Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-2018 ]

89003/443/2018 Διαδικασία και δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής

(Διαδικασία και δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ Η Ε/89003/443/05-12-2018

(ΦΕΚ Β' 5674/17-12-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/22-04-2005).

2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 160/Α΄/30-10-2017).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α΄/2015).

4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α΄/2016).

5. Τον ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α΄/07-10-1994) «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρ. 3Α και το άρ. 5 παρ. 1 αυτού.

6. Το ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α΄/22-12-1999) «Απελευθέρωση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως το άρ. 10 παρ. 1α και το άρ. 41 αυτού.

7. Τον ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237/Α΄/22-10-1998)

8. Τον ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α΄/22-08-2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».

9. Τον ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄/21-11-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

10. Τον ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α΄/27-06-2006) «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» και ιδίως το άρ. 24 στοιχείο Γ και το άρ. 28, παρ. 1δ αυτού.

11. Τον ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α΄/07-12-2016), «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 5 αυτού.

12. Τον ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α΄/14-06-2018) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων [...]» και ιδίως το άρθρο 76 παρ. 10 αυτού.

13. Τις υπουργικές αποφάσεις Δ6/Φ1/οικ.8295/ 19-04-1995 (ΦΕΚ 385/Β΄/1995) και Δ5/ΗΛ/Γ/Φ6/ οικ.25131/07-12-2009 (ΦΕΚ 2442/Β΄/2009).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Με σκοπό την έναρξη λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, οι φορείς αυτών, κατόπιν της προβλεπόμενης από τους ν. 2773/1999 και ν. 3468/2006 εξαίρεσης από την άδεια παραγωγής εφεδρικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, υποβάλλουν στην αδειοδοτούσα αρχή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, η οποία επέχει θέση Γνωστοποίησης του άρ. 5 του ν. 4442/2016 και έχει τη μορφή που προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Αναπόσπαστο μέρος της Υπεύθυνης Δήλωσης αποτελούν η εξαίρεση από άδεια παραγωγής και η Πρόσθετη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ του φορέα του εφεδρικού σταθμού και του αρμόδιου Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς ή του Δικτύου Διανομής, κατά περίπτωση. Από την κατάθεση της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία καθίσταται δυνατή η έναρξη λειτουργίας του εφεδρικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής.

Με τη δημοσίευση της παρούσης καταργούνται οι διατάξεις της αριθμ. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ6/οικ.25131/07.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2442) υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο