Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-01-2019 ]

7288/2542 Α1/2018 «57η σε 140 χώρες η Ελλάδα στον δείκτη ανταγωνιστικότητας»

(«57η σε 140 χώρες η Ελλάδα στον δείκτη ανταγωνιστικότητας»)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 12/11/2018
Α Π. 7288/2542 Α1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Μονάδα Α1 Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ε.Π.

Πληροφορίες: Θ. Καραντανά
Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ: 213-1503626/4
Fax: 213-1503670
E-mail: [email protected]

Προς:
Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα

Θέμα: Απάντηση στην ερώτηση με αρ. πρωτ. 2678/19.10.2018 του βουλευτή κ. Γ. Γερμενή

Σε απάντηση στην ερώτηση με αρ. πρωτ. 2678/19.10.2018 του βουλευτή κ. Γ. Γερμενή με θέμα «57η σε 140 χώρες η Ελλάδα στον δείκτη ανταγωνιστικότητας», όσον αφορά στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και τα ερωτήματα 1 και 2, τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 του οποίου η επιλεξιμότητα φτάνει μέχρι το 2023, από το ξεκίνημα της ενεργοποίησής του μέχρι και σήμερα έχουν προκηρυχθεί έργα συνολικού ύψους δημόσιας δαπάνης 3,96 δισ. €, με το 70% να αντιστοιχεί σε προσκλήσεις που αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά μέσα και στη σύνδεση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Μέχρι στιγμής συνολικά έχουν ενταχθεί έργα προϋπολογισμού 3,12 δισ. € (78% επί των προσκλήσεων) και έχουν εκταμιευτεί 458 εκ. €.

Αναλυτικά ακολούθως παρουσιάζονται οι δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο των οποίων έχουν ήδη ενταχθεί και υλοποιούνται 10.776 επιχειρηματικά σχέδια δημόσιας δαπάνης 772 εκ € (ενώ αναμένονται και πρόσθετα από προσκλήσεις που είναι σε στάδιο υποβολής ή αξιολόγησης προτάσεων):

• Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη σε νέες αγορές προϋπολογισμού 310 εκ. €. Έχουν ήδη ενταχθεί 3.828 σχέδια επιχορηγούμενης δημόσιας δαπάνης 226,95 εκ. €.

• Επιχειρούμε Έξω, προϋπολογισμού 50 εκ. € με αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην EE και σε τρίτες χώρες, για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων παραμένει ανοιχτή από τις 18.01.2018 όπου ξεκίνησαν οι υποβολές και γίνονται σταδιακά οι εντάξεις. Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί 379 σχέδια δημόσιας δαπάνης περίπου 16,8 εκ. €.

• Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ προϋπολογισμού 410 εκ. €: Έχουν ενταχθεί 576 έργα δημόσιας δαπάνης 308,5 εκ. € και έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος εντάξεων των εγκεκριμένων προτάσεων του Α κύκλου.

• Νεοφυής Επιχειρηματικότητα προϋπολογισμού 116 εκ. €: έχουν ενταχθεί οριστικά 1.170 έργα προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 116,2 εκ. €.

• Ψηφιακό Βήμα-Ψηφιακό Άλμα προϋπολογισμού 100 εκ. €: Οι δράσεις στοχεύουν στην ψηφιακή αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Στις 11/6 ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής η οποία ολοκληρώνεται στις 15/11.

• Ποιοτικός εκσυγχρονισμός Μεσαίων Επιχειρήσεων προϋπολογισμού 150 εκ. €. Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης. Καλύπτει μεγάλο μέρος των μεταποιητικών επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους (άνω των 50 εργαζομένων και μέχρι 250). Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής προτάσεων με άμεση αξιολόγηση στις 27/6, η οποία παραμένει ανοιχτή, κι έως σήμερα έχουν ενταχθεί 77 επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού ΔΔ 13,54 εκ €.

• Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α' και Β' κύκλος), 155 εκ. €: Έχουν ενταχθεί 2.738 σχέδια δημόσιας δαπάνης 68,17 εκ €, ενώ ακολουθούν και οι εντάξεις νέων επιχειρηματικών σχεδίων πτυχιούχων στο πλαίσιο του Β' κύκλου της δράσης. Συνολικά, και από τις 3 περιόδους υποβολής, έχουν εγκριθεί 3.604 σχέδια δημόσιας δαπάνης 96,2 εκ €, από τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα 519 έργα προϋπολογισμού ΔΔ 13,4 εκ €.

• Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών. Έχουν ενταχθεί 1699 επενδυτικά σχέδια με συνολική επιχορήγηση 95,66 εκ €.

• Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ (επιχορηγείται το 45 - 50% του κόστους) προϋπολογισμού 400 εκ. €. Αφορά σε δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων χωρίς σήμα λειτουργίας. Η περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων έληξε στις 15/05/2018. Τα υποβληθέντα επιχειρηματικά σχέδια ανέρχονται σε 7.297 με συνολική αιτούμενη επιχορήγηση 1,12 δισ. €. Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2018.

Χρηματοδοτικά εργαλεία για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της εξοικονόμησης ενέργειας και της αστικής ανάπτυξης

• Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund) για την παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, προϋπολογισμού 200 εκ. € και με διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Τα επιλεγμένα 9 επενδυτικά σχήματα (Fund Managers) που ανέλαβαν τη διαχείριση των επιμέρους ταμείων του EquiFund επενδύουν στις επιχειρήσεις με μόχλευση και ιδιωτικών κεφαλαίων. Μέσω της μόχλευσης αυτή αναμένεται συνολικά να διοχετευτούν σε νεοφυείς, καινοτόμες και δυναμικές επιχειρήσεις πόροι άνω των 450 εκ. ευρώ. Ήδη, έχουν επιλεγεί 17 επιχειρηματικές ιδέες προς χρηματοδότηση.

• Ταμείο Επιχειρηματικότητας II (ΤΈΠΙΧ II) για την παροχή δανείων και εγγυήσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προϋπολογισμού 400 εκ. € και με διαχειριστή το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ). Η διαδικασία επιλογής των τραπεζών είναι σε τελικό στάδιο και εντός του 2018 αναμένεται να ξεκινήσει η παροχή δανείων.

• Ταυείο Εξοικονομώ II (ΤΕΞΟΙΚ II) για παροχή δανείων σε συνδυασμό με επιχορηγήσεις για ενέργειες εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες συνολικού προϋπολογισμού 556 εκ. €. Μέσω της δράσης υλοποιούνται τεχνικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες με σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των εργασιών των σχετικών κλάδων της μεταποίησης. Έχουν ήδη εκδοθεί τρεις αποφάσεις υπαγωγής 34.008 νοικοκυριών στο πρόγραμμα από το ΕΠΑΝΕΚ που αντιστοιχούν σε 367,6 εκ € δημόσια επιχορήγηση (μέσω 9 ΠΕΠ επιπρόσθετα έχουν υπαχθεί 3.658 νοικοκυριά με δημόσια δαπάνη 39 εκ €).

• Ταμείο Υποδομών για την παροχή δανείων για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργειακής αποδοτικότητας, ΑΠΕ και αστικής ανάπτυξης, με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης ύψους 450 εκ. €, εκ των οποίων 200 εκ. € συγχρηματοδοτούμενοι πόροι από το ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020, το οποίο συστάθηκε πριν 10 μήνες. Η επιλογή των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (τραπεζών) βρίσκεται σε τελικό στάδιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους.

Δράσεις ενίσχυσης της προσαρμοστικότητας εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις αναπτυξιακές απαιτήσεις που υλοποιούνται.

• Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, με 44 ενταγμένα έργα προϋπολογισμού 60 εκ. €. Έχει δημοσιευτεί και Β κύκλος της δράσης αυτής προϋπολογισμού 70,4 εκ € και περίοδο υποβολής προτάσεων 01/11/2018 έως 30/04/2020.

• Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος, και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, προϋπολογισμού 10 εκ. € (σε φάση υλοποίησης)

• Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 25 εκ. € (ανοιχτή πρόσκληση β' κύκλου, έχουν ενταχθεί 12 έργα συνολικού προϋπολογισμού 13,9 εκ. €)

• Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση για τη βελτίωση της ικανότητας της να υποστηρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την αξιοποίηση ΤΠΕ, προϋπολογισμού 25 εκ. €. Πρόκειται για ανοιχτή πρόσκληση, στην οποία έχουν ενταχθεί 3 έργα ύψους 8,2 εκ. €.

Επιπρόσθετα των δράσεων που αναφέρθηκαν και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη το 2018 επιδρώντας θετικά και στην επιχειρηματικότητα, νέες Δράσεις αναμένεται να ανακοινωθούν οι οποίες θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά συμβάλλοντας στην τόνωση της επιχειρηματικότητας και την βελτίωση της αντανωνιστικής θέσης της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες:

• «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» ενδεικτικού προϋπολογισμού 400 εκατ. € για υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις. Αφορά σε βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην εσωτερική και εξωτερική αγορά επενδύοντας στην προμήθεια παραγωγικού εξοπλισμού, σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και άλλες δαπάνες.

• «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Ιδιωτική Εκπαίδευση» ενδεικτικού προϋπολογισμού 50 εκατ. € για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις των ανωτέρω κλάδων. Αφορά σε ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας

• Ενισχύω - Επιβραβεύω για τη δημιουργία απασχόλησης, για την ενίσχυση της δυναμικής των επιχειρήσεων μέσω της αύξησης της απασχόλησης με δημιουργία θέσεων εργασίας εντός του 2019.


Η Προϊσταμένη της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
Αγγελική ΦέτσηΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο