Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-12-2018 ]

4111.08/4503/2018 Μεταφορικό Ισοδύναμο 2019 - Στα 156 εκατ. το ποσό για την εφαρμογή του μέτρου

(Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2019)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 4111.08/4503/03-12-2018

(ΦΕΚ Β' 5700/18-12-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική την ανάρτηση Νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις».

1.2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

1.3. Του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις».

1.4. Του ν. 4538/2018 (A' 85) «Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις».

1.5. Του ν. 4551/2018 (Α' 116) «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι) και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 11 παρ.1.

1.6. Του π.δ. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 50/2010 (Α' 89) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση του π.δ. 189/2009».

1.7. Του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

1.8. Του π.δ. 70/2015 (Α' 114) «...Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».

1.9. Του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

1.10. Του π.δ. 142/2017 (Α' 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

1.11. Του π.δ. 147/2017 (Α' 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

1.12. Του π.δ.13/2018 (Α' 26) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

1.13. Του π.δ. 88/2018 (Α' 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2.1. Την αριθμ. Υ29/08-10-2015 (Β' 2168) απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

2.2. Την αριθμ. Υ64/13-9-2018 (Β' 3986) απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριο Σαντορινιό».

2.3. Την αριθμ. αρ. 91589/3.9.2018 (Β' 3814) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Παννακίδη».

3.1. Την με αριθμ. 141951/21.12.2017 (Α.Δ.Α: 683Υ 465ΧΙ8-ΦΤΗ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών με θέμα «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2017, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων».

3.2. Την με αριθμ. 46274/26.9.2014 (Β' 2573) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.3. Την κατάργηση του υπολόγου φυσικού προσώπου και για το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015 (Α' 129) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3.4. Το υπ' αριθμ. 2812.7/86185/20-11-2018 εισηγητικό σημείωμα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη ύψους 156.000.000,00 ευρώ, η οποία θα αντιμετωπισθεί από την εγγεγραμμένη πίστωση στη ΣΑΕ 033 του π.δ.Ε του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΨΩΙ9465Χ18-ΣΡΙ), έργο με κωδικό 2018ΣΕ03300006, προκειμένου να τύχει χρηματοδότησης από το εθνικό σκέλος του π.δ.Ε με συνολικό προϋπολογισμό 570.000.000 ευρώ,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός ποσού


Καθορίζεται το ποσό που καταβάλλεται για την εφαρμογή του έργου του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2019 έως του ποσού των 156.000.000,00 ευρώ. Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί για την εφαρμογή του μέτρου σε επιβάτες, εμπορεύματα και καύσιμα.

Άρθρο 2
Χρηματοδότηση καθοριζόμενου ποσού


Το ποσό αυτό καταβάλλεται από την πίστωση που εγγράφεται για το σκοπό αυτό στη ΣΑΕ 033 του π.δ.Ε του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενικής Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 2018 (ΑΔΑ: ΨΩΙ9465ΧΙ8-ΣΡΙ), έργο με κωδικό 2018ΣΕ03300006.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομίας Υπουργός και Ανάπτυξης
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Οικονομικών
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο