Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-12-2018 ]

1187038 ΕΞ 2018 Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 14 του πρωτοκόλλου 1 της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας. Σώρευση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών ΣΟΕΣ της ΑΚΕ και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών της ΕΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 7 του πρωτοκόλλου 1 της ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΜΑ

(Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 14 του πρωτοκόλλου 1 της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας. Σώρευση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών ΣΟΕΣ της ΑΚΕ και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών της ΕΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 7 του πρωτοκόλλου 1 της ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΜΑ)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1187038 ΕΞ2018

«ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84, Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Καρανικόλα
Τηλέφωνο: 210-6987513
Fax: 210-6987506
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 14 του πρωτοκόλλου 1 της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας. Σώρευση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών ΣΟΕΣ της ΑΚΕ και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών της ΕΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 7 του πρωτοκόλλου 1 της ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΜΑ».

ΣΧΕΤ.: 1) Η με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1154883 ΕΞ2016/26.10.2016 ΔΥΟ (Κοινοποίηση Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου).

2) Το με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1037391 ΕΞ2018/06.03.2018 έγγραφο [Κοινοποίηση ανακοίνωσης σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου (Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης)].

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι αναφερόμενη ανακοίνωση της Επιτροπής με αριθμό 2018/C 407/07, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο τεύχος C 407/12.11.2018.

Με την αριθ. (1) ανωτέρω σχετική είχαν δοθεί οδηγίες αναφορικά με την συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης με την κοινότητα για την ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (εφεξής κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ). Τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ είναι τα εξής: η Δημοκρατία της Μποτσουάνας, το Βασίλειο του Λεσόθο, η Δημοκρατία της Μοζαμβίκης, η Δημοκρατία της Ναμίμπια, η Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής και το Βασίλειο της Σουαζιλάνδης. Το πρωτόκολλο 1 της εν λόγω συμφωνίας περιλαμβάνει τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας.


Ειδικότερα, το άρθρο 4, παράγραφοι 3 και 7 του πρωτοκόλλου καταγωγής της συμφωνίας ΕΕ- κράτων ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ προβλέπει τη σώρευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σώρευση αυτή επιτρέπει στους κοινοτικούς εξαγωγείς να ενσωματώνουν στα προϊόντα που εξάγουν στα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, ύλες καταγωγής άλλων κρατών ΣΟΕΣ της Αφρικής Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) ή Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών (ΥΧΕ), σαν να ήταν ύλες καταγωγής ΕΕ ή η επεξεργασία/μεταποίηση που έχει πραγματοποιηθεί στις αναφερόμενες χώρες ή εδάφη να θεωρείται σαν να είχε πραγματοποιηθεί στην ΕΕ.

Προκειμένου να εφαρμοστεί η εν λόγω προβλεπόμενη σώρευση, η ΕΕ θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, ήτοι:

• Να συνάψει διακανονισμό ή συμφωνία διοικητικής συνεργασίας με τις εμπλεκόμενες χώρες ή εδάφη, που να εγγυάται την ορθή εφαρμογή του άρθρου 4, και

• να γνωστοποιήσει στα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, μέσω της γραμματείας της Τελωνειακής Ένωσης της Μεσημβρινής Αφρικής και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου της Μοζαμβίκης, λεπτομέρειες των συμφωνιών για διοικητική συνεργασία.

Η ΕΕ έχει συνάψει διακανονισμό ή συμφωνίες διοικητικής συνεργασίας με ορισμένα κράτη ΣΟΕΣ της ΑΚΕ και τις ΥΧΕ, τα οποία απαριθμούνται αναλυτικά στην κοινοποιούμενη ανακοίνωση.

Κατόπιν των συγκεκριμένων γνωστοποιήσεων, η ΕΕ πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της σώρευσης που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 7 του άρθρου 4 του πρωτοκόλλου καταγωγής της ΣΟΕΣ ΕΕ-κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, με τα κράτη που απαριθμούνται στην ανακοίνωση, από την 1η Οκτωβρίου 2018.

Η κοινοποιούμενη ανακοίνωση (2018/C407/07) δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 14 του πρωτοκόλλου καταγωγής της ΣΟΕΣ ΕΕ-κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ.

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο