Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-12-2018 ]

127876/ΕΥΘΥ965/2018 Τροποποίηση της αριθμ. 129209/ΕΥΘΥ 938 (ΦΕΚ Β΄ 4190/30.11.2017) κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία απόσπασης ή μετακίνησης προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 κατ’ εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)», όπως ισχύει

(Τροποποίηση της αριθμ. 129209/ΕΥΘΥ 938 (ΦΕΚ Β΄ 4190/30.11.2017) κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία απόσπασης ή μετακίνησης προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 κατ’ εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)», όπως ισχύει)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 127876/ΕΥΘΥ 965/29-11-2018

(ΦΕΚ Β' 5683/17-12-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 34 και 60 αυτού.

3. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει.

4. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

5. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

6. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ Α΄ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

7. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την αριθμ. 91589/3.9.2018 (ΦΕΚ Α΄ 3814) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη.

9. Την αριθμ. 129209/ΕΥΘΥ 938/24.11.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4190/30.11.2017) κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία απόσπασης ή μετακίνησης προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 κατ’ εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)», όπως ισχύει.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 129209/ΕΥΘΥ 938/24.11.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4190/30.11.2017) κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία απόσπασης ή μετακίνησης προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 κατ’ εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο ΜΟΝΟ

Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 της κοινής υπουργικής απόφασης 129209/ΕΥΘΥ 938/24.11.2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας αποσπάσεις ή μετακινήσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί η γνωμοδότηση της επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007, δύναται να ολοκληρωθούν μέχρι την 31.8.2018, σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διατάξεις, εξαιρουμένων των υπαλλήλων που μετατάσσονται σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014 για τους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3614/2007».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 129209/ΕΥΘΥ 938/24.11.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4190/30.11.2017) κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία απόσπασης ή μετακίνησης προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 κατ’ εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)», όπως ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2018

Ο Υπουργός                           
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ        

Ο Υφυπουργός
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο