Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-01-2019 ]

1188211 ΕΞ 2018 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία διάθεσης του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού στο εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών

(Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία διάθεσης του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού στο εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1188211ΕΞ 2018
Αριθμ. ΦΕΚ: 5866/Α'/31.12.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
2.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ και ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Γ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Δέσποινα Δεληγιαννάκη
Τηλέφωνο: 210 6987404
Fax: 210 6987408
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία διάθεσης του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού στο εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (Α'265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και ειδικότερα του δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 αυτού, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 65 του ν.4557/2018, καθώς και της παρ. 10 του ιδίου άρθρου

β) της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 102 και του άρθρου 106 του ίδιου νόμου

γ) της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν.4557/2018 (Α' 139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις». 

δ) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ.1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού.

2. Την αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1119744 ΕΞ 2017/8.8.2017 (Β'2889) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού».

3. Την αριθμ. Δ.806/582/31.5.1993 (Β'426) A.Y.O. «Διαδικασία χορήγησης βιομηχανοποιημένων καπνών στο εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών».

4. Την αριθμ. Φ.119/58/2001 (Β'157) Α.Υ.Ο. «Διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών».

5. Την αριθμ. Φ.118/57/2001 (Β'175) Α.Υ.Ο. «Καθιέρωση αίτησης διάθεσης ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών και βιβλίου καταχώρησης αυτής».

6. Την αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β'2744) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης».

7. Την αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/2.8.2017 (Β'2745) Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής».

8. Την αριθμ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και την υπ' αριθμόν 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

9. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β'968) Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως ισχύει.

10. Το Π.Δ.142/2017 (Α' 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

11. Το Π.Δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

13. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (Β'3696) Απόφαση του πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

14. Την ανάγκη καθορισμού, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001, των όρων και προϋποθέσεων διάθεσης στο εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού με απαλλαγή από τον φόρο κατανάλωσης και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων.

15. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη διάθεση του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού στο εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών με απαλλαγή από τον φόρο κατανάλωσης και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων.

Άρθρο 2
Ορισμοί - Αρμόδιες τελωνειακές αρχές


1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης , ορίζονται ως:

α) «Ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού»: το βιομηχανοποιημένο προϊόν καπνού της περ. ε' της παρ. 3 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001.

β) «Α.Δ.Ε.Τ.»: Η Αίτηση Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών, σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι της αριθμ. Φ.118/57/2001 Α.Υ.Ο.

γ) «Καπνοβιομηχανία»: η μονάδα παραγωγής καπνικών προϊόντων, η οποία έχει λάβει άδεια σύστασης καπνοβιομηχανίας σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 100Α του ν.2960/2001.

2. Ως αρμόδια τελωνειακή αρχή για τη χορήγηση της απαλλαγής σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης ορίζεται η αρμόδια, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/2.8.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., τελωνειακή αρχή ελέγχου και εποπτείας της φορολογικής αποθήκης παραγωγής του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, το οποίο προορίζεται για διάθεση στο εργατοτεχνικό προσωπικό της καπνοβιομηχανίας.

Άρθρο 3 Δικαιούχα πρόσωπα

1. Η απαλλαγή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001 χορηγείται στο εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών.

2. Ως εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνοβιομηχανιών θεωρούνται για την εφαρμογή της παρούσας τα πρόσωπα που απασχολούνται στους χώρους παραγωγής και κατοχής του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού καθώς και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και συντήρησης των καπνών που προορίζονται για τη βιομηχανοποίηση του εν λόγω προϊόντος.

3. Ομοίως στην έννοια αυτή εμπίπτουν και τα πρόσωπα τα οποία επιστατούν το εργατοτεχνικό προσωπικό των περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον παραμένουν, για το σκοπό αυτό, στους ίδιους χώρους εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών.

4. Επίσης ως εργατοτεχνικό προσωπικό θεωρούνται και τα πρόσωπα που απασχολούνται στην παραγωγή των υλικών συσκευασίας των εν λόγω προϊόντων της καπνοβιομηχανίας, ανεξαρτήτως του χώρου εργασίας τους.

5. Το κατά την παραπάνω έννοια προσωπικό θα πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στο εργατοτεχνικό δυναμικό της καπνοβιομηχανίας.

6. Τα δικαιούχα, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα χορήγησης απαλλασσομένων ηλεκτρικά θερμαινόμενων προϊόντων καπνού και στην περίπτωση που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εργασία τους, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν με βάση τις κείμενες διατάξεις το δικαίωμα μισθοδοσίας τους από την εργοδότρια καπνοβιομηχανία ή από Ασφαλιστικό Οργανισμό.

Άρθρο 4 Ποσοτικό όριο απαλλαγής

Η απαλλασσόμενη ποσότητα ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού για κάθε δικαιούχο πρόσωπο, ανέρχεται ημερησίως σε ένα πακέτο ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, το περιεχόμενο του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 6,5 γραμμάρια καθαρού βάρους μείγματος καπνού.

Άρθρο 5
Παραγωγή ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού για διάθεση με απαλλαγή στο εργατοτεχνικό προσωπικό της καπνοβιομηχανίας


1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού με σκοπό τη διάθεσή του με απαλλαγή στο εργατοτεχνικό προσωπικό του άρθρου 3, αποτελεί ο εφοδιασμός των καπνοβιομηχανιών με εργατικές ένσημες ταινίες προς επικόλληση στα εν λόγω προϊόντα. Για τον σκοπό αυτόν, η καπνοβιομηχανία υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της παρ. 2 του άρθρου 2, Αίτηση Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (Α.Δ.Ε.Τ) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος των Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, ICISnet.

2. Στην αίτηση της προηγούμενης παραγράφου καταχωρίζονται, πλέον των λοιπών προβλεπομένων στοιχείων, το είδος και η ποσότητα των προς παραγωγή προϊόντων σε καθαρό βάρος και σε μονάδες συσκευασίας και το συνολικό αντίτιμο των εργατικών ενσήμων ταινιών, οι οποίες διατιμούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της αριθμ. Δ.806/582/31.5.1993 Α.Υ.Ο. στο ποσό των 0,03 ευρώ τα είκοσι (20) τεμάχια ταινιών.

3. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων που αναγράφονται στα πεδία της Α.Δ.Ε.Τ. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και την αποδοχή της Α.Δ.Ε.Τ., υπολογίζεται η αξία της αιτηθείσας ποσότητας των ενσήμων ταινιών. Η καπνοβιομηχανία προβαίνει στην καταβολή της αξίας της αιτηθείσας ποσότητας των ενσήμων ταινιών και εκδίδεται αποδεικτικό είσπραξης. Με βάση τα ανωτέρω, ο διαχειριστής των ενσήμων ταινιών παραδίδει με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, την αντίστοιχη ποσότητα των εργατικών ενσήμων ταινιών στην καπνοβιομηχανία προς επικόλληση.

4. Το είδος και το σήμα των παραγομένων κατά τα παραπάνω προϊόντων θα επιλέγεται από την καπνοβιομηχανία, με την προϋπόθεση ότι αντίστοιχα σήματα των προϊόντων αυτών κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά.

5. Μετά την παραγωγή των προϊόντων και την επικόλληση των εργατικών ενσήμων ταινιών επί της μικρότερης συσκευασίας λιανικής πώλησης σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν.2960/2001, τα προϊόντα εισάγονται στη φορολογική αποθήκη με την υποβολή Δήλωσης Παραγωγής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος των Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, ICISnet.

Άρθρο 6
Διάθεση ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού στο εργατοτεχνικό προσωπικό με απαλλαγή


1. Προ της διάθεσης των προϊόντων στο εργατοτεχνικό προσωπικό, η καπνοβιομηχανία υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της παρ. 2 του άρθρου 2 ηλεκτρονικά Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.2960/2001, για την απαλλαγή τους από τον αναλογούντα Φ.Κ. και τις εισφορές υπέρ τρίτων και την καταβολή του οφειλόμενου Φ.Π.Α. Με την Δ.Ε.Φ.Κ., συνυποβάλλεται κατάσταση δικαιούχων προσώπων, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό στοιχείο της χορηγούμενης απαλλαγής.

2. Η κατάσταση δικαιούχων προσώπων της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο έκαστου δικαιούχου προσώπου, την ιδιότητα του, τις ημέρες εργασίας ή δικαιολογημένης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 της παρούσας, απουσίας και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86 για την ακρίβεια των αναγραφόμενων στοιχείων. Σε περίπτωση αδικαιολογήτων απουσιών ή μεταβολών, οι οποίες τυχόν επηρεάζουν το δικαίωμα απαλλαγής, γίνεται σαφής μνεία επί της κατάστασης αυτής. Η εν λόγω κατάσταση δικαιούχων προσώπων υποβάλλεται είτε ημερησίως, είτε, εφόσον δεν δημιουργούνται δυσχέρειες ελέγχου, σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το οποίο ωστόσο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.

3. Με την οριστικοποίηση της Δ.Ε.Φ.Κ. πιστώνεται στο μηχανογραφικό σύστημα ICISnet η Α.Δ.Ε.Τ.

4. Η οριστικοποίηση της απαλλαγής επέρχεται με την υποβολή από την καπνοβιομηχανία στην αρμόδια τελωνειακή αρχή της ως άνω υποβληθείσας κατάστασης υπογεγραμμένης από εκπρόσωπο της καπνοβιομηχανίας και όλα τα δικαιούχα πρόσωπα κατόπιν της διάθεσης σε αυτούς των προϊόντων και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την οριστικοποίηση της ΔΕΦΚ. Η εν λόγω υπογεγραμμένη κατάσταση δικαιούχων προσώπων παραλαμβάνεται ενυπόγραφα από την αρμόδια τελωνειακή αρχή σε δύο αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα τηρείται στο αρχείο της και το άλλο επιστρέφεται στην καπνοβιομηχανία.

Άρθρο 7 Ειδικές περιπτώσεις

1. Σε περίπτωση που τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα απασχολούνται εκτός της φορολογικής αποθήκης παραγωγής του απαλλασσόμενου ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος της καπνοβιομηχανίας, ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων 5 και 6 της παρούσας, συνυποβάλλοντας με τη ΔΕΦΚ χωριστή κατάσταση για τα εν λόγω δικαιούχα πρόσωπα. Τα προοριζόμενα για τα πρόσωπα αυτά ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα καπνού διακινούνται, κατόπιν της οριστικοποίησης της ΔΕΦΚ, με ευθύνη της καπνοβιομηχανίας με τα συνήθη συνοδευτικά έγγραφα του ν.4308/14 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα». Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής ισχύουν και στην εν λόγω περίπτωση τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου.

2. Η διάθεση των απαλλασσομένων προϊόντων στους δικαιούχους, οι οποίοι απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εργασία τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 της παρούσας, πραγματοποιείται με την ίδια διαδικασία που τηρείται για τους παρόντες και η παραλαβή αυτών γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε από εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό πρόσωπα. Εφόσον οι
απαλλασσόμενες ποσότητες δεν παρελήφθησαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο, δεν είναι επιτρεπτή η χορήγησή τους για παρελθόντα χρόνο.

Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος


1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΙΚ.ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο