Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-03-2003 ]

ΠΟΛ.1040/5.3.2003 Καθορισμός δικαιολογητικών και τρόπος εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.3091/2002

(Καθορισμός δικαιολογητικών και τρόπος εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.3091/2002)

Κατηγορία: Φορολογία ΚεφαλαίουΑθήνα, 5 Μαρτίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.:1021579/167/Α0013


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1) Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄
2) Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1040


ΘΕΜΑ: Καθορισμός δικαιολογητικών και τρόπος εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν.3091/2002.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.3091/2002 (Φ Ε Κ 330 Α').

2. Τις διατάξεις των άρθρων 15 , 16 και 17 του Ν.3091/2002 .

3. Τις διατάξεις του Ν.2961/2001 (Φ.Ε.Κ. 266 Α').

4. Τις διατάξεις του Α.Ν.1521/1950 (Φ.Ε.Κ. 294 Α'), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του Ν.2238/1994 (Φ.Ε.Κ.-Ί51 Α'),όπως ισχύουν.

6. Την κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (Φ.Ε.Κ. 1485 Β'), με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Για τη χορήγηση της απαλλαγής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3091/2002 κατά τη μεταβίβαση ακινήτων που ανήκουν σε εταιρείες που υπάγονται στον ειδικό φόρο 3% του άρθρου 15 του πιο πάνω νόμου και μεταβιβάζονται με επαχθή ή χαριστική αιτία σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, απαιτείται να συνυποβάλλονται με την οικεία δήλωση φόρου μεταβίβασης ή δωρεάς ακινήτων, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75 Α`), η οποία υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της μεταβιβάζουσας εταιρείας προς την αρμόδια ΔΟΥ και με την οποία δηλώνεται ότι υπόκειται στον ειδικό φόρο 3% του άρθρου 15 του Ν.3091/2002 , σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, που αποτελεί παράρτημα της παρούσας.

β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 , η οποία υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, στο οποίο γίνεται η μεταβίβαση, προς την αρμόδια ΔΟΥ και με την οποία δηλώνεται ότι δεν υπόκειται στον ειδικό φόρο 3% του άρθρου 15 του Ν.3091/2002 , σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, που αποτελεί παράρτημα της παρούσας.

2. Όταν οι παραπάνω εταιρείες μεταβιβάζουν ακίνητο σε φυσικό πρόσωπο που είναι ο πραγματικός κύριος του ακινήτου ή στον ή στη σύζυγο του ή σε συγγενείς του μέχρι δευτέρου βαθμού (παππούς ή γιαγιά μέχρι εγγόνια), για να αποδείξει το φυσικό πρόσωπο ότι είναι ο πραγματικός κύριος του ακινήτου, θα πρέπει να συνυποβάλλει με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. βεβαίωση της εταιρείας που προβαίνει στη μεταβίβαση, στην οποία θα αναφέρεται η σύνθεση του κεφαλαίου της. Στη βεβαίωση αυτή αναγράφονται αναλυτικά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπο που μετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρείας, με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής τους.

Θεωρείται ότι αληθής κύριος του ακινήτου είναι το φυσικό πρόσωπο που μετέχει με ποσοστό πάνω από 50% στην εταιρεία που πραγματοποιεί τη μεταβίβαση.

β. Οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο κρίνει ο αγοραστής του ακινήτου ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αποδείξει ότι είναι ο αληθής κύριος του ακινήτου που μεταβιβάζεται.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο