Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-2018 ]

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ ΟIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Συμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α’ 296) και άλλες διατάξεις

(Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ ΟIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Συμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α’ 296) και άλλες διατάξεις)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ ΟIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α’ 296) και άλλες διατάξεις.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας- Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α' 296) και άλλες διατάξεις».

ΜΕΡΟΣ Α'
Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Επί του Κεφαλαίου Α'
Ρυθμίσεις για το Κτηματολόγιο

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α'275) και παράταση προθεσμίας αμφισβήτησης πρώτων εγγραφών


Με την παρ. 1 επέρχεται περαιτέρω βελτίωση στην εξωδικαστική διαδικασία ενημέρωσης του Κτηματολογίου, προς το σκοπό της διοικητικής απλούστευσης και της άρσης των διοικητικών βαρών για τους συναλλασσόμενους πολίτες.

Η παρ. 2 αποτελεί μεταβατική διάταξη και ορίζει την εφαρμογή της παραγράφου 1 και σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας και τήρησης κτηματολογικών βιβλίων, η οποία έχει αρθεί και σε προγενέστερο χρόνο.

Με την παρ. 3 ορίζεται πως για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α' 162) και με την προϋπόθεση πως η προθεσμία άσκησης αγωγής για διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής δεν έχει λήξει μέχρι τις 30/11/5018, η αποκλειστική αυτή προθεσμία είναι δεκαπέντε (15) ετών. Η χρονική αυτή επέκταση για την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών, γίνεται για λόγους διευκόλυνσης των πολιτών και επίλυσης διοικητικών δυσλειτουργιών.

Αρθρο 2
Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4512/2018 (Α' 5)


Με την συγκεκριμένη διάταξη δίνεται η δυνατότητα έκδοσης υπουργικών αποφάσεων για την ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων αναφορικά με τα προσόντα του Προέδρου, των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» καθώς και της διαδικασίας επιλογής τους.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους πρώην Δικηγόρους με έμμισθη εντολή της ΕΚΧΑ Α.Ε., οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση να μην μεταφερθούν αυτοδίκαια στις συνιστώμενες στον Φορέα θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, να ανακαλέσουν την αίτησή τους αυτή μέχρι και τις 31/12/2018. Σε αυτήν την περίπτωση, η ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ορίζεται επίσης πως μέχρι τις 31/12/2018 θα πρέπει να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της καταβληθείσας αποζημίωσης.

Επί του Κεφαλαίου Β'
Ρυθμίσεις για ενεργειακά θέματα

Άρθρο 3
Τροποποίηση διατάξεων του v. 3468/2006 (Α' 129)


Με την περίπτ. α' της παρ. 1 αίρεται η απαλλαγή από την καταβολή του ειδικού τέλους που βαρύνει τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. για τους μεγάλους φωτοβολταϊκούς σταθμούς (σταθμοί ισχύος μεγαλύτερης των 20MW που καταλαμβάνουν έκταση τουλάχιστον 400 στρεμμάτων), ενόψει της διεξαγωγής τουλάχιστον δύο πιλοτικών κοινών ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ' αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/2017 (Β'4488) απόφασης. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμη η υιοθέτηση νομοθετικής ρύθμισης για την ενιαία εφαρμογή του εν λόγω τέλους και στις δύο τεχνολογίες Α.Π.Ε., προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών επί ίσοις όροις. Τέλος, διευκρινίζεται ότι το ειδικό τέλος καταβάλλεται και από Υβριδικούς Σταθμούς, επί των εσόδων από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας (δηλ. εξαιρουμένων των εσόδων από τυχόν αποζημίωση διαθεσιμότητας ισχύος), είτε αυτή προέρχεται από τις μονάδες Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθμού και εγχέεται απευθείας στο Δίκτυο ΜΔΝ, είτε προέρχεται από τις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής Υβριδικού Σταθμού.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της περίπτ. β' της παρ. 1 θεσπίζεται για την περίοδο έως το 2020 η δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων στήριξης της δίκαιης μετάβασης στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας. Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία καθώς δεν προβλέπεται η δυνατότητα αυτή από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και είναι σύμφωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα αναμένεται να πλήξει πρωτίστως την οικονομία και την απασχόληση σε περιοχές όπου η κύρια οικονομική δραστηριότητα σχετίζεται με την εξόρυξη και καύση άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανάγκη για τη στήριξη της κοινωνικά δίκαιης μετάβασης των περιοχών αυτών σε μία παγκόσμια οικονομία χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αναγνωρίζεται τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήδη, η τροποποίηση της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ για το χρονικό διάστημα 2021-2030 προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να διαθέσουν μέρος των εσόδων από τον εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τη στήριξη της δίκαιης μετάβασης σε αυτές τις περιοχές. Στην Ελλάδα, οι περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο από τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας και ο Δήμος Μεγαλόπολης.

Με τις περιπτ. δ' και ε' της παρ. 1 και τη μεταβατική διάταξη της παρ. 2 αντιμετωπίζεται το ζήτημα που έθεσε η υπ' αριθ. 171/2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την υπέρβαση εξουσιοδότησης του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ. 23840/23.12.2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 3497) κατά το μέρος που η τελευταία όριζε ότι τα διοικητικά όρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό και επιμερισμό του ειδικού τέλους είναι τα όρια που δημοσιοποιούνται από την ΕΥΓΕΠ, καθώς και τα απογραφικά όρια της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ειδικότερα, με την παρ. 4 ενισχύεται η εξουσιοδοτική διάταξη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να ρυθμίζεται και η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων επιμερισμού του ποσού του 1% επί της προ Φ.Π.Α. τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που αποδίδεται στους οικιακούς καταναλωτές των δήμων, στους οποίους λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε.. Με την περίπτ. ε' προστίθενται διατάξεις, σχετικά με τη σύσταση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιτροπών επιμερισμού του ειδικού τέλους 1% και επιτροπών εξέτασης ενστάσεων. Ειδικότερα η επιτροπή επιμερισμού εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον προσδιορισμό και επιμερισμό του ειδικού τέλους του πρώτου εδαφίου σε μία ή περισσότερες δημοτικές ή τοπικές κοινότητες, στις οποίες λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και για τους σκοπούς αυτούς χρησιμοποιεί τα ψηφιοποιημένα διοικητικά όρια των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, ελλείψει αυτών τα όρια της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και ελλείψει και των τελευταίων τα απογραφικά όρια των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ενώ σε κάθε περίπτωση λαμβάνει υπ' όψιν της και τις εισηγήσεις της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων του παρόντος και γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί διοικητικής υπαγωγής γεωγραφικών περιοχών σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες. Η επιτροπή ενστάσεων εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον επιμερισμό των ανωτέρω ποσών στις ενδιαφερόμενες δημοτικές ή τοπικές κοινότητες μετά την εξέταση των ενστάσεων. Ορίζονται επίσης θέματα συγκρότησης και λειτουργίας των επιτροπών. Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται μόνο για σκοπούς επιμερισμού του αναλογούντος κατά τα παραπάνω ποσού του ειδικού τέλους της παραγράφου A.l. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 σε μία ή περισσότερες δημοτικές ή τοπικές κοινότητες. Με την παρ. 2 ορίζεται ότι η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων είναι αρμόδια και για την αξιολόγηση των εκκρεμών κατά τη δημοσίευση του παρόντος ενστάσεων που αφορούν στα διοικητικά όρια των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων και για τον προσδιορισμό και επιμερισμό των ποσών του ειδικού τέλους που αντιστοιχούν σε αυτές τις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες.

Άρθρο 4
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α' 179) και μεταβατικές διατάξεις


Από την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α' 179) έχει ανακύψει το ζήτημα της άσκοπης μεσολάβησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μεταξύ αφενός της Διαχειρίστριας του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., και αφετέρου των υπόχρεων καταβολής των ρυθμιζόμενων εσόδων του εν λόγω Λογαριασμού Συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει καταστεί αρμόδια για τη διαχείριση των εν λόγω εσόδων, χωρίς η εν λόγω αρμοδιότητα να δημιουργεί προστιθέμενη αξία στη συναλλαγή. Αντίθετα, αφενός δημιουργεί ένα επιπρόσθετο βήμα για την είσπραξη και απόδοση των εσόδων του Λογαριασμού στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. με τη θέσπιση επιπλέον υποχρεώσεων και προθεσμιών σε μια διαδικασία που πρέπει να ολοκληρώνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και αφετέρου προκαλεί στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. πρόσθετο διαχειριστικό κόστος και δέσμευση των διαθέσιμων ανθρωπίνων πόρων. Ως εκ τούτου, οι προτεινόμενες διατάξεις των παρ. 1 και 5 έως 10 ρυθμίζουν τη διαδικασία μεταβίβασης των σχετικών αρμοδιοτήτων από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και την υποκατάσταση της τελευταίας στις απαιτήσεις, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που είχαν δημιουργηθεί μέχρι τις 31.12.2018 και σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες.

Με την περίπτ. α' της παρ. 2 καταργείται από 1ης. 1.2019 η χρέωση της υποπερίπτ. ββ' της περίπτ. α' της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α' 179), η οποία επιβάρυνε τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ με την παρ. 3 καταργείται από την ίδια ως άνω ημερομηνία το Ειδικό Τέλος Λιγνιτικής Παραγωγής που επιβαρύνει τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Οι καταργήσεις αυτές καθίστανται δυνατές, καθώς, από την αρχή του έτους 2018, η τιμή των αερίων του θερμοκηπίου και, συνεπακόλουθα, η εισροή του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου (ΕΛΑΠΕ) από τα έσοδα διάθεσης Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου αυξήθηκε σημαντικά, καθιστώντας τον εν λόγω λογαριασμό πλεονασματικό. Συγκεκριμένα, στο Μηνιαίο Δελτίο ΕΛΑΠΕ, με εκκαθαρίσεις ενέργειας Σεπτεμβρίου 2018, έχει αποτυπωθεί ετήσιο έσοδο 308,98 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 140 εκατ. ευρώ περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αντίστοιχα, οι προβλέψεις για τα έσοδα των ρύπων για το έτος 2019 βάσει του Μηνιαίου Δελτίου ΕΛΑΠΕ Σεπτεμβρίου 2018 είναι αυξημένα κατά 224 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Δελτίο του Δεκεμβρίου 2017. Σε κάθε περίπτωση, η διατήρηση του αποθεματικού ασφαλείας, καθώς και η αυξημένη εισροή των ρύπων σε ποσοστό 65% για τα έτη 2019 και 2020 στον ΕΛΑΠΕ διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ειδικού αυτού λογαριασμού.

Με τις περιπτ. β' και δ' της παρ.2 προωθούνται οι κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από 1ης.1.2019 το νέο σχήμα μειωμένων χρεώσεων του Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. κατ' επιταγή της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014/C200/01).

Με την παρ. 4 διευκρινίζεται ότι ο χρόνος απόσπασης του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε., της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και των υπόλοιπων θυγατρικών εταιρειών της πρώτης σε υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στα πολιτικά γραφεία μελών της Κυβέρνησης και στα γραφεία Γενικών Γραμματέων και σε οποιαδήποτε άλλη θέση επιτρέπεται η απόσπαση με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 193 του ν. 4001/2011, λογίζεται για κάθε συνέπεια- και ιδίως για την πλήρωση των προϋποθέσεων μονιμοποίησης με βάση τους Κανονισμούς Προσωπικού των εν λόγω εταιρειών και τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη του αποσπασμένου υπαλλήλου- ως χρόνος πραγματικής, συνεχούς και αδιάλειπτης υπηρεσίας στη θέση που ο αποσπώμενος υπάλληλος κατέχει οργανικά.

Άρθρο 5
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4122/2013 (Α'42)


Με το υφιστάμενο καθεστώς υφίσταται νομοθετικό κενό, όσον αφορά στον τρόπο υπολογισμού του ελάχιστου κόστους οικοδόμησης, το οποίο αποτελεί τη βάση υπολογισμού της αξίας του κτιρίου, προκειμένου να προσδιοριστεί αν μια ανακαίνιση είναι ριζική ή όχι.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 2 του ν. 4122/2013, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας να καθορίσει τον τρόπο υπολογισμού της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας για το χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής ανακαίνισης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Άρθρο 6
Τροποποίηση διατάξεων ν. 4414/2016 (Α' 149) και μεταβατική διάταξη


Με την παρ. 1 προβλέπεται ότι για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που συμμετείχαν σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και επελέγησαν για ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης και η Αδεια Εγκατάστασης παρατείνονται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ενεργοποίησης της σύνδεσης τους (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία), σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ με την οποία προκηρύχθηκε η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.

Η διάταξη κρίνεται σκόπιμη, καθώς στο αδειοδοτικό πλαίσιο προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να ενεργοποιηθεί η σύνδεση του σταθμού, όμως για τα έργα που λαμβάνουν ενίσχυση μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών οι προθεσμίες αυτές πρέπει να παρατείνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της ΡΑΕ με την οποία προκηρύχθηκε η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.

Επίσης, εισάγεται ρύθμιση προκειμένου να δοθεί δυνατότητα στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, να παρατείνουν την προσφορά σύνδεσης (αρχικά εξάμηνης διάρκειας), προκειμένου να δοθεί δυνατότητα συμμετοχής στις δύο επόμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών.

Με την παρ. 2 εισάγεται μεταβατική διάταξη για τις οριστικές προσφορές φωτοβολταϊκών σταθμών των οποίων η διάρκεια ισχύος έχει λήξει ή λήγει εντός του 2018, βάσει της οποίας οι προσφορές αυτές αναβιώνουν αυτοδίκαια.

Άρθρο 7
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4447/2016 (Α' 241)


Με την προτεινόμενη τροποποίηση παρατείνονται οι προθεσμίες της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4447/2016 (Α' 241), εντός των οποίων οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης Ρ.Α.Ε. υπ' αριθμ. 904/2011 αναφορικά με το Ειδικό Έργο Πολυπόταμος - Ν. Μάκρη και οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που έχουν λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προβλέπει στους Ειδικούς της Όρους ότι ο κάτοχος της άδειας αυτής θα συμπεριληφθεί στον Πίνακα 3 των Νέων Χρηστών των παραπάνω αποφάσεων της ΡΑΕ, δεσμεύονται να καταβάλουν το προϋπολογισθέν συνολικό κόστος σύνδεσης που τους αναλογεί, όπως αυτό έχει προϋπολογιστεί για κάθε έργο σύμφωνα με την απόφαση ΡΑΕ 452/2015 (Β' 2859).

Η παράταση δίνεται υπό την προϋπόθεση ότι έχει συναφθεί σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης των άρθρων 9 και 10 του ν. 4414/2016 (Α' 149) από τους κατόχους των σταθμών αυτών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016. Σε περίπτωση μη καταβολής των ποσών που ορίζονται εντός των νέων προθεσμιών που τίθενται, καθώς και σε περίπτωση μη σύναψης της Σύμβασης Σύνδεσης με την Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. μέχρι την 31η Μαρτίου 2019, λύονται αυτοδικαίως οι ανωτέρω συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης.

Η παρούσα ρύθμιση κρίνεται σκόπιμη, καθώς εκτιμάται ότι θα αναληφθεί από Κατόχους σταθμών ένα σημαντικό μέρος του κόστους του Ειδικού Έργου Πολυπόταμος - Ν. Μάκρη που έχει ήδη καταβάλλει η Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε, με το οποίο σε διαφορετική περίπτωση θα επιβαρύνονταν οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των χρεώσεων χρήσης συστήματος.

Με την παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης αναβιώνουν οι συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης που σύναψαν οι παραπάνω κάτοχοι σταθμών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 και λύθηκαν αυτοδίκαια την 30η Σεπτεμβρίου 2018, κυρίως λόγω της αδυναμίας της σύναψης δεκάδων συμβάσεων σύνδεσης σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ των κατόχων των σταθμών και της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε..

Άρθρο 8
Διατάξεις αδειών παραγωγής σταθμών ΑΠΕ


Με το παρόν άρθρο χορηγείται παράταση για την καταβολή του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής αδειών παραγωγής για το έτος 2016 και ορίζεται ότι ειδικά για τα έτη 2017-2019 θα εκδοθεί και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενεργείας ενιαίος πίνακας υπόχρεων καταβολής του ως άνω τέλους.

Άρθρο 9
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας


Με την περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παρ.ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α' 85) θεσπίστηκε η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων από τους κατ' επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ' επάγγελμα αγρότη, οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αφορούν το προηγούμενο της υποβολής έτος. Με το άρθρο 29 του ν. 4342/2015 (Α' 143), δόθηκε η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης που αφορά στο έτος 2014 πέραν της 31.3.2015 και, ειδικότερα, για το χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, καθώς μεγάλος αριθμός αγροτών δεν είχε υποβάλει εμπρόθεσμα της ως άνω δήλωση. Παρομοίως, για τις δηλώσεις που αφορούν στο έτος 2015 δόθηκε εκ νέου η δυνατότητα να υποβληθούν εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από τη δημοσίευση του ν. 4409/2016 (Α' 136), με το άρθρο 46 αυτού.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα σε κατ' επάγγελμα αγρότες που για διάφορους λόγους (εκ παραδρομής, για λόγους υγείας κλπ) δεν υπέβαλαν τη δήλωση που αφορά στο έτος 2017 έως τις 31.3.2018, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του ν. 4254/2014, να την υποβάλουν έως την 31η12.2018.

Άρθρο 10
Θέματα Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου


Με την παρούσα διάταξη χορηγείται παρέκκλιση από την προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 26 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (αριθμ. οικ. 178065/08.08.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Β'3430) για την υποβολή αίτησης για χορήγηση Αδειας Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) για όσους κατέχουν Άδεια ΑΣΦΑ ή έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ πριν την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Αδειών φυσικού Αερίου. Συγκεκριμένα, αντί των δεκαοκτώ μηνών, προβλέπεται προθεσμία τουλάχιστον ενός (1) έτους πριν από την ημερομηνία έναρξης της εμπορικής λειτουργίας του ΑΣΦΑ.

Επί του Κεφαλαίου Γ'
Ρυθμίσεις ζητημάτων της πολεοδομικής νομοθεσίας

Άρθρο 11
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4258/2014 (Α' 94)


Με τη διάταξη αυτή, προκειμένου οι πληγέντες από φυσικές καταστροφές να ολοκληρώσουν σύμφωνα με τις εκδοθείσες άδειες, την επισκευή των κτισμάτων τους, ορίζεται ότι η ισχύς των αδειών επισκευής κτισμάτων σε σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις υπουργικών αποφάσεων κατ' εξουσιοδότηση του ν. 1190/1981 (Α' 203), ως ισχύει, και οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011 παρατείνεται έως τις 31.12.2019.

Άρθρο 12
Παράταση οικοδομικών αδειών


Με την παρούσα διάταξη παρατείνεται κατά τρία έτη η ισχύς των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί δυνάμει του από 8/7/1993 π.δ και των αδειών δόμησης που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4030/2011 και λήγουν ή έληξαν εντός του έτους 2018, δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.

Με το άρθρο 76 του ν.4368/2016 δόθηκε παράταση της ισχύος των οικοδομικών αδειών που έληγαν από 1/3/2016 έως και 31/12/2017 με αποτέλεσμα αυτές να λήγουν από 1/3/2019 έως 31/12/2020 αντίστοιχα. Για λόγους ίσης μεταχείρισης δίνεται και η εν λόγω παράταση των οικοδομικών αδειών που λήγουν εντός του 2018. Επιπλέον, όλες οι παραπάνω άδειες λόγω τροποποίησης της πολεοδομικής νομοθεσίας και ειδικής νομοθεσίας (ΚΕΝΑΚ, Κανονισμός Πυροπροστασίας, Στατικός κανονισμός κ.α.) δεν μπορούν να υποβληθούν ξανά ως έχουν και να εκδοθούν νέες με παράταση της λήξης τους, αλλά στην ουσία αχρηστεύονται όλες οι εκπονηθείσες μελέτες, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται ξανά οι ιδιοκτήτες με νέο πρόσθετο κόστος. Επιπλέον υπάρχουν και περιπτώσεις μελετών δημοσίων κτιρίων και των Ο.Τ.Α, που λόγω της μεγάλης γραφειοκρατικής διαδικασίας, έχουν δημοπρατηθεί, έχουν ανατεθεί σε αναδόχους, αλλά δεν μπορούν να εκτελεσθούν.

Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (Α' 167)


Με την παρ. 1 προστίθεται στις εργασίες που εμπίπτουν στην κατηγορία 1 για την έκδοση οικοδομικών αδειών και οι εργασίες ανακατασκευής κτιρίων προς αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν εξαιτίας βίαιου συμβάντος ή θεομηνίας, επί άρτιων και μη άρτιων οικοπέδων.

Με την παρ. 2 επειδή για τις περιπτώσεις υπαγωγής του ν. 3843/2010 παρουσιάστηκε δυσλειτουργία σχετικά με τον κωδικό πληρωμής σε τράπεζα, που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή, προς διευθέτηση του θέματος αυτού, δίδεται παράταση μέχρι τις 30.6.2019 για την καταβολή του υπολειπόμενου ποσού προστίμου εφάπαξ.

Με την παρ. 3 προστίθενται εδάφια προκειμένου να αποφεύγονται δυσερμηνείες και δυσλειτουργίες και να συμπληρωθεί κενό νόμου και προς τούτο προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις α' και γ' της παραγράφου 3, το αρμόδιο για τη διαπίστωση της κατεδάφισης όργανο συντάσσει και εκδίδει πρωτόκολλο συμμόρφωσης, με το οποίο βεβαιώνεται η εκτέλεση της κατεδάφισης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Το πρωτόκολλο συμμόρφωσης κοινοποιείται με επιμέλεια του αρμόδιου για τη διαπίστωση της κατεδάφισης οργάνου στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης για να εφαρμοστεί η διαδικασία διαγραφής των προστίμων της παρ. 3 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017.

Επίσης, διευκρινίζονται οι οφειλόμενες ενέργειες του αρμόδιου οργάνου της Διοίκησης σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία προκειμένου να επέλθει η διαγραφή των προστίμων της παρ. 3 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, στην περίπτωση κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών των περιπτώσεων α' έως δ' του άρθρου 52 του ν. 4559/2018 (Α' 142) και των υποπεριπτώσεων αα' και ββ' της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 10ης Αυγούστου 2018 και προβλέπεται ότι το αρμόδιο για την εκτέλεση της κατεδάφισης όργανο, συντάσσει διαπιστωτική πράξη, την οποία κοινοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης για να εφαρμοστεί η διαδικασία διαγραφής των προστίμων της παρ. 3 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017.

Με την παρ. 4 συμπληρώνεται και διευκρινίζεται ότι το πρόστιμο ανέγερσης που ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατόν (30%) της αξίας του επιβάλλεται και στην περίπτωση της αλλαγής χρήσης χώρων του υπογείου από βοηθητική σε κύρια, καθ' υπέρβαση του συντελεστή δόμησης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις υπογείου χώρου. Επίσης, ορίζεται πως για τις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, που διενεργήθηκαν χωρίς την προηγούμενη έκδοση της απαιτούμενης έγκρισης, δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης, εφόσον οι εργασίες αυτές εκτελέσθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον II» και εφόσον εκδοθεί η προβλεπόμενη έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας έως τις 31.1.2019.

Με την παρ. 5, προς διευκόλυνση των επαγγελματικών φορέων του τεχνικού κόσμου, ορίζεται σε δώδεκα μήνες το χρονικό διάστημα στο οποίο ο μηχανικός υποχρεούται από την πληρωμή του παραβόλου, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Επίσης, για τους ίδιους λόγους, δίδεται παράταση με την οποία ορίζεται ότι για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017, ο μηχανικός υποχρεούται, μέχρι τις 3.5.2019, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της παρ. 6 δεδομένου ότι κατά την εκπνοή του προβλεπόμενου χρόνου δεν είχαν εκδοθεί όλες οι διοικητικές πράξεις και οι εγκύκλιοι για την εφαρμογή του παρόντος, δίδεται παράταση στις περιπτώσεις που προβλέπεται μείωση προστίμου και συγκεκριμένα α) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος έως τις 31.10.2018, β) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από τις 1.11.2018 έως τις 8.4.2019, γ) κατά δέκα τοις εκατό (10%) όταν ο αιτών υποβάλει τη μελέτη στατικής επάρκειας.

Άρθρο 14
Ρυθμίσεις για την ανέγερση κτιρίων εκπαίδευσης και υγείας


Με την προτεινόμενη διάταξη εισάγεται ειδική ρύθμιση η οποία δίνει τη δυνατότητα ανέγερσης κοινωφελών κτιρίων εκπαίδευσης και υγείας, χωρίς προηγούμενη τροποποίηση του αντίστοιχου ρυμοτομικού σχεδίου. Η ρύθμιση υπαγορεύεται από την ανάγκη άμεσης και ταχύτατης ανέγερσης σχετικών υποδομών εκπαίδευσης και υγείας προς εξυπηρέτηση των ολοένα αυξανόμενων αναγκών.

Επί του Κεφαλαίου Δ'
Λοιπές ρυθμίσεις

Άρθρο 15
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α' 160)


Η συγκεκριμένη διάταξη είναι αναγκαία, διότι με αυτήν εξασφαλίζεται η παράταση του χρόνου ισχύος των υπουργικών αποφάσεων προστασίας των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000, ακόμα και μετά τη λήξη της τελευταίας παράτασης που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία χαρακτηρισμού τους με την αποστολή του σχεδίου του προεδρικού διατάγματος για επεξεργασία στο αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την αυτοδίκαιη αυτή παράταση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης στη διοίκηση του πρακτικού επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, διασφαλίζεται η προστασία των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000, μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων προεδρικών διαταγμάτων καθορισμού.

Η διάταξη έχει επίσης εφαρμογή και στις περιπτώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χώρα μας, οπότε η αυτοδίκαιη παράταση ισχύει μέχρι την έκδοσή του σχετικού προεδρικού διατάγματος.

Η αναγκαιότητα της διάταξης απορρέει από το γεγονός ότι η χώρα δεσμεύεται να εφαρμόζει τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τις διεθνείς συμβάσεις και την εν γένει ευρωπαϊκή νομοθεσία για το περιβάλλον και στα πλαίσια αυτά οφείλει να προστατεύει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 και να καθορίζει όρους και περιορισμούς για επεμβάσεις και δραστηριότητες που είναι δυνατόν να έχουν βλαπτική επίδραση σε οικολογικά ευαίσθητες και σημαντικές περιοχές, στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του τοπίου.

Άρθρο 16
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 82 του ν. 3057/2002 (Α' 239)


Η ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη λόγω της απόσχισης του κλάδου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε. και τη συνακόλουθη μεταφορά του στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δυνάμει των άρθρων 98 επ. ν. 4001/2011, και προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχορήγηση του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους για διαχείριση υπηρεσιών γενικού δημόσιου συμφέροντος μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και η χρηματοδότηση των αντίστοιχων έργων.

Άρθρο 17
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 43 ν. 3905/2010 (Α'219)


Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται ο καλύτερος προγραμματισμός και συντονισμός ενεργειών των συναρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργείου στον τομέα πολιτικής του οποίου εμπίπτει ένα Μεγάλο Συγχρηματοδοτούμενο ή μη Δημόσιο Έργο και η αποτροπή καθυστέρησης εκτελέσεως των μεγάλων δημοσίων έργων συνεπεία ανασκαφικών εργασιών και εργασιών προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών ευρημάτων. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται η έκδοση Προτύπου «Μνημονίου Συνεργασίας» μεταξύ συναρμοδίων Υπουργείων για αρχαιολογικές έρευνες που διενεργούνται στο πλαίσιο εργασιών χωροθέτησης και κατασκευής μεγάλων δημοσίων έργων.

Άρθρο 18
Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 3937/2011 (Α' 60)


Με την παρούσα ρύθμιση ορίζεται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως φορέας υλοποίησης της απαλλοτρίωσης του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας, βαρυνόμενη με τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης με αντίστοιχη μεταφορά πιστώσεων από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και αρμόδια για κάθε απαιτούμενη ενέργεια που θα προκύψει από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης μέχρι και την συντέλεση αυτής.
Επίσης προβλέπεται πως η απόφαση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης θα εκδοθεί με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 19
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4273/2014 (Α' 146)


Η ρύθμιση στοχεύει στην επιτάχυνση ανακήρυξης των δικαιούχων των οικοπέδων με συνέπεια την ταχεία έναρξη των εργασιών ανοικοδόμησης του νέου οικισμού και την κινητοποίηση οικονομικών πόρων με αξιοποίηση των αποζημιώσεων που λαμβάνουν. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στην Επιτροπή θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών να διενεργεί αρχική κλήρωση για τον καθορισμό του οικοπέδου που παραχωρείται σε κάθε δικαιούχο, πριν την τελεσιδικία της απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για νέους δικαιούχος που θα προκύψουν μετά την τελεσιδικία της απόφασης αυτής, θα διενεργείται νέα κλήρωση και θα παραχωρούνται τα αδιάθετα οικόπεδα.

Άρθρο 20
Παράταση αναστολής εκτέλεσης κατά του ΙΓΜΕ


Ενόψει της ολοκλήρωσης της εξωδικαστικής ρύθμισης που προωθήθηκε με το άρθρο 18 του ν. 4571/2018 (Α' 176) με την παρούσα τροπολογία και για το σκοπό της ομαλής και απρόσκοπτης διενέργειας όλων των απαιτούμενων σταδίων της διαδικασίας, κρίνεται επιβεβλημένη η τρίμηνη παράταση της ήδη χορηγηθείσας με το πέμπτο άρθρο του ν. 4480/2017 (Α' 97) αναστολής εκτέλεσης κατά του Ι.Γ.Μ.Ε..

Άρθρο 21
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης


Με την προτεινόμενη διάταξη συνεχίζει να παρέχεται η δυνατότητα στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) να διαχειρίζεται προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή συμπαραγωγής - είτε έργων υποδομής, είτε κρατικών ενισχύσεων- τα οποία είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και εντάσσονται στον προγραμματισμό των έργων που πρόκειται να εκτελέσει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, είτε με εθνικούς πόρους είτε μέσω συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. προγραμμάτων. Με την παρούσα ρύθμιση αποσκοπείται αφενός η μείωση του όγκου εργασίας που έχουν επιφορτιστεί οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι οποίες πλέον αναλαμβάνουν περισσότερο επιτελικό ρόλο και λιγότερο εκτελεστικό, αφετέρου δε η αξιοποίηση της εξειδικευμένης γνώσης που έχει συσσωρεύσει το ΚΑΠΕ στο επιστημονικό πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται. Η αρμοδιότητα καθορισμού της φύσης του προγράμματος και των όρων και προϋποθέσεων εκτέλεσής του παραμένει στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο οποίος κατά το θεσμικό του ρόλο, είναι ο αρμόδιος να χαράσσει την αναπτυξιακή πολιτική στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου.

Ειδικότερα, το Κ.Α.Π.Ε. πέραν των σκοπών του, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 του π.δ. 375/1987 (Α' 167), έχει μέχρι σήμερα εκτελέσει καθήκοντα ανάλογα με τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής, δυνάμει του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου, ήτοι στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ 2000-2006 και της Δ' Προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ) 2007-2013, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2 ν. 3769/2009 (Α' 105). Επίσης, με τη διάταξη του άρθρου 5 του ν. 2244/1994 (Α' 168), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 2702/1999 (Α' 70), έχει ορισθεί ως το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο των δραστηριοτήτων που αφορούν στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), στην Εξοικονόμηση Ενέργειας και στην Ορθολογική Χρήση Ενέργειας.

Ως εκ τούτου, η εκτέλεση καθηκόντων Ενδιάμεσου Φορέα διαχείρισης επιχειρησιακών Προγραμμάτων από το Κ.Α.Π.Ε. είναι δυνατή, με δεδομένο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 παρ. 8 του ν. 4314/2014 (Α' 265) και αφορά σε δράσεις που άπτονται του αντικειμένου και του πεδίου της κατά το νόμο και καταστατικό δράσης του Κ.Α.Π.Ε., όσον αφορά στο τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, της προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας.

ΜΕΡΟΣ Β'
Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α' 296).

Άρθρο 22


Με την από 23 Νοεμβρίου 1999 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α' 296) (εφεξής: Σύμβαση), ανατέθηκε στην τελευταία, η εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους (Πρίνος και Νότια Καβάλα).

Με την από 31.10.2012 Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4135/2013 (Α'69), τροποποιήθηκε μέρος των διατάξεων της Σύμβασης, προκειμένου να εναρμονιστεί με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ν. 2289/1995), όπως διαμορφώθηκε μετά την εφαρμογή του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, νια Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α'179).

Με την από 30.12.2013 Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4296/2014 (Α' 214), τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 και της παρ. 4 του άρθρου 14, που εκ παραδρομής δεν είχαν τροποποιηθεί με την Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 16 και 19 της Σύμβασης, οι οποίες θέσπιζαν καθεστώς αποκλειστικής προμήθειας αργού πετρελαίου, περιορίζοντας την ελεύθερη άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας για τις εμπλεκόμενες εταιρείες.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Σύμβασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 11.09.2014 Τρίτη Τροποποιητική Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4296/2014 «Προκειμένου για την Περιοχή Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», η διάρκεια της Άδειας Εκμετάλλευσης ορίζεται έως την 23η Νοεμβρίου 2015, μη δυνάμενη να ανανεωθεί περαιτέρω» (Α' 214).

Ακολούθως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Σύμβασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 20.11.2015 Τέταρτη Τροποποιητική Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4409/2016 (Α'136), ορίσθηκε η διάρκεια της Άδειας Εκμετάλλευσης της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα» έως την 23η Νοεμβρίου 2017, δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) έτος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου.

Με την υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/28321/8100/17.11.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ : 7ΣΚΕ4653Π8-1Μ3) παρατάθηκε η διάρκεια της Άδειας Εκμετάλλευσης της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα» έως την 23η Νοεμβρίου 2018, μετά και από την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου.

Με την απόφαση 195/27.10.2011 της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μεταβιβάζονται, στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), όλα τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα του Δημοσίου και το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου που προκύπτει εκ του σχεδόν εξαντληθέντος κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» για τη μετατροπή του ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4001/2011 (Α' 179) για χρονικό διάστημα έως και 50 έτη μετά την αδειοδότηση του έργου της υπόγειας αποθήκευσης.

Είναι προφανές, ότι η αξιοποίηση του υπόγειου φυσικού χώρου που προκύπτει εκ του σχεδόν εξαντληθέντος κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα», ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, στη διασφάλιση των απαραίτητων στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου και στην αύξηση των επιπέδων ασφάλειας του εφοδιασμού της χώρας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το Ταμείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου έχει προβεί σε προπαρασκευαστικές εργασίες για την προετοιμασία και διεξαγωγή της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση της χρήσης της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» με την επιλογή των κατάλληλων νομικών και χρηματοοικονομικών συμβούλων. Επίσης, επίκειται η έκδοση της ΚΥΑ του άρθρου 93 του ν. 4001/2011 (Α' 179), η οποία αποτελεί και την προϋπόθεση για την έναρξη της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη και οι τρέχουσες οικονομικές και ενεργειακές παράμετροι δυνάμει των οποίων απαιτείται εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας. Επιπλέον, μετά τη λήξη της άδειας εκμετάλλευσης, ήτοι μετά την 23η Νοεμβρίου 2020 (και μέχρι την 23η Νοεμβρίου 2021, εφόσον αιτηθεί ανάλογα ο Ανάδοχος και εκδοθεί η σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ), και έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης της χρήσης της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου, θα απαιτηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο να αναλάβει σημαντικό κόστος για τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων της Νότιας Καβάλας, γεγονός που θα επιβαρύνει σημαντικά τον κρατικό προϋπολογισμό.

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, τροποποιείται η διάταξη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Σύμβασης, ως προς τη διάρκεια της Άδειας Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας, η οποία ορίζεται έως : α) την 23η Νοεμβρίου 2020, δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) έτος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου, ή (β) την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, του υπόγειου φυσικού χώρου της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», δυνάμει σύμβασης παραχώρησης, στον παραχωρησιούχο που θα αναδειχθεί με τη διαγωνιστική διαδικασία που θα διεξαγάγει το Ταμείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, όποια από τις ανωτέρω δύο υπό (α) και (β) ημερομηνίες επέλθει πρώτη.

Με την ως άνω υπό (α) παράταση της Άδειας Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας υπέρ του Αναδόχου, κατ' αρχήν παρέχεται εύλογο χρονικό περιθώριο, ώστε αφενός, το Ταμείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, το οποίο συναινεί στην ανωτέρω διαδικασία, να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας, ενώ, αφετέρου, με την ως άνω υπό (β) ορίζεται ως εναλλακτική λήξη της σύμβασης, στο πλαίσιο αναγνώρισης της σπουδαιότητας και αξιοποίησης με το βέλτιστο δυνατό τρόπο της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου (ΥΑΦΑ), η ημερομηνία έναρξης παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, του υπόγειου φυσικού χώρου της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», δυνάμει σύμβασης παραχώρησης, στον παραχωρησιούχο που θα αναδειχθεί με την εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία, όποια από τις ανωτέρω δύο υπό (α) και (β) ημερομηνίες επέλθει πρώτη.

Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος


Ορίζεται η έναρξη ισχύος του σχεδίου νόμου.


__________________________

Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας- Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α' 296) και άλλες διατάξεις».

ΜΕΡΟΣ Α'
Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κεφάλαιο Α'
Ρυθμίσεις για το Κτηματολόγιο

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α'275) και παράταση προθεσμίας αμφισβήτησης πρώτων εγγραφών


1. Μετά την παρ. 4α του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, που προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (Α'162), προστίθεται παρ. 4β ως εξής:
«4β. Αν, μετά την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος, ανασταλεί η τήρηση των κτηματολογικών βιβλίων σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση λόγω προσβολής της απόφασης για την περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2308/1995 και του άρθρου 3 του παρόντος, μετά την άρση της αναστολής, ο προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου καταχωρίζει αυτεπάγγελτα στα κτηματολογικά βιβλία κατά μεταφορά από τα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου τις πράξεις που καταχωρίστηκαν σ' αυτά το διάστημα ισχύος της αναστολής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 4α του παρόντος.»

2. Η παρ. 4β του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις αναστολής τήρησης κτηματολογικών βιβλίων, η οποία έχει αρθεί οποτεδήποτε πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

3. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από τις 02.08.2006, η αποκλειστική προθεσμία της περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α' 275) είναι δεκαπέντε (15) έτη , εφόσον δεν έχει ήδη λήξει μέχρι τις 30.11.2018.

Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4512/2018 (Α' 5)


Στο ν. 4512/2018 επέρχονται τροποποιήσεις ως εξής:
α) Στο άρθρο 3 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τα προσόντα του Προέδρου και τα κριτήρια αξιολόγησης αυτού και των μελών του δ.σ..»
β) Στο άρθρο 5 του ν. 4512/2018 προστίθεται παρ. 12 ως εξής:
«12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης του Γενικού Διευθυντή.»
γ) Στο τέλος της περίπτ. β' της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4512/2018 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση ανάκλησης της αίτησης του πρώτου εδαφίου του παρόντος, κατά το χρονικό διάστημα από 12.06.2018 έως 31.12.2018, ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, υπό την προϋπόθεση της καταβολής εντός της ίδιας προθεσμίας του ποσού της ήδη καταβληθείσας αποζημίωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4194/2013 (Α' 208).»

Κεφάλαιο Β'
Ρυθμίσεις για ενεργειακά θέματα

Άρθρο 3
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3468/2006 (Α' 129)


1. Στο ν. 3468/2006 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Η παρ. Α.1. του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:

«Α.1. Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Α.Π.Ε. και Υβριδικό Σταθμό επιβαρύνεται, από την έναρξη λειτουργίας του σταθμού του, με ειδικό τέλος.

Για σταθμούς Α.Π.Ε. που λαμβάνουν σταθερή αποζημίωση με βάση τον παρόντα, το ειδικό τέλος αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί των προ φ.Π.Α. εσόδων από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Για σταθμούς Α.Π.Ε. που λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση με βάση τις διατάξεις του ν. 4414/2016 (Α' 149), το ειδικό τέλος αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί της Τιμής Αναφοράς για την εγχεόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού.

Για Υβριδικούς Σταθμούς, το ειδικό τέλος αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί των προ Φ.Π.Α. εσόδων από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που α) παράγεται από τις μονάδες Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθμού, συμπεριλαμβανομένων και φωτοβολταϊκών μονάδων, και εγχέεται απευθείας στο Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού ή και β) παράγεται και εγχέεται στο Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού από τις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού, οι οποίες αξιοποιούν την αποθηκευμένη ενέργεια στο σύστημα αποθήκευσής τους.

Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από συστήματα Α.Π.Ε. σε κτίρια ή από φωτοβολταϊκά συστήματα και οι αυτοπαραγωγοί του άρθρου 14Α απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού τέλους.

Ειδικά οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα που λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση με βάση τις διατάξεις του ν. 4414/2016 ύστερα από συμμετοχή τους σε κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τις ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/2017 (Β' 4488) και ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172859/2018 (Β' 1267) αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβαρύνονται με ειδικό τέλος ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) επί του ποσού που προέκυψε στη βάση της Τιμής Αναφοράς ανά σταθμό στο πλαίσιο της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας για την εγχεόμενη στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή το Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού ηλεκτρική ενέργεια.»

β. Στην παρ. Α.2. του άρθρου 25 προστίθεται υποπαράγραφος δ' ως εξής:

«(δ) Ποσοστό των εσόδων διατίθεται σε φορέα ή φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με στόχο την ενίσχυση και τη σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών, καθώς και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται το ποσοστό των εσόδων, ο φορέας, η διαδικασία χορήγησης των πόρων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

γ. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. i' της παρ. Α.3 του άρθρου 25, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 3983/2011 (Α' 144) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4203/2013 (Α' 235), οι λέξεις «Ποσό μέχρι ποσοστού 1% επί της προ Φ.Π.Α. τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Ποσό μέχρι το ένα τρίτο (1/3) του ειδικού τέλους της παρ. Α.1».

δ. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτ. i' της παρ. Α.3 του άρθρου 25, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 3983/2011 (Α' 144) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4203/2013 (Α' 235), αντικαθίσταται ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος προσδιορισμού και επιμερισμού των ανωτέρω ποσών σε μία ή περισσότερες δημοτικές ή τοπικές κοινότητες, η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων, ο τρόπος προσδιορισμού των δικαιούχων, ο τρόπος επιμερισμού των ανωτέρω ποσών ανά δικαιούχο, ο χρόνος εκκαθάρισης, τα ανώτατα όρια καταναλώσεων προς πίστωση των δικαιούχων, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

ε. Στο τέλος της περίπτ. i' της παρ. Α.3 του άρθρου 25 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστώνται Επιτροπή Επιμερισμού του ειδικού τέλους και Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων.

Η Επιτροπή Επιμερισμού υποβάλλει εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον προσδιορισμό και τον επιμερισμό του ειδικού τέλους του πρώτου εδαφίου σε μία ή περισσότερες δημοτικές ή τοπικές κοινότητες στις οποίες λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και εποπτεύει τη διαδικασία επιμερισμού ανά δικαιούχο. Για τον προσδιορισμό και επιμερισμό η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα ψηφιοποιημένα διοικητικά όρια των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Αν δεν υπάρχουν τα ανωτέρω όρια, χρησιμοποιεί τα όρια της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και, αν δεν υπάρχουν και αυτά, τα απογραφικά όρια των δημοτικών ή τοπικών Κοινοτήτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η Επιτροπή Επιμερισμού λαμβάνει υπόψη της τις αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που έχουν εκδοθεί βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων του παρόντος και τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί διοικητικής υπαγωγής γεωγραφικών περιοχών σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες.

Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των ενστάσεων κατά των αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τον προσδιορισμό και επιμερισμό του ειδικού τέλους σε μία ή περισσότερες δημοτικές ή τοπικές κοινότητες και μετά από την εξέταση αυτών, υποβάλλει εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους, συγκροτούνται οι ανωτέρω Επιτροπές και ορίζονται οι πρόεδροι και οι γραμματείς αυτών.

Η Επιτροπή Επιμερισμού αποτελείται από: α) τρεις εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τους οποίους ένας τουλάχιστον από τη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου και ένας από τη Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών, ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών, κατά προτίμηση τοπογράφος μηχανικός, β) έναν εκπρόσωπο από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, γ) έναν εκπρόσωπο από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και δ) έναν εκπρόσωπο από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων αποτελείται από τρεις εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύο από τους οποίους ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών, κατά προτίμηση με ειδικότητα τοπογράφου μηχανικού, ως μόνιμα μέλη. Ένας από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκτελεί χρέη Προέδρου στην Επιτροπή.

Αν στις ενστάσεις που υποβληθούν τίθενται θέματα που αφορούν τα διοικητικά όρια μεταξύ των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων καλούνται ως μέλη ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της επιτροπής και:

α) ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, οι οποίες διεκδικούν τη διοικητική υπαγωγή της γεωγραφικής περιοχής εγκατάστασης των σταθμών ΑΠΕ. Οι εκπρόσωποι αυτοί υποδεικνύονται με απόφαση του συμβουλίου κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Αν η δημοτική ή τοπική κοινότητα δεν υποδεικνύει εκπρόσωπο ή ο εκπρόσωπος δεν παρίσταται, η επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα.

β) ένας (1) μηχανικός της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, κατά προτίμηση με ειδικότητα τοπογράφου μηχανικού.

Οι αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ύστερα από εισήγηση των ανωτέρω Επιτροπών λαμβάνονται μόνο για σκοπούς επιμερισμού του αναλογούντος ποσού του ειδικού τέλους της παρ. Α.1 σε μία ή περισσότερες δημοτικές ή τοπικές κοινότητες.»

στ. Η περίπτ. ii' της παρ. Α.3 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:

«(ii) Ποσό που αντιστοιχεί στο ένα δέκατο (1/10) του ειδικού τέλους της παρ. Α.1 αποδίδεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου.»

ζ. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 25α αντικαθίσταται ως εξής:

«Το τέλος αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της, προ ΦΠΑ, τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, για υδροηλεκτρικούς σταθμούς που λαμβάνουν σταθερή αποζημίωση με βάση τον παρόντα και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της Τιμής Αναφοράς για την εγχεόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για υδροηλεκτρικούς σταθμούς που λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση με βάση τις διατάξεις του ν. 4414/2016 (Α' 149).»

2. Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων της περίπτ. i' της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ενστάσεων επί των αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορούν τα διοικητικά όρια των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και για την υποβολή σχετικής εισήγησης στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον προσδιορισμό και τον επιμερισμό των ποσών του ειδικού τέλους που αντιστοιχούν σ' αυτές τις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες.

Άρθρο 4
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α' 179) και μεταβατικές διατάξεις


1. Στην παρ. 2 του άρθρου 118 του ν. 4001/2011, προστίθεται περίπτωση η', η οποία έχει ως εξής:
«(η) Εισπράττει από 1ης.1.2019 το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων και το Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Συμβατικών Σταθμών από τους υπόχρεους Προμηθευτές ή Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης.»

2. Στο άρθρο 143 του ν. 4001/2011 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α. Το έβδομο και όγδοο εδάφιο της υποπερίπτ. ββ' της περίπτ. α' της παρ. 3, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 80 του ν. 4427/2016 (Α' 188), με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4533/2018 (Α' 75) και με την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4549/2018 (Α' 105), αντικαθίστανται ως εξής:

«Η χρέωση της περίπτωσης αυτής επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου αποκλειστικά για τα έτη 2016 έως 2018, οπότε και καταργείται, ως εξής: για το έτος 2016 ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) της χρέωσης που προκύπτει με την εφαρμογή της μεθοδολογίας, για το έτος 2017 και το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018 στο εκατό τοις εκατό (100%) και από την 1η Απριλίου 2018 στο εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της χρέωσης που προκύπτει με την εφαρμογή της μεθοδολογίας. Ειδικότερα για το έτος 2018, το ετήσιο σωρευτικό απολογιστικό λογιστικό πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, που τυχόν θα προκύψει, λαμβανομένου υπόψη ειδικού αποθεματικού ασφαλείας έκτακτων δαπανών ποσού εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) ευρώ, βάσει του δημοσιευμένου δελτίου του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου με εκκαθάριση μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, αποδίδεται κατά το επόμενο έτος 2019 στους εκπροσώπους φορτίου από τον Λειτουργό της Αγοράς ως εκροή του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου.»

β. Το πέμπτο εδάφιο της υποπερίπτ. αα' της περίπτ. β' της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι μοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται ανά κατηγορία Πελατών, προσδιορίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το 12ο μήνα εκάστου έτους προκειμένου να εφαρμοσθεί το επόμενο ημερολογιακό έτος, μετά από προϋπολογιστική εκτίμηση των εσόδων και εξόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Επικράτειας.»

γ. Στο τέλος του έκτου εδαφίου της υποπερίπτ. αα' της περίπτ. β' της παρ. 3, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4549/2018 (Α' 105), η φράση «για τα έτη 2018, 2019 και 2020, σύμφωνα με την υποπερ. ββ' της περ. α' της παρούσας.» αντικαθίσταται με τη φράση «για το έτος 2018 και της διατήρησης του ειδικού αποθεματικού ασφαλείας έκτακτων δαπανών, σύμφωνα με την υποπερ. ββ' της περ. α' της παρούσας.»

δ. Τα τρία τελευταία εδάφια της υποπερίπτ. αα' της περίπτ. β' της παρ. 3, αντικαθίστανται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα ποσοστά μειωμένων χρεώσεων του Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. ανά κατηγορία πελατών από 1.1.2019 σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014/C200/01), η μέγιστη και η ελάχιστη χρέωση που μπορεί να επιβληθεί σε μεμονωμένο καταναλωτή, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων μειωμένης χρέωσης, ο έλεγχος των κριτηρίων υπαγωγής, το ύφος του ανταποδοτικού τέλους για την εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των μειωμένων χρεώσεων και τα πρόστιμα και ο τρόπος επιβολής τους σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων αυτών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραπάνω. Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ορίζεται ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης πληροφοριακού συστήματος για την υπαγωγή των δικαιούχων σε κατηγορία μειωμένων χρεώσεων.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης συναλλαγών του Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. από 1.1.2019 καθορίζονται στον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης.

Ειδικά για το έτος 2019 και μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του δέκατου εδαφίου και να τεθούν σε πλήρη εφαρμογή οι μειωμένες χρεώσεις που θα προβλέπονται σε αυτή, συνεχίζουν να επιβάλλονται οι μοναδιαίες χρεώσεις Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. της με αριθμό 1.101/2017 απόφασης της Ρ.Α.Ε (Β' 4670) για το ημερολογιακό έτος 2018 και αναστέλλονται οι διαδικασίες προσδιορισμού και αναθεώρησης του πέμπτου και έκτου εδαφίου.»

3. Το Ειδικό Τέλος Λιγνιτικής Παραγωγής της υποπερίπ. γγ' της περίπτ. β' της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 που επιβάλλεται στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και προβλέπεται ως έσοδο του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου καταργείται από 1.1.2019.

4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 193 του ν. 4001/2011 προστίθεται εδάφιο με το εξής περιεχόμενο:

«Ο χρόνος απόσπασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που ο αποσπώμενος υπάλληλος κατέχει οργανικά.»

5. Από 1.1.2019 η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υποκαθίσταται αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που απορρέουν από τις αρμοδιότητες της διαχείρισης των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 που προέρχονται από το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων, το Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Συμβατικών Σταθμών και το Ειδικό Τέλος Λιγνίτη, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους. Η υποκατάσταση της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν υπόκειται σε κανένα φόρο, τέλος ή άλλη επιβάρυνση κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, με την επιφύλαξη των περί Φ.Π.Α. ισχυουσών διατάξεων του ν. 2859/2000 (Α' 248).

6. Οι εκκρεμείς δίκες της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., οι οποίες αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις στα οποία, σύμφωνα με την παρ. 5, υποκαθίσταται η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., συνεχίζονται αυτοδικαίως από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., χωρίς να διακόπτονται βιαίως και χωρίς να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της.

7. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. απαλλάσσεται από 1ης.1.2019 από οποιαδήποτε τυχόν υποχρέωσή της έναντι τρίτου, περιλαμβανομένου και του Δημοσίου, που απορρέει από τη διαχείριση των αναφερόμενων στην παρ. 5 εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., στην οποία υποκαθίσταται η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε..

8. Από την κατά τα ανωτέρω υποκατάσταση της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. στη θέση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και απαλλαγή της τελευταίας, ρητά εξαιρούνται οι κάθε είδους φορολογικές υποχρεώσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τη διαχείριση των αναφερόμενων στην παρ. 5 εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίες δημιουργήθηκαν ή ανάγονται στο χρονικό διάστημα μέχρι τις 31.12.2018 και τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω παραβίασης του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των ανωτέρω εσόδων που έλαβε χώρα μέχρι την 1η.1.2019, υποχρεώσεις για τις οποίες η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. παραμένει μοναδική υπόχρεη και τυχόν σχετικές δίκες διεξάγονται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

9. Οι λογιστικοποιημένες κατά την 1η.1.2019 απαιτήσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που απορρέουν από τη διαχείριση των αναφερόμενων στην παρ. 5 εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Ο.Υ.Α, μεταφέρονται στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. με πίστωση της απαίτησης της δεύτερης έναντι της πρώτης.

10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ, καθορίζονται το είδος, ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ισοδύναμης εξασφάλισης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες προς τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. σε περίπτωση μη απόδοσης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες των αναφερόμενων στην παρ. 5 εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. προς τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που άπτεται των ως άνω εγγυήσεων ή άλλων ισοδύναμων εξασφαλίσεων υπέρ της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.. Το ύφος των εγγυήσεων ή άλλων ισοδύναμων εξασφαλίσεων υπέρ της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με ειδική μεθοδολογία, η οποία καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε..

Άρθρο 5
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4122/2013 (Α'42)


Η παρ. 12 του άρθρου 2 του ν. 4122/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4409/2016 (Α' 136), αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Ριζική ανακαίνιση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας (ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας): η ανακαίνιση κατά την οποία η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης που αφορά το κέλυφος του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας ή τα τεχνικά συστήματά τους υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, εξαιρουμένης της αξίας του οικοπέδου επί του οποίου έχει κατασκευαστεί το κτίριο.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας για το χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Άρθρο 6
Τροποποίηση διατάξεων ν. 4414/2016 (Α' 149) και μεταβατική διάταξη


1. Στο άρθρο 7 του ν. 4414/2016 προστίθενται παράγραφοι 8Α και 8Β ως εξής:

«8Α. Η διάρκεια ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης ή και της άδειας εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που επιλέγονται για ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ενεργοποίησης της σύνδεσής τους (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία), που καθορίζεται με την απόφαση της ΡΑΕ της παρ. 5 του παρόντος.

8Β. Οι κάτοχοι οριστικών προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α' 129), μπορούν να υποβάλουν αίτημα προς τον αρμόδιο διαχειριστή για την παράταση της διάρκειας ισχύος οριστικών προσφορών σύνδεσής τους, κατά παρέκκλιση των περιπτ. β) και γ) της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, εφόσον α) η διάρκεια ισχύος αυτών λήγει μετά την 1η.1.2019, β) το αίτημα υποβάλλεται εντός της διάρκειας ισχύος αυτών και γ) έχουν συμμετάσχει σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, η οποία έχει διενεργηθεί για την κατηγορία στην οποία ανήκουν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία χορήγησης της οριστικής προσφοράς σύνδεσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος παράτασης και δεν έχουν επιλεγεί.

Τα αιτήματα προς τον αρμόδιο διαχειριστή υποβάλλονται άπαξ και οι οριστικές προσφορές σύνδεσης παρατείνονται για χρονικό διάστημα μέχρι και δύο (2) μήνες μετά την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων της πρώτης ή της δεύτερης ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που διενεργείται μετά την ημερομηνία χορήγησης της οριστικής προσφοράς σύνδεσης κάθε σταθμού.

Σε περίπτωση επιλογής του σταθμού σε ανταγωνιστική διαδικασία που διενεργείται μέσα στη χρονική διάρκεια ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης και της παράτασής της, η οριστική προσφορά σύνδεσης παραμένει σε ισχύ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης, όπως αυτή ορίζεται στην αντίστοιχη προκήρυξη της ΡΑΕ, με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον αρμόδιο Διαχειριστή αίτημα σύναψης σύμβασης σύνδεσης με πλήρη φάκελο, μέσα σε δύο (2) μήνες από την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων της ανταγωνιστικής διαδικασίας, διαφορετικά η οριστική προσφορά σύνδεσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή για την αποδοχή της οριστικής προσφοράς σύνδεσης.»

2. Οι οριστικές προσφορές σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, που η διάρκεια τους λήγει μέχρι την 31η.12.2018, χωρίς να καταπέσει ή επιστραφεί η εγγυητική επιστολή για την αποδοχή της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, αναβιώνουν αυτοδικαίως για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών μετά την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων της πρώτης ή της δεύτερης ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, η οποία προκηρύσσεται μετά την ημερομηνία χορήγησης της οριστικής προσφοράς σύνδεσης κάθε σταθμού, εφόσον ο ενδιαφερόμενος συμμετάσχει σε όλες τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν το σταθμό του. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 8Β του ν. 4414/2016, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7
Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4447/2016 (Α' 241)


1. Η περίπτ. γ' και τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4447/2016, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4513/2018 (Α'9), αντικαθίστανται ως εξής:

«γ) 3η δόση, το υπολειπόμενο ποσό του προϋπολογισθέντος συνολικού κόστους σύνδεσης, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018. Σε περίπτωση σύναψης της Σύμβασης Σύνδεσης σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 30ης Σεπτεμβρίου 2018, θα καταβάλουν το εκατό τοις εκατό (100%) του προϋπολογισθέντος συνολικού κόστους σύνδεσης μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2019.

Σε περίπτωση μη καταβολής των δόσεων εντός των ανωτέρω προθεσμιών, καθώς και σε περίπτωσης μη σύναψης της Σύμβασης Σύνδεσης μέχρι την 31η Μαρτίου 2019, η Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης λύεται αυτοδίκαια.

Σε περίπτωση μη σύναψης της Σύμβασης Σύνδεσης μέχρι την 31η Μαρτίου 2019 η Ρ.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 904/2011 απόφασή της, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμ. 155/2012 (Β'908) και 452/2015 (Β'2859) αποφάσεις της και ισχύει, και τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3175/2003 (Α'207), εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Α.Π.Ε. και μέσω Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Β'2373), αξιολογώντας αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανάκλησης των αδειών παραγωγής λόγω αδυναμίας υλοποίησης εκάστου έργου.»

2. Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης που λύθηκαν λόγω μη καταβολής των δόσεων της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4447/2016 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018 αναβιώνουν αυτοδίκαια.

Άρθρο 8
Διατάξεις αδειών παραγωγής σταθμών ΑΠΕ


1. Το τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής αδειών παραγωγής της υποπαρ. 1.2 της παρ. I του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107) για το έτος 2016 καταβάλλεται έως τις 31.12.2018.

2. Κατά παρέκκλιση της υποπαρ. 1.2 της παρ. I του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, τα στοιχεία για τον καθορισμό των υπόχρεων καταβολής τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής αδειών παραγωγής για τα έτη 2017, 2018 και 2019 λαμβάνονται υπόψη όπως ισχύουν κατά την 1η.1.2019. Μέχρι τις 30.6.2019 καταρτίζεται και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενιαίος πίνακας με τους υπόχρεους καταβολής και το ύψος του τέλους για τα έτη αυτά.

Άρθρο 9
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας


1. Οι δηλώσεις των κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ' επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτ. 1.α της υποπαρ. ΙΓ.1 της παρ. IΓ' του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α' 85), ειδικά για το έτος 2017 μπορεί να υποβληθούν έως τις 31.12.2018. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου ή διαπιστωθεί ότι η δήλωση είναι ανακριβής, επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2017, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα Α' που προβλέπεται στην περίπτωση αυτή.

2. Η τιμή αποζημίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει καθοριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση, επανυπολογίζεται αναδρομικά μετά την υποβολή της δήλωσης σύμφωνα με την παρ. 1.

Άρθρο 10
Θέματα Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου


Για όσους κατέχουν άδεια ανεξάρτητου συστήματος φυσικού αερίου (ΑΣΦΑ) ή έχουν υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας ΑΣΦΑ πριν από την έναρξη ισχύος της οικ. 178065/8.8.2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β'3430), η αίτηση χορήγησης άδειας διαχείρισης ΑΣΦΑ υποβάλλεται ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν από την ημερομηνία έναρξης της εμπορικής λειτουργίας του ΑΣΦΑ, κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 26 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου.

Κεφάλαιο Γ'
Ρυθμίσεις ζητημάτων της πολεοδομικής νομοθεσίας

Άρθρο 11
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4258/2014 (Α' 94)


Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4258/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 148 του ν. 4495/2017 (Α' 167), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η ισχύς των αδειών επισκευής κτισμάτων σε σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις υπουργικών αποφάσεων κατ' εξουσιοδότηση του ν. 1190/1981 (Α' 203) και οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1η.3.2011 παρατείνεται έως τις 31.12.2019.»

Άρθρο 12
Παράταση οικοδομικών αδειών


Στο άρθρο 76 του ν. 4368/2016 (Α' 21) η ημερομηνία «31.12.2017» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.12.2018».

Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (Α' 167)


Στο ν. 4495/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 36 προστίθεται περίπτ. ιβ) ως εξής:

«ιβ) εργασίες ανακατασκευής κτιρίων και κτισμάτων εν γένει που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 8-2-1979 (Δ' 130)».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 88, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 31 του άρθρου 34 του ν. 4546/2018 (Α' 101), αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τις περιπτώσεις υπαγωγής του ν. 3843/2010 (Α' 62), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του συνολικού ποσού προστίμου, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ, με χρήση του κωδικού πληρωμής σε τράπεζα που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή, μέχρι τις 30.6.2019.»

3. Μετά την περίπτ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 94, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4546/2018 (Α' 101), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Στις περιπτ. α' και γ' το αρμόδιο για τη διαπίστωση της κατεδάφισης όργανο συντάσσει και εκδίδει πρωτόκολλο συμμόρφωσης, με το οποίο βεβαιώνεται η εκτέλεση της κατεδάφισης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Το πρωτόκολλο συμμόρφωσης κοινοποιείται με επιμέλεια του αρμόδιου για τη διαπίστωση της κατεδάφισης οργάνου στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης για να εφαρμοστεί η διαδικασία διαγραφής των προστίμων της παρ. 3 του άρθρου 107.

Μετά την εκτέλεση της κατεδάφισης σε αυθαίρετες κατασκευές των περιπτ. α' έως δ' της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4559/2018 (Α' 142) και των υποπεριπτ. αα' και ββ' της περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 10ης Αυγούστου 2018 (Α' 149), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4576/2018 (Α' 196), στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί πυρόπληκτες με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./8706/Α325/3.8.2018 ΚΥΑ (Β' 3255) διαγράφονται τα πρόστιμα της παρ. 1. Για το σκοπό αυτό το αρμόδιο για την εκτέλεση της κατεδάφισης όργανο συντάσσει διαπιστωτική πράξη, την οποία κοινοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης για να εφαρμοστεί η διαδικασία διαγραφής των προστίμων της παρ. 3 του άρθρου 107.»

4. α) Η περίπτ. α' της παρ. 4 του άρθρου 94 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) το πρόστιμο ανέγερσης των περιπτ. α έως δ της παρ. 3 του άρθρου 81 ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας τους.»

β) Στο τέλος της περίπτ. δ' της παρ. 4 του άρθρου 94 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για πολεοδομικές παραβάσεις της περίπτ. ε της παρ. 3 του άρθρου 81, που αφορούν εργασίες οι οποίες εκτελούνται στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον II» (171563/131/21.2.2018 ΚΥΑ (Β' 756), δεν επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης, εφόσον η προβλεπόμενη έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας εκδοθεί έως την 31η.1.2019.»

5. Τα δύο εδάφια πριν από το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 99 αντικαθίστανται ως εξής:

«Ο μηχανικός υποχρεούται, μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την πληρωμή του παραβόλου, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον παρόντα, ο μηχανικός υποχρεούται, μέχρι τις 3.5.2019, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.»

6. Η παρ. 2 του άρθρου 102, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 34 ν. 4546/2018 (Α' 101), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α' και μειώνεται όπου ειδικώς ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος. Το πρόστιμο μειώνεται στις εξής περιπτώσεις:

α) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί τις διατάξεις του παρόντος έως τις 31.10.2018,

β) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί τις διατάξεις του παρόντος από την 1η.11.2018 έως τις 8.4.2019,

γ) κατά δέκα τοις εκατό (10%) όταν ο αιτών υποβάλει τη μελέτη στατικής επάρκειας.»

Άρθρο 14
Ρυθμίσεις για την ανέγερση κτιρίων εκπαίδευσης και υγείας


Σε οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, εντός ορίου οικισμού προ του 1923 ή εντός ορίου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων, ιδιοκτησίας του οικείου φορέα, επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων εκπαίδευσης και υγείας, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης της περιοχής, εφόσον α) τα ακίνητα πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές και β) διαπιστωθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο κτήριο ή καθορισμένος χώρος για να υποδεχθεί αυτές τις λειτουργίες.

Κεφάλαιο Δ'
Λοιπές ρυθμίσεις

Άρθρο 15
Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α' 160)


Στο άρθρο 21 του ν. 1650/1986 προστίθεται παρ. 10 ως εξής:
«10. Η ισχύς των αποφάσεων της παρ. 9 του παρόντος και της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2242/1994 (Α' 162), που έχουν εκδοθεί για περιοχές οι οποίες με σχέδιο προεδρικού διατάγματος προτείνεται να χαρακτηριστούν ως προστατευόμενες, σύμφωνα με τις περιπτ. α' και β' της παρ. 1 του παρόντος, παρατείνεται αυτοδίκαια από τη λήξη και της τελευταίας παράτασης που προβλέπεται, με την προϋπόθεση ότι το σχέδιο προεδρικού διατάγματος χαρακτηρισμού έχει ήδη διαβιβαστεί για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η παράταση αυτή, δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης στη διοίκηση του πρακτικού επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στις περιπτώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αυτοδίκαιη παράταση ισχύει μέχρι την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος.»

Άρθρο 16
Τροποποίηση του άρθρου 82 του ν.3057/2002 (Α' 239)


Η παρ. 13 του άρθρου 82 του ν. 3057/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. μπορεί να καταβάλλονται επιχορηγήσεις από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους για τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού δημόσιου συμφέροντος μέσω του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας και μνημονεύονται ειδικά οι λόγοι γενικού δημόσιου συμφέροντος που δικαιολογούν την καταβολή των σχετικών ποσών.»

Άρθρο 17
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 43 ν. 3905/2010 (Α'219)


Στο άρθρο 43 του ν. 3905/2010 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την παρακολούθηση και εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, καθώς και εργασιών προστασίας και ανάδειξης των αρχαιολογικών ευρημάτων, τα οποία αποκαλύπτονται στο πλαίσιο εργασιών χωροθέτησης και κατασκευής Μεγάλων Έργων, καταρτίζεται Γενικό Πρότυπο Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τα ειδικά μνημόνια συναντίληψης και συνεργασίας της παρ. 3 καταρτίζονται με βάση το Γενικό Πρότυπο που εκδίδεται με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για κάθε μεγάλο συγχρηματοδοτούμενο ή μη δημόσιο έργο συντάσσεται και υπογράφεται, από τους αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργείου στον τομέα πολιτικής του οποίου εμπίπτει το έργο, ειδικό μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας σύμφωνα με το ως άνω ισχύον Γενικό Πρότυπο.»

Άρθρο 18
Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 3937/2011 (Α' 60)


Στην παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 3937/2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 147 του ν. 4495/2017 (Α'167), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας» αντικαθίστανται με τις λέξεις «με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

2. Η περίπτ. δ' αντικαθίσταται ως εξής:

«(δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κηρύσσεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση.»

3. Προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

«(ε) Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ορίζεται φορέας υλοποίησης της απαλλοτρίωσης αρμόδια για όλες τις απαραίτητες ενέργειες από την πράξη κήρυξης μέχρι και την συντέλεση και βαρύνεται με τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης η οποία καλύπτεται με αντίστοιχη μεταφορά πιστώσεων από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στον προϋπολογισμό της.»

Άρθρο 19
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.4273/2014 (Α' 146)


Η παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 4273/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Μετά την απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και πριν από την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής της παρ. 8, η Επιτροπή Θεμάτων Γης μπορεί να διενεργήσει αρχική κλήρωση για τον καθορισμό του οικοπέδου που παραχωρείται σε κάθε δικαιούχο.
Όταν η απόφαση της Επιτροπής με την οποία προσδιορίσθηκαν οι δικαιούχοι οικοπέδων καταστεί αμετάκλητη, η Επιτροπή διενεργεί κλήρωση για τον καθορισμό των οικοπέδων που παραχωρούνται από τα αδιάθετα οικόπεδα σε έκαστο από τους νέους δικαιούχους.
Σε κάθε περίπτωση, η κλήρωση διενεργείται στην έδρα του οικείου δήμου ή σε τόπο που ορίζεται από την Επιτροπή.»

Άρθρο 20
Παράταση αναστολής εκτέλεσης κατά του ΙΓΜΕ


Το άρθρο 19 του ν. 4571/2018 (Α' 186) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια της αναστολής του πέμπτου άρθρου του ν. 4480/2017 (Α 97) παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 31.03.2019»

Άρθρο 21
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε) ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης

1. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (εφεξής Κ.Α.Π.Ε.) μπορεί να ορίζεται Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης και να ασκεί συγκεκριμένα καθήκοντα διαχειριστικής αρχής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, κατά την έννοια της περίπτ. γ' της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α' 265) και της παρ. 6 του άρθρου 123 του Κανονισμού (EE) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 347, 20.12.2013), τα οποία αφορούν είτε σε έργα ανάπτυξης υποδομών από φορείς του δημόσιου τομέα για εξοικονόμηση ενέργειας (ΕΞΕ) ή για προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) ή άλλων παρόμοιων, είτε σε πράξεις χορήγησης κρατικής ενίσχυσης για εκτέλεση τέτοιων έργων και εντάσσονται στον προγραμματισμό των έργων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). Για τις περιπτώσεις έργων υποδομών η σχετική απόφαση ορισμού εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στους αναφερόμενους ανωτέρω τομείς δεν συμπεριλαμβάνονται έργα ανάπτυξης υποδομών και κρατικών ενισχύσεων για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία.

2. Το διοικητικό συμβούλιο του Κ.Α.Π.Ε. με απόφασή του ορίζει την οργανωτική δομή του Κέντρου (ανεξάρτητες εμπλεκόμενες Διευθύνσεις/ Τμήματα/ Οργανωτικές Μονάδες, αριθμός, κατανομή και αρμοδιότητες προσωπικού) για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως Ενδιάμεσου Φορέα διαχείρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής του διαχωρισμού καθηκόντων αναφορικά με τα καθήκοντα διαχείρισης που επιτελεί.

ΜΕΡΟΣ Β'
Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με το ν. 2779/1999(Α' 296)

Άρθρο 22


Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η Πέμπτη Τροποποιητική Σύμβαση που υπεγράφη στην Αθήνα την 20.11.2018 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Αναδόχων εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η παρούσα σύμβαση συνομολογείται στην Αθήνα σήμερα την 20η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη, μεταξύ αφενός:

Του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ νόμιμα εκπροσωπούμενου από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. με έδρα Δημ. Μόργαρη 18, με αριθμό ΓΕΜΗ 13294470100 και ΑΦΜ 997181327, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της, κατ' ενάσκηση των δικαιωμάτων της επί των υδρογονανθράκων κατά το Άρθρο 2.39 του Νόμου 2289/1995 (Α' 27) ως τροποποιηθείς ισχύει, και, αφετέρου των ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:

1) Της εταιρείας με την επωνυμία «ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της κ. Δημήτριο Γόντικα, δυνάμει του υπ" αριθμ. 232/16.11.2018 ειδικού Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, και

2) Της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου κ. Δημήτριο Γόντικα, δυνάμει του από 16.11.2018 ειδικού Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αμφοτέρων των υπό (1) και (2) ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ καλουμένων συλλήβδην εφεξής ως «ο Ανάδοχος».

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι θα καλούνται εφεξής «τα Συμβαλλόμενα Μέρη».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεώργιο Σταθάκη, σύμφωνα με το Αρθρο 2.39 του Νόμου 2289/1995 (Α' 27), ως τροποποιηθείς ισχύει.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Το Ελληνικό Δημόσιο και ο ως άνω (2) Ανάδοχος συνομολόγησαν την από 23 Νοεμβρίου 1999 Σύμβαση περί εκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους που κυρώθηκε με τον Ν. 2779/1999 (Α' 296) (εφεξής: «Η Σύμβαση»).

2. Με την από 31 Οκτωβρίου 2012 Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4135/2013 (Α' 69), τροποποιήθηκε μέρος των διατάξεων της Σύμβασης, προκειμένου να εναρμονισθεί με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 2289/1995), όπως διαμορφώθηκε μετά την εφαρμογή του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 179).


3. Με την από 30 Δεκεμβρίου 2013 Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4296/2014 (Α' 214), τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 14 παρ. 4, που εκ παραδρομής δεν είχαν τροποποιηθεί με την Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 16 και 19 της Σύμβασης, οι οποίες θέσπιζαν καθεστώς αποκλειστικής προμήθειας αργού πετρελαίου, περιορίζοντας αναίτια την ελεύθερη άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας για τις εμπλεκόμενες εταιρείες.

4. Με την περίπτωση γ' της παρ. 1 του άρθρου 6 της Σύμβασης, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 11 Σεπτεμβρίου 2014 Τρίτη Τροποποιητική Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ανάδοχου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4296/2014 (Α' 214), ορίσθηκε η διάρκεια της Αδειας Εκμετάλλευσης της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα» έως την 23η Νοεμβρίου 2015, μη δυνάμενη να ανανεωθεί περαιτέρω.

5. Με την περίπτωση γ' της παρ. 1 του άρθρου 6 της Σύμβασης, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 20.11.2015 Τέταρτη Τροποποιητική Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4409/2016 (Α' 136) ορίσθηκε η διάρκεια της Αδειας Εκμετάλλευσης της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα» έως την 23η Νοεμβρίου 2017, δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) έτος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου.

6. Με την υπ'αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/28321/8100/17.11.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ : 7ΣΚΕ4653Π8-1Μ3) παρατάθηκε η διάρκεια της Άδειας Εκμετάλλευσης της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα» έως την 23η Νοεμβρίου 2018, μετά και από την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου.

7. Με την 195/27.10.2011 ( Β' 2501) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μεταβιβάζονται στο Ταμείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου όλα τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα του Δημοσίου και το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου που προκύπτει εκ του σχεδόν εξαντληθέντος κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» για τη μετατροπή του ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4001/2011 (Α' 179) για χρονικό διάστημα έως και 50 έτη μετά την αδειοδότηση του έργου της υπόγειας αποθήκευσης.

8. Λαμβανομένου υπόψη ότι:

α. Μετά τη λήξη της Αδειας Εκμετάλλευσης, ήτοι μετά την 23η Νοεμβρίου 2018, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», θα πρέπει να αναληφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, γεγονός που θα επιβαρύνει σημαντικά τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

β. Θα απαιτηθεί εύλογος χρόνος ωρίμανσης και προετοιμασίας της αξιοποίησης του υπόγειου φυσικού χώρου Νότιας Καβάλας σύμφωνα με την 195/27.10.2011 (Β' 2501) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

γ. Το κοίτασμα φυσικού αερίου «Νότιας Καβάλας» δεν έχει πλήρως εξαντληθεί και η εκμετάλλευσή του πραγματοποιείται κατά χρονικές περιόδους προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των εγκαταστάσεων του Αναδόχου.


9. Λαμβάνοντας, τέλος, υπόψη τα προεκτεθέντα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται να τροποποιήσουν τη Σύμβαση, με βάση τα άρθρο 41 αυτής, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1

Πέμπτη Τροποποιητική Σύμβαση σημαίνει το παρόν έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 2

Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Σύμβασης τροποποιείται ως εξής:

«Προκειμένου για την Περιοχή Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», η διάρκεια της Αδειας Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας ορίζεται έως : α) την 23η Νοεμβρίου 2020, δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) έτος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου, ή (β) την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, του υπόγειου φυσικού χώρου της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», δυνάμει σύμβασης παραχώρησης, στον παραχωρησιούχο που θα αναδειχθεί με τη διαγωνιστική διαδικασία που θα διεξαγάγει το Ταμείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, όποια από τις ανωτέρω δύο υπό (α) και (β) ημερομηνίες επέλθει πρώτη.

Οι υφιστάμενες σχετικές εγκαταστάσεις παραγωγής ακολουθούν την Αδεια Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 της Σύμβασης.»

ΑΡΘΡΟ 3

Ολοι οι όροι και διατάξεις της αρχικής Σύμβασης και των επόμενων Τροποποιητικών Συμβάσεων που δεν τροποποιούνται ή συμπληρώνονται με την παρούσα, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, κύρος και ενέργεια.

Η παρούσα Πέμπτη Τροποποιητική Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και θα κυρωθεί με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με το άρθρο 41 της Σύμβασης.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνομολογήθηκε η παρούσα Πέμπτη Τροποποιητική Σύμβαση, η οποία και υπογράφηκε ως έπεται:


ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ιωάννης Μπασιάς ΕΔΕΥ Α.Ε.

Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο