Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-01-2019 ]

140248/2018 Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2018, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

(Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2018, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 140248

(ΦΕΚ Β' 5901/31.12.2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 2 του ν. 2212/1952 (Α’ 266), το άρθρο 3, παρ. 5 του ν.δ. 2957/1954 (Α’ 486) και τα άρθρα 1 και 5 του ν.δ. 4355/1964 (Α’ 146).

2. Το άρθρο 79, παρ. 3, περ. η’ του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10, παρ. 31 του ν. 4337/2015 (Α’ 129).

3. Τα άρθρα 3 και 28, παρ. 2 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 138).

4. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (Α’ 267) και το ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Το άρθρο 90 του κώδικα ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

7. Το υπ΄ αρ. 123/2016 προεδρικό διάταγμα «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208).

8. Το π.δ. 22/2018 (Α’ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

9. Το π.δ. 88/2018 (Α’160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

10. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρ. 91589/3.9.2018 (Β’ 3814) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη».

11. Τη με αρ. Υ29/09.10.2015 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

12. Την κοινή υπουργική απόφαση 44009/ΔΕ5154/ 15.10.2013 «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών», (Β’ 2595).

13. Την κοινή υπουργική απόφαση 134453/23.12.2015 «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», όπως ισχύει (Β΄ 2857).

14. Τις αποφάσεις των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών αριθ. 25812/19.6.1952, 21356/12.3.1953 (Β’75), 32965/23.5.1953 (Β’128), 39410/30.6.1953 (Β’167), 0202/ΛΟ 607/16.12.1959, 41891/ΛΟ 935/14.11.1960 (Β’485), 46450/ΛΟ 975/21.12.1960 (Β’3/4.1.1961), 61029/ ΛΟ 393/23.12.1964 (Β’ 118/11.2.1965) και 72589/ΛΟ67/27.12.1965 (Β’ 6/11.1.1966) «περί τρόπου ενεργείας πληρωμών δημοσίων επενδύσεων κ.λπ.» και την απόφαση αρ. 8511/493/17.1.1972 (Β’ 78) «περί εφαρμογής διοικητικής αποκέντρωσης στην ενταλματοποίηση των δαπανών δημοσίων επενδύσεων» καθώς και την απόφαση Χ.Δ.9035/30.7.1973 «περί Γενικών Διατάξεων που αναφέρονται στην εκτέλεση, χρηματοδότηση κ.λπ. Έργων και Μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» και την απόφαση 4118/ΔΕ-649/29.01.2007.

15. Την κοινή υπουργική απόφαση 135934/28.12.2015 «Αντικατάσταση της ΑΠ 85335/14.8.2015 (ΦΕΚ Β’ 2015) κοινής υπουργικής απόφασης και επανακαθορισμός της λειτουργίας του λογαριασμού 23/200850 για την εθνική συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής». (Β’2882).

16. Την με αρ. 107801/14.10.2016 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Λογαριασμού για τη συγχρηματοδότηση έργων των Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας (Σύνορα και Θεωρήσεις/Αστυνομική Συνεργασία) και Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και καθορισμός λειτουργίας του», (Β’ 3390).

17. Τις διατάξεις των Συλλογικών αποφάσεων έτους 2018.

18. Τη με αρ. ΛΟ588/15.6.56 εγκύκλιο του Υπουργείου Συντονισμού περί «Διαδικασίας Χρηματοδότησης Δημοσίων Επενδύσεων».

19. Τη με αρ. 32732/21.03.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Οδηγίες για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2018 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2019-2021».

20. Την με αρ. 37501/04.03.2009 κοινή υπουργική απόφαση «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για την πληρωμή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠ.Α.Λ.) περιόδου 2007-2013 και της Δράσης 1, «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων» του μέτρου 4.2, «Κοινωνικοοικονομικά μέτρα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας περιόδου 2000-2006, από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του» (ΦΕΚ Β’ 485).

21. Την με αρ. 2/16570/0026/13.05.2016 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου / Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης»,
(ΦΕΚ Β’1381).

22. Τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων ετών 2018-2019.

23. Την ανάγκη να διαχωριστούν οι πληρωμές δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, να καθορισθεί η διαδικασία της χρηματοδότησης για το επόμενο και να ρυθμιστεί κάθε σχετικό θέμα.

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018


Α.1. Προθεσμία διενέργειας πληρωμών του οικονομικού έτους 2018.

1.1 Οι εντολές χρηματοδότησης Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ) δύναται να εκτελούνται μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2018 και οι εντολές κατανομής έργων μέχρι 28 Δεκεμβρίου 2018.

1.2. Πραγματοποίηση πληρωμών εσωτερικού ή εξωτερικού σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2018, πραγματοποιούνται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2018.
Αναλυτικότερες οδηγίες αναφορικά με τις καταληκτικές προθεσμίες για την πραγματοποίηση πληρωμών (παραλαβή token, αποστολή web αρχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, ώρα αποστολής τελευταίου αρχείου πληρωμών στην ΤτΕ κ.α.) έως την 31.12.2018 αναφέρονται στο epde. Η εξασφάλιση επαρκούς υπόλοιπου στους αντίστοιχους λογαριασμούς είναι αναγκαία πριν την αποστολή των ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής.

Α.2. Προθεσμία επιστροφής υπολοίπων προκαταβολών.

2.1. Οι δικαιούχοι προκαταβολής (διαχειριστές έργων/ υπεύθυνοι λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων κ.λπ.) καταθέτουν, το αργότερο, μέχρι 31-12-2018, κάθε υπόλοιπο προκαταβολής που έχουν αναλάβει κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018, στο λογαριασμό «Αδιάθετα υπόλοιπα φυσικών προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών» με IBAN GR5901000233100200000020003, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

2.2. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται:
• Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθώς και οι Δημόσιοι Οργανισμοί, που έχουν ορισθεί διαχειριστές λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 32965/23.5.53 απόφαση, για τους οποίους έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες ειδικές διατάξεις.
• Η Τράπεζα της Ελλάδας από τις αναλήψεις που πραγματοποιεί από τον αντίστοιχο λογαριασμό των δαπανών Εξωτερικού.

Α.3. Προθεσμία αποστολής δικαιολογητικών και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων.

3.1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, υποχρεούνται να αποστείλουν τα δικαιολογητικά των πληρωμών που θα γίνουν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2018 σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, στις ΓΔΟΥ του οικείου Υπουργείου και στο Γραφείο Δημοσιονομικού ΕλέγχουΓραφείο Προώθησης Εντολών Μεταφοράς Πιστώσεων (Γ.Π.Ε.Μ.Π), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019.
Για τα έργα των Περιφερειών τα δικαιολογητικά των πληρωμών που θα γίνουν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2018 σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, θα αποσταλούν στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019.

3.2. Οι ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες και το Γραφείο Δημοσιονομικού Ελέγχου-Γραφείο Προώθησης Εντολών Μεταφοράς Πιστώσεων (Γ.Π.Ε.Μ.Π), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εκδίδουν με βάση τα δικαιολογητικά που τους αποστέλλονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, συμψηφιστικά χρηματικά εντάλματα (τακτικά ή προπληρωμής) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου 2019.

3.3. Για έργα του ΠΔΕ για τα οποία διαχειριστής είναι η αρμόδια οικονομική υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο, η έκδοση των συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες πραγματοποιείται με μόνο δικαιολογητικό τα αποδεικτικά στοιχεία πραγματοποίησης των πληρωμών, για όλες τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από 01-01-2018 μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2018, βάσει της με αριθμ. 134453/23.12.2015 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2857).
Για τους λογαριασμούς κατηγορίας 231 νομικών προσώπων, για τους οποίους η εντολή κατανομής αποτελεί πληρωμή για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των συμψηφιστικών ενταλμάτων είναι: α. αντίγραφο της οικείας Συλλογικής απόφασης έργων ή μελετών (ΣΑΕ ή ΣΑΜ) β. αντίγραφο εντολής χρηματοδότησης (κατανομής) και γ. αντίγραφο αποδεικτικού εκτέλεσης της ανωτέρω εντολής από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/39549/0026/11.6.2015 (ΦΕΚ Β’ 1138).

3.4. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων που μεταβιβάζονται στους δευτερεύοντες διατάκτες με επιτροπικά εντάλματα ισχύουν, εφόσον δεν ανακληθούν, μέχρι τέλος Μαρτίου 2019.

Α.4. Ανάκληση αδιαθέτων υπολοίπων του οικονομικού έτους 2018.

4.1. Την 31 Δεκεμβρίου 2018 ανακαλούνται τα υπόλοιπα των λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων της κατηγορίας 0.20 που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Εξαιρούνται:
• Τα υπόλοιπα των λογαριασμών κατηγορίας 231 που έχουν ως υπόλογο διαχειριστή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Δημόσιο Οργανισμό για τους οποίους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της απόφασης αριθ. 32965/23.5.53, καθώς επίσης και αυτών που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των «λοιπών λογαριασμών».
• Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 020.2 για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν τον Λογαριασμό 23/200850 «Κεντρικός Λογαριασμός» και τα οποία σύμφωνα με την την κοινή υπουργική απόφαση 135934/28.12.2015 (Β’ 2882) δεν επιστρέφονται και παραμένουν διαθέσιμα στους λογαριασμούς των έργων για πληρωμές τα επόμενα έτη.
• Τα υπόλοιπα του λογαριασμού 20.6 για τα οποία σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 107801/14.10.2016 (ΦΕΚ Β’3390) δεν επιστρέφονται και παραμένουν διαθέσιμα στους λογαριασμούς των έργων για πληρωμές τα επόμενα έτη.
Στις περιπτώσεις πληρωμών δικαιούχων έργων που χρηματοδοτούνται από τους λογαριασμούς 200850 και 201150 αντίστοιχα, οι οποίες εκτελούνται κατά το έτος 2019, ενώ οι αντίστοιχες εντολές χρηματοδότησης των λογαριασμών των έργων (εντολές κατανομής/ΠΙΚΕ), για τις ίδιες δαπάνες, έχουν εκδοθεί το έτος 2018, οι αρμόδιες Υπηρεσίες (ΓΔΟΥ) ενταλματοποιούν τις σχετικές δαπάνες ως δαπάνες του έτους κατά το οποίο αυτές τελικά πληρώθηκαν, ήτοι του έτους 2019.

4.2. Στις περιπτώσεις έργων Δημοσίων Επενδύσεων με υπολόγους διαχειριστές Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ ή Οργανισμούς ή Δημόσιες Επιχειρήσεις, τα οποία καταργούνται ή συγχωνεύονται, οι αρμόδιες Υπηρεσίες των αντίστοιχων Φορέων Χρηματοδότησης των έργων αυτών φροντίζουν για την έκδοση και αποστολή στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε κωδικό έργου, απόφασης αντικατάστασης του καταργούμενου / συγχωνευόμενου φορέα υπολόγουδιαχειριστή με το νέο, όπως προκύπτει μετά την κατάργηση ή συγχώνευσή του.

Άρθρο 2
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.


Α.1. Έγκριση πιστώσεων-χρηματοδοτήσεων και πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του ΠΔΕ 2019.

1.1. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κατά το έτος 2019, προσδιορίζεται: α) με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης που θα εκδοθεί στις αρχές του 2019, κατ’εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 4270/2014 (Α` 143), συνολικά για όλα τα έργα του ΠΔΕ, για την ανάληψη ετήσιας υποχρέωσης καθώς και προέγκριση για την ανάληψη υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του επόμενου έτους 2020 και β) με τις συλλογικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται τα έργα, οι ετήσιες πιστώσεις τους και η τριμηνιαία κατανομή αυτών.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και μέχρι να πραγματοποιηθεί η έκδοση των επιμέρους συλλογικών αποφάσεων έτους 2019, για να εξασφαλισθεί η ομαλή, χωρίς διακοπή, συνέχιση της εκτέλεσης των έργων του προγράμματος, παρέχεται με την απόφαση αυτή η διευκόλυνση χρηματοδότησης και διενέργειας πληρωμών σε βάρος των πιστώσεων του προσεχούς έτους 2019 ως ακολούθως: Έργο και μελέτη του ΠΔΕ που περιλαμβάνεται στις συλλογικές αποφάσεις του έτους 2018 και δεν αποπερατώθηκε ή δεν αποπληρώθηκε στο έτος αυτό, μπορεί να χρηματοδοτηθεί το επόμενο έτος μέχρι την έκδοση ΥΑ ή ΣΑ με πλαφόν πίστωσης (προκαταβολή) το οποίο υπολογίζεται ως ακολούθως:
α) Για κάθε έργο και μελέτη του Εθνικού σκέλους που περιλαμβάνεται στις ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ, 0 και 5, το πλαφόν της προκαταβολής υπολογίζεται από τη μη απορροφηθείσα πίστωση του έτους 2018 + 20% της πίστωσης του έτους 2018 υπό την προϋπόθεση το ποσό αυτό να επαρκεί στο υπόλοιπο του εγκεκριμένου π/υ του έργου στο έτος 2018.
β) Για κάθε έργο και μελέτη του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους που περιλαμβάνεται στις, ΣΑ/2 (εξαιρουμένης της ΣΑ 050/2 και όλων των ΣΑ 7--/2), ΣΑ/4, ΣΑ/3, ΣΑ/7 το πλαφόν της προκαταβολής υπολογίζεται από τη μη απορροφηθείσα πίστωση του έτους 2018 + 30% της πίστωσης του έτους 2018 υπό την προϋπόθεση το ποσό αυτό να επαρκεί στο υπόλοιπο του εγκεκριμένου π/υ του έργου στο έτος 2018.
γ) Για κάθε έργο και μελέτη του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους που περιλαμβάνεται στις ΣΑ/1, ΣΑ/6, ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΝΑ/8 του Κ.Λ. 200850 και στις ΣΑ 7--/2 και 50/2 του Κ.Λ. 201150 του έτους 2018 το πλαφόν της προκαταβολής υπολογίζεται από τη μη απορροφηθείσα πίστωση του έτους 2018 + 30% της πίστωσης του έτους 2018 υπό την προϋπόθεση το ποσό αυτό να επαρκεί στο υπόλοιπο του εγκεκριμένου π/υ του έργου στο έτος 2018.
Ειδικότερα για τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω των Λογαριασμών «23/200850» και «23/201150» το ανεκτέλεστο υπόλοιπο τους (κατανομή του 2018 μείον πληρωμή του 2018) μεταφέρεται αυτόματα από την ΤτΕ στο νέο έτος (2019) ως υπόλοιπο στο λογαριασμό της ΣΑ και του αντίστοιχου Πίνακα Κατανομής Έργων (ΠΙΚΕ) και εμπεριέχεται στο πλαφόν της προκαταβολής.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση προκαταβολών αποτελεί η υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που τυχόν υπάρχουν. Επαύξηση προϋπολογισμού ή πιστώσεων ή τροποποίηση όρων, προτείνεται από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες για έγκριση με τις Συλλογικές Αποφάσεις του έτους 2019, μέσα στις προθεσμίες που θα τεθούν με την Εγκύκλιο κατάρτισης του ΠΔΕ 2019.
Οι ανωτέρω εγκρίσεις πιστώσεων ως προκαταβολή παύουν να ισχύουν με την έκδοση της αντίστοιχης υπουργικής απόφασης (απόφαση προέγκρισης) ή συλλογικής απόφασης.
Xρηματοδότηση νέων έργων διενεργείται μετά την έγκριση της ένταξης αυτών στο ΠΔΕ έτους 2019.

1.2. Πληρωμές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά με πίστωση κατά την έκδοση απόφασης προέγκρισης ή της ΣΑ του έτους 2019.
Οι φορείς, στην πρόταση έγκρισης/τροποποίησης των πιστώσεων των έργων, πρέπει να συμπεριλάβουν τα μεταφερόμενα υπόλοιπα του προηγούμενου έτους καθώς και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν με τη διαδικασία των προκαταβολών και προηγήθηκαν της έγκρισης των πιστώσεων.
Η ΔΔΕ μέσω του epde ελέγχει και δεν εγκρίνει πίστωση μικρότερη από πραγματοποιηθείσα πληρωμή.

1.3. Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτελεί με ευθύνη των οικείων Υπουργείων, εντολές χρηματοδότησης εσωτερικού και εξωτερικού, σύμφωνα με όσα καθορίστηκαν ανωτέρω.

1.4. Τα έργα που ήταν ενταγμένα σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και μέχρι τις 30.12.2018 χρηματοδοτούνταν από τις ΣΑ/2, ΣΑ/4, ΣΑ/8 και ΣΑ/9 δύνανται να συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται από τις ίδιες συλλογικές αποφάσεις (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ).

Α2. Υπόλοιπα λογαριασμών προηγούμενου έτους 2018 που δεν ανακαλούνται.

2.1. Τα υπόλοιπα κατά την 31.12.2018 των λογαριασμών της κατηγορίας 231 που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν διαχειριστή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή Δημόσιο Οργανισμό (ΔΟ) ή Δημόσια Επιχείρηση (ΔΕ) δεν ανακαλούνται και οι πληρωμές από τους λογαριασμούς αυτούς συνεχίζονται μέχρι ολοκλήρωσης των έργων, ανεξάρτητα από το οικονομικό έτος. Τα ανωτέρω ΝΠΔΔ ή οι Δ.Ο. ή οι Δ.Ε., επανεγγράφουν στον προϋπολογισμό τους, του επομένου έτους, τα υπόλοιπα αυτά εφαρμόζοντας τις διατάξεις της απόφασης αριθ. 32965/23.5.53.

2.2. Τα υπόλοιπα του Πίνακα Κατανομής Έργων (ΠΙΚΕ) στις 31.12.2018 που αφορούν την κατηγορία 020.2 και 20.6 σύμφωνα με τις διατάξεις για τους Λογαριασμούς «23/200850» και «23/201150» δεν ανακαλούνται και οι πληρωμές συνεχίζονται το επόμενο έτος και βαρύνουν τις πιστώσεις και τον προϋπολογισμό του ΠΔΕ έτους 2019. Οι φορείς στις προτεινόμενες πιστώσεις των εν λόγω έργων για το έτος 2019 συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά και τα μεταφερόμενα υπόλοιπα αυτών.

Α3. Επιστροφές Αδιάθετων Υπολοίπων Λογαριασμών έργων

3.1. Επιστροφές αδιαθέτων υπολοίπων Λογαριασμών κατηγορίας 231 Ν.Π.
Τα αδιάθετα υπόλοιπα των λογαριασμών έργων με υπόλογο ΝΠΔΔ που τηρούνται στην ΤτΕ, μετά την αποπεράτωση των έργων επιστρέφουν υποχρεωτικά, με ευθύνη του ΝΠ και του φορέα που το εποπτεύει, με κατάθεση στο Λογαριασμό (231) «Αδιάθετα υπόλοιπα Νομικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών» με IBAN GR8501000233100100000231000 που τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα ποσά αυτά δεν επιτρέπεται να διατεθούν για σκοπούς άλλους πέραν αυτών για τους οποίους έχουν εγκριθεί μέσω των Συλλογικών Αποφάσεων.

3.2. Ανάκληση αδιαθέτων υπολοίπων σε λογαριασμούς της κατηγορίας 20.2 και 20.6 ΚΛ.
Τα αδιάθετα υπόλοιπα, των λογαριασμών έργων της κατηγορίας 20.2 και 20.6 με υπόλογο διαχειριστή την Οικονομική Υπηρεσία ή Ν.Π, όπου προβλέπεται, μετά την αποπεράτωση των έργων ανακαλούνται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ή τη ΓΔΟΥ Υπουργείου όπου προβλέπεται.

3.3. Επιστροφές αδιαθέτων υπολοίπων από λογαριασμούς εκτός ΤτΕ.
Αδιάθετα υπόλοιπα με τους δημιουργηθέντες τόκους που παραμένουν σε λογαριασμούς εκτός ΤτΕ (λογαριασμοί επιχορηγούμενων φορέων, Ειδικοί λογαριασμοί κ.λπ.) μετά την αποπεράτωση των έργων επιστρέφονται υποχρεωτικά στο Λογαριασμό (020) «Αδιάθετα υπόλοιπα Νομικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών» με IBAN GR8501000233100100000231000 που τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος.

3.4 Επιστροφές από καταλογισμούς μη επιλέξιμου ποσού συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Τα αδιάθετα υπόλοιπα που προκύπτουν από καταλογισμούς μη επιλέξιμου ποσού σε Φορείς που υλοποιούν έργα συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, κατατίθενται μέσω ΔΟΥ στους αντίστοιχους Κωδικούς Εσόδων του.

Άρθρο 3
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ


Α.1 Ανάκληση υπολοίπων λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων.

1.1. Για την ανάκληση των υπολοίπων της χρηματοδότησης εσωτερικού του οικονομικού έτους 2018, η Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό, υποκαταστήματα και πρακτορεία) πρέπει την 31 Δεκεμβρίου 2018 να μεταφέρει, αμέσως μετά το τέλος των συναλλαγών, όλα τα υπόλοιπα των λογαριασμών κατηγορίας εξουσιοδότησης πληρωμής του λογαριασμού 020, τόσο των έργων όσο και των λογαριασμών των Συλλογικών αποφάσεων, σε λογαριασμό δημοσίων επενδύσεων που έχει ανοιχθεί στο κεντρικό κατάστημα με τίτλο «Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Λογαριασμός ακυρωθεισών εξουσιοδοτήσεων πληρωμής».
Ο λογαριασμός αυτός, αμέσως μετά τη συμφωνία των υπολοίπων που ακυρώθηκαν, μηδενίζεται από την Τράπεζα χωρίς επαναφορά των υπολοίπων αυτών στους λογαριασμούς από τους οποίους ανακλήθηκαν.
Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω δεν μεταφέρονται στον ανωτέρω λογαριασμό και επιστρέφουν στο Λογαριασμό «ΕΔ Συνεισφορές Φορέων για την εκτέλεση έργων ανασυγκρότησης» αρ. 234800/1 από όπου προήλθαν από κατάθεση της Δ/νσης Λογαριασμών Δημοσίου του Υπ. Οικονομικών μετά την κατάργηση του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.): α. τα υπόλοιπα των λογαριασμών του έργου με κωδικό 2007ΣΕ26900000 και τίτλο «Δωρεάν κρατική αρωγή για επισκευές ή ανακατασκευές πυρόπληκτων κτιρίων από τις πυρκαγιές Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής, Αιτ/νίας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Αργολίδας, Λάρισας, Αρτας, Θεσπρωτίας, Ζακύνθου, Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας και Βοιωτίας».
Η ενέργεια αυτή κοινοποιείται από την Τράπεζα της Ελλάδος: ί) στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης , ίί) στη Δ/νση Λογαριασμών Δημοσίου του Υπ. Οικονομικών.
β. Τα έργα της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕ 077 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για έργα Αεροδρομίων, οι πιστώσεις των οποίων προέρχονται από Συνεισφορά του τέλους εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης και οι λογαριασμοί τους ανήκουν στην κατηγορία 0.20 εξουσιοδότησης πληρωμής. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου το ίδιο έργο έχει πιστώσεις από συνεισφορά αλλά και από κρατική πίστωση με υπόλογο Οικονομική Υπηρεσία δεν πρέπει να έχουν το ίδιο πρόσωπο Υπεύθυνο Λογαριασμού.
γ. Το έργο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με κωδικό 1996ΣΕ04400000 και τίτλο «Μελέτη Επισκευή Στερέωση Κτιρίου “Κυβερνείο Καποδίστρια”για τη στέγαση του Ιστορικού Αρχείου της Αίγινας (π.κ.9644003)», του οποίου η πίστωση προέρχεται από συνεισφορά της ΔΕΗ.

1.2. Στις κάτωθι περιπτώσεις έργων που χρηματοδοτούνται από συνεισφορά δεν έχει εφαρμογή η κοινή υπουργική απόφαση 4118/ΔΕ649/29.01.2007:
• τα έργα των ΣΑΕΠ 401, 426 και 466 με υπόλογο διαχειριστή το Περιφερειακό Ταμείο
• το έργο με κωδικό 2015ΕΠ03000002 και τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Κ. ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
2013ΕΠ01880000)» (λογαριασμός 231).

1.3. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών: α) έργων που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία «λοιποί λογαριασμοί» και β) έργων της κατηγορίας λογαριασμών 20.2 και 20.6 δεν θα υποστούν μεταβολή, εκτός της μεταφοράς τους
«εις νέον».

1.4. Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων, μετονομασιών καθώς και αλλαγών στις αρμοδιότητες δημοσίων φορέων λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, αλλάζουν αντίστοιχα στο επόμενο οικονομικό έτος και οι λογαριασμοί των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

1.5. Για την κατηγορία των λογαριασμών έργων των Νομικών Προσώπων (231), των λογαριασμών έργων που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία «λοιπών λογαριασμών», των Λογαριασμών 20.2 και 20.6 καθώς και για τους νέους λογαριασμούς που ανοίγονται στο επόμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με την ανωτέρω 1.4 παράγραφο, μεταφέρονται αυτόματα και τα υπόλοιπα των παλαιών λογαριασμών.

Άρθρο 4
Κατάργηση των Λογαριασμών των έργων και Δημιουργία Λογαριασμού Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ)


Στο άρθρο 13, σημείο 2 της 134453/23-12-2016 κοινής Υπουργικής απόφασης (Β΄2857) ορίζεται ότι : «Από 01.07.2016 καταργούνται σταδιακά οι λογαριασμοί των έργων και οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε βάρος των τριτοβάθμιων λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων, οι οποίοι τηρούνται σε επίπεδο συλλογικής απόφασης (ΣΑ). Οι χρηματοδοτήσεις των λογαριασμών των ΣΑ πραγματοποιούνται με εντολές του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού βάσει των σχετικών αιτημάτων της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής ή/ και του αρμόδιου φορέα χρηματοδότησης. Η παρακολούθηση των πληρωμών που αφορούν σε κάθε έργο της ΣΑ πραγματοποιείται μέσω της σχετικής κωδικοποίησης του πληροφοριακού συστήματος του ΠΔΕ, που είναι διασυνδεδεμένο με την ΤτΕ».
Η ανωτέρω διάταξη μετάβασης στο νέο σύστημα πληρωμών, μέσω των λογαριασμών των Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ) που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο του 2017 για έργα που χρηματοδοτούνται από τον Λογαριασμό 23/200850 και από τον Νοέμβριο 2017 για τα έργα που χρηματοδοτούνται από τον Λογαριασμό 23/201150.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, η ΤτΕ αποστέλλει:
Α) Στους Φορείς Χρηματοδότησης: αντίγραφο κίνησης λογαριασμού (extrait) των λογαριασμών Συλλογικών Αποφάσεων.
Β) Στους Υπολόγους (μετά από σχετική πιστοποίηση): ηλεκτρονικό αντίγραφο με το υποσύνολο των κινήσεων του λογαριασμού της εκάστοτε ΣΑ που αφορούν σε πληρωμές έργων των συγκεκριμένων Υπολόγων, ταξινομημένες ανά υπεύθυνο λογαριασμού.
Λόγω της κατάργησης των λογαριασμών σε επίπεδο έργου στην ΤτΕ πληροφορίες που σχετίζονται με έργα του ΠΔΕ, ανά έργο και υπόλογο, όπως πληρωμές, κατανομές, όρια πληρωμών υπόλοιπα, κ.α. παρέχονται στους Υπεύθυνους Λογαριασμού μέσω του epde με κατάλληλες εκτυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί για κάθε νόμιμη χρήση.

Άρθρο 5

Από 1-12-2018 έχει τεθεί σε λειτουργία η υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης των ΣΑ προς το ΥΠΟΙΑΝ και η υποβολή των εντολών κατανομής προς την ΤτΕ, για το Εθνικό και Λοιπό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ηλεκτρονικά, μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος epde. Στα ανταλλασσόμενα αρχεία αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου και το ΑΔΑ των σχετικών εγγράφων.
Με την ηλεκτρονική υποβολή δεν αποτελεί πλέον προϋπόθεση α) για την έκδοση Αποφάσεων χρηματοδότησης των ΣΑ από το ΥΠΟΙΑΝ και β) για την εκτέλεση εντολών κατανομής από την ΤτΕ, η αποστολή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων στις εν λόγω Υπηρεσίες.

Άρθρο 6 Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται έναντι κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο