Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-12-2018 ]

1000.0/93971/2018 Καθορισμός και επιβολή τέλους για τη χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) και διαδικασίες είσπραξης και απόδοσης αυτού

(Καθορισμός και επιβολή τέλους για τη χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) και διαδικασίες είσπραξης και απόδοσης αυτού)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. απόφ. 1000.0/93971/21-12-2018

(ΦΕΚ Β' 5840/27-12-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 124, 108-123, 125-126 και 132 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.» (Α' 94),
β) του ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α' 118),
γ) του ν. 2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού. Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρείες» (Α' 40),
δ) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α' 145),
ε) του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις» (Α' 285),
στ) του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α 152),
ζ) του άρθρου 15 του ν. 4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις» (Α' 63, Διόρθ. σφάλμ. σε Α' 72),
η) των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98),
θ) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),
ι) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 180),
ια) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α' 114),
ιβ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210),
ιγ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160),
ιδ) της απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 8111.1/41/09/2009 «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται από πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της αριθμ. 2007/71/ΕΚ» (Β' 412),
ιε) της 429/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

2. Την αριθμ. 2811.8/43159/2018/08-06-2018 Εισηγητική Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός


Σκοπός της παρούσας είναι:
α) Ο καθορισμός του ύψους του τέλους που επιβάλλεται επί των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., καθώς και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους και των λοιπών φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, όπως ορίζονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 8111/41/2009 (Β' 412) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 124 του ν. 4389/2016.
β) Ο καθορισμός των οργάνων, του τρόπου και της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης των ανωτέρω τελών.

Άρθρο 2
Χαρακτήρας Τέλους


Στους φορείς εκμετάλλευσης λιμένων του άρθρου 1 και για τη διασφάλιση ετοιμότητας, πλήρους λειτουργικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.), επιβάλλεται το προβλεπόμενο στην παρούσα ετήσιο ανταποδοτικό τέλος για τις υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος που παρέχει η Αρχή.

Άρθρο 3
Καθορισμός ύψους και πεδίου Τέλους


Το τέλος του παρόντος άρθρου ανέρχεται σε ποσοστό 0,3% επί των συνολικών ετήσιων εσόδων για τους Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους και 0,2% επί των ετήσιων εσόδων των λοιπών φορέων εκμετάλλευσης λιμένων.
Στους ανωτέρω λοιπούς φορείς εκμετάλλευσης λιμένων περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται ή λειτουργούν ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 4.
Τα ποσά που αντιστοιχούν στα ανωτέρω ποσοστά προκύπτουν από τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης που συντάσσουν τα ως άνω νομικά πρόσωπα στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, οι οποίες κοινοποιούνται στη Ρ.Α.Λ. το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου του επόμενου της χρήσης έτους.

Άρθρο 4
Όργανα είσπραξης


Το ανταποδοτικό τέλος καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Ρ.Α.Λ. σε δύο (2) δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται έναντι εξόφλησης εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου, και η δεύτερη δόση εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου κάθε έτους. Για την απόδειξη της κατάθεσης κοινοποιείται στη Ρ.Α.Λ. το σχετικό διπλότυπο της Τράπεζας ή το αποδεικτικό ηλεκτρονικής καταβολής στον τραπεζικό λογαριασμό της Ρ.Α.Λ.

Άρθρο 5
Μη εμπρόθεσμη καταβολή Τελών


Αν δεν γίνει εμπρόθεσμη ή προσήκουσα καταβολή του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους της παρούσας, η βεβαίωση και είσπραξή του διενεργείται μετά από καταλογιστική απόφαση που εκδίδει η Ρ.Α.Λ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Άρθρο 6
Μεταβατική διάταξη


Ως χρόνος καταβολής του τέλους της παρούσας για το έτος 2018, ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2018, υπολογιζόμενου του τέλους στα ποσοστά του άρθρου 3 επί των ετήσιων εσόδων του φορολογικού έτους 2017.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί     

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών                        
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΦΩΤΙΟΣ – ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο