Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-12-2018 ]

4132/93/2018 Πιλοτικό πρόγραμμα υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανοιχτού τύπου με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, ηλικίας 45 ετών και άνω, με τουλάχιστον έξι (6) μήνες ανεργίας. ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

(Πιλοτικό πρόγραμμα υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανοιχτού τύπου με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, ηλικίας 45 ετών και άνω, με τουλάχιστον έξι (6) μήνες ανεργίας. ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. 4132/93/20-11-2018

(ΦΕΚ Β' 5709/19-12-2018)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Τη με αριθμό 1659/29-05-2018 απόφαση ΔΣ ΟΑΕΔ «Πιλοτική εφαρμογή Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης σε ανοικτό πλαίσιο στο ΚΠΑ Ελευσίνας», (ΦΕΚ 1987/Β΄/ 01-06-2018).

2. Το άρθρο 1 παρ.3 του νόμου 2434/1996 «Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση».

3. Την ανάγκη εξειδίκευσης της ως άνω δράσης, ειδικά σε ότι αφορά στο μέτρο της Επαγγελματικής Κατάρτισης.

4. Τη με α.π. 30016/829/31-05-2018 (ΑΔΑ: Ω96Ω-465Θ1Ω-ΝΕΧ), Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, της Γενικής Δνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Τη με α.π. 928/31-05-2018 (ΑΔΑ: 6ΦΚΩ4691Ω2-ΣΞΧ), απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης, του ΟΑΕΔ Περιφερειακή Δ/νση Αττικής και Νήσων.

6. Την εισήγηση της Υπηρεσίας

7. Την υπ’αριθμ. 610/43/20-11-2018 διατύπωσης γνώμης της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ.

8. Την γνώμη των μελών του,

αποφασίζει:

Α) Την αποδοχή της υπ’ αριθμ. 610/43/20-11-2018 διατύπωσης γνώμης της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ, ήτοι:

Την εξειδίκευση της Δράσης Επαγγελματικής Κατάρτισης του πιλοτικού προγράμματος υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανοιχτού τύπου με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας (Δήμοι Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας και Βιομηχανική Ζώνη Θριάσιου πεδίου), ηλικίας 45 ετών και άνω, με τουλάχιστον έξι (6) μήνες ανεργίας, όπως αναφέρεται στην εισήγηση ως εξής:

Άρθρο 1
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ


1.1 Συνοπτική περιγραφή της δράσης

Σκοπός της δράσης είναι η απόκτηση ή/και η επικαιροποίηση/διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων και η απόκτηση σχετικής πιστοποίησης, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή τους σε αυτή. Ειδικότερα, με τη δράση αυτή αναμένεται να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:
• Η αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδίως δε της μακροχρόνιας, μέσω της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης των ανέργων σε ειδικότητες που παρουσιάζουν ζήτηση και της πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
• Η αύξηση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων ανέργων.
• Η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα της παραγωγικής δομής και της οικονομίας.

1.2 Αντικείμενο της Δράσης

Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε ανέργους ηλικίας 45 ετών και άνω, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας επί τουλάχιστον 6 μήνες και κατοίκων των Δήμων Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας βάσει των καταχωρημένων στοιχείων επικοινωνίας τους στο μητρώο του Οργανισμού. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν, ανάλογα με τις ανάγκες των ανέργων, κατάρτιση σε βασικές, οριζόντιες και κάθετες δεξιότητες, καθώς επίσης και πρακτική άσκηση. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας μέχρι 600 ωρών:
α. Για αναβάθμιση των οριζόντιων ή/και των τεχνικών δεξιοτήτων με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης ή/και την εξειδίκευση στο επάγγελμα/ειδικότητα που ασκούν
β. Για απόκτηση Ολοκληρωμένων τεχνικών δεξιοτήτων για απόκτηση νέου επαγγέλματος/ειδικότητας, καθώς και δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 120 ωρών:
γ. Για αναβάθμιση των Βασικών Δεξιοτήτων τους (γλωσσικές, γνώσεις Η/Υ, αριθμητικές δεξιότητες)
Οι ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης συνδυάζονται με πρακτική άσκηση διάρκειας πέντε (5) μηνών.
Επίσης, προβλέπεται πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων, όπου υπάρξουν σχετικά σχήματα πιστοποίησης.

1.3 Αντικείμενα Κατάρτισης Τα αντικείμενα κατάρτισης

α1) για τις οριζόντιες δεξιότητες θα αφορούν σε αναβάθμιση των γνώσεων τους σε γλώσσα, χρήση Η/Υ, Υγιεινή και Ασφάλεια – με εξειδίκευση στο επάγγελμα/ ειδικότητα καθώς και αναβάθμιση δεξιοτήτων προσωπικότητας (συμπεριφορά, επικοινωνία κ.λπ).
α2) για τις τεχνικές δεξιότητες, θα αφορούν σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, που αντιστοιχούν σε δεξιότητες στις οποίες υπολείπονται, σε σχέση με το επάγγελμα/ειδικότητα που ασκούν.
β) όταν πρόκειται για ειδίκευση σε νέο επάγγελμα/ ειδικότητα τότε θα καταρτίζονται για την απόκτηση του συνόλου των τεχνικών και οριζόντιων δεξιοτήτων που απαιτεί το επάγγελμα/ειδικότητα.
γ) σε περίπτωση που διαγνωσθεί ότι το μαθησιακό τους επίπεδο υστερεί σε ότι αφορά στις βασικές δεξιότητες (γλώσσα, χρήση Η/Υ και αριθμητικές), θα προηγείται της τεχνικής κατάρτισης πρόγραμμα για την αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων τους.
Τα επαγγέλματα/ειδικότητες στα οποία θα καταρτίζονται οι ωφελούμενοι, θα προσδιορισθούν με βάση:
1) τις επαγγελματικές ειδικότητες της ομάδας στόχου και τις ατομικές ανάγκες των ανέργων
2) τις ανάγκες και ελλείψεις των επιχειρήσεων σε εργατικό δυναμικό, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ειδικότητες και δεξιότητες.
Για την ανίχνευση των αναγκών των επιχειρήσεων
α) θα αξιοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες πηγές στατιστικών στοιχείων (ΟΑΕΔ-ΕΙΕΑΔ)
β) θα διεξαχθεί πρωτογενής έρευνα σε δείγμα επιχειρήσεων, εγκατεστημένων στην περιοχή των τριών Δήμων
γ) θα γίνει διαβούλευση με τους επιχειρηματικούς φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων.

1.4 Ωφελούμενοι

Οι ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι, οι οποίοι θα επιλεγούν κατόπιν υπόδειξης των εργασιακών συμβούλων και αφού προηγουμένως:
- έχει γίνει επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία profiling,
- έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ),
- έχει διαπιστωθεί ότι είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα τουλάχιστον.

1.5 Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Οι πάροχοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταρτίσουν τους ωφελούμενους στα προγράμματα κατάρτισης για τα οποία θα δηλώσουν διαθεσιμότητα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Το μητρώο θα παραμένει ανοικτό καθ’ όλη την διάρκεια της δράσης.

1.6 Μητρώο Επιχειρήσεων Πρακτικής Άσκησης

Η πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε θέσεις συναφείς με το αντικείμενο κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) κ.τ.λ. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας και να επιθυμούν να διαθέσουν θέσεις πρακτικής άσκησης για ανέργους της προαναφερθείσας ομάδας στόχου. Οι επιχειρήσεις αυτές θα εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για θέσεις πρακτικής άσκησης, για συγκεκριμένες επαγγελματικές ειδικότητες, μέσω του λογαριασμού τους στο e-services, στο portal του ΟΑΕΔ. Ο Σύμβουλος Εργοδοτών του ΟΑΕΔ θα είναι υπεύθυνος για την επαφή, προσέγγιση και επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, ενώ οι διαδικασίες τοποθέτησης, παρακολούθησης και διαχείριση των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης υλοποιούνται από τους παρόχους κατάρτισης με συγκεκριμένο πλαίσιο.

1.7 Υλοποίηση της Δράσης – Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης/Εκπαιδευτικό Επίδομα

Κάθε άνεργος που θα εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων, δικαιούται μια προσωπική επιταγή κατάρτισης με την οποία αποκτά τη δυνατότητα να καταρτιστεί σε πάροχο κατάρτισης της επιλογής του, από αυτούς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παρόχων.
Όταν δεν υπάρχει πάροχος που να προσφέρει κατάρτιση σε κάποια επαγγελματική ειδικότητα η θεωρητική κατάρτιση θα παρέχεται από τα ΚΕΚ του ΟΑΕΔ.
Μέσω της επιταγής κατάρτισης, ο πάροχος κατάρτισης θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες που θα παράσχει προς τον ωφελούμενο άνεργο, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Ο Ο.Α.Ε.Δ θα καταβάλλει στους ωφελούμενους που καταρτίστηκαν εκπαιδευτικό επίδομα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

1.8 Ωρολόγια προγράμματα

Τα ωρολόγια προγράμματα κατάρτισης για τις τεχνικές δεξιότητες σε επαγγέλματα που θα προκύψουν από την ανάλυση σε επίπεδο Δήμων της περιοχής του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, θα εκπονηθούν από τον ΟΑΕΔ. Θα βασιστούν σε επαγγελματικά πρότυπα (Occupational Standards) τα οποία θα δημιουργηθούν σε συνεργασία με τους αντίστοιχους κλαδικούς και επαγγελματικούς φορείς, κάνοντας χρήση υπαρχόντων Επαγγελματικών Περιγραμμάτων (εφόσον υπάρχουν). Αφού δημιουργηθεί το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο θα ακολουθήσει η πιστοποίηση αυτών από τον ΕΟΠΠΕΠ. Οι πάροχοι κατάρτισης θα κληθούν να υλοποιήσουν αυτά τα ωρολόγια προγράμματα προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιομορφία των παρεχομένων γνώσεων και δεξιοτήτων και η ανταπόκρισή τους στις πραγματικές ανάγκες της αγορά εργασίας. Το αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό, σε συμφωνία με τα ωρολόγια προγράμματα, θα δημιουργηθεί από τους παρόχους κατάρτισης.

1.9 Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος (θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης) θα δίνεται η αντίστοιχη Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος Κατάρτισης. Εφόσον δημιουργηθούν αντίστοιχα σχήματα πιστοποίησης, ο ΟΑΕΔ θα χρηματοδοτήσει τη διαδικασία συμμετοχής των ωφελούμενων στις αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποίησης.

1.10 Ενημέρωση των ενδιαφερομένων

Όλη η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση αλλά και η διαχείριση των θεμάτων που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, μέσα από το portal του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr) και την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr

1.11 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Δράσης Προϋπολογισμός

I. Η υλοποίηση της δράσης ξεκινά την 26/11/2018 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις 31/12/2020 (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο).
II. Για την υλοποίηση της δράσης θα προκληθεί δαπάνη ύψους 6.000.000 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του κλάδου ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2659) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
Για το 2018: 50.000 ευρώ.
Για το 2019: 3.150.000 ευρώ.
Για το 2020: 2.800.000 ευρώ

1.12 Γενικοί όροι

i. Όλοι οι όροι της παρούσας είναι υποχρεωτικοί για όσους συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο ή διαδικασία της δράσης αυτής.
ii. Η συμμετοχή στην παρούσα δράση και στις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων αυτής.
iii. Η συμμετοχή στην παρούσα συνιστά εξουσιοδότηση προς τον Ο.Α.Ε.Δ. για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρμόδιες υπηρεσίες) των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της Δράσης. Σε κάθε περίπτωση ο αιτών έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του ν. 2472/1997 και τον κανονισμό GDPR (Μάιος 2018)
iv. Οι άνεργοι, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στην παρούσα.
v. Ο Ο.Α.Ε.Δ. θα είναι υπεύθυνος για τη διασύνδεση του συστήματος εφαρμογής www.oaed.gr και www.voucher. gov.gr με το ΟΠΣ ΟΑΕΔ, για τη ταυτοποίηση των στοιχείων των ανέργων οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του και αποτελούν τους εν δυνάμει ωφελούμενους της πράξης καθώς και για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων.
vi. Ο Ο.Α.Ε.Δ. θα διενεργεί ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
vii. Ο Ο.Α.Ε.Δ. θα εξασφαλίσει ότι θα γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους όρους της παρούσας.
viii. Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιβ) της παρ.1 του άρθρου 22 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ix. Η πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε θέσεις συναφείς με το αντικείμενο κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) κ.τ.λ.
x. Οι προθεσμίες της παρούσας, δύνανται να τροποποιούνται μονομερώς μόνο από τον Ο.Α.Ε.Δ., οπότε η τυχόν τροποποίησή τους θα δημοσιεύεται στο portal του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και την ειδική ιστοσελίδα www. voucher.gov.gr
xi. Οι υποψήφιοι και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με τη δράση μέσω του portal του ΟΑΕΔ (www. oaed.gr) και της ειδικής ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr τις οποίες χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης. Ο Ο.Α.Ε.Δ δεν υποχρεούται να ενημερώνει με άλλο τρόπο (π.χ. εγγράφως, κ.τ.λ.) τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι οφείλουν να λαμβάνουν γνώση των κατευθύνσεων και οδηγιών με δική τους φροντίδα και επιμέλεια, από το portal του ΟΑΕΔ (www. oaed.gr) και την ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr
xii. Οι πάροχοι κατάρτισης οφείλουν να τηρούν στο αρχείο τους φάκελο της δράσης με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή της καθώς και για τις ενέργειες δημοσιότητας που αναλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2025. Οι πάροχοι οφείλουν να έχουν διαθέσιμο αυτόν τον φάκελο σε περίπτωση ελέγχου.
xiii. Οι πληρωμές που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης (σε ωφελούμενους και παρόχους κατάρτισης) θα καταβληθούν, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές πιστώσεις.
xiv. Οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-Ο.Α.Ε.Δ. -ΙΚΑΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», τα προβλεπόμενα έντυπα που αφορούν την υλοποίηση της θεωρητικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 28153/126/20.8.2013 (ΦΕΚ 2163/Β΄/30.08.2013) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως ισχύει.

Άρθρο 2
ΜΗΤΡΩA
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ / ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


2.1 Ωφελούμενοι της Δράσης

2.1.1 Δικαίωμα και όροι συμμετοχής των Ωφελουμένων

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν οι άνεργοι ηλικίας 45 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι τουλάχιστον 6 μήνες στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, οι οποίοι διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) και για τους οποίους έχει διαγνωστεί από τον Εργασιακό Σύμβουλο του ΟΑΕΔ η ανάγκη αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Διαδικασίας Σκιαγράφησης Προσωπικών Χαρακτηριστικών (Profiling) και της διάγνωσης των δεξιοτήτων/ικανοτήτων των ανέργων με τη χρήση του εργαλείου διάγνωσης skills assessment tool του ΟΑΕΔ. Για τους ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ που θα συμμετέχουν, στο πλαίσιο της παρούσας ισχύουν επιπλέον τα εξής:

1. Οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, επιδοτούμενοι ή μη, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης, θα παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.4144/2013 όπως ισχύει. Δηλαδή:
α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος,
β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 και
γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.
*Ο έλεγχος των προϋποθέσεων γίνεται με ευθύνη του εργασιακού συμβούλου του ΟΑΕΔ εφόσον στο ΑΣΔ αναγράφεται η σχετική πληροφορία.
Προσοχή: Ως ημερολογιακό έτος ορίζεται το έτος που άρχεται από την 01.01 και λήγει την 31.12 του ίδιου έτους. Για παράδειγμα, συναλλασσόμενος που δηλώνει ότι θα παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης την 20/03/2017 θα πρέπει από 01/01/2015 έως και 31/12/2016 να μην έχει συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ενώ εξυπακούεται και κατά το διάστημα μέχρι την 20/03/2017.

2. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης εξακολουθούν να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

3. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι επιδοτούμενοι ή μη στο μητρώο ανέργων που δεν πληρούν έστω και μία εκ των τριών προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.4144/2013 όπως ισχύει, δηλαδή:
α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος,
β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 και
γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης,
θα διαγράφονται από το μητρώο ανέργων και θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης επανεγγραφής μετά την άρση του λόγου διαγραφής (ολοκλήρωση του προγράμματος δηλ. μετά τη λήξη της κατάρτισης).

4. Οι επιδοτούμενοι άνεργοι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ.56 του ν.4430/2016, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται ανωτέρω, θα λαμβάνουν ταυτόχρονα και την τακτική επιδότηση ανεργίας και την αποζημίωση από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, ανεξάρτητα με το ύψος της επιδοτούμενης κατάρτισης και χωρίς οποιονδήποτε συμψηφισμό.
Σε περίπτωση που ο επιδοτούμενος άνεργος που επιθυμεί να συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, δεν διαθέτει σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν.δ. 2961/54, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά συνέπεια, η επιδότηση ανεργίας του θα αναστέλλεται για το διάστημα της παρακολούθησης του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρ. 22 του ν.δ. 2961/1954 και την παρ.1ζ του αρθρ.7 του Κανονισμού Παροχών Ανεργίας και Στράτευσης του Οργανισμού, το δελτίο ανεργίας του θα διαγράφεται και ο ενδιαφερόμενος θα έχει δικαίωμα συνέχισης της επιδότησης μετά την άρση του λόγου της αναστολής (ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος) σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.δ. 2961/1954 και το άρθρ.10 του ανωτέρω Κανονισμού, και εντός δύο ετών από την έγκριση της απόφασης για επιδότηση.

5. Η πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.4144/2013 δεν αποτελεί κώλυμα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εφόσον ο ωφελούμενος διατηρούσε την ιδιότητα του ανέργου κατά την είσοδο του στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.

6. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 30 του ν.4144/2013 «το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα».

2.2 Διάγνωση Ικανοτήτων / Δεξιοτήτων – skills assessment tool

Ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της πιλοτικής αυτής δράσης, δημιούργησε ένα καινοτόμο εργαλείο διάγνωσης δεξιοτήτων /ικανοτήτων, με βάση τα διεθνή πρότυπα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις εξειδικευμένες ανάγκες για αναβάθμιση των προσόντων των ωφελούμενων, σε σχέση με την προηγούμενη εμπειρία τους.
Η μεθοδολογία αυτή βασίζεται στην ομαδοποίηση των επαγγελματικών προτύπων των επαγγελμάτων, σε θεματικές ενότητες (modules) που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα και στην απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων /ικανοτήτων.
Με την βοήθεια πληροφοριακού εργαλείου (IT Tool) ο Εργασιακός Σύμβουλος του ΟΑΕΔ προβαίνει στην διεξοδική βαθμολόγηση/αξιολόγηση των δεξιοτήτων/ ικανοτήτων που αντιστοιχούν στο επάγγελμα που έχει επιλέξει ο ωφελούμενος και αποτυπώνονται στο ΑΣΔ. Αναλόγως του αποτελέσματος αυτής της αξιολόγησης, προτείνει στον ωφελούμενο τη συμμετοχή σε δράση επαγγελματικής κατάρτισης, για την απόκτηση/αναβάθμιση εκείνων των δεξιοτήτων που του λείπουν (αφορά σε ωφελούμενους οι οποίοι έχουν ήδη κάποια εμπειρία στο επάγγελμα).
Επίσης, εφόσον εντοπισθεί από τον εργασιακό σύμβουλο, έλλειμμα σε κάποιες από τις βασικές δεξιότητες (γλώσσα, χρήση Η/Υ ή αριθμητική), θα παραπέμπεται σε διαδικασία αξιολόγησης βασικών δεξιοτήτων, με την συμπλήρωση ηλεκτρονικού τεστ (υπό την επίβλεψη καθηγητών του ΟΑΕΔ)στο ΚΠΑ2 Ελευσίνας και εφόσον, διαγνωσθεί η ανάγκη, θα προηγείται η παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης αναβάθμισης των βασικών δεξιοτήτων (στο ΚΕΚ ΟΑΕΔ).

2.3 Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης

2.3.1 Δικαίωμα και όροι συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχει κάθε αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Ιδιωτικά ή Δημόσια), πάροχος συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και κάθε πάροχος ο οποίος σύμφωνα με το ν.4093/2012, παρ., περιπτ. Θ15, αρθμ. 5 και σύμφωνα με το ν.4111/2013, άρθρο 30, παρ.36, νοείται ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2.
Κάθε πάροχος κατάρτισης θα πρέπει, στη δομή όπου θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση, να έχει εξασφαλίσει προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α΄/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους».
Επιλέξιμοι είναι οι πάροχοι που έχουν έδρα ή παράρτημα στα όρια αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας (Δήμος Μάνδρας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου) καθώς και στους όμορους Δήμους αυτών (Φυλής, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Σαλαμίνας, Μεγάρων, Θηβαίων, Τανάγρας).
Πρόσθετοι όροι συμμετοχής:
Α. Οι πάροχοι κατάρτισης θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια (εφόσον το πρόγραμμα κατάρτισης το απαιτεί) και θα προηγηθούν έλεγχοι πιστοποίησης της καταλληλότητας.
Β. Οι πάροχοι κατάρτισης θα πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό για τον ρόλο του Επόπτη Πρακτικής Άσκησης.
Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από τους παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα.
Οι πάροχοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταρτίσουν τους ωφελούμενους σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς όρους της παρούσας.
Το Μητρώο Παρόχων θα παραμείνει ανοικτό καθόλη την διάρκεια της δράσης. Οι πάροχοι κατάρτισης θα μπορούν να εγγράφονται όποτε αυτοί το επιθυμούν κατά την διάρκεια της δράσης. Επίσης οι πάροχοι θα μπορούν να εγγράφουν νέες ειδικότητες στις οποίες θα προσφέρουν προγράμματα κατάρτισης ή αντίστοιχα να διαγράφουν ειδικότητες.

2.3.2 Διαδικασία Εγγραφής Κατάρτιση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης

1) Διαδικασία εγγραφής
Ο Ο.Α.Ε.Δ προβαίνει σε σχετική πρόσκληση προς τους παρόχους κατάρτισης. Η διαδικασία εγγραφής των υποψηφίων παρόχων στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης και η συγκρότησή του, γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:
Κάθε πάροχος κατάρτισης που ενδιαφέρεται να εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων προκειμένου να παράσχει στους ωφελούμενους τις υπηρεσίες της παρούσας Πρόσκλησης υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους όρους που ορίζονται στο κεφ. 4.2.1, πρέπει:
i. Να αιτηθεί την ταυτοποίησή του μέσω της ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και να δημιουργήσει τον ατομικό του λογαριασμό (personal account), ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσει στα επόμενα στάδια.
Κατά την υποβολή του αιτήματος ταυτοποίησης, το πληροφοριακό σύστημα των επιταγών κατάρτισης ελέγχει αυτόματα τα στοιχεία του παρόχου κατάρτισης σε σχέση με τα επίσημα στοιχεία που τηρούνται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και, σε περίπτωση μη ταυτοποίησης τους, δεν επιτρέπει την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
ii. Να συμπληρώσει και να υποβάλει την «Αίτηση Συμμετοχής» ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα http:// www.voucher.gov.gr, της οποίας όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.
Η «Αίτηση Συμμετοχής» που συμπληρώνει ο πάροχος κατάρτισης περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
1. Τα στοιχεία του Παρόχου κατάρτισης (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Κωδικός Ε.ΚΕ.ΠΙΣ/ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή αριθμός αδείας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
2. Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.).
3. Aδειοδότηση από τον Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ
4. Τον δήμο όπου ο πάροχος κατάρτισης προτίθεται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της παρούσας.
5. Την ιστοσελίδα που διαθέτει ο πάροχος κατάρτισης, την οποία και θα συνδέσει (link) στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr
6. Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του παρόχου κατάρτισης (IBAN, υποκατάστημα), στον οποίο και θα καταβληθεί η αμοιβή του για τις υπηρεσίες που θα παράσχει στο πλαίσιο της παρούσας.
7. Τη δυναμικότητά του σύμφωνα με την αδειοδότησή του από τον ΕΟΠΠΕΠ
8. Τα προγράμματα κατάρτισης /ειδικότητες που προτίθεται να υλοποιήσει
9. Περιγραφή των υποδομών που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την διενέργεια
των εργαστηριακών ασκήσεων (εφόσον το πρόγραμμα το απαιτεί) – ιδιόκτητων ή ενοικιασμένων
10. Τα χαρακτηριστικά (βιογραφικό, προσόντα κ.λπ.) και η σχέση εργασίας των στελεχών που θα αναλάβουν τον ρόλο του επόπτη πρακτικής και θα ελεγχθούν για την επάρκειά τους από τον ΟΑΕΔ.
iii. Να υποβάλλει στην ειδική ιστοσελίδα http://www. voucher.gov.gr ως σκαναρισμένα αρχεία:
1. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
2. Υ/Δ ότι α) αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης και β) δεν τελεί σε πτώχευση, διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και γ) ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και δεν έχει καταδικαστεί για παράπτωμα σχετικά με την επαγγελματική του δραστηριότητα.

2) Κατάρτιση Μητρώου Παρόχων.
Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των στοιχείων των αιτήσεων των παρόχων και ενδεχόμενο έλεγχο των δηλωθεισών εργαστηριακών υποδομών, συγκροτείται από τον Ο.Α.Ε.Δ το «Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης», το οποίο περιλαμβάνει όλους τους παρόχους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και πληρούν τους όρους της παρούσας.
Κάθε φορά που θα εγγράφεται νέος πάροχος ή ειδικότητα ο ΟΑΕΔ θα προβαίνει στον αντίστοιχο έλεγχο πριν την πιστοποίηση της εγγραφής του στο μητρώο.

2.3.3 Δημοσιοποίηση στοιχείων Παρόχου Κατάρτισης μέλους του Μητρώου Παρόχων

Στο portal του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr) και στην ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr για κάθε πάροχο κατάρτισης, θα αναρτώνται οι ακόλουθες πληροφορίες:
• Η επωνυμία του
• Ο κωδικός πιστοποίησής του ή άδεια λειτουργίας του από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
• Η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας
• Τα προγράμματα κατάρτισης που προτίθεται να υλοποιήσει
• Οι εργαστηριακές υποδομές που διαθέτει
Μέσω της ειδικής ιστοσελίδας θα είναι εφικτή η παραπομπή (link) στην ιστοσελίδα κάθε παρόχου κατάρτισης, στην οποία θα δίνονται λοιπές πληροφορίες και ενημέρωση προς τους ενδιαφερόμενους.
Κάθε πάροχος κατάρτισης που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων, με αποκλειστική του ευθύνη, επιμελείται τη σύνδεση (link) της ιστοσελίδας του, την οποία έχει δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής στη Δράση, στο portal του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr) και στην ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr ώστε να είναι διαθέσιμες, μέσω αυτής, λοιπές πληροφορίες και ενημέρωση προς τους ωφελουμένους.
Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ιστοσελίδα του παρόχου κατάρτισης δημοσιοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του παρόχου κατάρτισης και ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα ή την αξιοπιστία τους.

2.3.4 Διαγραφή Παρόχου Κατάρτισης – Τροποποίηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης

Σε περίπτωση διαγραφής παρόχου από το Μητρώο, δημοσιεύεται σχετική ανακοίνωση στο portal του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr) και στην ειδική ιστοσελίδα www. voucher.gov.gr για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Διαγραφή παρόχου από το Μητρώο γίνεται σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της παρούσας. Παράλληλα, προβλέπεται με Απόφαση της Διοικήτριας Ο.Α.Ε.Δ η συγκρότηση Επιτροπής με αντικείμενο τον έλεγχο περιπτώσεων παρόχων κατάρτισης που στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ακολουθούν επιθετικές, παρελκυστικές ή παραπλανητικές πρακτικές για την προσέλκυση ωφελουμένων.

2.4 Μητρώο Επιχειρήσεων Πρακτικής Άσκησης

2.4.1 Δικαίωμα και όροι συμμετοχής στο Μητρώο Επιχειρήσεων Πρακτικής Άσκησης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) κ.λπ. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και να δραστηριοποιούνται στις περιοχές δράσης του προγράμματος (Δήμους Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας, και τη βιομηχανική ζώνη του Θριάσιου πεδίου) και να επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης εφόσον πληρούν τους όρους του προγράμματος.
Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει υπεύθυνο-επιβλέποντα για την πρακτική άσκηση. Επίσης θα πρέπει να συνυπογράψει με τον πάροχο κατάρτισης και τον ωφελούμενο σχετικό συμφωνητικό. Στο τέλος της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να εκδώσει «πιστοποιητικό παρακολούθησης/ συστατική επιστολή»

2.4.2 Διαδικασία Εγγραφής Κατάρτισης του Μητρώου Επιχειρήσεων Πρακτικής Άσκησης

Η επιχείρηση προβαίνει σε ηλεκτρονική δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα με προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος e-services στο portal του ΟΑΕΔ.
Απαραίτητα επιπλέον στοιχεία προς συμπλήρωση είναι:
• Κ.Α.Δ
• Αριθμός προσωπικού και είδος συμβάσεων
• Αριθμός προσφερομένων θέσεων πρακτικής άσκησης/ ανά επιθυμητή ειδικότητα θέσης πρακτικής άσκησης
• Περιγραφή θέσεων πρακτικής
Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δηλωθέντων στοιχείων των επιχειρήσεων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και πληρούν τους όρους της παρούσας, ολοκληρώνεται η ένταξή τους σε Μητρώο πρακτικής άσκησης. Το Μητρώο παραμένει ανοικτό εφόσον οι επιχειρήσεις επιθυμούν να προσθέτουν ή να αφαιρούν θέσεις αναλόγως των αναγκών τους την κάθε χρονική στιγμή. Επίσης το Μητρώο δύναται να δέχεται νέες εγγραφές καθόλη την διάρκεια του προγράμματος.
Σημειώνεται ότι, ο σύμβουλος εργοδοτών του ΟΑΕΔ θα είναι υπεύθυνος για την επαφή, προσέγγιση και επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, ενώ οι διαδικασίες τοποθέτησης, παρακολούθησης και διαχείριση των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης υλοποιούνται από τους παρόχους κατάρτισης, με συγκεκριμένο πλαίσιο.

2.4.3 Βασικοί Όροι συμμετοχής

• Διαγραφή παρόχου από το Μητρώο γίνεται σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της παρούσας.
• Η συμμετοχή στο Μητρώο Παρόχων Πρακτικής Άσκησης της παρούσας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων αυτής.
• Το μέλος του Μητρώου Παρόχων Πρακτικής Άσκησης υποχρεούται για όσο διάστημα είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής του και να εκπληρώνει ή να έχει ρυθμίσει τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις του.
• Υποχρεούται να έχει δηλώσει τον πρακτικά ασκούμενο στο Σύστημα Εργάνη στο αντίστοιχο Έντυπο.
• Καθόλη την διάρκεια της πρακτικής άσκησης απαγορεύεται η απόλυση προσωπικού ίδιας ειδικότητας.
• Ο αριθμός των πρακτικά ασκούμενων εξαρτάται από τον αριθμό του μισθοδοτούμενου προσωπικού της επιχείρησης σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της ενότητας 5.1 της παρούσας.
• Η επιχείρηση καθόλη την διάρκεια της πρακτικής άσκησης διαθέτει επιβλέποντα πρακτικής άσκησης
• Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης η επιχείρηση εκδίδει «πιστοποιητικό παρακολούθησης/ συστατική επιστολή»

Άρθρο 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


3.1 Αντικείμενο προγραμμάτων Κατάρτισης Τα προγράμματα Κατάρτισης αφορούν σε

α. Αναβάθμιση των Οριζόντιων δεξιοτήτων ή/και τεχνικών δεξιοτήτων για βελτίωση της απόδοσης ή/και εξειδίκευση στο επάγγελμα/ειδικότητα που ασκούν.
β. Απόκτηση Ολοκληρωμένων τεχνικών δεξιοτήτων για νέο επάγγελμα/ειδικότητα, καθώς και δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 120 ωρών:
γ. Αναβάθμιση των Βασικών Δεξιοτήτων τους (γλωσσικές, γνώσεις Η/Υ, αριθμητικές δεξιότητες).
Οι ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης συνδυάζονται με πρακτική άσκηση διάρκειας πέντε (5) μηνών.
Ο Εργασιακός Σύμβουλος είναι αρμόδιος για την παραπομπή του ανέργου σε ένα ή περισσότερα από τα προαναφερόμενα προγράμματα κατάρτισης.
Τα ωρολόγια προγράμματα κατάρτισης για τις τεχνικές δεξιότητες σε επαγγέλματα που θα προκύψουν από την ανάλυση σε επίπεδο δήμων της περιοχής του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, θα εκπονηθούν από τον ΟΑΕΔ. Θα βασιστούν σε επαγγελματικά πρότυπα (Occupational Standards) τα οποία θα δημιουργηθούν σε συνεργασία με τους αντίστοιχους κλαδικούς και επαγγελματικούς φορείς, κάνοντας χρήση υπαρχόντων επαγγελματικών περιγραμμάτων (εφόσον υπάρχουν) και εγκρίνονται από το ΔΣ του ΟΑΕΔ κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων Διευθύνσεων. Εφόσον δημιουργηθεί το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο, τα ωρολόγια προγράμματα θα πιστοποιηθούν από ΕΟΠΠΕΠ. Οι πάροχοι κατάρτισης θα κληθούν να υλοποιήσουν αυτά τα προγράμματα προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιομορφία των παρεχομένων γνώσεων και δεξιοτήτων και η ανταπόκριση τους στις πραγματικές
ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Τα εν λόγω προγράμματα δύναται να οδηγήσουν σε πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των καταρτισθέντων.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής άσκησης) θα δίνεται η αντίστοιχη «Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος Κατάρτισης»

3.2 Ειδικότητες και δομή των προγραμμάτων κατάρτισης

Τα επαγγέλματα/ειδικότητες στα οποία θα καταρτισθούν οι ωφελούμενοι θα προκύψουν από τα χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς εργασίας, μέσω της επεξεργασίας των διαθέσιμων στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων ΟΑΕΔ και ΕΡΓΑΝΗ, του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) αλλά και μέσω στοχευμένης ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας στις επιχειρήσεις της περιοχής (ΕΙΕΑΔ).
Η δομή των προγραμμάτων κατάρτισης θα περιλαμβάνει θεματικές μαθησιακές ενότητες (modules) οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά πρότυπα τα οποία με την σειρά τους συσχετίζονται με συγκεκριμένες επαγγελματικές δεξιότητες/ικανότητες. Τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος θα οδηγούν στην κτήση των συγκεκριμένων ικανοτήτων/δεξιοτήτων.

3.3 Προγράμματα Κατάρτισης για εξειδικευμένες ανάγκες επιχειρήσεων ή κλάδων

Σε περίπτωση που μεγάλες επιχειρήσεις με αναπτυξιακό πρόσημο για την οικονομία και την περιοχή ή μικρές μεν επιχειρήσεις συγκεκριμένου κλάδου της οικονομίας, έχουν ανάγκη από εξειδικευμένο προσωπικό σε συγκεκριμένη ειδικότητα η οποία δεν προσφέρεται καταρχήν από το πρόγραμμα, υπάρχει η δυνατότητα να καταθέσουν τεκμηριωμένο αίτημα, μέσω του οποίου θα αποδεικνύεται η αναγκαιότητα και η προστιθέμενη αξία στην τοπική ή εθνική οικονομία που θα επιφέρει μία τέτοια κατάρτιση.
Ο Οργανισμός, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του, αφού μελετήσει και διαπιστώσει την αναγκαιότητα, υπογράφει μνημόνιο συνεργασίας με τους φορείς/επιχειρήσεις, στο οποίο περιγράφονται τα εξής
1. Η δέσμευση του Οργανισμού να υλοποιήσει την κατάρτιση και ο αριθμός των καταρτιζομένων
2. Η δημιουργία, μετά από συνεργασία με τις επιχειρήσεις, του ωρολογίου προγράμματος της κατάρτισης
3. Η δέσμευση από πλευράς των συμβαλλομένων επιχειρήσεων, για διάθεση ισάριθμων, με τους καταρτιζόμενους, θέσεων πρακτικής άσκησης.
4. Η δέσμευση των επιχειρήσεων για πρόσληψη τουλάχιστον του 20% των ωφελούμενων, μετά το πέρας της κατάρτισης, για διάστημα όχι μικρότερο του ενός (1) έτους.
Σε αυτή την περίπτωση η κατάρτιση υλοποιείται στις δομές του ΟΑΕΔ (ΚΕΚ/ΟΑΕΔ)

3.4 Τεχνικές εκπαίδευσης

Η μεθοδολογία που θα επιλεγεί θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές εκπαίδευσης των ενηλίκων, οι οποίες είναι οι εξής: ο συνδυασμός της θεωρίας με την πράξη, η σύνδεση του αντικειμένου μάθησης με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των καταρτιζομένων, η ανάπτυξη του κριτικού τρόπου σκέψης, οι αμφίδρομες σχέσεις εκπαιδευτών καταρτιζομένων.
Τα προγράμματα κατάρτισης (θεωρητικό μέρος), οφείλουν να ακολουθούν, επιστημονικά παραδεκτές τεχνικές (π.χ μελέτες περίπτωσης, παίξιμο ρόλων, προσομοίωση κ.λπ.).
Κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα από τον Πάροχο Θέσεων Πρακτικής Άσκησης (υπεύθυνος πρακτικής άσκησης της επιχείρησης), ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη μεθοδολογία πρακτικής άσκησης για τους στόχους των συγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης και η συνάφεια της με το θεωρητικό μέρος του προγράμματος, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να γνωρίσουν ουσιαστικά την πρακτική πλευρά του επαγγελματικού αντικειμένου στο οποίο καταρτίζονται. Η πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις θα πρέπει να σχεδιάζεται από κοινού με τον υπεύθυνο της επιχείρησης και να έχει συγκεκριμένο στόχο, ώστε να επιτυγχάνεται η ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων, η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και η σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας.
Τέλος, πρέπει να ενθαρρύνεται ο καταρτιζόμενος ώστε να συμμετέχει ενεργά κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και να του παρέχονται όλα τα απαραίτητα μέσα για αυτό.

3.5 Όροι συγκρότησης τμήματος Κατάρτισης ιδιωτικών/δημοσίων ΚΕΚ

Οι πάροχοι κατάρτισης συγκροτούν τμήματα κατάρτισης για κάθε ειδικότητα χωριστά.
Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν παραπεμπτικό (τύπου voucher) και έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής παρόχου εγγεγραμμένου στο μητρώο Παρόχων Κατάρτισης. Το ποσό που αντιστοιχεί στις επιταγές κατάρτισης (voucher) είναι συγκεκριμένο και ορίζεται από τον ΟΑΕΔ. Αντιστοιχεί σε τμήματα άνω των 5 έως 25 ατόμων. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν καθ’όλη τη διάρκεια της κα-
τάρτισης εκπαιδευτικό επίδομα.
Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται τμήμα, τότε υλοποιείται με λιγότερο των 5 ατόμων, αλλά μειώνονται κατά 50% οι ώρες κατάρτισης (δεδομένου ότι γίνονται ιδιαίτερα τμήματα). Στην περίπτωση αυτή το τίμημα της επιταγής κατάρτισης παραμένει το ίδιο, το εκπαιδευτικό επίδομα που λαμβάνει ο καταρτιζόμενος αντιστοιχεί στις πραγματικές ώρες παρακολούθησης, ενώ το ωρολόγιο πρόγραμμα διδάσκεται εξολοκλήρου.
Τα προγράμματα υπόκεινται σε επιτόπιους ελέγχους. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε τμήμα κατάρτισης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη δυναμικότητα της πιστοποιημένης αίθουσας, όπου υλοποιείται το πρόγραμμα (επαλήθευση κατά τον επιτόπιο έλεγχο).
Δεδομένου ότι αναλόγως της αξιολόγησης δεξιοτήτων / ικανοτήτων των ωφελούμενων, υπάρχει η περίπτωση κάποιοι ωφελούμενοι να πρέπει να παρακολουθήσουν το πλήρες πρόγραμμα, ενώ κάποιο άλλοι να έχουν ανάγκη παρακολούθησης μόνο μέρους των θεματικών μαθησιακών ενοτήτων (modules) ο πάροχος κατάρτισης έχει την δυνατότητα να υλοποιεί το ωρολόγιο πρόγραμμα (σε ότι αφορά στην αλληλουχία των θεματικών ενοτήτων) με τρόπο ώστε να συνδυάζονται και οι δύο κατηγορίες ωφελουμένων.

3.6 Όροι συγκρότησης τμήματος κατάρτισης από τα ΚΕΚ του ΟΑΕΔ

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πάροχος κατάρτισης για να υλοποιήσει κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα, τότε τα ΚΕΚ του ΟΑΕΔ λειτουργούν το αντίστοιχο τμήμα κατάρτισης.
Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν ειδικό παραπεμπτικό Voucher για το ΚΕΚ του ΟΑΕΔ χωρίς οικονομική αξία.
Τα τμήματα θα είναι από 5 έως 25 ατόμων. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται τμήμα τότε υλοποιείται με λιγότερο των 5 ατόμων αλλά μειώνονται κατά 50% οι ώρες κατάρτισης (δεδομένου ότι γίνονται ιδιαίτερα τμήματα).
Η υλοποίηση των προγραμμάτων υπόκεινται σε επιτόπιους ελέγχους και ακολουθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρούσα.
Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης εκπαιδευτικό επίδομα, που αντιστοιχεί στις πραγματικές ώρες παρακολούθησης.
Εάν ο ΕΣ κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης του ανέργου θεωρήσει ότι ο άνεργος έχει ελλείψεις σε θέματα βασικών γνώσεων, και επομένως θα δυσκολευτεί να παρακολουθήσει τα προγράμματα κατάρτισης, θα τον παραπέμπει εντός του ΚΠΑ2 να περάσει μια αξιολόγηση (τεστ) σε θέματα γλώσσας, μαθηματικών και βασικών δεξιοτήτων Η/Υ. Σε περίπτωση που ο άνεργος συγκεντρώσει χαμηλή βαθμολογία, θα χρειαστεί να παρακολουθήσει προηγουμένως, πρόγραμμα κατάρτισης 120 ωρών με σκοπό την αναβάθμιση των βασικών του γνώσεων.
Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από τα ΚΕΚ του ΟΑΕΔ. Επίσης τα ΚΕΚ του ΟΑΕΔ θα υλοποιήσουν τα ειδικά προγράμματα που προκύπτουν μέσω Μνημονίου Συνεργασίας με τις επιχειρήσεις.

Άρθρο 4
ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ OΡΟΙ


4.1 Διάρκεια – Ώρες λειτουργίας Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης

Η διάρκεια κάθε Τμήματος Κατάρτισης είναι για:
α. Ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης για οριζόντιες δεξιότητες η και απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων για εξειδίκευση στο επάγγελμα/ ειδικότητα, συνολικής διάρκειας έως 300 ωρών.
β. Ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση ολοκληρωμένων τεχνικών δεξιοτήτων για ειδίκευση σε επάγγελμα/ ειδικότητα διάρκειας έως 600 ωρών
γ. Ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης για την αναβάθμιση βασικών γνώσεων (Γλώσσα, μαθηματικά, Η/Υ) διάρκειας 120 ωρών
δ. Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας οκτακοσίων (800) ωρών σε χρονικό διάστημα 7 μηνών το μέγιστο.
Η συνολική προσφερόμενη θεωρητική κατάρτιση δεν μπορεί να ξεπερνάει τις επτακόσιες είκοσι (720) ώρες.
Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες, ενώ η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες και όχι λιγότερο από τέσσερις (4) ώρες. Σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα συμπεριλαμβάνονται και τα διαλείμματα.
Η ημερήσια εκπαίδευση ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα. Δεν επιτρέπεται κατάρτιση τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες.
Το τμήμα κατάρτισης δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνέχειες. Μπορεί να διακόπτεται στις περιόδους Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιρινών διακοπών ή/και σε εξαιρετικές έκτακτες περιπτώσεις, με απαραίτητη ενημέρωση μέσω της ειδικής ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr Σε περιπτώσεις που ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία του τμήματος για συνεχές διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερολογιακών ημερών υποχρεούται να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα προς στον Ο.Α.Ε.Δ., μέσω της ειδικής ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr.

4.2 Εκπαιδευτές

Α. Η κατάρτιση πραγματοποιείται από Εκπαιδευτές Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, βάσει της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. ΓΠ/20082 (ΦΕΚ 2844/23.10.2012) με θέμα «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη-τυπικής εκπαίδευσης» και από εγγεγραμμένους στο Εισαγωγικό Μητρώο Α’ Εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 113616/9.11.2006 (ΦΕΚ 1700/Β 21.11.2006).

Β. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν συνάφεια με τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες που θα διδάξουν. Οι πάροχοι θα ενημερωθούν για τα ΣΤΕΠ των εκπαιδευτών ανά εκπαιδευτική ενότητα του κάθε προγράμματος κατάρτισης μέσω της ειδικής ιστοσελίδας www.voucher. gov.gr.

Γ. Αντικατάσταση εκπαιδευτή επιτρέπεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης με εκπαιδευτή αντίστοιχων προσόντων.
Παρεκκλίσεις από τα ανωτέρω επιτρέπονται, μετά από πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση στις παρακάτω περιπτώσεις:
- Εκπαιδευτές των οποίων οι ειδικότητες δεν περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα μητρώα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΠΠΕΠ.
- Ο αριθμός των εκπαιδευτών με την προβλεπόμενη ειδικότητα (ΣΤΕΠ) που περιλαμβάνεται στο αντίστοιχα μητρώα του ΕΟΠΠΕΠ αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της υλοποίησης της δράσης.
Για την απασχόληση εκπαιδευτών των ανωτέρω περιπτώσεων απαιτείται η υποβολή αίτησης πριν την έναρξη του προγράμματος για τη χορήγηση σύμφωνης γνώμης από τον ΕΟΠΠΕΠ. Σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης σύμφωνης γνώμης εκ μέρους του ΕΟΠΠΕΠ, η χρήση των συγκεκριμένων εκπαιδευτών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του παρόχου.
Ο πάροχος κατάρτισης συνάπτει συμβάσεις με τους εκπαιδευτές, στις οποίες αναφέρονται υποχρεωτικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, ιδίως δε το ύψος της αμοιβής τους και ο τρόπος καταβολής της, ο αριθμός των διδακτικών ωρών, το διάστημα συνεργασίας, η ωριαία αποζημίωση, η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, η καταβολή των δαπανών μετακίνησης, εφόσον είναι απαραίτητο, καθώς και τυχόν άλλοι όροι συνεργασίας.
Ο πίνακας των εκπαιδευτών με τους αναπληρωτές τους, που καταρτίζεται από τον πάροχο κατάρτισης, συμπεριλαμβάνεται στο ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο δημοσιεύεται από τον Πάροχο κατάρτισης στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr μαζί με τη Δήλωση Έναρξης Τμήματος/ Προγράμματος Κατάρτισης.

4.3 Υποδομές Θεωρητικής Κατάρτισης

Το σύνολο των ωρών του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης θα υλοποιείται, κατά τους όρους της παρούσας, σε αίθουσες που είναι πιστοποιημένες από τον ΕΟΠΠΕΠ με τον απαραίτητο οπτικοακουστικό εξοπλισμό.

4.4 Υποδομές Εργαστηριακής Κατάρτισης

Το σύνολο των ωρών του εργαστηριακού μέρους της κατάρτισης θα υλοποιείται, κατά τους όρους της παρούσας, σε εργαστήρια που είναι χώροι πιστοποιημένοι με τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό ή σε επιχειρήσεις που διαθέτουν τον εξοπλισμό που απαιτείται από το αντίστοιχο αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να συνταχθεί και να αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, σχετικό συμφωνητικό μεταξύ του παρόχου κατάρτισης και της επιχείρησης. Στο συμφωνητικό θα αναφέρονται όλοι οι όροι υλοποίησης της κατάρτισης, π.χ ωράριο, υλικά εκπαίδευσης κ.λπ.
Τα προγράμματα με αντικείμενο κατάρτισης σε ειδικότητα που εντάσσεται στον κλάδο Τ.Π.Ε. θα πρέπει να υλοποιούνται σε πιστοποιημένες από τον ΕΟΠΠΕΠ αίθουσες πληροφορικής. Αντιστοίχως στην περίπτωση που το πρόγραμμα σπουδών των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει εκπαιδευτικές ενότητες σε Τ.Π.Ε, οι συγκεκριμένες ενότητες θα πρέπει να υλοποιούνται σε πιστοποιημένες από τον ΕΟΠΠΕΠ αίθουσες πληροφορικής, όπως και στην περίπτωση που η «Χρήση εφαρμογών Η/Υ» αποτελέσει ενότητα «οριζόντιων δεξιοτήτων» του προγράμματος.

4.5. Υποχρεώσεις κατά την υλοποίηση της κατάρτισης

4.5.1 Υποχρεώσεις Ωφελουμένων

Ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης, με την απαιτούμενη επιμέλεια. Επίσης, υποχρεούται να συμμετέχει ενεργά στις τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.
Ο καταρτιζόμενος μπορεί να απουσιάσει μέχρι το 10% της διάρκειας της θεωρητικής κατάρτισης και μέχρι το 10% της διάρκειας της πρακτικής άσκησης.
Κατ’εξαίρεση, επιτρέπεται να απουσιάσει μέχρι το 20% της διάρκειας της θεωρητικής κατάρτισης ή της πρακτικής άσκησης, αποκλειστικά εάν:
• είναι άτομο με αναπηρία, μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον πάροχο κατάρτισης, ή τον πάροχο πρακτικής άσκησης
• έχει νοσηλεία σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύτηκε) ή γνωμάτευση Διευθυντή κλινικής Δημόσιου Νοσοκομείου με την οποία συνιστάται να παραμείνει κλινήρης. Την ως άνω βεβαίωση ή γνωμάτευση ο ωφελούμενος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης ή τον πάροχο πρακτικής άσκησης
• διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή η ωφελούμενη υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης, ή τον πάροχο πρακτικής άσκησης σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου ή του αρμόδιου ιατρού.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όσον αφορά στην θεωρητική κατάρτιση, ο πάροχος κατάρτισης θα πρέπει να μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον καταρτιζόμενο, ώστε να καλύψει την διδακτέα ύλη για να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο πάροχος κατάρτισης δηλώσει μέσω της ειδικής ιστοσελίδας σε ένα καταρτιζόμενο απουσίες που ξεπερνούν το όριο του 10% όπως περιγράφεται σ’αυτή τη παράγραφο, το σύστημα των Επιταγών Κατάρτισης θα του ζητά επιβεβαίωση – αιτιολογία ως προς το εάν ο καταρτιζόμενος εντάσσεται σε κάποια από τις περιπτώσεις των εξαιρέσεων.
Αντίστοιχα για την πρακτική άσκηση, σε περίπτωση που ο επιβλέπων πρακτικής της επιχείρησης δηλώσει μέσω της ειδικής ιστοσελίδας σε ένα καταρτιζόμενο απουσίες που ξεπερνούν το όριο του 10% όπως περιγράφεται σ’ αυτή τη παράγραφο, το σύστημα των Επιταγών Κατάρτισης θα του ζητά επιβεβαίωση – αιτιολογία ως προς το εάν ο καταρτιζόμενος εντάσσεται σε κάποια από τις περιπτώσεις των εξαιρέσεων.
Σε περίπτωση (κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης) που ο καταρτιζόμενος υπερβεί το όριο του 10% ή 20% κατά περίπτωση, θεωρείται ότι δεν ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραμμα και χάνει το δικαίωμα στην Επιταγή Κατάρτισης στο πλαίσιο της παρούσας και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων. Στη περίπτωση αυτή, ο καταρτιζόμενος δεν δικαιούται να λάβει το εκπαιδευτικό επίδομα, για τις ώρες που έχει παρακολουθήσει. Τυχόν πληρωμές θα αναζητηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα
Εξαιρέσεις: Μετά από αιτιολογική έκθεση του Εργασιακού συμβούλου η οποία αποδέχεται τους λόγους ανωτέρας βίας που οδήγησαν στην υπέρβαση.

4.5.2 Υποχρεώσεις παρόχων κατάρτισης.

Για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης είναι υποχρεωτική η παροχή από τον πάροχο κατάρτισης στους καταρτιζόμενους, του απαιτούμενου εκπαιδευτικού υλικού, που καλύπτει τις εκπαιδευτικές ενότητες της κατάρτισης.
Κατά την υλοποίηση προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης των οποίων η ημερήσια διάρκεια ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες, χορηγούνται από τον πάροχο κατάρτισης προς τους καταρτιζόμενους εδέσματα και αναψυκτικά/ καφέδες.
Καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων:
- για τη θεωρητική κατάρτιση, ο πάροχος οφείλει να δηλώνει στο πληροφοριακό σύστημα τις απουσίες των καταρτιζομένων καθώς και τυχόν δικαιολογητικά αυτών (βεβαιώσεις γιατρών κ.λπ.).
- για την πρακτική άσκηση, οφείλει να τηρεί αρχείο με τις απουσίες των καταρτιζομένων που είναι στη διάθεση του επιβλέποντα της επιχείρησης ο οποίος είναι αρμόδιος
- επίσης, συνεργάζεται με τον Εργασιακό Σύμβουλο του ΚΠΑ2 Ελευσίνας για την αποτελεσματικότερη κατάρτιση των ωφελούμενων.

Άρθρο 5
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


5.1 Όροι υλοποίησης

Η πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε θέσεις συναφείς με το αντικείμενο κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) κ.λπ. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας και να επιθυμούν να διαθέσουν θέσεις πρακτικής άσκησης για ανέργους της προαναφερθείσας ομάδας στόχου.
Ο πάροχος κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις, τις δεξιότητες, το προφίλ, τις προτιμήσεις του ωφελούμενου και σε συνάρτηση με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, θα προτείνει τη θέση πρακτικής άσκησης στην οποία δύναται να τοποθετηθεί ο καταρτιζόμενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης.
Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας εντός των ορίων της ευθύνης το ΚΠΑ2 Ελευσίνας όπου υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Πριν την έναρξη του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης, υποδεικνύονται στον ωφελούμενο οι προσφερόμενες θέσεις πρακτικής, και η τελική τοποθέτηση του καταρτιζόμενου πραγματοποιείται πριν την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης άσκησης, (προαπαιτούμενο για την ενεργοποίηση του Voucher)
Κάθε ωφελούμενος μπορεί να ξεκινήσει την πρακτική άσκηση σε χρονικό διάστημα έως και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης.
Ο συνολικός αριθμός των καταρτιζομένων (από οποιοδήποτε πρόγραμμα και αν προέρχονται) που τοποθετείται ταυτόχρονα σε επιχείρηση για την πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης (αφορά το υποκατάστημα ή το εργοτάξιο) και είναι κατ’ ανώτατο όριο σύμφωνα με τον πίνακα 1 που ακολουθεί.

Πίνακας 1. Αντιστοιχία Απασχολουμένων Καταρτιζομένων Πρακτικής Άσκησης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

0-4

Έως 1 άτομο

Από 5 άτομα και άνω

Ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων


Η ανωτέρω αναλογία απασχολουμένων καταρτιζομένων πρακτικής άσκησης θα πρέπει να τηρείται για κάθε επιχείρηση πρακτικής άσκησης στο σύνολο της δράσης. Στην περίπτωση που μια επιχείρηση πρακτικής άσκησης εξαντλήσει τον αριθμό ωφελουμένων πρακτικής άσκησης σύμφωνα με την ανωτέρω αναλογία δεν θα μπορεί να επιλεγεί εκ νέου στο πλαίσιο της παρούσας.
Επισημαίνουμε ότι κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται:
• Ο δανεισμός ωφελουμένων δηλαδή ο ωφελούμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση στη συμβαλλόμενη επιχείρηση
• Η υλοποίηση πρακτικής άσκησης σε θέσεις που απαιτούν ειδική άδεια/πιστοποίηση (πχ Security) και
• Ο ίδιος ο πάροχος κατάρτισης να συμμετέχει και ως επιχείρηση πρακτικής άσκησης.
Η επιχείρηση πρακτικής άσκησης ιδιωτικού δικαίου δεν επιτρέπεται να προβεί σε απόλυση εργαζομένων της ίδιας ειδικότητας με την θέση πρακτικής άσκησης, από την ημερομηνία ένταξης του πρακτικά ασκούμενου και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Σε περίπτωση που συντρέξει μείωση αυτού του προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη
Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις:
• Οι απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης που έχει υποπέσει σε αξιόποινη πράξη κατά την εξάσκηση της εργασίας του ή σε αδίκημα, εν γένει, τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος (άρθρ. 5 του ν.2112/1920).
• Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 672 Α.Κ.
• Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος.
Αντικατάσταση επιχείρησης πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης, παρά μόνο στην περίπτωση που η επιχείρηση πρακτικής άσκησης α) παύσει τη λειτουργία της, β) υπαχθεί στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, γ) επέλθει αλλαγή του τόπου εγκατάστασης της, δ) συγχωνευθεί ή εξαγοραστεί από άλλη επιχείρηση , ε) τεθεί σε αδράνεια, στ) λόγοι ανωτέρας βίας, ή άπαξ με αιτιολογημένο αίτημα του ωφελούμενου το οποίο θα υποβληθεί μέσω του παρόχου στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης.
Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, η επιχείρηση εκδίδει «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης/ Συστατική Επιστολή» στο οποίο περιγράφεται το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης, τα μαθησιακά αποτελέσματα και οι ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησε ο καταρτιζόμενος καθώς και σχετικές συμπεριφορές και στοιχεία προσωπικότητας που επέδειξε.

5.2 Επόπτης Πρακτικής και Επιβλέπων Πρακτικής Άσκησης επιχείρησης

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο πάροχος κατάρτισης θα παρέχει στον ωφελούμενο υπηρεσίες υποστήριξης μέσω επόπτη. Ο ρόλος του επόπτη είναι να βοηθήσει συμβουλευτικά τον καταρτιζόμενο, σε θέματα ομαλής ένταξής του στο εργασιακό περιβάλλον και να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν καλύτερους όρους ενσωμάτωσης σε αυτό, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισόρροπη και ομαλή σχέση του με την επιχείρηση.
Εφόσον τα προγράμματα υλοποιούνται από τα ΚΕΚ ΟΑΕΔ, οι επόπτες θα είναι εκπαιδευτικοί των Σχολών του ΟΑΕΔ (Μαθητεία, ΙΕΚ, ΚΕΚ).
Στην περίπτωση που τα προγράμματα υλοποιούνται από δημόσια ή ιδιωτικά ΚΕΚ τότε οφείλουν να διαθέτουν αναλόγων προσόντων προσωπικό, το οποίο θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Ο πάροχος κατάρτισης θα πρέπει να δηλώνει κατά την εγγραφή του στο μητρώο τα στοιχεία και τα προσόντα των στελεχών του (εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία κ.λπ.) που θα αναλάβουν τον ρόλο του επόπτη πρακτικής και θα ελέγχονται για την επάρκειά τους από τον ΟΑΕΔ. Τα απαιτούμενα προσόντα του επόπτη θα εξειδικεύονται στη δημόσια πρόσκληση προς τους παρόχους κατάρτισης.
Σε περίπτωση που κρίνονται ακατάλληλα θα πρέπει να αντικαθίστανται.
Σημειώνεται ότι για την διάθεση εποπτών πρακτικής άσκησης εκ μέρος του παρόχου το τίμημα της Επιταγής Κατάρτισης ανέρχεται στα δύο (2) ευρώ ανά ώρα πρακτικής άσκησης ανά καταρτιζόμενο. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 6,45%.
Ο ρόλος του Επόπτη σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να είναι ο εξής:
• Σύνταξη από κοινού με τον επιβλέποντα της επιχείρησης, του προγράμματος πρακτικής άσκησης που θα ακολουθήσει ο πρακτικά ασκούμενος προκειμένου να εκπαιδευτεί σε όλες τις θεματικές ενότητες που καταρτίστηκε.
• Τακτική επαφή του επόπτη με την επιχείρηση και τον καταρτιζόμενο (τουλάχιστον 1 φορά / μήνα) και συμπλήρωση μηνιαίας αναφοράς σχετική με την πρόοδο και τυχόν παρατηρήσεις για την επίδοση του πρακτικά ασκούμενου.
• Κοινές συναντήσεις, εκπροσώπου επιχείρησης, καταρτιζόμενου και επόπτη, για τη διευθέτηση τυχόν ζητημάτων που ενδεχομένως έχουν ανακύψει κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
• Προσωπική επαφή του επόπτη με τον καταρτιζόμενο, όπου προκύπτει ανάγκη για την ομαλή ένταξη του στη επιχείρηση π.χ. περαιτέρω υποστήριξη του καταρτιζόμενου για την διευκόλυνση της ενσωμάτωσής του στο περιβάλλον της επιχείρησης.
• Συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ όταν προκύπτουν θέματα για τα οποία κρίνεται ότι πρέπει να επιμεληθεί σχετικώς
Η επιχείρηση πρακτικής άσκησης ορίζει έναν εργαζόμενό της ως επιβλέποντα πρακτικής άσκησης, ο οποίος θα έχει την ευθύνη του ωφελούμενου (πρακτικά ασκούμενου) και θα συνεργάζεται άμεσα με τον επόπτη πρακτικής άσκησης και τον Εργασιακό Σύμβουλο του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.
Ο επιβλέπων πρακτικής άσκησης θα ασχολείται με τα εξής:
- Καθορισμός των αντικειμένων απασχόλησης του ασκούμενου
- Συνεργασία με τον επόπτη πρακτικής άσκησης και τον Εργασιακό Σύμβουλο του ΚΠΑ2 Ελευσίνας για την αποτελεσματικότερη άσκηση των ωφελούμενων.
- Υποβολή προτάσεων στη διεύθυνση της επιχείρησης για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των ασκούμενων, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο.
- Συμπλήρωση Ειδικού Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης του Προγράμματος στο οποίο θα αξιολογείται το ενδιαφέρον και η ενσωμάτωση των ωφελούμενων στο εργασιακό περιβάλλον, οι επόπτες, η οργάνωση και η συνέπεια του προγράμματος κ.λπ.
- Δήλωση απουσιών στο πληροφοριακό σύστημα καθώς και τυχόν δικαιολογητικά αυτών(βεβαιώσεις γιατρών κ.λπ.)
- Μεριμνά για την έκδοση «Πιστοποιητικού Παρακολούθησης/Συστατική Επιστολή» με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Άρθρο 6
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER)
ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


6.1 Γενικοί κανόνες

Η παρούσα δράση υλοποιείται με το σύστημα των Επιταγών Κατάρτισης (training voucher), το οποίο αφορά στη λειτουργία ενός συστήματος παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης από πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ παρόχους σύμφωνα με προκαθορισμένες μονάδες τιμολόγησης των εν λόγω υπηρεσιών.
Η χρήση του ανωτέρω μοντέλου παροχής υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέγουν οι ίδιοι την υπηρεσία και τον φορέα από τον οποίο θα λαμβάνουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και προϋποθέτει οι φορείς παροχής υπηρεσιών κατάρτισης να έχουν πιστοποιηθεί από το ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
(ΕΟΠΠΕΠ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο εν λόγω εθνικός φορέας πιστοποίησης των εισροών της μη τυπικής εκπαίδευσης.
Οι όροι και οι διαδικασίες υλοποίησης, αξιολόγησης και πληρωμής των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης μέσω του συστήματος χορήγησης επιταγής κατάρτισης (training voucher), καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

6.2 Επιταγή Κατάρτισης (training voucher)

6.2.1 Στοιχεία και Οικονομική αξία της Επιταγής Κατάρτισης

Η επιταγή κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) ενσωματώνει συγκεκριμένη οικονομική αξία, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή της με υπηρεσίες κατάρτισης που θα παρασχεθούν στους ωφελούμενους από τα μέλη του Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης, κατά τους όρους της παρούσας.
Η οικονομική αξία κάθε επιταγής κατάρτισης αποτελεί την αμοιβή του παρόχου κατάρτισης, ως μοναδικό αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που παρέχει στον ωφελούμενο κάτοχό της, η οποία καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. και εισπράττεται από τον πάροχο κατάρτισης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Ο πάροχος κατάρτισης δεν δικαιούται να επιδιώξει, να αναζητήσει ή να λάβει αμοιβή υπό άλλους όρους ούτε οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.
Το αντίτιμο των επιταγών κατάρτισης, ως αμοιβή για τις υπηρεσίες κατάρτισης που παρείχαν είναι ως εξής:
α. Για τις ειδικότητες που προϋποθέτουν την ύπαρξη εξειδικευμένων εργαστηρίων, η ώρα κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο ορίζεται στα οκτώ (8) ευρώ.*
β. Για τις υπόλοιπες ειδικότητες η ώρα κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο ορίζεται στα έξι (6) ευρώ.*
γ. Για την πρακτική άσκηση η ώρα κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο ορίζεται στα δύο (2) ευρώ.
*Ο ορισμός του ποσού που αντιστοιχεί στην εκάστοτε ειδικότητα θα γίνεται με σχετικές αποφάσεις της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ.

6.2.2 Κόστη που καλύπτει η επιταγή κατάρτισης

Η αξία της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας αποτελεί το μοναδικό αντάλλαγμα, που θα καταβληθεί στον πάροχο κατάρτισης μέλος του Μητρώου Παρόχων για την παροχή προς τον ωφελούμενο υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και εργαστηριακή κατάρτιση).
Το αντάλλαγμα αυτό, περιλαμβάνει την αμοιβή του παρόχου κατάρτισης και όλες ανεξαιρέτως τις επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν αυτόν για την παροχή των υπηρεσιών του και ιδίως το κόστος:
• Των αμοιβών των εκπαιδευτών, και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών τους, με τους οποίους ο Πάροχος Κατάρτισης θα συμβληθεί για την παροχή της κατάρτισης κατά τους όρους της παρούσας.
• Του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να χορηγήσει στον ωφελούμενο κατά τους όρους της παρούσας.
• Της παροχής αναψυκτικών/ εδεσμάτων/ καφέ από τον πάροχο κατάρτισης προς τους ωφελούμενους κατά τους όρους της παρούσας.
• Των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβει κάθε ωφελούμενος και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν.3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
• Της παροχής διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα στην περίπτωση κατάρτισης κωφών ή βαρήκοων ωφελουμένων.
• Των αμοιβών των εποπτών πρακτικής άσκησης.

6.2.3. Επιλέξιμες δαπάνες όταν η κατάρτιση υλοποιείται στα ΚΕΚ του ΟΑΕΔ

Οι επιλέξιμες δαπάνες των προγραμμάτων της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης αφορούν σε:
1. Δαπάνες εκπαιδευτών
2. Δαπάνες εκπαιδευομένων
3. Άμεσες δαπάνες υλοποίησης
4. Έμμεσες δαπάνες υλοποίησης
1. Δαπάνες εκπαιδευτών
Οι αμοιβές των εκπαιδευτών, οι οποίες είναι ανάλογες με τα τυπικά τους προσόντα και καθορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Δαπάνες εκπαιδευομένων /εκπαιδευτικά επιδόματα ανέργων
Οι άνεργοι με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος, το ύψος του οποίου καθορίζεται στα 4 ευρώ η ανθρωποώρα κατάρτισης και δεν φορολογείται. Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο θα λάβει ο καταρτιζόμενος για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κατάρτισης βαρύνουν τον ΟΑΕΔ.
3. Άμεσες δαπάνες
• Διδακτικό υλικό, βιβλία, γραφική ύλη, σημειώσεις, συγγραφή σημειώσεων και οι απαραίτητες γι’ αυτά φωτοτυπίες, εκτυπώσεις και δακτυλογραφήσεις καθώς και τα αναλώσιμα υλικά εκπαίδευσης.
• Η ενοικίαση ή αγορά του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την κατάρτιση.
• Οι δαπάνες μεταφοράς, εγκατάστασης και ασφάλισης του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την κατάρτιση.
• Τα απαραίτητα αναλώσιμα είδη υγιεινής και ασφάλειας και αναλώσιμες πρώτες ύλες για την πρακτική άσκηση
• Οι δαπάνες συντήρησης των χώρων και τα υλικά καθαριότητας.
• Δαπάνες ενοικίασης αιθουσών ή εργαστηρίων.
• Δαπάνες υποδομής για την εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων
• Αναθέσεις σε τρίτους, απαραίτητες για την μηχανογραφική υποστήριξη , εξοπλισμό και άλλες απαραίτητες ενέργειες για την υποστήριξη και λειτουργία των προγραμμάτων.
Το ύψος των δαπανών αυτών προσδιορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.
4. Έμμεσες δαπάνες
• Δαπάνες ημερίδας, δημοσιότητας και δημοσιοποίησης των προγραμμάτων.
• Δαπάνες αποστολής εντύπων συναφούς περιεχομένου με τα προγράμματα.

6.2.4. Ισχύς της επιταγής κατάρτισης – Ενεργοποίηση Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της Επιταγής Κατάρτισης εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη της. Η ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται με την ηλεκτρονική υποβολή στην ειδική ιστοσελίδα της υπογεγραμμένης σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου, του παρόχου κατάρτισης και της επιχείρησης για πρακτική άσκηση, από τον πάροχο κατάρτισης.
Με την καταχώρηση της ανωτέρω πληροφορίας ενεργοποιείται και η επιταγή κατάρτισης του ωφελούμενου. Ο ωφελούμενος εξουσιοδοτεί τον πάροχο κατάρτισης να εισπράξει αντ΄ αυτού κατά τους όρους της παρούσας, την Επιταγή Κατάρτισης που δικαιούται ως επιχορήγηση της επαγγελματικής κατάρτισής του, στο πλαίσιο της
παρούσας δράσης.
Από την ενεργοποίηση της επιταγής και για διάστημα έως τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να υποβάλει Δήλωση Έναρξης Τμήματος / Προγράμματος Κατάρτισης, με συμμετέχοντα τον ωφελούμενο. Εάν παρέλθει το παραπάνω διάστημα ο ωφελούμενος έχει το δικαίωμα επιλογής άλλου παρόχου.

6.2.5. Απώλεια δικαιώματος ενίσχυσης Ακύρωση επιταγής κατάρτισης

Ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα της επιχορήγησης της κατάρτισής του και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων, η δε επιταγή κατάρτισης που δικαιούται, ακόμα κι αν έχει εκδοθεί, ακυρώνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Εάν ο ωφελούμενος δεν ενεργοποιήσει την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 2 μηνών.
β. Εάν ο ωφελούμενος απολέσει την ιδιότητα του ανέργου από την ημερομηνία ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης και έως την ολοκλήρωση της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα.
γ. Εάν ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών, όπως έχει ήδη οριστεί.
Οι προθεσμίες δύναται να τροποποιούνται για αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους, μόνο με Απόφαση του Ο.Α.Ε.Δ, οπότε η τυχόν τροποποίησή τους θα δημοσιεύεται στο portal του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr) και στην ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr

6.3 Επιλογή Παρόχου Κατάρτισης

Κάθε ωφελούμενος, που είναι δικαιούχος επιταγής κατάρτισης (training voucher) οφείλει να επιλέξει από το Μητρώο Παρόχων, τον πάροχο που επιθυμεί για να παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης που του έχει προτείνει ο Εργασιακός Σύμβουλος του ΟΑΕΔ, με αποκλειστικό κριτήριο τις ανάγκες ή/και τις δυνατότητές του, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Διαδικασίας Σκιαγράφησης Προσωπικών Χαρακτηριστικών (Profiling) και του ηλεκτρονικού εργαλείου διάγνωσης δεξιοτήτων Skills Assessment Tool .
Ο ωφελούμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετέχει, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας στο πρόγραμμα κατάρτισης του Παρόχου Κατάρτισης που επέλεξε.

6.4 Συγκρότηση Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης Δήλωση Έναρξης

6.4.1 Υποβολή από τον πάροχο κατάρτισης Δήλωσης Έναρξης Τμήματος / Προγράμματος Κατάρτισης

Κάθε πάροχος κατάρτισης μόλις συγκροτήσει ένα Τμήμα Κατάρτισης και εφόσον έχει καταχωρήσει τις Επιταγές Κατάρτισης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, υποβάλλει ηλεκτρονικά Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης, μέσω του portal του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr και της ειδικής ιστοσελίδας www. voucher.gov.gr τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, πριν την έναρξή του.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις ως προς την ορθότητα και πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή ο πάροχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
Η Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης περιλαμβάνει τα εξής:
Α. Στοιχεία Δήλωσης Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης:
• Αύξων αριθμός τμήματος
• Τίτλος του αντικειμένου κατάρτισης
• Στοιχεία του τόπου διεξαγωγής (δήμος, διεύθυνση τόπου διεξαγωγής)
• Στοιχεία του τόπου διεξαγωγής (δήμος, διεύθυνση τόπου διεξαγωγής), της εργαστηριακής άσκησης (αν διαφέρουν με την θεωρητική)
• Στοιχεία του Υπευθύνου Υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης
• Στοιχεία Επόπτη Πρακτικής Άσκησης όταν απαιτείται
• Ημερομηνία έναρξης και λήξης του τμήματος κατάρτισης (Θεωρία-Εργαστήρια).
Β. Αναλυτικό ωρολόγιο προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες και ώρες πραγματοποίησης των μαθημάτων
Γ. Συγκεντρωτική κατάσταση των ωφελουμένων στο τμήμα/πρόγραμμα κατάρτισης, η οποία θα περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ΚΑΥΑΣ των συμμετεχόντων.
Δ. Κατάσταση των εκπαιδευτών του τμήματος κατάρτισης και των αναπληρωτών τους, η οποία θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των εκπαιδευτών, που είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Ε. Συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης (σκαναρισμένο) πιστοποιημένης δομής, όπου απαιτείται, σε περίπτωση υλοποίησης τμήματος κατάρτισης σε μη
ιδιόκτητη πιστοποιημένη δομή.
ΣΤ. Συμφωνητικό παραχώρησης εργαστηριακής δομής (όπου απαιτείται – όταν δεν υπάρχει ίδια δομή)

6.4.2 Μετά την υποβολή της Δήλωσης Έναρξης

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Έναρξης από τον πάροχο κατάρτισης είναι δυνατή η υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης μέχρι και δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.
Σε κάθε περίπτωση ο πάροχος κατάρτισης έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή υποβολή των στοιχείων. Εάν δε κατά τους επιτόπιους ελέγχους του Ο.Α.Ε.Δ. διαπιστωθούν παραλείψεις και μη τήρηση των όρων, επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις ή και διακοπή του προγράμματος.

6.5 Υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης

6.5.1 Υποβολή στοιχείων προόδου υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.

Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης, και για κάθε τμήμα κατάρτισης, να υποβάλει ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα το ημερήσιο απουσιολόγιο εντός εικοσαλέπτου (20’) από την έναρξη της πρώτης εκπαιδευτικής ώρας του προγράμματος. Σε περίπτωση αποχώρησης καταρτιζομένου ή προσέλευσης απόντος θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση του συστήματος εντός εικοσαλέπτου (20’) από αυτήν.
Σε περίπτωση που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζομένων που δεν έχουν δηλωθεί και αυτό επαναληφθεί σε επόμενο έλεγχο, η Επιταγή Κατάρτισης ακυρώνεται.
Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται, σε περίπτωση που τροποποιεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, οποιοδήποτε από τα στοιχεία των Δηλώσεων Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης να υποβάλει αμέσως στον Ο.Α.Ε.Δ αίτημα/δήλωση τροποποίησης, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας.
Κάθε αίτημα/δήλωση τροποποίησης εξετάζεται από τον Ο.Α.Ε.Δ και θα κρίνεται όπου απαιτείται, κατά περίπτωση η αποδοχή, η διατύπωση παρατηρήσεων, ή/ και η απόρριψή του, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Ο Ο.Α.Ε.Δ έχει το δικαίωμα, σε κάθε στάδιο υλοποίησης και παρακολούθησης να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν στην υλοποίηση, παρακολούθηση της δράσης. Σε κάθε δε περίπτωση και σε όλα τα στάδια ο Ο.Α.Ε.Δ δύναται με παρατηρήσεις να υποδείξει στον πάροχο κατάρτισης τα απαιτούμενα για την ορθή υλοποίηση της δράσης.
Δεν επιτρέπεται αύξηση του αριθμού των καταρτιζομένων σε σχέση με τον δηλωθέντα αριθμό στην αντίστοιχη δήλωση έναρξης. Επιτρέπεται αντικατάσταση καταρτιζομένου το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του τμήματος κατάρτισης.
Αποκλείεται τροποποίηση, που συνιστά παράβαση όρου της παρούσας. Σε περίπτωση που η τροποποίηση συνιστά παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας, διαγράφεται αυτοδικαίως και αζημίως για τους ωφελούμενους από το Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης και ο πάροχος κατάρτισης δεν δικαιούται καμία αμοιβή ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωση για τις υπηρεσίες κατάρτισης που παρείχε στους ωφελουμένους μέχρι τη διαγραφή του.

6.5.2. Ολοκλήρωση συμμετοχής του ωφελούμενου στην Κατάρτιση

Με την ολοκλήρωση κάθε τμήματος κατάρτισης και με την επιφύλαξη των πορισμάτων τυχόν ελέγχων που διενεργήθηκαν, σύμφωνα με την παρούσα, ο πάροχος κατάρτισης χορηγεί σε κάθε καταρτιζόμενο «Βεβαίωση παρακολούθησης του Προγράμματος Κατάρτισης», η οποία και συνιστά το μόνο αποδεικτικό στοιχείο ότι ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του ωφελούμενου στο πρόγραμμα κατάρτισης.
Μετά την ολοκλήρωση κάθε τμήματος κατάρτισης, ο πάροχος κατάρτισης εκδίδει «Απόδειξη Παροχής Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών» ίσης αξίας με την Επιταγή Κατάρτισης (voucher) για κάθε ωφελούμενο και είναι ανάλογης των υπηρεσιών που προσέφερε. Παραδίδει ένα αντίγραφο προς κάθε ωφελούμενο και η πρωτότυπη απόδειξη παραδίδεται από τον πάροχο κατάρτισης στον ΟΑΕΔ.

6.5.3 Προώθηση σε θέση Πρακτικής Άσκησης

Ο υπεύθυνος (επόπτης πρακτικής) σύμβουλος του παρόχου κατάρτισης, αναζητά τις επιχειρήσεις από το Μητρώο Παρόχων θέσεων Πρακτικής Άσκησης που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης κατάλληλες για τον συγκεκριμένο ωφελούμενο. Στο τέλος της διαδικασίας επιλογής υπογράφεται σχετική τριμερής σύμβαση.
Επιτρέπεται η αντικατάσταση επιχείρησης πρακτικής άσκησης μόνο λόγω ανωτέρας βίας, ή με αιτιολογημένο αίτημα του ωφελούμενου άπαξ, το οποίο θα υποβληθεί στον Εργασιακό Σύμβουλο του ΟΑΕΔ
Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος απορρίφθηκε από Πάροχο Πρακτικής Άσκησης μπορεί να υποδειχθεί σε άλλον, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη συναφής θέση, μετά από επαρκή αιτιολόγηση και τη σύμφωνη γνώμη του Εργασιακού Συμβούλου του ΟΑΕΔ.

6.5.4. Προώθηση σε Πιστοποίηση Προσόντων

Η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων αφορά στην πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των δεξιοτήτων που αποκτηθήκαν από την παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας.
Προϋπόθεση αποτελεί, ότι μετά τη λήξη των υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, υφίσταται φορέας πιστοποίησης κατά τα οριζόμενα κατωτέρω, ο οποίος δύναται να πιστοποιήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τους καταρτιζόμενους στο αντικείμενο κατάρτισης που επέλεξαν.
Η διαδικασία της πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων θα οργανώνεται με βάση το ισχύον Εθνικό ή Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και θα εξειδικεύεται ανάλογα με το επάγγελμα και την ειδικότητα. Η πιστοποίηση που αφορά στις ειδικότητες θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε από τον ίδιο τον ΕΟΠΠΕΠ ή είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες ή από εταιρείες Λογισμικού, οι οποίες παρέχουν σχετικές Πιστοποιήσεις.
Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, εφόσον υπάρξουν τα αντίστοιχα σχήματα πιστοποίησης, θα δίδεται στους ωφελούμενους από τον Εργασιακό Σύμβουλο αντίστοιχη Επιταγή Πιστοποίησης ύψους έως 200 ευρώ προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις πιστοποίησης. Ο πάροχος κατάρτισης έχει την ευθύνη για την τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας πιστοποίησης (ενημέρωση του συστήματος για το αποτέλεσμα της πιστοποίησης)

6.5.5 Υποχρεώσεις Μετά την Ολοκλήρωση των Προγραμμάτων Κατάρτισης

6.5.5.1 Υποβολή απολογιστικών στοιχείων Κατάρτισης από τους Παρόχους κατάρτισης.

Ο Πάροχος Κατάρτισης, μετά την ολοκλήρωση κάθε Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης υποχρεούται να υποβάλει στον Ο.Α.Ε.Δ. Έκθεση Υλοποίησης Τμήματος/ Προγράμματος Κατάρτισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

6.5.5.2 Υποχρεώσεις συνεργασίας σε περίπτωση ελέγχου

Α) Υποχρεώσεις Ωφελουμένων
Ο ωφελούμενος υποχρεούται, σε περίπτωση διενέργειας ελέγχων σύμφωνα με την παρούσα να συνεργαστεί με τα όργανα ελέγχου και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στην παρούσα Δράση.
Β)Υποχρεώσεις Παρόχων Κατάρτισης
Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται, σε περίπτωση διενέργειας ελέγχων, σύμφωνα με την παρούσα, να συνεργαστεί με τα όργανα ελέγχου και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στην παρούσα δράση και να διαθέτει το φάκελο της δράσης με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την υλοποίησή της, καθώς και για τις ενέργειες δημοσιότητας που αναλαμβάνει. Τα στοιχεία του φακέλου τηρούνται στο αρχείο του υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2025.
Ο φάκελος που πρέπει να τηρεί κάθε πάροχος κατάρτισης για κάθε τμήμα κατάρτισης που θα υλοποιήσει στο πλαίσιο της παρούσας, ενδεικτικά θα πρέπει να περιλαμβάνει:
➢ Στοιχεία των καταρτιζομένων, όπως:
• Τη συγκεντρωτική κατάσταση καταρτιζομένων
• Τα αντίγραφα των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης του Προγράμματος Κατάρτισης των ωφελούμενων του Τμήματος.
• Τις βεβαιώσεις νοσοκομείου / ιατρού για τις περιπτώσεις του κεφαλαίου 6.5.1. της παρούσας
➢ Στοιχεία του προγράμματος κατάρτισης, όπως:
• Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα
• Εκπαιδευτικό υλικό προγράμματος και αποδεικτικό παραλαβής του από τους ωφελούμενους
• Παρουσιολόγια θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης
• Συγκεντρωτική κατάσταση εκπαιδευτών
• Στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συνάφεια των εκπαιδευτών με το αντικείμενο κατάρτισης
• Έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ένταξη στο εισαγωγικό ή Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ ή σύμφωνη γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ
• Αντίγραφο των Πιστοποιητικών Παρακολούθησης/ Συστατικών επιστολών των καταρτιζομένων από τους παρόχους πρακτικής άσκησης.
➢ Στοιχεία οικονομικού αντικειμένου προγράμματος κατάρτισης
Αυτά αφορούν στα εξής:
• Τα αντίγραφα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εξέδωσε ο Πάροχος Κατάρτισης προς κάθε ωφελούμενο.
• Τα παραστατικά απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών και τις σχετικές ΑΠΔ
• Δαπάνες Διατροφής Καταρτιζομένων
• Παραστατικά αμοιβών εκπαιδευτών
6.6 Υποχρέωση Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Κάθε Πάροχος Κατάρτισης που συμμετέχει στην δρά-
ση: «Πιλοτικό πρόγραμμα υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανοιχτού τύπου με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, ηλικίας 45 ετών και άνω, με έξι (6) μήνες ανεργίας» οφείλει να τηρεί τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας, ως ακολούθως:
• Ενσωματώνει σε κάθε έγγραφο που εκδίδει σχετικό με τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί, την ένδειξη ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον ΟΑΕΔ.
• Δεν δημοσιοποιεί το ονοματεπώνυμο των συμμετεχόντων στην παρούσα δράση.
• Ενσωματώνει σε κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο προβολής της δράσης (π.χ. ιστοσελίδες, φυλλάδια, καταχωρήσεις) αναφορά στον επίσημο ιστότοπο του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr και στην ειδική ιστοσελίδα http:// www.voucher.gov.gr για την παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο.
• Προβαίνει στην ανάρτηση αφίσας στις αίθουσες κατάρτισης για την πληροφόρηση του κοινού για τη συγκεκριμένη δράση
• Τηρεί αρχείο των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιεί, ως προς το φυσικό αντικείμενο και να το διαθέτει στον Ο.Α.Ε.Δ. εφόσον του ζητηθεί.

Άρθρο 7
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ


7.1 Εκπαιδευτικό Επίδομα

Κάθε ωφελούμενος που συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) της παρούσας και εφόσον αυτό έχει ολοκληρωθεί δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους τεσσάρων (4) ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του προγράμματος κατάρτισης (θεωρία ή/ και πρακτική άσκηση) λόγω απουσιών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ο ωφελούμενος δεν δικαιούται να λάβει μέρος ή όλον του εκπαιδευτικού επιδόματος. Σε περίπτωση που έχει λάβει μέρος αυτού, το ποσό θα επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας κατόπιν ειδικής εισήγησης του Εργασιακού Συμβούλου του ΟΑΕΔ μπορεί να υπάρξει θεραπεία.
Ο Ο.Α.Ε.Δ θα καταβάλει το εκπαιδευτικό επίδομα στον ωφελούμενο, μετά από τη σχετική πιστοποίηση της ορθής υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος θα γίνει με την κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε ωφελούμενος θα έχει δηλώσει, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Η αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος επιβαρύνεται με τυχόν παρακράτηση φόρου εισοδήματος και τις πιθανές νόμιμες κρατήσεις, επιβαρύνσεις, λοιπούς φόρους, κλπ, που ισχύουν κατά την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
Το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις.

Άρθρο 8
ΕΛΕΓΧΟΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ


8.1 Γενικοί Όροι

Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η πιστοποίηση της υλοποίησης της δράσης γίνεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της παρούσας.
Έλεγχοι, επίσης, είναι δυνατόν να διενεργηθούν από τα υπόλοιπα αρμόδια προς τούτο εθνικά όργανα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Ο έλεγχος μπορεί να είναι επιτόπιος ή/και διοικητικός και να πραγματοποιηθεί είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης είτε μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, για να επιβεβαιώσει:
• την τήρηση των όρων παροχής της κατάρτισης, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής του συστήματος επιταγών κατάρτισης σύμφωνα με την παρούσα.
• την ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
• την αξιοπιστία και την ακρίβεια των πληροφοριών που δηλώνονται από τους παρόχους κατάρτισης & τους παρόχους πρακτικής άσκησης,
• την τήρηση των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Για κάθε έλεγχο που πραγματοποιείται από τα αρμόδια όργανα του Ο.Α.Ε.Δ. συντάσσεται Έκθεση και Αποτέλεσμα Ελέγχου τα οποία κοινοποιούνται στον πάροχο κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/99 ΦΕΚ 97/Α΄/1999).
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη ορθή ή πλημμελής υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης με βάση τους όρους της παρούσας, το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο είναι δυνατό να επιβάλει κυρώσεις από σύσταση έως ακύρωση μέρους ή του συνόλου της επιταγής κατάρτισης για τον πάροχο κατάρτισης και διαγραφή του παρόχου από το αντίστοιχο Μητρώο των Παρόχων (κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης).
Στην περίπτωση αυτή ο πάροχος έχει δικαίωμα υποβολής εγγράφως τυχόν αντιρρήσεων επί του αποτελέσματος ελέγχου, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή του, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/9.3.99).

8.2 Έλεγχοι Πιστοποίηση της υλοποίησης της Κατάρτισης και της Πρακτικής Άσκησης

8.2.1 Έλεγχοι για την υλοποίηση της Κατάρτισης

Οι έλεγχοι στους παρόχους κατάρτισης διενεργούνται από υπαλλήλους/ελεγκτές του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση (όπως αυτή δύναται να τροποποιηθεί), οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος.
Η ολοκλήρωση κάθε τμήματος κατάρτισης πιστοποιείται με τη «Βεβαίωση Πιστοποίηση Υλοποίησης της Κατάρτισης» την οποία εκδίδει ο Ο.Α.Ε.Δ.
Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους και της αποπληρωμής της Επιταγής Κατάρτισης των Παρόχων Κατάρτισης .

8.2.2 Έλεγχοι για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης

Οι έλεγχοι στους Παρόχους Πρακτικής Άσκησης διενεργούνται από υπαλλήλους/ελεγκτές του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση (όπως αυτή δύναται να τροποποιηθεί), οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος.
Η ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης πιστοποιείται με τη «Βεβαίωση Πιστοποίηση υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης» την οποία εκδίδει ο Ο.Α.Ε.Δ.
Η Βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή του συνόλου του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους.

8.2.3 Υποβολή απολογιστικών στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών

Η πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Κατάρτισης γίνεται από την Ο.Α.Ε.Δ. και αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή των Παρόχων Κατάρτισης.
Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της κατάρτισης να υποβάλει στον Ο.Α.Ε.Δ σε έντυπη μορφή την Έκθεση υλοποίησης της κατάρτισης του τμήματος
Η εν λόγω Έκθεση υποβάλλεται και ηλεκτρονικά μέσω του portal του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr και της ειδικής ιστοσελίδας της δράσης http://www.voucher.gov.gr και περιλαμβάνει:
α. Συγκεντρωτική κατάσταση του τμήματος κατάρτισης, στην οποία θα αναγράφονται ο τίτλος (αντικείμενο κατάρτισης) και ο αύξων αριθμός (α/α) του τμήματος κατάρτισης, το ονοματεπώνυμο και ο ΚΑΥΑΣ των ωφελουμένων που συμμετείχαν σε αυτό.
β. Στοιχεία του φυσικού αντικειμένου κατάρτισης, υλοποιηθέν ωρολόγιο πρόγραμμα
γ. Στοιχεία της αξιολόγησης της διαδικασίας της κατάρτισης, του προγράμματος, των εκπαιδευτών και των ωφελουμένων.
δ. Περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού που διανεμήθηκε κατά την υλοποίηση του προγράμματος, με αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτό παρελήφθη από τους ωφελούμενους καταρτισθέντες.
ε. Τις τυχόν βεβαιώσεις νοσοκομείου / ιατρού (σκαναρισμένες).
στ. Συγκεντρωτική κατάσταση των ωφελουμένων του τμήματος που έλαβαν Βεβαίωση Παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης.
ζ. Τους α.α. των αποδείξεων παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών που εξέδωσε ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ προς τους ωφελούμενους του τμήματος κατάρτισης.
η. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του παρόχου κατάρτισης σε ισχύ για τουλάχιστον δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους.
θ. Δήλωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
Σε περίπτωση μη ορθής ή πλημμελούς υποβολής των παραπάνω στοιχείων, ο Ο.Α.Ε.Δ ενημερώνει τον πάροχο κατάρτισης, ώστε αυτός να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες μέσα σε προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών.
Ο Ο.Α.Ε.Δ μετά τον έλεγχο των παραπάνω απολογιστικών στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών και εφόσον κρίνει ότι η κατάρτιση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, εκδίδει τη «Βεβαίωση Πιστοποίηση υλοποίησης της Κατάρτισης», προκειμένου να προβεί στην συνέχεια, στη διαδικασία αποπληρωμής. Ενημερώνει δε τον πάροχο κατάρτισης, μέσω του portal του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr και της ειδικής ιστοσελίδας για την έκδοσή της.
Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί ή μη αποκατάστασης των ελλείψεων ή παραλείψεων από τους παρόχους κατάρτισης ή σε περίπτωση μη ορθής ή πλημμελούς υλοποίησης των όρων της παρούσας και των ευρημάτων των επιτόπιων ελέγχων, ο Ο.Α.Ε.Δ εισηγείται την εφαρμογή των όρων της παρούσας.

Άρθρο 9
ΠΛΗΡΩΜΕΣ


9.1. Όροι και Τρόπος Πληρωμής

Οι πληρωμές διενεργούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους όρους και τις διαδικασίες της παρούσας.
Η καταβολή των πληρωμών γίνεται με Απόφαση έγκρισης πληρωμής του Ο.Α.Ε.Δ.
Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε ωφελούμενος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» του στη δράση.
Για τυχόν παρακράτηση φόρου που θα ισχύει κατά την πληρωμή, ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκδώσει τις σχετικές βεβαιώσεις για τους δικαιούχους.
Για την καταβολή της αμοιβής των ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για τουλάχιστον δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους (εξαιρουμένης της περίπτωσης της ρύθμισης οπότε η ισχύς είναι ένας μήνας).
Η αμοιβή των παρόχων κατάρτισης καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε πάροχος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» του στη δράση.
Οι ωφελούμενοι και οι πάροχοι κατάρτισης ουδεμία άλλη απαίτηση έχουν από τον Ο.Α.Ε.Δ. πέραν του ποσού που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Οι πληρωμές των ωφελουμένων και των παρόχων κατάρτισης θα αναστέλλονται, καθ’ όσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί στον Ο.Α.Ε.Δ. από το αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις.

9.2 Καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους

Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται σε μηνιαία βάση μετά την έκδοση της μηνιαίας Βεβαίωσης πραγματοποίησης της Κατάρτισης/ ή Πρακτικής Άσκησης.
Για τις παραπάνω καταβολές ο Ο.Α.Ε.Δ. λαμβάνοντας υπόψη τις απουσίες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης και οι οποίες έχουν δηλωθεί στην ειδική ιστοσελίδα, εκδίδει «Εντολή καταβολής δόσης εκπαιδευτικού επιδόματος κατάρτισης ωφελουμένων», η οποία παράγεται από την ειδική ιστοσελίδα.

9.3. Καταβολή του αντιτίμου των Επιταγών Κατάρτισης των Παρόχων Κατάρτισης

Η καταβολή του αντιτίμου των επιταγών κατάρτισης των παρόχων κατάρτισης, ως αμοιβή για τις υπηρεσίες κατάρτισης που παρείχαν γίνεται σε δόσεις, αναλόγως της διάρκειας μετά την ολοκλήρωση μέρος ή όλου της κατάρτισης και την έκδοση της «Βεβαίωσης Πιστοποίησης Υλοποίησης της Κατάρτισης » και της σχετικής Απόφασης του Ο.Α.Ε.Δ για την «Έγκριση Πληρωμής των Παρόχων Κατάρτισης».
Ειδικότερα: Θεωρητική Κατάρτιση
• Για προγράμματα έως 200 ωρών, σε μία δόση μετά το πέρας της κατάρτισης
• Για προγράμματα έως 400 ωρών, σε δύο δόσεις (ενδιάμεση και αποπληρωμή)
• Για προγράμματα έως 600 ωρών, σε τρεις δόσεις (δύο ενδιάμεσες και αποπληρωμή)
Πρακτική Άσκηση
• Σε διμηνιαίες δόσεις

Άρθρο 10
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ


12.1 Πληροφορίες για την παρούσα

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στο http://www.oaed.gr και στην ειδική ιστοσελίδα της Δράσης http://www.voucher.gov.gr και δεν παρέχεται σε έντυπη μορφή.
Όλη η ενημέρωση των ενδιαφερομένων να συμμετέχουν στη δράση, αλλά και αυτών που θα επιλεγούν και θα συμμετέχουν σε αυτήν, παρέχεται από τον Ο.Α.Ε.Δ, καθ’ όλη τη διάρκεια της Δράσης, μέσω του portal του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr και της ειδικής ιστοσελίδας των επιταγών κατάρτισης (training voucher) http://www. voucher.gov.gr
Επίσης, μέσω της ίδιας ιστοσελίδας γίνεται και η διαχείριση όλων των ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης, η παρακολούθηση της υλοποίησής της από τον Ο.Α.Ε.Δ, η αναφορά προθεσμιών για την παραλαβή των vouchers, την υποβολή δικαιολογητικών, κ.ά.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν υποχρεούται να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους εγγράφως ή ατομικά.
Οι υποψήφιοι και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με τη δράση μέσω της ιστοσελίδας αυτής, την οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης.
Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας για το Μητρώο Ωφελουμένων και το Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης, καθώς και για τις τυχόν τροποποιήσεις τους.
Σε κάθε ανακοίνωση που αναρτάται στην http://www. oaed.gr ή οπουδήποτε αλλού και αφορά ωφελούμενο ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του ωφελούμενου.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. εκδίδει διευκρινιστικές εγκυκλίους τις οποίες αναρτά στο portal του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr & στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr για όλα τα θέματα που ανακύπτουν.
Η συμμόρφωση με τις οδηγίες που θα καταχωρούνται στην ειδική ιστοσελίδα είναι υποχρεωτική.
Εφιστούμε την προσοχή στους συμμετέχοντες στη δράση ότι οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν με ελεύθερη βούληση τον πάροχο κατάρτισης με γνώμονα τα προσφερόμενα προγράμματα, την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους, χωρίς η κρίση και η απόφασή τους να επηρεάζεται από παραπλανητικές και καταχρηστικές πρακτικές προσέλκυσης και τυχόν παροχές, μη σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.

Άρθρο 11
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ


Κώδικας Δεοντολογίας: Ο Κώδικας ορίζει τις βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται από τα εμπλεκόμενα μέρη στο πρόγραμμα κατάρτισης (πάροχος, ωφελούμενος και επιχείρηση πρακτικής) στο πλαίσιο της συνεργασίας τους και διέπει όλα τα στάδια της δράσης, από την προετοιμασία συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου σε αυτή μέχρι την ολοκλήρωσή της.
Εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ.

Άρθρο 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1. Με αποφάσεις ΔΣ του ΟΑΕΔ ορίζονται οι όροι και το ποινολόγιο των ελέγχων.
2. Εξουσιοδοτείται η Διοικήτρια του Οργανισμού με αποφάσεις της να:
• ορίζει τα επαγγέλματα/ειδικότητες στα οποία θα γίνονται οι καταρτίσεις,
• εκδίδει τις σχετικές Δημόσιες Προσκλήσεις που αναφέρονται στην παρούσα, εξειδικεύοντας ή και ορίζοντας οτιδήποτε δεν αναφέρεται στους όρους της παρούσας.
• εκδίδει διευκρινιστικές Εγκύκλιους για όλα τα θέματα που πιθανώς θα προκύψουν στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσης καθώς και για διαφοροποιήσεις σχετικά με τις προθεσμίες που τίθενται στην παρούσα ή και την παύση αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2018

Η Διοικήτρια

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο