Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-12-2018 ]

1191810 ΕΞ 2018 Απαγορεύσεις περιορισμοί - κωδικοποίηση οδηγιών για την ασφάλεια των τροφίμων

(Απαγορεύσεις περιορισμοί - κωδικοποίηση οδηγιών για την ασφάλεια των τροφίμων)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1191810 ΕΞ2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Μπαντέκα
Α.Ασημακόπουλος

Τηλέφωνο: 210-6987442,445
Fax: 210-6987459
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σχετ: α) Η αριθμ. πρωτ. Δ19Α 5003461 ΕΞ2010 /25.1.2010 Ε.Δ.Υ.Ο.
β) Η αριθμ.πρωτ. Δ19Α 5035045 ΕΞ2011 /17.8.2011 Ε.Δ.Υ.Ο.
γ) Η αριθμ.πρωτ. ΔΤΔ Γ 1031555 ΕΞ 2017 /24.2.2017 Ε.Δ.Υ.Ο.
δ) Η αριθμ.πρωτ. Δ19 Γ 5010356 ΕΞ 2014/30.4.2014 Ε.Δ.Υ.Ο.
ε) Η αριθμ.πρωτ. ΔΤΔ Γ 1016184 ΕΞ 2016/2.2.2016 Ε.Δ.Υ.Ο.
στ) Η αριθμ.πρωτ. ΔΤΔ Γ 1024724 ΕΞ 2016/12.2.2016 Ε.Δ.Υ.Ο.

Η καταλληλόλητα των τροφίμων και ζωοτροφών που προορίζονται να εισαχθούν στην Ένωση, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των αγαθών, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας του περιβάλλοντος, επιτυγχάνεται με τη διεξαγωγή των απαραίτητων ελέγχων στα εν λόγω αγαθά. Ειδικότερα, η Ένωση με τη θέσπιση μιας σειράς νομοθετημάτων, επιβάλλει για ορισμένα τρόφιμα και ζωοτροφές μη ζωικής προέλευσης αυξημένους ελέγχους, ειδικά ή έκτακτα μέτρα προκειμένου να εισαχθούν στο εσωτερικό της.

Με την παρούσα, προς διευκόλυνσής σας, παρέχουμε κωδικοποιημένες οδηγίες εφαρμογής των σχετικών με το θέμα διατάξεων.

Με τον Κανονισμό (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει θεσπίστηκαν γενικοί κανόνες για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. 

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΕΚ) 669/2009

Για την εφαρμογή του Καν (ΕΚ) 882/2004 αναφορικά με το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης εκδόθηκε ο Κανονισμός (ΕΚ) 669/2009 της Επιτροπής.

1.1 Πεδίο εφαρμογής

Ο Καν (ΕΚ) 669/2004 ορίζει κανόνες σχετικά με το αυξημένο επίπεδο των επισήμων ελέγχων στα σημεία εισόδου της Ένωσης για κάθε εισαγόμενο φορτίο ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης που κατατάσσεται στους Κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας και χώρας καταγωγής του Παραρτήματος Ι αυτού. Εξαιρούνται:

• τα προσκομιζόμενα εμπορεύματα από ταξιδιώτες για προσωπική χρήση
• τα φορτία ελεγχόμενων εμπορευμάτων, τα οποία προορίζονται για ερευνητικούς σκοπούς (εργαστηριακές αναλύσεις),
• τα φορτία ελεγχόμενων εμπορευμάτων, ο τελικός προορισμός των οποίων δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση με προορισμό Τρίτη χώρα ή εμπορεύματα εισερχόμενα σε ελεύθερη ζώνη με προορισμό Τρίτη χώρα).

1.2 Προϋποθέσεις εισόδου στην Ένωση

Η είσοδος των φορτίων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού πραγματοποιείται μόνο από Καθορισμένα Σημεία Εισόδου (ΚΣΕ) (συν. 1), τα οποία καθορίζονται από τα Κ-Μ με στόχο την πρόσβαση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις ελέγχου για τις συγκεκριμένες ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης που υπάγονται σε αυξημένους επίσημους ελέγχους. Τα Κ-Μ δημοσιοποιούν στο διαδίκτυο επικαιροποιημένο κατάλογο των ΚΣΕ. συνημμένο

Κάθε εισερχόμενο φορτίο στην Ένωση οφείλει να συνοδεύεται από Κοινό Έγγραφου Εισόδου (ΚΕΕ) (Παράτημα ΙΙ του Κανονισμού,συν.2), το οποίο συμπληρώνεται από τον εισαγωγέα ή τον αντιπρόσωπό του και υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) του Καθορισμένου Σημείου Ελέγχου, τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη μέρα πρίν την άφιξη του φορτίου στο ΚΣΕ.
Με την ολοκλήρωση των επίσημων ελέγχων από την αρμόδια Αρχή του ΥΠΑΑΤ το ΚΕΕ συμπληρώνεται, κατάλληλα με την καταγραφή των σχετικών αποτελεσμάτων ελέγχου.

Ο ρόλος των τελωνειακών Αρχών στα σημεία εισόδου είναι σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές του ΥΠΑΑΤ να αποτρέπουν την είσοδο ελεγχόμενων φορτίων από μη Καθορισμένα Σημεία Εισόδου ή εμπορευμάτων των οποίων η είσοδος έχει απορριφθεί.

Οι τελωνειακές Αρχές επιτρέπουν την είσοδο στην Ένωση των φορτίων που εμπίπτουν στις διατάξεις του κανονισμού μόνο κατόπιν υποβολής ή προσκόμισης σε αυτές από τον εισαγωγέα ή τον αντιπρόσωπό του του ΚΕΕ, κατάλληλα συμπληρωμένου στο μέρος ΙΙ αυτού (θέσεις ΙΙ.3. ΙΙ.5. ΙΙ.8) και θεωρημένου από την, κατά περίπτωση, αρμόδια Αρχή (θέση ΙΙ.9). Επισημαίνεται ότι, το εν λόγω ΚΕΕ αποτελεί επισυναπτόμενο έγγραφο του τελωνειακού παραστατικού που καλύπτει τη μεταφορά των μη ενωσιακών εμπορευμάτων από το σημείο εισόδου στο σημείο όπου θα τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Σε κάθε περίπτωση και ιδιαίτερα όταν εγείρονται αμφιβολίες ως προς τη φύση και την υπαγωγή ή μη των εισερχομένων φορτίων στις διατάξει του κανονισμού, οι τελωνειακές Αρχές στα σημεία εισόδου συνεργάζονται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος ελεγχόμενων φορτίων χωρίς την έγκριση των αρμοδίων Αρχών. Οι αποφάσεις των εν λόγω Υπηρεσιών εμφαίνονται στο Κοινό Έγγραφο Εισόδου, στα πεδία ΙΙ.5 («ΑΠΟΔΕΚΤΟ για μεταφορά») ή ΙΙ.6 («ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ») του Μέρους ΙΙ.

1.3 Προϋποθέσεις νια θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

Το πρωτότυπο ΚΕΕ συνοδεύει το φορτίο μέχρι και την άφιξή του στο σημείο όπου πρόκειται να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία. Κατά τη θέση των ελεγχόμενων φορτίων σε ελεύθερη κυκλοφορία η προσκόμιση του ΚΕΕ (σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή) δεόντως υπογεγραμμένου (θέση ΙΙ.21.Μέρος ΙΙ), σφραγισμένου (θέση ΙΙ.20. Μέρος ΙΙ) και με την έγκριση της αρμόδιας Αρχής (θέση ΙΙ.14 Μέρους ΙΙ), αποτελεί υποχρεωτική συνθήκη προκειμένου να επιτραπεί η υπαγωγή των ελεγχόμενων εμπορευμάτων στο συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς.

Στην περίπτωση που αποφασισθεί από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ στο Καθορισμένο Σημείο Εισόδου η έγκριση της μεταφοράς ελεγχόμενου φορτίου στο σημείο προορισμού, ενώ εκκρεμεί η έκδοση των αποτελεσμάτων των φυσικών ελέγχων, τότε το φορτίο συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του ΚΕΕ στο οποίο εμφαίνεται η σχετική απόφαση (πεδίο ΙΙ.5 του Μέρους ΙΙ) και η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία επιτρέπεται μόνο όταν προσκομιστεί το πρωτότυπο ΚΕΕ με την ένδειξη «ΑΠΟΔΕΚΤΟ για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία» στο πεδίο ΙΙ.14 του Μέρους ΙΙ.

1.4 Διαχείριση μn συμμορφούμενων προϊόντων

Η απόφαση για τη μεταχείριση των ελεγχόμενων εμπορευμάτων στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό ανήκει στην αρμοδιότητα των, κατά τόπους, Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, (βλ. πεδία ΙΙ.6 και ΙΙ.16 του ΚΚΕ: εκ νέου αποστολή, καταστροφή, μετατροπή, χρήση για άλλο σκοπό) με την επιφύλαξη των επιβεβλημένων κατά περίπτωση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων.

1.5 Υποσύστημα TARIC

Το μέτρο που προβλέπεται από τον Κανονισμό για τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι ενσωματωμένο στο υποσύστημα TARIC με κωδικό παραπομπής:

CD597 Η Κέση των φορτίων σε ελεύθερη κυκλοφορία υπόκειται στην επίδειξη Κοινού Εγγράφου εισόδου ή του ίδιου εγγράφου σε ηλεκτρονική μορφή, δεόντως συμπληρωμένου από την αρμόδια αρχή, μετά τη διεξαγωγή όλων των ελέγχων που απαιτούνται και την κοινοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων των φυσικών ελέγχων, στην περίπτωση που απαιτούνται οι εν λόγω έλεγχοι.

Ο κωδικός πιστοποιητικού για τη δήλωση του Κοινού Εγγράφου Εισόδου στη θέση 44-1 της διασάφησης είναι ο C678 Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του κανονισμό (ΕΚ) 669/2009 (ΕΕ L 194))

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 884/2014

Με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 884/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύει, καθορίζονται ειδικοί όροι για την εισαγωγή ορισμένων τροφίμων και ζωοτροφών από ορισμένες τρίτες χώρες λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από αφλατοξίνες.

2.1 Πεδίο εφαρμογής

Ο Καν (ΕΕ) 884/2014 εφαρμόζεται για κάθε εισαγόμενο φορτίο των τροφίμων και ζωοτροφών που περιγράφονται στο άρθρο 1 παρ. 1 αυτού και τα οποία κατατάσσονται στους κωδικούς Σ.Ο. του Παραρτήματος Ι αυτού. Εφαρμόζεται επίσης, στις ζωοτροφές και στα τρόφιμα που προέρχονται από μεταποίηση των ζωοτροφών και τροφίμων του άρθρου 1 παρ. 1, καθώς και στις σύνθετες ζωοτροφές και σύνθετα τρόφιμα που περιέχουν σε ποσοστό άνω του 20% κάποια από τα αυτά τα τρόφιμα και ζωοτροφές. Εξαιρούνται:

• οι αποστολές ζωοτροφών και τροφίμων, οι οποίες έχουν μη εμπορικό χαρακτήρα και προορίζονται για ιδιώτες με μοναδικό σκοπό την προσωπική κατανάλωση και χρήση
• τα φορτία τροφίμων και ζωοτροφών, το μικτό βάρος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 20 κιλά
• τα φορτία τροφίμων και ζωοτροφών, ο τελικός προορισμός των οποίων δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση με προορισμό Τρίτη χώρα ή εμπορεύματα εισερχόμενα σε ελεύθερη ζώνη με προορισμό Τρίτη χώρα).

2.2 Προϋποθέσεις νια την είσοδο στην Ένωση

Η είσοδος στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ εμπορευμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού πραγματοποιείται μόνο μέσω Καθορισμένων Σημείων Εισόδου (ΚΣΕ) (συν1), τα οποία στη χώρα μας ταυτίζονται με τα ΚΣΕ που ισχύουν για τα εμπορεύματα που εμπίπτουν στον Καν. (ΕΕ) 669/2009.

Κάθε εισερχόμενο φορτίο στην ΕΕ ελεγχόμενων εμπορευμάτων πρέπει να συνοδεύεται από Κοινό Έγγραφο Εισόδου (ΚΕΕ) του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΚ)669/2009 (συν.2) το οποίο υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή του ΥΠΑΑΤ του ΚΣΕ, τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη μέρα πριν τη φυσική άφιξη του φορτίου.

Όλα όσα περιγράφηκαν ανωτέρω σημείο 1.2, (ρόλος τελωνειακών αρχών, συμπλήρωση ΚΕΕ κ.α.) για τον Καν. (ΕΚ) 669/2009 ισχύουν και για τα εμπορεύματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 884/2014.

2.3 Προϋποθέσεις νια θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των ειδών που εμπίπτουν στις διατάξεις του κανονισμού επιτρέπεται μόνο στους τόπους που έχουν καθοριστεί από την αρμόδια Αρχή ως Καθορισμένα Σημεία Εισαγωγής Τροφίμων και Ζωοτροφών (συν.3), τα οποία δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο.

Το πρωτότυπο ΚΕΕ, συνοδεύει το φορτίο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο Καθορισμένο Σημείο Εισαγωγής έως ότου τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ελεγχόμενων εμπορευμάτων (τροφίμων και ζωοτροφών) υπόκειται στην προσκόμιση (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) στις τελωνειακές αρχές, από τον εισαγωγέα ή τον αντιπρόσωπό του, ενός ΚΕΕ που έχει συμπληρωθεί δεόντως, μετά τη διεξαγωγή όλων των επίσημων ελέγχων, με την έγκριση της αρμόδιας Αρχής στο πλαίσιο 11.14, με υπογραφή στο πλαίσιο ΙΙ.21 και σφραγίδα στο πλαίσιο ΙΙ.20 του μέρους ΙΙ αυτού.

Στις περίπτωσεις που μία αποστολή φορτίου διαχωριστεί σε μικρότερες, σε χρονικό σημείο μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων της αρμόδιας Αρχής αλλά πριν από τη θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία, τότε κάθε επιμέρους φορτίο οφείλει να συνοδεύεται από επικυρωμένο (από την αρμόδια Αρχή) αντίγραφο του ΚΕΕ. Ο δε εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπός του οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια τελωνειακή Αρχή και το πρωτότυπο ΚΕΕ σε φυσική μορφή, προκειμένου να πιστώνονται επ' αυτού οι ποσότητες που κάθε φορά τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.

2.4 Διαχείριση μη συμμορφούμενων προϊόντων

Η απόφαση για τη μεταχείριση των ελεγχόμενων εμπορευμάτων στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό ανήκει στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, (βλ. πεδία ΙΙ.6 και ΙΙ.16: εκ νέου αποστολή, καταστροφή, μετατροπή, χρήση για άλλο σκοπό) με την επιφύλαξη των επιβεβλημένων κατά περίπτωση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων.

2.5 Υποσύστημα TARIC

Το μέτρο που προβλέπεται από τον Κανονισμό για τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι ενσωματωμένο στο υποσύστημα TARIC με κωδικό παραπομπής:

CD599 Η θέση των φορτίων σε ελεύθερη κυκλοφορία υπόκειται στην επίδειξη, εκ μέρους του υπευθύνου της επιχείρησης τροφίμων ή του αντιπροσώπου του, στις τελωνειακές αρχές κοινού εγγράφου εισόδου ή του ίδιου εγγράφου σε ηλεκτρονική μορφή, δεόντως συμπληρωμένου από την αρμόδια αρχή, μετά τη διεξαγωγή όλων των επίσημων ελέγχων και την κοινοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων των φυσικών ελέγχων, στην περίπτωση που απαιτούνται οι εν λόγω έλεγχοι (Κανονισμός της Επιτροπής (EU) αριθ. 884/2014

Ο κωδικός πιστοποιητικού για τη δήλωση του Κοινού Εγγράφου Εισόδου στη θέση 44-1 της διασάφησης είναι ο C678 Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του κανονισμό (ΕΚ) 669/2009 (ΕΕ L 194)

3. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 884/2011, όπως ισχύει

Με την Εκτελεστική Απόφαση με αριθμό 884/2011 της Επιτροπής λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για μη εγκεκριμένο γενετικώς τροποποιημένο ρύζι, καταγωγής ή προέλευσης Κίνας.

3.1 Πεδίο εφαρμογής

Η Εκτελεστική Απόφαση 884/2011 εφαρμόζεται για κάθε εισαγόμενο φορτίο προϊόντων ρυζιού των κωδικών Συνδυασμένης Ονοματολογίας που απαριθμούνται στο Παραρτήμα Ι αυτής, καταγωγής ή προέλευσης Κίνας.

Δεν εφαρμόζεται σε αποστολές τροφίμων και ζωοτροφών που προορίζονται για ιδιώτες, αποκλειστικά για προσωπική κατανάλωση και χρήση.

3.2 Προϋποθέσεις νια την είσοδο στην Ένωση

Η είσοδος στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ εμπορευμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις της εν λόγω Απόφασης πραγματοποιείται μόνο μέσω Καθορισμένων Σημείων Εισόδου (Λιμένες Πειραιά & Θεσσαλονίκης, Διεθνής Αερολιμένες Αθηνών & Θεσσαλονίκης).

Κάθε εισερχόμενο φορτίο εμπορευμάτων θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλα συμπληρωμένο Κοινό Έγγραφο Εισόδου (ΚΕΕ, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Καν(ΕΚ) 669/2009, συν.2) ή από Κοινό Κτηνιατρικό Έγγραφο Εισόδου (ΚΚΕΕ, όπως προβλέπεται από τον Καν. (ΕΚ) 136/2004, συν.4) ανάλογα αν πρόκειται για προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης.

Επισημαίνεται ότι οι εισαγωγείς ή οι αντιπρόσωποί τους θα πρέπει να κοινοποιούν εγκαίρως εκ των προτέρων την άφιξη της αποστολής.
3.3 Προϋποθέσεις νια θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

Το πρωτότυπο ΚΕΕ/ΚΚΕΕ, συνοδεύει το φορτίο μέχρι την άφιξη του στο σημείο όπου πρόκειται να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία. Για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των ελεγχόμενων εμπορευμάτων αποτελεί υποχρεωτική συνθήκη η προσκόμιση του ΚΚΕ/ΚΚΕΕ με την έγκριση της αρμόδιας Αρχής, δεόντως, υπογεγραμμένου και σφραγισμένου.

Στην περίπτωση που αποφασισθεί από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ στο Καθορισμένο Σημείο Εισόδου η έγκριση της μεταφοράς ελεγχόμενου φορτίου στο σημείο προορισμού, ενώ εκκρεμεί η έκδοση των αποτελεσμάτων των φυσικών ελέγχων, τότε το φορτίο συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του ΚΕΕ/ΚΚΕΕ στο οποίο εμφαίνεται η σχετική απόφαση και η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία επιτρέπεται μόνο όταν προσκομιστεί το πρωτότυπο ΚΕΕ/ΚΚΕΕ με την ένδειξη «ΑΠΟΔΕΚΤΟ για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία» .

3.4 Διαχείριση μη συμμορφούμενων προϊόντων

Η απόφαση για τη μεταχείριση των ελεγχόμενων εμπορευμάτων στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό ανήκει στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ,με την επιφύλαξη των επιβεβλημένων κατά περίπτωση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων.

3.5 Υποσύστημα TARIC

Το μέτρο που προβλέπεται από τον Κανονισμό για τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι ενσωματωμένο στο υποσύστημα TARIC με κωδικό παραπομπής:

CD680 Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των φορτίων ρυζιού ή προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από το ρύζι υπόκεινται στην προσκόμιση ενός ή ΚΕΕ ή ενός ΚΚΕΕ δεόντως συμπληρωμένο από την αρμόδια αρχή, μόλις οι επίσημοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί.

Εξαιρέσεις ισχύουν για τις αποστολές που προορίζονται για ιδιώτη για προσωπική κατανάλωση και χρήση μόνο.

Οι κωδικοί πιστοποιητικών για δήλωση στη θέση 44-1 της διασάφησης είναι οι ακόλουθοι:

C678 Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του κανονισμό (ΕΚ) 669/2009 (ΕΕ L 194)

N853 Κοινό κτηνιατρικό έγγραφο είσόδου (ΚΚΕΕ) που εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριΚ.136/2004, που χρησιμοποιείται για τους κτηνιατρικούς ελέγχους στα εμπορεύματα

Στις περιπτώσεις υποβολής διασαφήσεων εισαγωγής ειδών που κατατάσσονται στους κωδικούς του πεδίου εφαρμογής της παρούσας, όμως δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του κοινοποιούμενου κανονισμού (και συνεπώς δεν απαιτείται η έκδοση ΚΕΕ/ΚΚΕΕ), προκειμένου οι εν λόγω διασαφήσεις εισαγωγής να γίνονται αποδεκτές από το ICISnet, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμπληρώνουν στο πεδίο 44-1 της διασάφησης τον κωδικό πλασματικού πιστοποιητικού,

Y062 Προϊόντα που δεν περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από ρύζι (εκτελεστική απόφαση 2011/884 / ΕΕ της Επιτροπής)

Y063 Εμπορεύματα που δεν αποστέλλονται από την Κίνα

4. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 186/2017

4.1 Πεδίο εφαρμογής

Με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 186/2017 καθορίζονται ειδικοί όροι στις εισαγωγές στην Ένωση των τροφίμων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι του ιδίου, ήτοι σπόρων σουσαμιού και φύλλων betel (Piper betel L.) από Ινδία, λόγω σοβαρών κινδύνων για τη δημόσια υγεία εξαιτίας της παρουσίας παθογόνων μικροοργανισμών (Salmonella spp) στα τρόφιμα αυτά.

4.2 Είσοδοσ στην Ένωση και Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

Για την είσοδο στην ΕΕ και τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα για τον Καν. (ΕΚ) 669/2009. ( βλέπε σημείο 1.2 και επόμενα)

4.3 Υποσύστημα TARIC

Το μέτρο που προβλέπεται από τον Κανονισμό για τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι ενσωματωμένο στο υποσύστημα TARIC με κωδικό παραπομπής:

CD202 Η Κέση των φορτίων σε ελεύθερη κυκλοφορία τελεί υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης (σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή) από τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων ή τους εκπροσώπους τους στις τελωνειακές αρχές ΚΕΕ που έχει συμπληρωθεί δεόντως από την αρμόδια αρχή, μετά τη διεξαγωγή όλων των επίσημων ελέγχων και την κοινοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων των φυσικών ελέγχων, εφόσον απαιτούνται τέτοιοι έλεγχοι. Οι τελωνειακές αρχές επιτρέπουν τη θέση του φορτίου σε ελεύθερη κυκλοφορία μόνο αν αναφέρεται ευνοϊκή απόφαση της αρμόδιας αρχής στο πλαίσιο ΙΙ.14 και υπάρχει υπογραφή στο πλαίσιο ΙΙ.21 του ΚΕΕ.

Ο κωδικός πιστοποιητικού για δήλωση στη θέση 44-1 της διασάφησης είναι : C678 Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του κανονισμό (ΕΚ) 669/2009 (ΕΕ L 194)

5. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 175/2015

Με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 175/2015 της Επιτροπής, επιβάλλονται ειδικοί όροι που διέπουν τις εισαγωγές κόμμεος γκουάρ που κατάγεται ή αποστέλλεται από την Ινδία λόγω του κινδύνου μόλυνσής του από πενταχλωροφαινόλη και διοξίνες.

5.1 Πεδίο εφαρμογής

Ο εν λόγω Κανονισμός εφαρμόζεται για φορτία κόμμεος γκουάρ των κωδικών TARIC 1302329010 και 1302329019, καταγωγής ή προέλευσης Ινδίας, που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα, καθώς επίσης και για φορτία σύνθετων τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν το εν λόγω κόμμι γκουάρ σε ποσότητα άνω του 20%.

Στις διατάξεις του κανονισμού δεν εμπίπτουν τα προαναφερόμενα είδη όταν αυτά εισάγονται από ιδιώτες για προσωπική κατανάλωση και χρήση ή όταν ο τελικός προορισμός τους δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση με προορισμό τρίτη χώρα ή εμπορεύματα εισερχόμενα σε ελεύθερη ζώνη με προορισμό τρίτη χώρα).

5.2 Είσοδος στην Ένωση και Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

Για την είσοδο στην ΕΕ και τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα για τον Καν. (ΕΚ) 669/2009.( βλέπε σημείο 1.2 και επόμενα)

5.3 Υποσύστημα TARIC

Το μέτρο που προβλέπεται από τον Κανονισμό για τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι ενσωματωμένο στο υποσύστημα TARIC με κωδικό παραπομπής:

CD688 Η Κέση των φορτίων σε ελεύθερη κυκλοφορία τελεί υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης (σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή) από τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων ή τους εκπροσώπους τους στις τελωνειακές αρχές ΚΕΕ που έχει συμπληρωθεί δεόντως από την αρμόδια αρχή, μετά τη διεξαγωγή όλων των επίσημων ελέγχων και την κοινοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων των φυσικών ελέγχων, εφόσον απαιτούνται τέτοιοι έλεγχοι. Οι τελωνειακές αρχές επιτρέπουν τη θέση του φορτίου σε ελεύθερη κυκλοφορία μόνο αν αναφέρεται ευνοϊκή απόφαση της αρμόδιας αρχής στο πλαίσιο ΙΙ.14 και υπάρχει υπογραφή στο πλαίσιο ΙΙ.21 του ΚΕΕ.

Ο κωδικός πιστοποιητικού για δήλωση στη θέση 44-1 της διασάφησης είναι :

C678 Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του κανονισμό (ΕΚ) 669/2009 (ΕΕ L 194)

Στις περιπτώσεις υποβολής διασαφήσεων εισαγωγής ειδών που κατατάσσονται στους κωδικούς του πεδίου εφαρμογής της παρούσας, όμως δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του κοινοποιούμενου κανονισμού (και συνεπώς δεν απαιτείται η έκδοση Κοινού Εγγράφου Εισόδου), προκειμένου οι εν λόγω διασαφήσεις εισαγωγής να γίνονται αποδεκτές από το ICISnet, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμπληρώνουν στο πεδίο 44-1 της διασάφησης τον κωδικό πλασματικού πιστοποιητικού,

Υ940 Τα δηλωθέντα εμπορεύματα δεν διέπονται από τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/175

6. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 6/2016

Με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 6/2016 της Επιτροπής επιβάλλονται ειδικοί όροι στην εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα.

6.1 Πεδίο εφαρμογής

Ο Κανονισμός 6/2016 εφαρμόζεται σε κάθε εισαγόμενη αποστολή τροφίμων και ζωοτροφών, καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας. Εξαιρούνται:

• τα προϊόντα που συγκομίστηκαν και/ή μεταποιήθηκαν πριν από τις 11 Μαρτίου 2011
• οι αποστολές, για προσωπική χρήση, ζωοτροφών και τροφίμων ζωικής προέλευσης, που καλύπτονται από το άρθρο 2 του Καν. (ΕΚ) 206/2009
• οι αποστολές, για προσωπική χρήση, ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης, οι οποίες έχουν μη εμπορικό χαρακτήρα και προορίζονται για ιδιώτες με μοναδικό σκοπό την προσωπική κατανάλωση και χρήση.

Για την εφαρμογή του κοινοποιούμενου κανονισμού:

• Τρόφιμα θεωρούνται όλα τα προϊόντα που προορίζονται να καταναλωθούν από τον άνθρωπο είτε απευθείας είτε μετά από μεταποίηση και
• Ζωοτροφές θεωρούνται όλα τα προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για τη διατροφή των ζώων.

Κάθε αποστολή ελεγχόμενων ζωοτροφών και τροφίμων συνοδεύεται από τη Δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ του κοινοποιούμενου κανονισμού.

6.2 Είσοδος στην Ένωση και Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

Η είσοδος στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ εμπορευμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του κανονισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω Καθορισμένων Σημείων Εισόδου (ΚΣΕ), όσον αφορά στις ζωοτροφές και στα τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης, ή σημείων εισόδου στα οποία λειτουργεί ΣταΚμός Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (συν.5), όσον αφορά στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Επιπλέον, κάθε εισερχόμενο στην ΕΕ φορτίο ελεγχόμενων ζωοτροφών ή τροφίμων οφείλει να συνοδεύεται από Κοινό Έγγραφο Εισόδου (ΚΕΕ) ή Κοινό Κτηνιατρικό Έγγραφο Εισόδου (ΚΚΕΕ) κατά περίπτωση (βλ. Παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΚ) 669/2009 - συν.2 και Παράρτημα ΙΙΙ του Καν. (ΕΚ) 136/2004 - συν.4).

Κατά την είσοδο των εν λόγω εμπορευμάτων, οι Τελωνειακές Αρχές συνεργάζονται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος ελεγχόμενων εμπορευμάτων χωρίς την έγκριση των αρμοδίων Αρχών, η είσοδος ελεγχόμενων εμπορευμάτων από μη προβλεπόμενα σημεία εισόδου ή τέλος, εμπορευμάτων των οποίων η είσοδος δεν επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές. Οι αποφάσεις των εν λόγω Υπηρεσιών εμφαίνονται στο Κοινό Έγγραφο Εισόδου, στα πεδία ΙΙ.6, ΙΙ.14 και ΙΙ.16 του Μέρους ΙΙ και στο Κοινό Κτηνιατρικό Έγγραφο Εισόδου, στα πεδία 31 έως 35.

6.3 Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

Το πρωτότυπο ΚΕΕ ή ΚΚΕΕ συνοδεύει το φορτίο μέχρι και την άφιξή του στο σημείο όπου πρόκειται να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία. Κατά τη θέση των ελεγχόμενων εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, η προσκόμιση:

α. του ΚΕΕ (σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή), δεόντως υπογεγραμμένου (θέση ΙΙ.21, Μέρος ΙΙ του ΚΕΕ), σφραγισμένου (θέση ΙΙ.20, Μέρος ΙΙ του ΚΕΕ) και με την έγκριση της αρμόδιας Αρχής στη θέση ΙΙ.14 του Μέρους ΙΙ, ή

β. του ΚΚΕΕ, δεόντως υπογεγραμμένου (θέση 40 του ΚΕΕ), σφραγισμένου (θέση 39 του ΚΕΕ) και με την έγκριση της αρμόδιας Αρχής στη θέση 32,

κατά περίπτωση, αποτελεί υποχρεωτική συνθήκη προκειμένου να επιτραπεί η υπαγωγή των ελεγχόμενων εμπορευμάτων, στο συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς.

6.4 Διαχείριση μη συμμορφούμενων προϊόντων

Η απόφαση για τη μεταχείριση των ελεγχόμενων εμπορευμάτων στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον κοινοποιούμενο κανονισμό (η οποία οδηγεί είτε στην ασφαλή απόρριψή τους είτε στην επιστροφή τους στην Ιαπωνία) ανήκει στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, με την επιφύλαξη των επιβεβλημένων κατά περίπτωση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων.

6.5. Υποσύστημα TARIC

Το μέτρο που προβλέπεται από τον Κανονισμό για τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι ενσωματωμένο στο υποσύστημα TARIC με κωδικό παραπομπής,

CD611 Η θέση των αποστολών σε ελεύθερη κυκλοφορία υπόκειται στην επίδειξη ενός κοινού εγγράφου εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) ή των ίδιων εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, δεόντως συμπληρωμένων από την αρμόδια αρχή, μετά τη διεξαγωγή όλων των ελέγχων που απαιτούνται και την κοινοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων των φυσικών ελέγχων, στην περίπτωση που απαιτούνται οι εν λόγω έλεγχοι.

Ο κωδικός πιστοποιητικού για δήλωση στη θέση 44-1 της διασάφησης είναι :

C678 Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του κανονισμό (ΕΚ) 669/2009 (ΕΕ L 194)

N853 Κοινό κτηνιατρικό έγγραφο είσόδου (ΚΚΕΕ) που εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριΚ.136/2004, που χρησιμοποιείται για τους κτηνιατρικούς ελέγχους στα εμπορεύματα

Στις περιπτώσεις υποβολής διασαφήσεων εισαγωγής ειδών που κατατάσσονται στους κωδικούς του πεδίου εφαρμογής της παρούσας, όμως δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του κοινοποιούμενου κανονισμού (και συνεπώς δεν απαιτείται η έκδοση ΚΕΕ/ΚΚΕΕ), προκειμένου οι εν λόγω διασαφήσεις εισαγωγής να γίνονται αποδεκτές από το ICISnet, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμπληρώνουν στο πεδίο 44-1 της διασάφησης τον κωδικό πλασματικού πιστοποιητικού, Υ045 Προϊόντα που έφυγαν από την Ιαπωνία πριν από τις 28 Μαρτίου 2011

Υ928 Τα δηλωθέντα εμπορεύματα δεν διέπονται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/6 της Επιτροπής


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο