Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-01-2019 ]

296/177554/2018 Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2017

(Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2017)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 296/177554.

(ΦΕΚ Β' 5881/31.12.2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974, «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α’ 320), όπως ισχύει.

β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113).

γ) Των άρθρων 21 ιδίως της παραγράφου 5 και 24 παρ. 1 και 3 του ν. 3877/2010 (Α’ 160), όπως οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4061/2012 (Α’ 66).

δ) Των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

στ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

ζ) Του π.δ. 80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145).

η) Της αριθμ. 619/146296/29.12.2016 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β’ 4562).

2. Την αριθμ. Υ 29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χιουλαράκη» (Β’ 2168).

3. Τις Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).

4. Το αριθμ. C (2016) 6442 final/3.10.2016 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής ενίσχυσης SA 45002 (2016/Ν) Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

5. Την αριθμ. 2/61341/ΔΠΓΚ/5-09-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού τριάντα δύο εκατομμυρίων (32.000.000) ευρώ για τα έτη 2019 και 2020 κατ’ έτος ως εξής: 16.000.000 ευρώ για το έτος 2019 και 16.000.000 ευρώ για το έτος 2020, σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2111 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» του ειδικού φορέα 110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αντιστοιχεί στον αναλυτικό λογαριασμό 2310803004 «οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-201-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΑΔΑ: Ψ434Η-Δ4Ρ.

6. Την αριθμ. 2/64436/ΔΠΓΚ/18.09.2018 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000€ σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 23108030041 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1.029-201-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ:6ΧΣΥΗ-ΦΧ1).

7. Το αριθμ. 12772/03.10.2018 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.ΓΑ.)-Ν.Π.Ι.Δ.

8. Το αριθμ. 132/04.05.2018 έγγραφο της ΚΕΜΚΕ Υπ. Οικονομικών.

9. Την αριθμ. 509/144744/23.10.2018 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών βάσει του άρθρου 24, παράγραφος 5, περίπτωση ε’του ν. 4270/2014.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 2.000.000€ σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-201-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικών ετών 2019, 2020 και 2021 για την υλοποίηση του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: «Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2017», η οποία αναλύεται σε 1.000.000€ για το οικονομικό έτος 2019, 800.000€ για το οικονομικό έτος 2020 και 200.000€ για το οικονομικό έτος 2021 και η οποία αποτελεί μέρος της συνολικής προκαλούμενης δαπάνης των 16.000.000 € για κάθε οικονομικό έτος 2019, 2020 και 2021 για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, έναντι ζημιών στη φυτική και ζωϊκή παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα,

αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη λήψη των μέτρων και αναθέτουμε στον ΕΛ.Γ.Α. την υλοποίησή τους, υπέρ των γεωργών και κτηνοτρόφων της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές, κατά το έτος 2017. Οι ενισχύσεις χορηγούνται εφόσον έχει καεί μία ενιαία έκταση μεγαλύτερη των 500 στρεμμάτων και ειδικά για τη νησιωτική χώρα, μεγαλύτερη των 300 στρεμμάτων. Στη νησιωτική χώρα δεν περιλαμβάνονται η νήσος Κρήτη και η Εύβοια.


Άρθρο 1
Πυρκαγιές έτους 2017


Α. Πίνακας επιλέξιμων πυρκαγιών

 

 

ΝΟΜΟΣ

 

ΔΗΜΟΣ (Δ.Δ.)

 

ΗΜΕΡΟΜΗ- ΝΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΜΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ (στρ)  

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

 

Αιτωλοακαρνανίας

Δ. Αγρινίου (ΔΕ Παρακαμπυλίων - ΤΚ Αμπελίων)  

8/8/2017

 

924

αριθμ.  14184/19.01.2018

έγγραφο Δασαρχείου Αγρινίου

 

 

Αρκαδίας

Δ. Μεγαλόπολης (ΤΚ Αναβρυτού,

Βουτσαρά, Σουλαρίου, Ανεμοδουρίου, Γραικού)

 

 

11/9/2107

 

 

2.000

 

από 11.09.2017 απόσπασμα βιβλίου συμβάντων της ΠΥ Μεγαλόπολης

 

 

 

 

Άρτας

 

 

Δ. Ν. Σκουφά (ΤΚ Πέτα)

 

 

4/8/2017

 

 

590

αριθμ. 4834

Φ. 702.15/25.09.2017

έγγραφο Πυροσβεστικής Διοίκησης Ηπείρου

Δ. Αρταίων (ΤΚ Ψαθοτόπι)  

 

13/8/2017

 

 

530

αριθμ. 4834

Φ. 702.15/25.09.2017

έγγραφο Πυροσβεστικής Διοίκησης Ηπείρου

 

Δ. Ν. Σκουφά (ΤΚ Αγ. Πα- ρασκευή)

 

Αττικής (Ανατολικής)

Δ. Ωρωπού (ΔΚ Καλάμου) και Δ. Μαραθώνα

(ΔΚ Καπανδριτίου, ΤΚ Βαρνάβα)

 

 

13-16/08/2017

 

 

29.550

 

αριθμ.3727/3.10.2017 έγγραφο Δασαρχείου Καπανδριτίου

 

Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Νήσων

Δ. Κυθήρων (ΤΚ Μυρτιδίων, Αρωνιάδικων, Μυλοποτάμου, Φρατσίων, Καρβουνάδων)  

 

4/8/2017

 

 

25.000

 

αριθμ. 2290 Φ. 706.6/ 29.09.2017 βεβαίωση πυρκαγιάς ΠΥ Γυθείου


 

 

 

Αχαΐας

Δ. Δυτ. Αχαΐας (ΤΚ Άνω Αχαΐα, Άρλα, Ελαιοχώρι, Πετροχώρι,  Σαντομέρι, Φώσταινα, Χαραυγή)  

 

11/9/2017

 

 

18.244

αριθμ. 57

Φ. 808.9/13.02.2018

βεβαίωση ΠΥ ΒΙ. ΠΕ. Πα- τρών

 

 

 

Κυκλάδων

 

 

Νήσος Νάξος - ΔΕ Δρυμα- λίας (ΤΚ Σκαδού)

 

 

 

2-3/09/2017

 

 

 

330

αριθμ. 6856 Φ 706/22.09.2017 αντίγραφο βιβλίου συμβάντων της 2.09.2017 της ΠΥ Ερμού- πολης
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζακύνθου

 

Δ. Ζακύνθου (ΤΚ Βασιλικό)

 

7/7/2017

 

350

αριθμ. 2901

Φ. 706.6/4.08.2017 βεβαίω-

ση Δ.Π.Υ. Ζακύνθου

 

Δ. Ζακύνθου (ΤΚ Ορθο- νιές)

 

11/7/2017

 

2.200

αριθμ. 549

Φ. 706.6/13.02.2018

βεβαίωση Δ.Π.Υ. Ζακύνθου

 

Δ. Ζακύνθου (ΤΚ Ρομίρι, Λαγώποδο)

 

23/7/2017

 

300

αριθμ. 2902

Φ. 706.6/4.08.2017 βεβαίω-

ση Δ.Π.Υ. Ζακύνθου

 

Δ. Ζακύνθου (ΤΚ Πηγα- δάκια)

 

11-13/8/2017

 

2.000

αριθμ. 549

Φ. 706.6/13.02.2018

βεβαίωση Δ.Π.Υ. Ζακύνθου

 

Δ. Ζακύνθου (ΤΚ Άνω Βό- λιμες)

 

12-14/8/2017

 

800

αριθμ. 549

Φ. 706.6/13.02.2018

βεβαίωση Δ.Π.Υ. Ζακύνθου

 

Δ. Ζακύνθου (ΤΚ Κοιλιώ- μενο)

 

12-14/8/2017

 

8.000

αριθμ. 549

Φ. 706.6/13.02.2018

βεβαίωση Δ.Π.Υ. Ζακύνθου

 

Δ. Ζακύνθου (ΤΚ Αναφω- νήτρια)

 

26/8/2017

 

15.000

αριθμ. 549

Φ. 706.6/13.02.2018

βεβαίωση Δ.Π.Υ. Ζακύνθου

 

Δ. Ζακύνθου (ΤΚ Αγαλάς)

 

27/8/2017

 

8.000

αριθμ. 549

Φ. 706.6/13.02.2018

βεβαίωση Δ.Π.Υ. Ζακύνθου

 

Δ. Ζακύνθου (ΤΚ Μαριές)

 

26-27/8/2017

 

15.000

αριθμ. 549

Φ. 706.6/13.02.2018

βεβαίωση Δ.Π.Υ. Ζακύνθου

 

 

 

Ηλείας

Δ. Ήλιδος (ΤΚ Γεράκι, Δαφνιώτισσα,  Κρυόνερο, Περιστέρι)  

14-15/8/2017

 

4.000

αριθμ. 2531

Φ. 706.11/4.09.2017 βεβαί-

ωση ΠΥ Αμαλιάδας

 

Δ. Ζαχάρως (ΤΚ Αρήνη, Μινθή, Ρόδινα)

 

20/8/2017

 

1.290

αριθμ.  33465/14.02.2018

βεβαίωση Δασαρχείου Ολυ- μπίας

 

 

 

 

 

Κεφαλονιάς

 

Δ. Κεφαλονιάς (Κ Πάστρα)

 

2/7/2017

 

400

από 2.07.2017 απόσπασμα βιβλίου συμβάντων ΠΚ Σάμης
Δ. Κεφαλονιάς (ΤΚ Βλαχά- τα, Καραβάδος, Λουρδά- τα, Μουσάτα)  

16 -17/8/2017

 

800

αριθμ. 3509

Φ. 706.6/12.09.2017 βεβαί-

ωση ΠΥ Αργοστολίου

 

Δ. Κεφαλονιάς (ΤΚ Χαβδά- τα)

 

10/9/2017

 

1.800

αριθμ. 3576

Φ. 706.6/13.10.2017 βεβαί-

ωση ΠΥ Αργοστολίου


 

 

 

 

 

 

Κορινθίας

 

Δ. Βέλου - Βόχας (ΤΚ Βοχά- ικο, Μπολάτι)

 

13/7/2017

 

1.200

αριθμ. 2284

Φ. 706.8/26.07.2017 βεβαί-

ωση ΔΙ. Π. Υ. Ν. Κορινθίας

 

Δ. Κορινθίων (ΤΚ Γαλατάκι)

 

21/8/2017

 

3.750

αριθμ. 3288

Φ. 706.8/15.09.2017 βεβαί-

ωση ΔΙ. Π.Υ. Ν. Κορινθίας

Δ. Νεμέας (ΤΚ Κούτσι, Νεμέα, Αρχ. Κλέωνες, Αρχ. Νεμέα)  

20/9/2017

 

2.800

αριθμ. 2955 Φ. 706.8/ 11.10.2017 βεβαίωση ΔΙ.Π.Υ. Ν. Κορινθίας
 

 

 

 

Λακωνίας

 

Δ. ευρώτα (ΔΕ Κροκέων - ΤΚ Στεφανίας)

 

9/5/2017

 

500

αριθμ. 195

Φ. 706.6/26.01.2018

βεβαίωση ΠΥ Γυθείου

Δ. Αν. Μάνης (ΔΕ Αν. Μάνης - ΔΚ Πυρρίχου, Κοτρώνα, Δρυμού και ΔΕ Γυθείου - ΔΚ Σκουταρίου)  

 

1-2/07/2017

 

 

25.000

 

αριθμ. 124

Φ. 704.1/25.01.2018

βεβαίωση ΠΥ Αρεόπολης

 

Λασιθίου

Δ. Ιεράπετρας (ΔΕ Ιεράπετρας - ΔΔ Ανατολής)  

8/7/2017

 

770

από 8.07.2017 απόσπασμα βιβλίου συμβάντων ΠΥ Ιεράπετρας
 

Λέσβου - Λήμνου

Νήσος Λέσβου (ΔΕ Γέρας - ΤΚ Σκοπέλου και ΔΕ Πλωμαρίου - ΤΚ Πλαγιάς)  

3/8/2017

 

1.500

από 3.08.2017 απόσπασμα βιβλίου συμβάντων ΠΥ Λέσβου
 

 

 

Σερρών

 

Δ. Σιντικής (ΔΕ Πετριτσίου και Σιδηροκάστρου - ΤΚ Νέου Πετριτσίου και Σιδηροκάστρου)

 

 

 

22/9/2017

 

 

 

605

αριθμ. 5665

Φ. 704.10/31.10.2017

και αριθμ. 5823

Φ. 704.10/31.10.2017

βεβαιώσεις ΠΥ Σερρών

 

Χαλκιδικής

Δ. Κασσάνδρας (ΤΚ Κασσανδρινού - περιοχή Καλύβα, ΤΚ Καλάνδρας)  

22/9/2017

 

1.200

αριθμ. 4034

Φ. 706.8/10.10.2017

βεβαίωση ΠΥ Πολυγύρου
Β. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 του άρθρου 11 της αριθμ. 619/146296/29.12.16 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4562 Β’), θα πρέπει να προσκομιστούν φωτοαντίγραφα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2016), της αντίστοιχης κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) έτους ζημιάς αν υπάρχει και του αντίστοιχου Εκκαθαριστικού Σημειώματος, καθώς και φωτοαντίγραφο Ασφαλιστήριου Συμβολαίου έτους ζημιάς, εφόσον χρειάζεται. Αντίστοιχα, για τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του άρθρου 12 της αριθμ. 619/146296/29.12.16 κοινής υπουργικής απόφασης, για συνεταιρισμούς, ή γενικά εταιρείες με νομική προσωπικότητα, ομάδες κοινής εκμετάλλευσης κ.λπ. ζητείται η «κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» (έντυπο Ε3) φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2016) και η «Δήλωση φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013» (έντυπο Ν) φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2016), προκειμένου να ελεγχθούν τα εισοδήματα τους και ότι λειτουργούν τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα.

Γ. Η αποκατάσταση των ζημιών, θα πρέπει να υλοποιηθεί αποκλειστικά μέχρι 31.08.2021 και η συνολική καταβολή των ενισχύσεων να ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2021.

Άρθρο 2
Λοιπές διατάξεις


Προκειμένου οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι να κριθούν δικαιούχοι ενισχύσεων θα πρέπει να ισχύουν τα αναγραφόμενα στις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών ενισχύσεων και της παρούσας απόφασης. Επιπρόσθετα, για τους επαγγελματίες αγρότες, φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ΜΑΑΕ έτους ζημιάς, όπου αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ενταγμένος στο Μητρώο ΑΑΕ, ως επαγγελματίας αγρότης.

Για την παρούσα απόφαση ως εισόδημα αναφοράς καθορίζεται το ποσό των 15.000 €, όπως αυτό είχε καθοριστεί με την αριθμ. 316179/16061/26.11.2004 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 150.000,00 ευρώ ανά δικαιούχο για το πάγιο κεφάλαιο και σε 70.000,00 ευρώ για τα λοιπά, ενώ στο σύνολο της κατά περίπτωση κοινής υπουργικής απόφασης η συνολική καταβληθείσα ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 200.000,00 ευρώ ανά δικαιούχο, εκτός των Συνεταιρισμών. Ποσά ενίσχυσης μικρότερα των 15,00 ευρώ ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.

Για λόγους διαφάνειας, ενίσχυση δικαιούχου παραγωγού, που υπερβαίνει τα 60.000,00 €, θα δημοσιεύεται σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α.

Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο