Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-01-2019 ]

8.11613/2018 Ορισμός του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.).» ως Ενδιάμεσου Φορέα της Ενέργειας Δ’-Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/ Attica retail» που συγχρηματοδοτείται ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20142020 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». Ανάθεση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της Αρχής Διαχείρισης του ΕΤΠ 2014-2020 που αφορούν στην Ενέργεια Δ’Επιδότηση θέσεων εργασίας.

(Ορισμός του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.).» ως Ενδιάμεσου Φορέα της Ενέργειας Δ’-Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/ Attica retail» που συγχρηματοδοτείται ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20142020 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». Ανάθεση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της Αρχής Διαχείρισης του ΕΤΠ 2014-2020 που αφορούν στην Ενέργεια Δ’Επιδότηση θέσεων εργασίας.)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 8.11613

(ΦΕΚ Β' 5931/31.12.2018)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’/98) για την Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α’/20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α’/2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

4. Το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ Α’/168) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α’) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Απασχόλησης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» η οποία μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α’) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α’).

6. Τον Κανονισμό (ΕE) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ-2014-2020), και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1927/2006.

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του Συμβουλίου.

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080.

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ)ΕΕ 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το με αρ. 1084/14-06-2017 Κανονισμό της ΕΕΕ. που κατήργησε τον Κανονισμό (ΕΚ) 800 /2008.

11. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) με αριθμ. 2185/1996 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες, όπως ισχύει.

12. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) υπ’αριθμ. 2988/1995 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 966/2012 της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου.

14. Τη διοργανική συμφωνία με αριθ. 2006/C139/01 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή διαχείριση και ειδικά το σημείο 28 με το οποίο προσδιορίζεται το δημοσιονομικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 656/2007 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2007 για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 586/2001 για εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών, όσον αφορά τον ορισμό των κύριων ομάδων βιομηχανικών κλάδων (ΚΟΒΚ), όπως ισχύει.

16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 σχετικά με τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS), όπως ισχύει.

17. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/ C 262/01).

18. Τον ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα του Άρθρου 27, παρ. 1, όπως ισχύει.

19. Τη με αριθμ. Υ6/2018 (ΦΕΚ Β’/695) απόφαση Σύστασης μιας θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

20. Τη με αριθμ. οικ. 13471/4878/2018 (ΦΕΚ Β’/814) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

21. Την αριθμ. 12/2018 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’/853).

22. Tη με αριθμ. 58712/Δ1.20155/12-11-2018 (ΦΕΚ 679/ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ./15-11-2018) απόφαση «Διορισμός μετακλητής Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

23. Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Β’/23-12-2014) «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και όσον αφορά τη συγκεκριμένη Ενέργεια ειδικότερα το άρθρο 57, παρ.6, Β) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’/297) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

24. Τον ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/τ.Α’/2-07-2015) «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 63 με τίτλο: «Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 4314/2014».

25. Τη με αριθμ. πρωτ. 11315/ΕΥΘΥ 97/2018 (ΦΕΚ 220/Β’/30-01-2018) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα:

«Αντικατάσταση της υπ’αριθμ. 112806/ΕΥΘΥ1047/ 26-10-2016 (ΦΕΚ Β’3595) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΕργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών», αναφορικά με τη διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας.

26. Το ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α’/90) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

27. Τον ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’/247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4242/2014 (ΦΕΚ Α’/50) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» και τον ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’/143) «Αρχές δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

28. Τη με αριθμ. 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/τ.Β’/27-07-2015) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 20142020», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 6.5266/5.4663/ 20-04-2016 (Β’/1122) και 7.5013/30.3.2017 (ΦΕΚ Β’/1180) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών.

29. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στην υλοποίηση και διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων.

30. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών.

31. Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’/147), όπως ισχύει.

32. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδιο για την εφαρμογή και παρακολούθηση του νομοθετικού πλαισίου περί ομαδικών απολύσεων του ν. 1387/1983 (ΦΕΚ Α’/110), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 98/59/ ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις.

33. Την αίτηση με κωδικό EGF/2017/003 GR/Attica retail την οποία υπέβαλε η Ελλάδα για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ.

34. Τη με αριθμ. C(2017) 6970 final/23-10-2017 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τη χρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας μετά τις απολύσεις στον κλάδο 47 της NACE αναθ. 2 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στις υπαγόμενες στο επίπεδο NUTS 2 περιφέρειες Αττικής (EL30), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (EL11), Κεντρικής Μακεδονίας (EL12), Δυτικής Μακεδονίας (EL13), Θεσσαλίας (EL14), Ηπείρου (EL 21), Δυτικής Ελλάδας (EL23), Κεντρικής Ελλάδας (EL24), Πελοποννήσου (EL25), Νότιου Αιγαίου (EL42) και Κρήτης (EL43) στην Ελλάδα.

35. Την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με αριθμ. COM (2017) 613 final/ 23-10-2017 σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κατόπιν αίτησης της Ελλάδας – EGF/2017/003 GR/Attica retail.

36. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (Κανονισμός «De Minimis»).

37. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 περί της εφαρμογής των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως ισχύει.

38. Την αριθμ. 828 με αριθμ. πρωτ. 77826/17-07-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 στη ΣΑΕ 034/2 με κωδ. 2018ΣΕ03420003 του ως άνω έργου (ΑΔΑ 606Ι465ΧΙ8-ΗΩΡ).

39. Τη με αριθμ. πρωτ. 8.11258/11-12-2018 Πρόσκληση προς τον ΟΑΕΔ για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Αρχής Διαχείρισης του ΕΤΠ 2014-2020 που αφορούν στην Ενέργεια Δ’ Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail» που συγχρηματοδοτείται ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ».

40. Τη με αριθμ. πρωτ. 8.11379/14-12-2018 (Α.Π. Φορέα 92801/14-12-2018) διαβιβαστικού εγγράφου κατατεθείσα Πρόταση από τον ΟΑΕΔ και τα συνημμένα σε αυτήν δικαιολογητικά.

41. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της αξιολόγησης της πρότασης και στα σχετικά φύλλα αξιολόγησης.

42. Τη με αριθμ. πρωτ. 8.11612/19-12-2018 Εισήγηση απόφασης Εκχώρησης της Προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – ΑπΚΟ.

43. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο ανατίθενται αρμοδιότητες και καθήκοντα Αρχής Διαχείρισης σχετικά με την Ενέργεια Δ’ του Έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020

Ο ΟΑΕΔ ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας της Ενέργειας Δ’ Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail» που συγχρηματοδοτείται ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ».

Άρθρο 2
Αντικείμενο ανάθεσης


Ο ΟΑΕΔ, αναλαμβάνει αρμοδιότητες και καθήκοντα της Αρχής Διαχείρισης του ΕΤΠ 2014-2020, που αφορούν στην Ενέργεια Δ’-Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail» που συγχρηματοδοτείται ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ)

ΣΤΗΝ επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30) και άλλες 10 Περιφέρειες της χώρας» και ειδικότερα αρμοδιότητες προγραμματισμού, αξιολόγησης, διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου της Ενέργειας Δ’ αυτού.
Η εκχωρούμενη προς διαχείριση συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 234.000,00 ευρώ.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες διαχείρισης ή καθήκοντα που ανατίθενται


Ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει, στο πλαίσιο της Ενέργειας Δ’ του Έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail», τις ακόλουθες αρμοδιότητες/καθήκοντα:

1. Την προετοιμασία του σχεδίου Πρόσκλησης για την Ενέργεια Δ και την αποστολή της στην ΑΔ για σύμφωνη γνώμη, καθώς και των σχετικών Οδηγών Εφαρμογής (εφόσον απαιτείται), για την υποβολή προτάσεων από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που αιτούνται τη λήψη δημόσιας ενίσχυσης (δυνητικοί Δικαιούχοι Κρατικής Ενίσχυσης).

Μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΔΑ του ΕΤΠ, προωθεί το σχέδιο της πρόσκλησης και του σχετικού Οδηγού Εφαρμογής (εφόσον αυτός απαιτείται) στο αρμόδιο όργανο για την έγκρισή τους.

Μετά την έκδοση της πρόσκλησης, μεριμνά για τη δημοσιοποίησή της και την ανάρτησή της στο δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και για την ενημέρωση της ΕΥΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ προκειμένου εκείνη να μεριμνήσει για την ανάρτησή της στον δικτυακό τόπο του ΕΤΠ.

Οι προσκλήσεις παρέχουν προς τους δυνητικούς Δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με: (α) τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Ενέργειας Δ και της εκδοθείσας πρόσκλησης,
(β) τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει να ικανοποιούν προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Ενέργειας Δ,
(γ) τις διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές προθεσμίες,
(δ) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς χρηματοδότηση δυνητικών Δικαιούχων Κρατικής Ενίσχυσης,
(ε) τα αρμόδια στελέχη του Ενδιάμεσου Φορέα, τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση,
(ζ) την υποχρέωση του Δικαιούχου Κρατικής Ενίσχυσης, εφόσον επιλεγεί να αναρτήσει στις εγκαταστάσεις του αφίσα με τα στοιχεία δημοσιότητας που απαιτούνται από τους Κανόνες Δημοσιότητας.

2. Την αξιολόγηση των αιτήσεων/ προτάσεων που υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΑΕΔ, εφαρμόζοντας την μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρει η εκδοθείσα προς δυνητικούς Δικαιούχους Κρατικής Ενίσχυσης Πρόσκληση.

3. Την έκδοση των Αποφάσεων Ένταξης των Δικαιούχων Κρατικής Ενίσχυσης και, μετά την έκδοσή τους, τη δημοσιοποίησή τους.

4. Μετά την έκδοση των Αποφάσεων Ένταξης είναι υπεύθυνος για:

i. Την παρακολούθηση των δικαιούχων της κρατικής ενίσχυσης (εργοδότες) μετά την έναρξη υλοποίησης της ενέργειας, σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και την πορεία των ενεργειών που εκτελούν, ιδίως όσον αφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

ii. Την παρακολούθηση των ωφελουμένων (εργαζομένων) μετά την έναρξη υλοποίησης της ενέργειας, σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, όσον αφορά την εργασία τους σε συγκεκριμένη επιχείρηση.

iii. Τη διασφάλιση ότι η καταβολή της χρηματοδότησης προς τους δικαιούχους της κρατικής ενίσχυσης (εργοδότες) γίνεται έγκαιρα.

iv. Τη διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων προκειμένου να εξακριβώνει ότι οι συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες υλοποιήθηκαν καταλλήλως από τους δικαιούχους και ότι οι καλυφθείσες δαπάνες βασίζονται σε επαληθεύσιμα δικαιολογητικά και είναι ορθές και κανονικές.

v. Τη διασφάλιση της διαφάνειας και της διαθεσιμότητας των εγγράφων σύμφωνα με τον Κανονισμό.

vi. Τη διασφάλιση ότι η Αρχή Διαχείρισης λαμβάνει, με σκοπό τον διοικητικό πρωτογενή έλεγχο των δαπανών, τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση με τις δαπάνες.

vii. Τη σύνταξη και υποβολή των οικονομικών εκθέσεων σε ό, τι αφορά την Ενέργεια Δ’.

viii. Τη διασφάλιση ότι παρέχονται στην Αρχή Διαχείρισης στην Αρχή Πιστοποίησης και στην ΕΔΕΛ όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της Ενέργειας Δ’.

ix. Τη σύνταξη και υποβολή των αναγκαίων αναφορών που ζητούνται από τη ΔΑ για την υποβολή της τελικής έκθεσης υλοποίησης,

x. Τη διασφάλιση ότι τηρείται η σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις).

xi. Τη συμβατότητα και συμμόρφωση με οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις.

xii. Την παροχή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση πληροφόρησης για την οικονομική και φυσική πρόοδο της Ενέργειας Δ’, ως εξής: Κατά την έναρξη της Ενέργειας Δ’ υποχρεούται να ενημερώνει την ΑΔ για τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. Κατά την ολοκλήρωση της Ενέργειας Δ’, υποχρεούται να καταρτίζει αναλυτική έκθεση όπου θα περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα που επετεύχθη σε σχέση με το εγκριθέν.

xiii. Την παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής της Ενέργειας Δ’ που διαχειρίζεται και ειδικότερα, της χρηματοοικονομικής προόδου της, των ποσοτικοποιημένων δεικτών, των οροσήμων και των στόχων της Ενέργειας Δ, τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την απορρόφηση των πόρων και την εισήγηση στη ΔΑ μέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

5. Γενικές Υποχρεώσεις:

i. Ο ΕΦ στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, όπως εκείνες προσδιορίζονται από τον Κανονισμό ΕΤΠ, την ΥΠΑΣΥΔ ΕΤΠ και την αρχή Διαχείρισης για τη Δράση που διαχειρίζεται.

ii. Ο ΕΦ στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 ΕΕ, καθώς και με τους τυχόν ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

iii. Ο ΕΦ στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης και οι ωφελούμενοι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

iv. Ο ΕΦ στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποβολή των απαραίτητων πληροφοριών ηλεκτρονικά.

v. Ο ΕΦ στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τα Πληροφοριακά Συστήματα (π.χ. ΟΠΣ – ΕΤΠ, e-pde, ΠΣΣΚΕ,) και είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει.
Ειδικότερα, σε ό, τι αφορά το ΟΠΣ − ΕΤΠ είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή των δεδομένων και εγγράφων υλοποίησης που απαιτούνται για την αξιολόγηση και επιλογή δικαιούχων κρατικής ενίσχυσης, τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση των δικαιούχων-ωφελουμένων, τις επιτόπιες επαληθεύσεις και γενικότερα τη διαδρομή ελέγχου των ενεργειών των ωφελουμένων.

vi. Ο ΕΦ στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες της Αρχής Διαχείρισης οφείλει κατά τη διάρκεια υλοποίησης και έως την ολοκλήρωση της Ενέργειας για την οποία κρίθηκε αρχικά επαρκής να αποδεικνύει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή επάρκειά του και να προσκομίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αυτά αποτυπώνονται στις διαδικασίες και τα τυποποιημένα έντυπα του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

6. Ακόμη ο Εφ έχει την αρμοδιότητα/υποχρέωση να:

i. Τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο, βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση Πράξεις ή οι συναλλαγές τους, στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις στους δικαιούχους Κρατικής Ενίσχυσης διενεργούνται δειγματοληπτικά.

ii. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες κατά τα προβλεπόμενα στις Διαδικασίες του ΣΔΕ.

iii. Τηρεί αρχεία στο σύστημα σώρευσης και στο ΟΠΣΕΤΠ για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

iv. Αποφασίζει την ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς της ενέργειας Δ, βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ-ΕΤΠ. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της Ενέργειας Δ από το ΕΤΠ, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ-ΕΤΠ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες Αρχές/ φορείς, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

v. Εκδίδει την απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών ποσών.

vi. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους Δικαιούχους της κρατικής ενίσχυσης (εργοδότες), σύμφωνα με την εγκριθείσα απόφαση του έργου από το ΕΚ και το ΕΣ.

vii. Συνεργάζεται με την ΑΔ για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργήθηκε στον ίδιο και την Ενέργεια Δ’ που διαχειρίζεται, από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.

viii. Εξειδικεύει, όπου υφίσταται, τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

ix. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΣΚΕ) και στο ΟΠΣ-ΕΤΠ, των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν στις παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα

Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Προβαίνει σε κατανομή των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων που ανατίθενται, στο εσωτερικό του, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής του διαχωρισμού των καθηκόντων, ιδιαίτερα μεταξύ των διαδικασιών επιλογής και έγκρισης Πράξεων, επαληθεύσεων και πληρωμών.

2. Ορίζει στελέχη από αντιπροσωπευτικές οργανωτικές του Μονάδες που εμπλέκονται στις διαδικασίες διαχείρισης, τα οποία θα συμμετέχουν στην Ομάδα της Διαχειριστικής Αρχής για την αξιολόγηση κινδύνων απάτης και θα συνεπικουρούν το έργο της. Ο ορισμός των στελεχών γίνεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ και κοινοποιείται στη ΔΑ του ΕΤΠ.

3. Κοινοποιεί στη ΔΑ του ΕΤΠ, το νέο οργανόγραμμά του σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησής του, καθώς και τις ενδεχόμενες μεταβολές ή τροποποιήσεις στις διαδικασίες διαχείρισης που εφαρμόζει.

4. Δε δύναται να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί.

5. Κοινοποιεί στη ΔΑ του ΕΤΠ, πρόγραμμα ενεργειών και περιοδικές αναφορές προόδου στις προθεσμίες που ορίζει η ΔΑ και διαμορφώνει τεκμηριωμένες προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση και υλοποίηση της Ενέργειας Δ.

6. Ενημερώνει συστηματικά το ΠΣΣΚΕ (Πληροφοριακό Πρόγραμμα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων) και το ΟΠΣΕΤΠ με τα στοιχεία προόδου εκτέλεσης των Πράξεων που διαχειρίζεται.

7. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που προσδιορίζονται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και τη Διαχειριστική Αρχή.

8. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση κινδύνων.

9. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις από τη ΔΑ του ΕΤΠ και παρέχει σε αυτήν τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί, η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.

10. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών/ οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ελεγκτικών αρχών, τόσο στην έδρα του όσο και στους χώρους υλοποίησης των Πράξεων που διαχειρίζεται, και διευκολύνει τον έλεγχο, προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση της Πράξης, εφόσον ζητηθούν.

11. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή διορθωτικών ή/ και προληπτικών μέτρων που τον αφορούν.

12. Το προσωπικό του ΕΦ που απασχολείται σε δραστηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση Πράξεων, στις επαληθεύσεις και στις πληρωμές, καθώς και οι εξωτερικοί αξιολογητές / ελεγκτές που ενδεχομένως αξιοποιεί για τις δραστηριότητες αυτές, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.

13. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στη ΔΑ για την εκπόνηση των αξιολογήσεων του και την προβλεπόμενη από το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΚ) 1309/2013 Τελική Έκθεση του έργου.

14. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής της Ενέργειας Δ που διαχειρίζεται και έχει την ευθύνη για την έγκαιρη συλλογή στοιχείων που συνδέονται με τους δείκτες της Ενέργειας.

15. Οργανώνει και παρακολουθεί ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για τη Δράση/Ενέργεια που διαχειρίζεται

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΤΠ 2014-2020


Η Ειδική Υπηρεσία – Αρχή Διαχείρισης του ΕΤΠ 20142020, στο πλαίσιο της παρακολούθησης εφαρμογής της παρούσας απόφασης από τον ΕΦ, υποχρεούται στην τήρηση των παρακάτω:

1. Κοινοποιεί στον ΕΦ το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ ΕΤΠ 2014-2020 και κάθε προσαρμογή, τροποποίηση/ αναθεώρησή του.

2. Υποστηρίζει τον ΕΦ στην ορθή εφαρμογή των Διαδικασιών και τον ενημερώνει για τις υποχρεώσεις του συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των κανόνων πληροφόρησης και επικοινωνίας, τις μεθοδολογίες και τις διαδικασίες παρακολούθησης των δεικτών εκροών, για την αξιολόγηση κινδύνων απάτης, καθώς και για κάθε ειδικό θέμα που σχετίζεται με το ΣΔΕ ΕΤΠ 2014-2020.

3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων του ΕΦ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Έχει την τελική ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Ενέργεια Δ’του Έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail». Στο πλαίσιο παρακολούθησης του ΕΦ, η ΔΑ:

3.1. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση των Πληροφοριακών Συστημάτων με τα απαραίτητα δεδομένα υλοποίησης που απαιτούνται για τη Ενέργεια Δ’.

3.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ-ΕΤΠ, προκειμένου να επιβεβαιώσει την εφαρμογή του προγραμματισμού του ΕΦ, να αξιολογήσει ενδεχόμενες αποκλίσεις και να διαμορφώσει προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση και υλοποίηση της Ενέργειας Δ’.

3.3. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων που διενεργούνται από τον ΟΑΕΔ.

3.4. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται στον ΟΑΕΔ από τις εθνικές και ευρωπαϊκές Αρχές Ελέγχου και άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα/ αρχές.

3.5. Παρακολουθεί την εφαρμογή διορθωτικών ή / και προληπτικών μέτρων από τον ΟΑΕΔ.

3.6. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διατήρηση της ικανότητας άσκησης των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, η διοικητική και δημοσιονομική ικανότητά του για τη διαχείριση της Ενέργειας Δ’ που του έχει εκχωρηθεί και ότι οι αρμοδιότητές του ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΤΠ 2014-2020.

3.7. Εισηγείται την τροποποίηση της παρούσας απόφασης.

3.8. Στις περιπτώσεις που η ΕΥΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, διαπιστώσει τη μη συμμόρφωση του ΟΑΕΔ με τους όρους της παρούσας απόφασης, εισηγείται την ανάκλησή της.

4. Διασφαλίζει ότι οι εθνικές και ευρωπαϊκές ελεγκτικές αρχές του ΕΤΠ λαμβάνουν τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, εποπτεύει και συντονίζει πριν από την υποβολή της τελικής Έκθεσης την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον ΟΑΕΔ στην Αρχή Διαχείρισης.

Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υφυπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο