξόδου κατά περίπτωση), αφού ελέγξουν την αυθεντικότητα των υποστηρικτικών εγγράφων και τη συμφωνία των στοιχείων του Εγγράφου Μεταφοράς με τα δηλωθέντα στην τελωνειακή διασάφηση, ιδιαίτερα τα στοιχεία των θέσεων 5, 7, 10, 12, 13, 14 και 15 του Εγγράφου Μεταφοράς, το θεωρούν (ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα) στη θέση 20 ή 21 κατά περίπτωση και αποστέλλουν το θεωρημένο αντίγραφο του Εγγράφου Μεταφοράς στη Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων του ΥΠΕΝ.
Στη διαμετακόμιση ισχύουν ειδικότερα τα ακόλουθα:
- Η αρμόδια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα σιωπηρής συγκατάθεσης. Σε αυτή την περίπτωση, αντί της έγγραφης συγκατάθεσης, αποστέλλει στα αρμόδια τελωνεία αντίγραφο της απόδειξης παραλαβής του εγγράφου κοινοποίησης του Παραρτήματος ΙΑ του κανονισμού.
- Όσον αφορά στο Έγγραφο Μεταφοράς, ο μεταφορέας παραδίδει στο Τελωνείο αναχώρησης (εισόδου) ή προορισμού (εξόδου) αντίγραφο του Εγγράφου Μεταφοράς για διασυνοριακές διακινήσεις/μεταφορές αποβλήτων του Παραρτήματος ΙΒ του Κανονισμού, το οποίο αφού θεωρηθεί από το Τελωνείο για την είσοδο ή έξοδο αντίστοιχα των αποβλήτων, παραδίδεται στο μεταφορέα, με ένα φωτοαντίγραφό του να τηρείται στο αρχείο του τελωνείου. Μετά την περάτωση των απαραίτητων τελωνειακών διατυπώσεων, το Τελωνείο εισόδου ή εξόδου αποστέλλει θεωρημένο ως προς την είσοδο ή την έξοδο των αποβλήτων αντίγραφο του Εγγράφου Μεταφοράς στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. Στην περίπτωση που η διαμετακόμιση αποβλήτων μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από και προς τρίτες χώρες, πραγματοποιείται μόνο μέσω της χώρας μας, ήτοι με αναχώρηση (είσοδο) και προορισμό (έξοδο) σε ελληνικά τελωνεία, το Τελωνείο εισόδου, αφού θεωρήσει το Έγγραφο Μεταφοράς του Παραρτήματος ΙΒ του Κανονισμού, χορηγεί ένα θεωρημένο αντίγραφο στο μεταφορέα (προκειμένου ο μεταφορέας να το προσκομίσει στο Τελωνείο εξόδου), αποστέλλει ένα δεύτερο θεωρημένο αντίγραφο στην αρμόδια Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, ενώ ένα τρίτο αντίγραφο τηρείται στο αρχείο του τελωνείου. Το Τελωνείο εξόδου θεωρεί το – προσκομιζόμενο από το μεταφορέα και ήδη θεωρημένο από το Τελωνείο εισόδου – Έγγραφο Μεταφοράς ως προς την έξοδο των αποβλήτων, αποστέλλει θεωρημένο αντίγραφο στην αρμόδια Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, ενώ τηρεί και ένα αντίγραφο στο αρχείο του.

β) Με την τήρηση της διαδικασίας του «πράσινου καταλόγου» (άρθρο 18 του κανονισμού), γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι πλέον δεν εκδίδεται και δεν προσκομίζεται στις αρμόδιες για τον έλεγχο τελωνειακές Αρχές η έγγραφη συγκατάθεση του ΥΠΕΝ, αλλά ο έλεγχος πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα έντυπα διασυνοριακής μεταφοράς:
- το έντυπο Αναγγελίας Διασυνοριακής Μεταφοράς Αποβλήτων, ενυπόγραφα συμπληρωμένο (βλ. Παράρτημα 6 της παρούσας)
- το ενυπόγραφα συμπληρωμένο έντυπο του Παραρτήματος VII του κανονισμού, το οποίο συνοδεύει κάθε διακριτό φορτίο (βλ. Παράρτημα 7 της παρούσας).
Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, ως αποδεικτικό στοιχείο ότι η διασυνοριακή μεταφορά έχει δηλωθεί στο ΥΠΕΝ, πρέπει να υποβάλλεται στο αρμόδιο Τελωνείο το αποδεικτικό παραλαβής ή αποστολής του σχετικού τηλεομοιοτύπου (FAX) ή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).
Ελεγκτικές επαληθεύσεις: οι τελωνειακές Αρχές διέλευσης (εισόδου ή εξόδου κατά περίπτωση), αφού ελέγξουν την αυθεντικότητα των υποστηρικτικών εγγράφων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το αποδεικτικό παραλαβής ή αποστολής του σχετικού τηλεομοιοτύπου (FAX) ή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) των ανωτέρω δικαιολογητικών στην αρμόδια Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων του ΥΠΕΝ επιβεβαιώνουν επίσης:
- ότι τα απόβλητα προορίζονται για ανάκτηση (αξιοποίηση)
- ότι η αποστολή συνοδεύεται από το πρωτότυπο έντυπο του Παραρτήματος VII του κανονισμού
- ότι το έντυπο του Παραρτήματος VII του κανονισμού είναι πλήρως και ορθά συμπληρωμένο στις θέσεις 1 έως 10 και υπογεγραμμένο στις θέσεις 5 και 12
- ότι τα στοιχεία του εντύπου συμφωνούν με τα δηλωθέντα στην τελωνειακή διασάφηση, αλλά και στα λοιπά εμπορικά έγγραφα,
- δειγματοληπτικά, ότι η αρμόδια Αρχή έχει όντως παραλάβει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Η επιλογή μεταξύ της δέσμης εντύπων (α) και (β) που πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το είδος της διακίνησης (εισαγωγή, εξαγωγή, διαμετακόμιση), από τη χώρα εξαγωγής ή προορισμού, από τη διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα προορισμού (διάθεση ή ανάκτηση/αξιοποίηση) και από την επικινδυνότητα των αποβλήτων. Αναλυτικά:

3.1. Είσοδος αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες (συμπεριλαμβανομένων και των μη επικίνδυνων αποβλήτων)

Α. Είσοδος αποβλήτων προς διάθεση

Επιτρέπεται η είσοδος αποβλήτων από τρίτες χώρες, εφόσον:
- πρόκειται για χώρες μέρη της Σύμβασης της Βασιλείας (Παράρτημα 8 της παρούσας),
- η χώρα αποστολής έχει υπογράψει με την ΕΕ ή την ΕΕ και τα κράτη μέλη της διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμούς συμβατούς με την κοινοτική νομοθεσία και το άρθρο 11 της Σύμβασης της Βασιλείας,
- η χώρα αποστολής έχει συνάψει με την Ελλάδα διμερή συμφωνία ή διακανονισμό.
Το αρμόδιο Τελωνείο εισόδου επιτρέπει την είσοδο αποβλήτων από τρίτες χώρες, με την τήρηση της διαδικασίας της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης.

Β. Είσοδος αποβλήτων προς ανάκτηση (αξιοποίηση).

Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

Β.1. Επικίνδυνα απόβλητα

Επιτρέπεται η είσοδος αποβλήτων από τρίτες χώρες, εφόσον:
- πρόκειται για χώρες μέρη της Σύμβασης της Βασιλείας,
- πρόκειται για χώρες όπου έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ (Παράρτημα 9 της παρούσας),
- η χώρα αποστολής έχει υπογράψει με την ΕΕ ή την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμούς συμβατούς με την κοινοτική νομοθεσία και το άρθρο 11 της Σύμβασης της Βασιλείας
- η χώρα αποστολής έχει συνάψει με την Ελλάδα διμερή συμφωνία ή διακανονισμό.
Το αρμόδιο Τελωνείο εισόδου επιτρέπει την είσοδο αποβλήτων από τρίτες χώρες, με την τήρηση της διαδικασίας της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης.

Β.2. Μη επικίνδυνα απόβλητα

Στις περιπτώσεις εισόδου μη επικίνδυνων αποβλήτων προς ανάκτηση (αξιοποίηση), το αρμόδιο Τελωνείο εισόδου επιτρέπει την είσοδο αποβλήτων από τρίτες χώρες, με την τήρηση της διαδικασίας του «πράσινου καταλόγου».

Κατ΄ εξαίρεση της ανωτέρω διαδικασίας του «πράσινου καταλόγου», ακολουθείται η διαδικασία της «προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης», στις ακόλουθες περιπτώσεις μη επικίνδυνων αποβλήτων προς ανάκτηση:
- τα απόβλητα τα οποία δεν είναι ταξινομημένα σε ενιαία καταχώρηση σε κανένα από τα παραρτήματα ΙΙΙ και ΙΙΙΒ,
- τα απόβλητα τα οποία ενώ είναι ταξινομημένα στο παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού, εμφανίζουν κάποιο από τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ του ν.4042/2012,
- τα μείγματα αποβλήτων, τα οποία δεν είναι ταξινομημένα σε ενιαία καταχώριση σε κανένα από τα Παραρτήματα ΙΙΙ, ΙΙΙΒ, ΙVA του Κανονισμού, εκτός και εάν απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙΑ.

3.2 Εξαγωγή αποβλήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τρίτες χώρες (συμπεριλαμβανομένων και των μη επικίνδυνων αποβλήτων)

Α. Εξαγωγή αποβλήτων προς διάθεση

Τα αρμόδια Τελωνεία εξαγωγής και εξόδου, επιτρέπουν την εξαγωγή αποβλήτων για διάθεση μόνο προς τις χώρες ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Ελβετία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν) με την τήρηση της διαδικασίας «προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης».

Β. Εξαγωγή αποβλήτων προς ανάκτηση (αξιοποίηση)

Β.1 Με προορισμό χώρες στις οποίες δεν έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ


Επιτρέπεται η εξαγωγή αποβλήτων για τα οποία δεν εφαρμόζεται η απαγόρευση εξαγωγής του άρθρου 36 παρ. 1 του Κανονισμού, ήτοι όταν δεν πρόκειται για απόβλητα:
- που απαριθμούνται ως επικίνδυνα στο παράρτημα V του Κανονισμού,
- του παραρτήματος V μέρος 3,
- επικίνδυνα απόβλητα που δεν ταξινομούνται σε μια ενιαία καταχώρηση στο παράρτημα V
- μείγματα επικίνδυνων αποβλήτων και μείγματα μη επικίνδυνων με επικίνδυνα απόβλητα που δεν ταξινομούνται σε μια ενιαία καταχώρηση στο παράρτημα V
- για τα οποία έχει απαγορευτεί η εισαγωγή τους από την χώρα προορισμού.

Τα αρμόδια Τελωνεία εξαγωγής και εξόδου επιτρέπουν την εξαγωγή αποβλήτων, με την τήρηση της διαδικασίας «προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης» .

Κατ΄ εξαίρεση των ανωτέρω , σε ορισμένες περιπτώσεις εξαγωγών μη επικίνδυνων αποβλήτων προς ανάκτηση, με προορισμό χώρες στις οποίες δεν έχει εφαρμογή η Απόφαση του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παράρτημα του Καν. (ΕΚ) 1418/2007, εφαρμόζεται ανάλογα με το είδος αποβλήτου και τη χώρα, η διαδικασία του «πράσινου καταλόγου».

Β.2. Με προορισμό χώρες στις οποίες έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ

Β.2.α. Επικίνδυνα απόβλητα


Τα αρμόδια Τελωνεία εξαγωγής και εξόδου, επιτρέπουν την εξαγωγή αποβλήτων των παραρτημάτων, IV και IVA του Κανονισμού και των μη ταξινομημένων σε μία ενιαία καταχώρηση στα παραρτήματα αυτά αποβλήτων ή μειγμάτων αποβλήτων, με την τήρηση της διαδικασίας «προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης».

Β.2.β. Μη επικίνδυνα απόβλητα

Για τις εξαγωγές μη επικίνδυνων αποβλήτων προς ανάκτηση με προορισμό χώρες στις οποίες έχει εφαρμογή η Απόφαση του ΟΟΣΑ, εφαρμόζεται η διαδικασία του «πράσινου καταλόγου» , εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις, για τις οποίες εφαρμόζεται η διαδικασία προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης ή συγκατάθεσης :
- τα μείγματα αποβλήτων του παραρτήματος ΙΙΙΑ τα οποία προορίζονται για ενδιάμεση εργασία σε χώρα που δεν έχει εφαρμογή η Απόφαση του ΟΟΣΑ,
- τα απόβλητα του παραρτήματος ΙΙΙΒ.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις εξαγωγής, εφόσον οι διατυπώσεις εξαγωγής πραγματοποιούνται σε ελληνικό τελωνείο και η έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται από τελωνείο άλλου κράτους μέλους αυτής, η αποστολή του θεωρημένου ως προς την έξοδο των αποβλήτων αντιγράφου του Εγγράφου Μεταφοράς στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού πραγματοποιείται από το Τελωνείο εξαγωγής, κατόπιν της επιβεβαίωσης εξόδου των αποβλήτων (λήψη μηνύματος ΙΕ518).

3.3 Διαμετακόμιση αποβλήτων μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από και προς τρίτες χώρες, προς διάθεση ή προς αξιοποίηση.


Εφαρμόζεται η διαδικασία της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης.

Κατ΄ εξαίρεση, για τη διαμετακόμιση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη επικίνδυνων αποβλήτων, τα οποία προορίζονται για ανάκτηση (αξιοποίηση), εφαρμόζεται η διαδικασία του «πράσινου καταλόγου».

3.4 Συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές

Τα αρμόδια Τελωνεία εισόδου, εξόδου και εξαγωγής πραγματοποιούν συνδυαστικούς ελέγχους στα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, έγγραφα διασυνοριακής μεταφοράς, στα φορτωτικά έγγραφα και στις δηλώσεις διαμετακόμισης, ζητώντας, όποτε κρίνεται αναγκαίο, τη συνδρομή των αρμόδιων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος των Περιφερειακών Ενοτήτων και της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

Τα ως άνω Τελωνεία, σε περίπτωση σοβαρής υπόνοιας περί παράνομης μεταφοράς ή ανάγκης επαλήθευσης του Εγγράφου Μεταφοράς ως προς την αυθεντικότητα και την ισχύ του ή ανάγκης επαλήθευσης της ενημέρωσης της αρμόδιας Αρχής από τον ενδιαφερόμενο στα πλαίσια της διαδικασίας του «πράσινου καταλόγου», ενημερώνουν άμεσα τη Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ.: 210 8668132, 210 8654950, fax.: 210 8627444, 210 8662968) και δεσμεύουν το φορτίο μέχρι να ληφθεί σχετική έγγραφη απόφαση για την τύχη της αποστολής από την εν λόγω Αρχή.

Όσον αφορά στους φυσικούς ελέγχους, συνιστάται η στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, τόσο λόγω της επικινδυνότητας των εν λόγω εμπορευμάτων, όσο και επειδή οι αρμόδιες Αρχές είναι εκείνες που διαθέτουν την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για να κατατάξουν τα υπό έλεγχο εμπορεύματα στη σωστή κατηγορία αποβλήτων, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν τηρηθεί οι κατά περίπτωση απαιτούμενες διατυπώσεις.

4. Ενσωμάτωση στο TARIC

Τα μέτρα που προβλέπονται από τον κανονισμό είναι ενσωματωμένα στο υποσύστημα TARIC όσον αφορά στην εισαγωγή και εξαγωγή. Σχετικές παραπομπές:
CD572: Τα απόβλητα που αναφέρονται στο άρθρο 3 (1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 υπόκεινται στη διαδικασία της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης.
CD573: Τα απόβλητα που αναφέρονται στο άρθρο 3 (2) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 υπόκεινται στις γενικές απαιτήσεις ενημέρωσης που καθορίζονται στο άρθρο 18 του ίδιου κανονισμού, εάν η ποσότητα των μεταφερόμενων αποβλήτων υπερβαίνει τα 20 κιλά
CD574: Αν τα απόβλητα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ (πράσινος κατάλογος) παρουσιάζουν ορισμένα επικίνδυνα χαρακτηριστικά, οι σχετικές διατάξεις εφαρμόζονται ως εάν τα απόβλητα αυτά είχαν απαριθμηθεί στο παράρτημα IV (πορτοκαλί κατάλογος).
Βλέπε άρθρο 3 (3) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006
CD576: Απαγορεύονται οι εξαγωγές από την Κοινότητα των αποβλήτων, που αναφέρονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, εφόσον προορίζονται για αξιοποίηση σε χώρες στις οποίες η απόφαση του ΟΟΣΑ δεν έχει εφαρμοστεί (C (2001) 107 /τελικό του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ σχετικά με την αναθεώρηση της απόφασης C (92) 39 /τελικό για τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων προοριζομένων για εργασίες αξιοποίησης)
CD577: Τα απόβλητα που προορίζονται ρητά για εργαστηριακή ανάλυση (άρθρο 3 (4) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006) είτε για να εκτιμηθούν τα φυσικά ή χημικά χαρακτηριστικά τους είτε για να προσδιορισθεί η καταλληλότητά τους για εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης, δεν υπόκεινται στη διαδικασία της προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης. Αντ’ αυτής, εφαρμόζονται οι διαδικαστικές απαιτήσεις των γενικών απαιτήσεων πληροφόρησης (άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1013/2006). Η εξαιρούμενη ποσότητα των εν λόγω αποβλήτων όταν προορίζονται ρητά για εργαστηριακή ανάλυση, καθορίζεται ανάλογα με την ελάχιστη ποσότητα που λογικά απαιτείται ώστε να εκτελεσθεί ικανοποιητικά η ανάλυση σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, και δεν υπερβαίνει τα 25 kg.
Για τη δήλωση των υποστηρικτικών εγγράφων της παραγράφου 3 της παρούσας στη θέση 44-1 της τελωνειακής διασάφησης, ρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί πιστοποιητικού:
C669: Έγγραφο κοινοποίησης όπως αναφέρεται στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 (EE L 190) - Άρθρο 4 και παράρτημα IA
C670: Έγγραφο μεταφοράς όπως αναφέρεται στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 (EE L 190) - Άρθρο 4 και παράρτημα IB
C672: Ενημερωτικό έγγραφο που συνοδεύει τις μεταφορές αποβλήτων όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 (ΕΕ L 190) - Άρθρο 18 και παράρτημα VII
1950: Έντυπο αναγγελίας εισαγωγής μη επικίνδυνων αποβλήτων
1951: Έντυπο αναγγελίας εξαγωγής μη επικίνδυνων αποβλήτων
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα είδος κατατάσσεται σε κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας που είναι συνδεδεμένος με τα μέτρα που προβλέπονται από τον κανονισμό περί αποβλήτων, όμως το είδος αυτό δεν εμπίπτει στις διατάξεις του κανονισμού, προκειμένου η τελωνειακή διασάφηση να γίνει αποδεκτή από το ICISnet, δηλώνεται στη θέση 44-1 αυτής ο κωδικός πιστοποιητικού
Y923: Το προϊόν δεν υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 (ΕΕ L 190).

 


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο