Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-10-2007 ]

Αρ.Πρωτ.Ε.6902/4.4.1968 Επί της φορολογίας των καταβαλλομένων εις ποδοσφαιριστάς αμοιβών.

(Επί της φορολογίας των καταβαλλομένων εις ποδοσφαιριστάς αμοιβών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αρ. Πρωτ. Ε.6902
Εν Αθήναις 4-4-1968
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΙΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ     

Δ/ΝΣΙΣ 1η - ΤΜΗΜΑ Α'
    

Επί της φορολογίας των καταβαλλομένων εις ποδοσφαιριστάς αμοιβών.

Εν συνεχεία της κοινοποιηθείσης υμίν υπ΄ αριθμ.Ε. 22135/5.1.1968 πολυγραφημένης διαταγής ημών και κατόπιν της συγκεντρώσεως πληρ στέρων στοιχείων υπό της Διοικήσεως, εν σχέσει προς το ανωτέρω θέμα, ανακοινούμεν υμίν τα εξής,

Δια της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.Δ/τος 3323/1955 ορίζεται ότι, εισόδημα εκ μισθωτών υπηρεσιών είναι το καθ΄ έκαστον οικον. έτος προκύπτον εκ μισθών, ημερομισθίων, επιχορηγήσεων, επιδομάτων, συντάξεων και εν γένει εκ πάσης παροχής περιοδικώς καταβαλλομένης δια παρούσαν ή παρωχημένην υπηρεσίαν, το κτώμενον υπό μισθωτών εν γένει και συνταξιούχων.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι αντικείμενον φόρου επί των εισοδημάτων της Στ΄ πηγής είναι αι πάσης φύσεως αποδοχαί των εργαζομένων και πάσα εν γένει αμοιβή παρούσης ή παρωχημένης υπηρεσίας, υφ΄ οιανδήποτε μορφήν και αν χορηγούνται, είτε εις χρήμα είτε εις είδος ή άλλας αξίας, εφόσον αυταί αποτελούσιν αντάλλαγμα εκ της μισθώσεως της προσωπικής των εργασίας.

Δια του υπ΄ αριθμ. 650/17-10-64 Β.Δ/τος το ποδόσφαιρον μετετράπη από ερασιτεχνικόν εις επαγγελματικόν.

Υπό του άρθρου 21 του εσωτερικού κανονισμού μη ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, εκδοθέντος εις εκτέλεσιν των διατάξεων του ως άνω Β.Δ/τος και εγκριθέντος δια της υπ΄ αριθμ. 1709/1-5-66 αποφάσεως της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ορίζεται ότι ο επιθυμών ν΄ αποκτήση την ιδιότητα του αμειβομένου ποδοσφαιριστού συνάπτει έγγραφον σύμβασιν (συμβόλαιον) μετά του εις ο κατά τους γενικούς κανονισμούς της Ε.Π.Ο. ανήκει Σωματείου, δια της οποίας αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουσιν αμοιβαίως τας εν τη συμβάσει διαλαμβανομένας υποχρεώσεις.

Και ναι μεν εν παραγρ.2 του αυτού ως άνω άρθρου αναφέρεται ότι η ως άνω σύμβασις έχει ιδιόμορφον χαρακτήρα και δεν δημιουργεί σχέσιν εξηρτημένης εργασίας, πλην όμως εκ των εν άρθρω 22 του ρηθέντος κανονισμού αναλαμβανομένων δια της συμβάσεως υποχρεώσεων και δεσμεύσεων των συμβαλλομένων μερών και δη της υποχρεώσεως του Σωματείου να καταβάλη μηνιαίως αμοιβήν, κατά τα ειδικώτερον οριζόμενα εις το άρθρον 32 του κανονισμού και του ποδοσφαιριστού να προσφέρη τα υπηρεσίας του μόνον εις το Σωματείον εις ο ανήκει και μετά του οποίου έχει δεσμευθή δια συμβάσεως, αβιάστως προκύπτει ότι μεταξύ του φιλάθλου Σωματείου και του ποδοσφαιριστού υφίσταται ιδιόμορφος μεν σχέσις, αλλ΄ οπωσδήποτε εξομοιουμένη προς τοιαύτην μισθώσεως εργασίας.

Κατ΄ ακολουθίαν των ανωτέρω εις ας περιπτώσεις μεταξύ φιλάθλων Σωματείων και αμειβομένων ποδοσφαιριστών υπεγράφησαν συμβάσεις (συμβόλαια) ή εχορηγήθησαν προς τους εν λόγω ποδοσφαιριστάς δελτία αναγνωρίσεως ιδιότητος αμειβομένου ποδοσφαιριστού (αριθ.44 Εσωτ. Κανονισμού), αι καταβαλλόμεναι από της υπογραφής της συμβάσεως ή της χορηγήσεως των δελτίων αναγνωρίσεως εις τούτους αμοιβαί αποτελούν, συμφώνως προς την διάταξιν της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.Δ. 3323/55, εισόδημα εκ μισθωτών υπηρεσιών φορολογούμενον εις την ΣΤ΄ πηγήν και υποκείμενον εις παρακράτησιν φόρου κατά τας κειμένας διατάξεις (άρθρα 43 και 44 Ν.Δ. 3323/55 ως ισχύουν).

Αμοβαί καταβληθείσαι προ της υπογραφής των συμβάσεων ή της χορηγήσεως των ως άνω δελτίων αναγνωρίσεως δέον να θεωρηθώσιν ως εισόδημα Ζ΄ πηγής, κατ΄ εφαρμογήν της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν.Δ. 3323/55 εφ΄ ούτως γνωστόν δεν ενεργείται παρακράτησις φόρου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο