Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-12-2018 ]

72865/2018 Τροποποίηση της αριθμ. 54698/5.10.2018 (Β’ 4704) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός αποδοχών α) αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και β) γενικών γραμματέων δήμων»

(Τροποποίηση της αριθμ. 54698/5.10.2018 (Β’ 4704) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός αποδοχών α) αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και β) γενικών γραμματέων δήμων»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 72865/10.12.2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 «Καθορισμός αποδοχών ειδικών κατηγοριών» του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (Α’ 232).

2) Τις διατάξεις των άρθρων 92 και 181 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

3) Τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 3 του ν. 4051/2012 και το άρθρο πρώτο, υποπαρ. Γ1.3 του ν. 4093/2012.

4) Την αριθμ. 54698/5.10.2018 (Β’ 4704) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί καθορισμού αποδοχών α) αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και β) γενικών γραμματέων δήμων.

5) Το π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

6) Το π.δ. 88/2018 (Α’160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7) Την αριθμ. Υ 29/8-10-2015 (Β’ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη».

8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

9) Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθόσον οι παρεχόμενες αποζημιώσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό κάθε ενός υπόχρεου για την καταβολή τους οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Η επιπλέον ετήσια δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα απόφαση, για το σύνολο των υπόχρεων φορέων, εκτιμάται στο ποσό των 335.417,73 ευρώ.

10) Την αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2018/84 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 54698/2018 (Β’ 4704) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός αποδοχών α) αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και β) γενικών γραμματέων δήμων», ως ακολούθως:

1. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1α) Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων σε 4.275€, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους σε 3.420€ και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων σε 2.565€.».

2. Οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 αντικαθίστανται ως εξής:
«2α) Η αντιμισθία του περιφερειάρχη σε 4.275€.
2β) Στον αντιπεριφερειάρχη καταβάλλεται αντιμισθία ύψους 3.206,25€ και στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου καταβάλλεται αντιμισθία ύψους 1.125€».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 54698/2018 (Β’4704) απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο