Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-12-2018 ]

2721/164846/2018 Τροποποίηση της 2128/83966/01.08.2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την έναρξη λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου» (Β΄ 2725)»

(Τροποποίηση της 2128/83966/01.08.2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την έναρξη λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου» (Β΄ 2725)»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 2721/164846/28-11-2018

(ΦΕΚ Β' 5686/18-12-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α΄ 164).
β) Της υποπαραγράφου Ε.5 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107), όπως ισχύουν.
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Τον ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄ 32), όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 116).

4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

5. Την αριθμ. 2428/119952/06.09.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» (Β΄ 3936).

6. Την αριθμ. 286/81532/08.06.2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
 
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ. 2128/83966/01.08.2017 απόφασης


Η αριθμ. 2128/83966/1.8.2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2725) τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Η περίπτ. β΄ του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Χρησιμοποιούν για τη φύτευση της μητρικής φυτείας άρριζα εμβολιάσιμα μοσχεύματα ή άρριζα μοσχεύματα ριζοβολίας, κατηγορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιτερευτού, αρχικού, βασικού ή πιστοποιημένου, ποικιλιών αντιφυλλοξηρικών υποκειμένων και εμβολιομοσχεύματα, κατηγορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιτερευτού, αρχικού, βασικού, πιστοποιημένου ή standard, οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας, όπως οι κατηγορίες αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1564/1985 και στο άρθρο 2 της αριθμ. 258676/29.09.2003 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Γεωργίας (Β΄ 1517) και οι ποικιλίες αυτές περιλαμβάνονται, όσον αφορά τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και τις ποικιλίες σταφιδοποιίας, στην αριθμ. 2919/95506/13.09.2017 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 3276), όπως κάθε φορά ισχύουν.».

2. H περίπτ. ζ΄ του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Τηρούν αρχείο προμήθειας του πολλαπλασιαστικού υλικού κατηγορίας καλλιτερευτού, αρχικού, βασικού, πιστοποιημένου, ή standard που χρησιμοποιήθηκε για τη φύτευση των μητρικών φυτειών στο οποίο αναγράφονται η ημερομηνία απόκτησης του υλικού, η χώρα προέλευσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου της έγκρισης που δίνεται από τη Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, για την προμήθεια του πολλαπλασιαστικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για τη φύτευση των μητρικών φυτειών αμπέλου.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί     

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο