Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-12-2018 ]

60458/5123/2018 Τροποποίηση της απόφασης Περί προϋποθέσεων και όρων χορηγήσεως δανείων σε υπαλλήλους του ΟΑΕΔ

(Τροποποίηση της 191745/05/6.2.2006 υπουργικής απόφασης (Β’ 195))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 60458/5123/12-12-2018

(ΦΕΚ Β' 5726/19-12-2018)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3227/2004 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας» (Α’ 31).

2. Το ν.δ. 2961/1954 «Περί Συστάσεως Οργανισμού Απασχόλησης και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (Α’ 197).

3. Το ν.δ. 212/1969 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Α’ 112).

4. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 (Α’ 258) «Περί Αναδιάρθρωσης του ΟΑΕΔ».

5. Τις διατάξεις του ν. 4046/2012 και συγκεκριμένα το κεφ. 4 παρ. 41 «Περί καταργήσεως του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας» (Α’ 28).

6. Το άρθρο 35, παρ. 1 του ν. 4144/2013 (Α’88), δυνάμει του οποίου ο ΟΑΕΔ κατέστη καθολικός διάδοχος, υπεισερχόμενος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ.

7. Τα άρθρα 20, 24 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

9. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α’ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

11. Την αριθμ. οικ. 13471/4878/2.3.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο. (Β’ 814),όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οικ. 25086/Δ1.8717/3.5.2018 απόφαση (Β’ 1545).

12. Την αριθμ. 191745/05/6.2.2006 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Περί προϋποθέσεων και όρων χορηγήσεως δανείων σε υπαλλήλους του ΟΑΕΔ» (Β’ 195).

13. Την αριθμ. 4048/91/13.11.2018 (θέμα 96ο) απόφαση του Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ., η οποία μας διαβιβάσθηκε με το αριθμ. 934/15.11.2018 έγγραφο του Οργανισμού.

14. Την αριθμ. οικ.63614/5289/6.12.2018 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) σύμφωνα με την οποία δεν επηρεάζεται το ετήσιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ΟΑΕΔ όπως αυτό έχει προσδιοριστεί στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:
 
Τροποποιούμε την αριθμ. 191745/05/6.2.2006 υπουργική απόφαση, «Περί προϋποθέσεων και όρων χορηγήσεως δανείων σε υπαλλήλους του ΟΑΕΔ» (Β’ 195), όπως αυτή ισχύει μέχρι σήμερα, και συγκεκριμένα την παράγραφο 4 ως εξής:

«4. Τα δάνεια που χορηγήθηκαν ή θα χορηγηθούν δύνανται να εξοφλούνται σε ίσες μηνιαίες δόσεις που παρακρατούνται από τις αποδοχές του υπαλλήλου του Οργανισμού, αρχομένης της καταβολής των δόσεων από του επόμενου της χορηγήσεως του δανείου μηνός.
Οι δόσεις ορίζονται ως ακολούθως:
Α) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 1 μηνός, 12 δόσεις
Β) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 2 μηνών, 24 δόσεις
Γ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 3 μηνών, 36 δόσεις
Δ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 4 μηνών, 48 δόσεις
Ε) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 5 μηνών, 60 δόσεις
ΣΤ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 6 μηνών, 72 δόσεις
Ζ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 7 μηνών, 84 δόσεις
Η) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 8 μηνών, 96 δόσεις
Θ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 9 μηνών, 108 δόσεις
Ι) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 10 μηνών, 120 δόσεις
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. και μόνον είναι δυνατός ο διπλασιασμός των δόσεων των δανείων σε περίπτωση αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας καταβολής των δόσεων από τον υπάλληλο του Οργανισμού. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την δυσχερή οικονομική τους θέση στην Δ/νση Διοικητικού του ΟΑΕΔ, προκειμένου να εγκριθεί το αίτημά τους από το Δ.Σ. του Οργανισμού για τον διπλασιασμό του αριθμού των δόσεων.
Στην περίπτωση αυτή οι δόσεις ορίζονται ως εξής: 
Α) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 1 μηνός, 24 δόσεις
Β) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 2 μηνών, 48 δόσεις
Γ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 3 μηνών, 72 δόσεις
Δ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 4 μηνών, 96 δόσεις
Ε) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 5 μηνών, 120 δόσεις
ΣΤ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 6 μηνών, 144 δόσεις
Ζ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 7 μηνών, 168 δόσεις
Η) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 8 μηνών, 192 δόσεις
Θ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 9 μηνών, 216 δόσεις
Ι) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 10 μηνών, 240 δόσεις Σε περίπτωση παραιτήσεως ή απολύσεως του δανειοδοτηθέντος υπαλλήλου παρακρατείται εκ της δικαιούμενης αποζημιώσεως ολόκληρο το υπόλοιπο του οφειλόμενου δανείου.
Σε περίπτωση υπαλλήλων που ευρίσκονται σε αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία καταβολής των δόσεων των δανείων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού δύναται να χορηγείται η αναστολή καταβολής των δόσεων των δανείων για χρονικό διάστημα ενός έτους ή δύο ετών με επανυπολογισμό των τόκων των δανείων. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την δυσχερή οικονομική τους θέση στην Δ/νση Διοικητικού του ΟΑΕΔ, προκειμένου να εγκριθεί το αίτημά τους από το Δ.Σ. του Οργανισμού για την αναστολή καταβολής των δόσεων των δανείων τους για το χρονικό διάστημα που αιτούνται.».
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 191745/05/6.2.2006 (Β’ 195) υπουργική απόφαση, ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υφυπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο