Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-01-2019 ]

2/90004/0004/2018 Σύσταση και συγκρότηση τριμελούς οργάνου στο Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 για την αξιολόγηση των υποψηφίων του Β’ κύκλου κινητικότητας 2018.

(Σύσταση και συγκρότηση τριμελούς οργάνου στο Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 για την αξιολόγηση των υποψηφίων του Β’ κύκλου κινητικότητας 2018.)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 2/90004/0004

(ΦΕΚ Β' 5870/31.12.2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο σύστημα κινητικότητας, στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α’224), όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 24, παρ. 5, περ. ε) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143), όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’131).

δ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύει.

ε) Του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’181), όπως ισχύει.

στ) Του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’116).

ζ) Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/172/οικ.26279/20.7.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Έναρξη Β’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2018 (ΑΔΑ: 67Ι6465ΧΘΨ-ΟΙ4).

2. Την αριθμ. 2/71986/ΔΠΔΑ/5.10.2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών τριμελές όργανο για την αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσης με μετάταξη ή απόσπαση σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α’224), όπως ισχύει.

Β. Συγκροτούμε το ανωτέρω τριμελές όργανο το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

1. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία ανήκει η εκάστοτε προκυρησσόμενη θέση με το νόμιμο αναπληρωτή του.

2. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία ανήκει η εκάστοτε προκυρησσόμενη θέση με το νόμιμο αναπληρωτή του.

3. Τον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, με το νόμιμο αναπληρωτή του.

Αν η προς κάλυψη θέση ανήκει στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, στο τριμελές όργανο αξιολόγησης μετέχει ο αναπληρωτής του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.

Σε περίπτωση που στην υπηρεσία υποδοχής δεν προβλέπεται θέση Γενικού Διευθυντή, στο τριμελές όργανο αξιολόγησης μετέχει Προϊστάμενος Διεύθυνσης και εφόσον δεν υπάρχει, προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης αρμόδιος για θέματα προσωπικού του εποπτεύοντος υπουργείου.

Χρέη Γραμματέα του τριμελούς οργάνου, ορίζεται υπάλληλος που υπηρετεί στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, με τον αναπληρωτή του.

Β. Στο τριμελές όργανο παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο ο Προϊστάμενος του Τμήματος στο οποίο ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση και συμμετέχει ως παρατηρητής εκπρόσωπος του οικείου συλλόγου εργαζομένων.

Γ. Έργο του τριμελούς οργάνου είναι η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων για κάθε προκηρρυσόμενη θέση σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016.

Δ. Το τριμελές όργανο θα συνεδριάζει σε καταστήματα του Υπουργείου Οικονομικών, εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο