Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-12-2018 ]

1189972 ΕΞ 2018 Τέλη ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων - Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4583/2018

(Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α΄))

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 20-12-2018
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Δ 1189972 ΕΞ2018/20-12-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 6987 401
Fax : 210 6987 424
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α΄)

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α΄), «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 18.12.2018, έλαβε αριθμό ΦΕΚ 212/Α΄ και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 121 ΤΟΥ ν.2960/2001.

Με την παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.4583/2018, προστίθεται νέα παράγραφος 4Α μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 121 του ν.2960/2001, με την οποία καθορίζονται τα εξής:

Με τη διάταξη της περ. (α) της παρ. 4Α, του άρθρου 63 του κοινοποιούμενου νόμου, καθορίζεται ότι οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 121 του ν.2960/2001 (Α΄ 265), όπως αυτοί διαμορφώνονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, για επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που έχουν κομιστεί ή θα κομιστούν στη χώρα μας μέχρι και 31.12.2018 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου, προκειμένου για μετοικούντα πρόσωπα, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), δεν αυξάνονται κατά 50%, όπως προβλέπεται από την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου, με την προϋπόθεση ότι μέχρι και 30.4.2019 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι αυτά, οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Με τη διάταξη της περ. (β) της παρ. 4Α του άρθρου 63, του κοινοποιούμενου νόμου, καθορίζεται ότι οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 121 του ν.2960/2001 (Α΄ 265), όπως αυτοί διαμορφώνονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, για επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που έχουν κομιστεί ή θα κομιστούν στη χώρα μας μέχρι και 31.12.2018 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου, προκειμένου για μετοικούντα πρόσωπα, εφόσον δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου και δεν είναι συμβατικής τεχνολογίας, δεν αυξάνονται κατά 200%, όπως προβλέπεται από την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου, αλλά κατά 50%, με την προϋπόθεση ότι μέχρι και 30.4.2019 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι αυτά, οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Οι διατάξεις των περ. (α) και (β) της παραγράφου 4Α, του ως άνω άρθρου και νόμου, δεν εφαρμόζονται για επιβατικά αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόμησης βεβαιώθηκε από 1/9/2018 και μέχρι την ημερομηνία ισχύος αυτών.

Τέλος, με την παρ. 2 του άρθρου 63, ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ. 4Α, ισχύουν από την επομένη της δημοσίευσης του ν.4583/2018, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι στις 19/12/2018.

2. ΚΩΔΙΚΟΙ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Το Παράρτημα 3 «Κατηγορίες εκπομπών ρύπων (Euro)» της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ και το παράρτημα 8 της αρ. πρωτ. Δ19Α 5041357 ΕΞ2013/28-11-2013 Ε.Δ.Υ.Ο., τροποποιούνται, εκ νέου ως προς τους κωδικούς 1001, 1002, ως εξής:Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το τέλος ταξινόμησης καθίσταται απαιτητό, σύμφωνα με τα κατά περίπτωση διαλαμβανόμενα στο άρθρο 128 του ν.2960/2001.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο